Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 94/2019) koji se primenjuje od 4. januara 2020. god.
 • Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) („Sl. glasnik RS“, br. 92/2019) koje se primenjuje od 2. januara 2020. god.
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. jula 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o dopunama Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. jula 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019) koji se primenjuje od 14. decembra 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Isplata poreza i doprinosa kroz otpremninu za odlazak u penziju (čl. 119. Zakona o radu)
 • Uzimanje novca pravnog lica od strane njegovog direktora (čl. 359. KZ)
 • Proterivanje stranca zbog dela izvršenog na teritoriji strane države prema stranom državljaninu (čl. 88. KZ)
 • Nadležnost u sporu između dve ustanove zbog povrede autorskog prava (čl. 23. Zakona o uređenju sudova)
 • Pasivna legitimacija kod automatskog stečaja pravnog lica (154. Zakona o stečaju)
 • Naknada troškova prevoza punomoćnika čija je kancelarija van sedišta postupajućeg suda (čl. 154. ZPP, čl. 23. Zakona o advokaturi i čl. 9. Tarife o nagradama i naknadama za rad advokata)
 • Zakonski zastupnik društva do okončanja ostavinskog postupka (čl. 104. Zakona o vanparničnom postupku i čl. 397. Zakona o privrednim društvima)
 • Postupak za isključenje člana kao prethodno pitanje u postupku o prestanku svojstva člana društva (čl. 196. I 197. Zakona o privrednim društvima i čl. 223. ZPP)
 • Pravo preče kupovine kod besteretnog prenosa akcija na jedinicu lokalne samouprave (čl. 2. i 26. Zakona o javnoj svojini)
 • Obim odgovornosti kod isplate udela ortaku koji istupa iz društva (čl. 93. i 122. Zakona o privrednim društvima)
 • Faktičko manifestovanje neslaganja sa tužbenim zahtevom (čl. 374. ZPP)
 • Predmet parnice nastale nakon ukidanja svih izvršnih radnji (čl. 455. – 466. ZPP)
 • Postojanje alternativne obaveze kada se traži zamena novčane obaveze izvršenjem činidbe (čl. 196. ZPP i čl. 403. ZOO)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Predlog za izricanje sudskih penala – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog za donošenje rešenja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog trećeg lica za obustavu izvršnog postupka – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog izvršnog poverioca za promenu sredstva i predmeta izvršenja kada namirenje nije moguće iz već određenih sredstava i predmeta izvršenja – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog izvršnog poverioca za nastavak zaključenog izvršnog postupka – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog izvršnog dužnika za protivizvršenje – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog izvršnog dužnika za odlaganje izvršenja – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Predlog izvršnog dužnika da se izvršenje sprovede na drugoj nepokretnosti ili drugim sredstvom i predmetom izvršenja – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje – nakon izmena iz Sl. glasnika RS, br. 54/2019
 • Ugovor o ustupanju prava korišćenja na stvari u javnoj svojini

NOVI KOMENTARI

 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne
 • Kapara u našem pravnom sistemu
 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi
 • Zakonske definicije pojmova „sportska priredba“ i “javni skup“
 • Da li je nadrilekar samo prevarant?
 • Akreditacija zdravstvenih ustanova i privatne prakse
 • Prikaz Zakona o lobiranju
 • Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme
 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije
 • Promena prebivališta ili adrese maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo i lišenje roditeljskog prava
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije
 • Sniženje i „navođenje“ na kupovinu prema novom zakonu
 • Prikaz novog Zakona o trgovini
 • Odgovornost za prekršaj predsednika opštine i drugih odgovornih lica u državnim organima
 • Problem tumačenja minulog rada
 • Pravo na suđenje u razumnom roku
 • Da li je poklon lekaru mito?
 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom
 • Da li će milicija efikasnije održavati komunalni red od policije?

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.