Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 80/2019) koji se primenjuje od 16. novembra 2019. god.
 • Pravilnik o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 78/2019) koji se primenjuje od 9. novembra 2019. god.
 • Zakon o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 77/2019) koji se primenjuje od 8. novembra 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 77/2019) koji se primenjuje od 8. novembra 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 77/2019) koji se primenjuje od 8. novembra 2019. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Sl. glasnik RS“, br. 77/2019) koji se primenjuje od 8. novembra 2019. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 75/2019) koji se primenjuje od 31. oktobra 2019. god.
 • Uredba o tarifi za pružanje besplatne pravne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 74/2019) koja se primenjuje od 19. oktobra 2019. god.
 • Zakon o kontroli državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje od 1. januara 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje od 19. oktobra 2019. god.
 • Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje nakon 19. aprila 2020. god.
 • Zakon o alternativnim investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019) koji se primenjuje nakon 19. aprila 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Faktičko manifestovanje neslaganja sa tužbenim zahtevom (čl. 374. ZPP)
 • Predmet parnice nastale nakon ukidanja svih izvršnih radnji (čl. 455. – 466. ZPP)
 • Postojanje alternativne obaveze kada se traži zamena novčane obaveze izvršenjem činidbe (čl. 196. ZPP i čl. 403. ZOO)
 • Neodlučivanje o predloženim dokazima (čl. 276. I 315. ZPP)
 • Nemogućnost obuhvatanja supletornog zatvora jedinstvenom kaznom zatvora (čl. 51. I 62. KZ)
 • Uplata poveriočevog duga od strane dužnika bez naloga (čl. 220. i 253. ZOO)
 • Nemogućnost uručenja poziva i privođenja nakon više godina od izvršenja dela (čl. 381. ZKP)
 • Izvršnost sudske odluke koja glasi na davanje i činjenje (čl. 43. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)
 • Žalba protiv rešenja umesto zaključka o predlogu za sprovođenje privremene mere (čl. 23. i 24. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)
 • Izdavanje skraćenog prepisa rešenja o izvršenju (čl. 66. i 300. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti podnet od okrivljenog  koji je postao advokat (čl. 483. ZKP)
 • Nedozvoljenost žalbe u istražnom postupku (čl. 465. ZKP)
 • Nepostojanje razloga za odbacivanje optužnice (čl. 416. ZKP)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Tužba radi delimičnog lišenja roditeljskog prava
 • Rešenje o isplati jubilarne nagrade
 • Zahtev za prethodno mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
 • Saglasnost roditelja za putovanje maloletnog deteta
 • Ugovor o pružanju usluga oglašavanja
 • Tužba zbog povrede prava suvlasnika i dovođenja stvari u prethodno stanje
 • Ugovor o poveravanju obrade podataka o ličnosti
 • Izjava o pristanku/saglasnosti na obradu podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Obaveštenje u vezi sa brisanjem podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose

NOVI KOMENTARI

 • Promena prebivališta ili adrese maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo i lišenje roditeljskog prava
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije
 • Sniženje i „navođenje“ na kupovinu prema novom zakonu
 • Prikaz novog Zakona o trgovini
 • Odgovornost za prekršaj predsednika opštine i drugih odgovornih lica u državnim organima
 • Problem tumačenja minulog rada
 • Pravo na suđenje u razumnom roku
 • Da li je poklon lekaru mito?
 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom
 • Da li će milicija efikasnije održavati komunalni red od policije?
 • Revizija invalidskih penzija stečenih po zakonu
 • Odnos presude i optužbe i prekoračenje optužbe
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu
 • Krivično delo falsifikovanje službene isprave u sudskoj praksi
 • Zakonske definicije pojmova „sportska priredba“ i “javni skup“
 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu
 • Umanjenje penzija i plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Ustavni sud se izjasnio o uslovima za sticanje prava na porodičnu penziju bračnog druga
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.