Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa “Propis Soft”

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 23. februara 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 10/2019) koji se primenjuje od 16. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019) koji se primenjuje od 9. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019) koji se primenjuje od 16. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019) koji se primenjuje od 16. februara 2019. god.
 • Uredba o izmeni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 6/2019) koja se primenjuje od 2. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2019) koji se primenjuje od 2. februara 2019. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 6/2019) koji se primenjuje od 2. februara 2019. god.
 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koja se primenjuje od 2. februara 2019. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koji se primenjuju od 1. februara 2019. god.
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koji se primenjuju od 1. februara 2019. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koji se primenjuju od 26. januara 2019. god.
 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koji se primenjuje od 1. februara 2019. god.
 • Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 4/2019) koji se primenjuje od 2. februara 2019. god.
 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/2019) koja se primenjuje od 24. januara 2019. god.
 • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 2/2019) koja se primenjuje od 24. januara 2019. god.
 • Uredba o ocenjivanju službenika („Sl. glasnik RS“, br. 2/2019) koja se primenjuje od 24. januara 2019. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Obaveze meničnog poverioca o dospelosti menice
 • Valuta meničnog iznosa
 • Regresni zahtev prema imaocu opasne stvari
 • Nasleđivanje prava na naknadu neimovinske štete
 • Naknada neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
 • Postupak deklarisanja i carinjenja kontejnera
 • Raskidanje po zakonu ugovora gde rok nije bitan element
 • Računanje prekida i rokova zastarelosti kod iznošenja novog tužbenog zahteva
 • Uticaj odustanka od jednog i isticanje novog tužbenog zahteva na prekid zastarelosti
 • Odnos alternativnog tužbenog zahteva i alternativne obaveze po ugovoru
 • Nagrada advokatu određena u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava
 • Predlog za nastavak prekinutog parničnog postupka
 • Program rešavanja viška zaposlenih
 • Rešenje o strukturi radne nedelje stručnog saradnika u osnovnoj školi
 • Tužba za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na putu od stana do mesta rada ili obratno
 • Tužba radi raskida ugovora o kupoprodaji stvari zbog neotklanjanja nesaobraznosti
 • Tužba radi utvrđivanja prava svojine na stanu u izgradnji nakon isplate cene kada nije izvršena predaja stvari
 • Rešenje o strukturi radne nedelje stručnog saradnika u osnovnoj školi
 • Tužba za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na putu od stana do mesta rada ili obratno
 • Tužba radi raskida ugovora o kupoprodaji stvari zbog neotklanjanja nesaobraznosti

NOVI KOMENTARI

 • Zloupotreba prava na predstavku u praksi Evropskog suda za ljudska prava
 • Ocenjivanje službenika
 • Kada se postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti a kada po zahtevu stranke?
 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava
 • Prikaz Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza
 • Evidencija programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i izdavanje uverenja
 • Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Ovlašćenje inspektora da vrši „prikrivenu kupovinu“

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis-Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal-Javne-Nabavke-proizvod-logo

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Propis-Soft

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti-utuzenja-proizvod-logo

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat-Lider-proizvod-logo

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.