Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 30. aprila 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 30. aprila 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 30. aprila 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“, br. 31/2019) koji se primenjuje od 7. maja 2019. god.
 • Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 28/2019) koje se primenjuje od 25. aprila 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 27/2019) koji se primenjuje od 20. aprila 2019. god.
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) koji se primenjuje od 11. aprila 2019. god.
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) koji se primenjuje od 11. aprila 2019. god.
 • Zakon o predmetima opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) koji se primenjuje od 11. aprila 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 23/2019) koji se primenjuje od 30. marta 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019) koji se primenjuje od 30. marta 2019. god.
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019) koji se primenjuje od 30. marta 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea („Sl. glasnik RS“, br. 20/2019) koji se primenjuje od 30. marta 2019. god.
 • Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 18/2019) koji se primenjuje od 23. marta 2019. god.
 • Zakon o Centralnom registru stanovništva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) koji se primenjuje od 1. septembra 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Individualiziranje naknade za bolove i strah (čl. 200. ZOO)
 • Obaveza ugradnje kalometara i pored primopredaje stana bez primedbi i prigovora (čl. 478. I 485. ZOO)
 • Istražno načelo kod poveravanja deteta na samostalno staranje (čl. 205. Porodičnog zakona)
 • Potpuno lišenje roditeljskog prava zbog neispunjavanja svih roditeljskih prava i obaveza (čl. 81. I 82. Porodičnog zakona)
 • Obaveza pribavljanja mišljenja organa starateljstva u sporu za zaštitu od nasilja u porodici (čl. 286. Porodičnog zakona)
 • Dostupnost informacija osuđenim licima pri izdržavanju kazne zatvora (čl. 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 • Podaci iz kaznene evidencije kao uslov za izbor odbornika (čl. 8., 9. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i čl. 102. KZ)
 • Informacije koje nisu lako dostupne iako postoje na internetu (čl. 10. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 • Nedavanje informacija kada je tražilac bivša suprostavljena stranka u sporu (čl. 9., 10. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 • Razlika između pripremnih radnji i pokušaja krivičnog dela (čl. 30. KZ)
 • Postupanje lekara u odnosu na konkretno stanje pacijenta (čl. 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Tužba radi isplate jubilarne nagrade
 • Izjašnjenje okrivljenog o zapisniku o saslušanju svedoka u prekršajnom postupku
 • Tužba radi zaštite od obustave, odnosno radi nastavka pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa sa predlogom za određivanje privremene mere
 • Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola
 • Izjava zaposlenog koji je dobio otkaz zbog prestanka potrebe za radom (tzv. tehnološki višak) o nepostojanju namere vraćanja na rad
 • Potvrda o zaposlenju
 • Izjava o istupanju člana društva
 • Odluka o odbijanju zahteva za pristupanje učeničkoj zadruzi
 • Odluka o prihvatanju zahteva za pristupanje učeničkoj zadruzi
 • Namera o pristupanju učeničkoj zadruzi

NOVI KOMENTARI

 • Poreski tretman naknade direktora/zastupnika koji nije zaposlen u društvu
 • Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima, s posebnim osvrtom na odredbe krivičnog zakonika
 • Obustava postupka prema maloletnom licu
 • Sudska opomena kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene u sudskoj praksi
 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti
 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika
 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti
 • Sudska opomena kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene u sudskoj praksi
 • Obveznik poreza na imovinu na privremeno oduzetim  nepokretnostima proisteklim iz krivičnog dela
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine
 • Koje će nove troškove i obaveze imati privredni subjekti i organi po novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti?
 • Prikaz Zakona o centralnom registru stanovništva
 • Povreda na radu i šteta – zakonske odredbe
 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda
 • Da li je lekar službeno lice?

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.