Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Zakon o Centralnom registru stanovništva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 1. septembra 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 22. marta 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 1. aprila 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 22. marta 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 22. marta 2019. god.
 • Zakon o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 22. marta 2019. god.
 • Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 22. marta 2019. god.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 16/2019) koji se primenjuje od 21. marta 2019. god.
 • Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja („Sl. glasnik RS“, br. 15/2019) koja se primenjuje od 16. marta 2019. god.
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 13/2019) koja se primenjuje od 8. marta 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 13/2019) koja se primenjuje od 8. marta 2019. god.
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 12/2019) koja se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Dopunski komentar Kombinovane nomenklature Evropske unije („Sl. glasnik RS“, br. 11/2019)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 16. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019) koji se primenjuje od 9. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019) koji se primenjuje od 16. februara 2019. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Pretpostavka o mogućoj povredi zakonom zaštićenih interesa (čl. 8. i 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 • Obrada podataka o ličnosti zaposlenog od strane poslodavca (čl. 8., 10., 12., 13. i 15. do 17. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
 • Odluka Ustavnog suda broj Už-5988/2012 – Odgovornost banke za štetu klijenta pri pokušaju razbojništva (čl. 173. i 174. ZOO)
 • Neprimenjivost izuzetka kada ciljno društvo nije subjekt privatizacije (čl. 6. i 8. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)
 • Podaci o kreditnom zaduženju privrednog subjekta (čl. 8. i 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 • Identifikaciona oznaka lica ovlašćenog za izdavanje faktura
 • Postupak za utvrđivanje naknade štete na nivou poslodavca kao uslov za obraćanje sudu
 • Ovlašćenje lica registrovanog kao „ostali zastupnik“ za potpisivanje finansijskih izveštaja
 • Postupanje APR kod nedostavljanja izjave o neaktivnosti pravnih lica
 • Mogućnost primene međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja koji nije preveden i objavljen
 • Obaveze meničnog poverioca o dospelosti menice

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Izjava zaposlenog koji je dobio otkaz zbog prestanka potrebe za radom (tzv. tehnološki višak) o nepostojanju namere vraćanja na rad
 • Potvrda o zaposlenju
 • Izjava o istupanju člana društva
 • Odluka o odbijanju zahteva za pristupanje učeničkoj zadruzi
 • Odluka o prihvatanju zahteva za pristupanje učeničkoj zadruzi
 • Namera o pristupanju učeničkoj zadruzi
 • Osnivački akt učeničke zadruge
 • Pravila za rad učeničke zadruge
 • Ugovor o radu sa direktorom obrazovne ustanove
 • Rešenje o premeštaju zaposlenog na radno mesto direktora

NOVI KOMENTARI

 • Povreda na radu i šteta – zakonske odredbe
 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda
 • Da li je lekar službeno lice?
 • Ugovor između Republike Srbije i SAD o izručenju – prikaz najvažnijih odredbi
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja
 • Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku
 • Zloupotreba prava na predstavku u praksi Evropskog suda za ljudska prava
 • Ocenjivanje službenika
 • Kada se postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti a kada po zahtevu stranke?
 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.