Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka („Sl. glasnik RS“, br. 5/2021) koji se primenjuje od 30. januara 2021. god.
 • Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 4/2021) koje se primenjuje od 20. januara 2021. god.
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 1/2021) koja se primenjuje od 12. januara 2021. god.
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima („Sl. glasnik RS“, br. 161/2020) koji se primenjuje od 1. januara 2021. god.
 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 160/2020) koji se primenjuje od 1. januara 2021. god.
 • Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju („Sl. glasnik RS“, br. 146/2020) koja se primenjuje od 5. decembra 2020. god.
 • Uredba o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 145/2020) koja se primenjuje od 4. decembra 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 144/2020) koji se primenjuje od 5. decembra 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 144/2020) koji se primenjuje od 5. decembra 2020. god.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 144/2020) koji se primenjuje od 1. januara 2021. god.
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 144/2020) koji se primenjuje od 5. decembra 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Odluka Štetne posledice na području suda prebivališta oštećenog (čl. 44. ZPP)
 • Kumulativni uslovi za obavezanje tužioca da naknadi tuženom parnične troškove (čl. 156. ZPP)
 • Angažovanje branioca kada nije predviđena obavezna odbrana (čl. 68. ZKP)
 • Prenošenje nedopuštene tvrdnje (čl. 9. Zakona o javnom informisanju i medijima)
 • Odbitak razlike za manje plaćen pdv pri uvozu (čl. 27. I 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
 • Odluka Ustavnog suda broj UŽ-3702/2016 – Rok za predaju lica sudu, dela izvršena u više mesta i uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu (čl. 29. I 30. Ustava Republike Srbije i čl. 69., 140., 142., 211. I 294. ZKP)
 • Oslobađajuća presuda i pored utvrđenog propusta lekara (ČL. 438. ZKP I ČL. 251. I 259. KZ)
 • Stavljanje u promet škodljive namirnice suprotno propisima o higijeni hrane (ČL. 256. I 259. KZ)
 • Otmica maloletne oštećene radi zasnivanja vanbračne zajednice (ČL. 132., 134. I 139. KZ)
 • Tenda ispred prodavnice kao opasna stvar i nepažnja oštećenog upoznatog sa opasnošću (ČL. 173., 174., 177. I 192. ZOO)
 • Nepredavanje poslovne dokumentacije na uvid organima vršenja kontrole (čl. 237. KZ)
 • Postojanje krivičnog dela kojim su pribavljene stvari koje se prikrivanju (čl. 221. KZ)
 • Ista visina naknade za ishranu i regres za sve zaposlene (čl. 118. Zakona o radu)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Odluka o uvođenju pripravnosti u zdravstvenoj ustanovi
 • Odluka o uvođenju rada po pozivu u zdravstvenoj ustanovi
 • Odluka o uvođenju dežurstva u zdravstvenoj ustanovi
 • Rešenje o poništaju rešenja o prestanku radnog odnosa zbog naknadnog saznanja o trudnoći zaposlene
 • Opoziv punomoćja od strane vlastodavca
 • Odluka o isključenju kandidata – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Odluka o isključenju javnosti u postupku otvaranja ponuda – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Ovlašćenje predstavnika ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Žalba protiv rešenja naručioca o odbacivanju zahteva za zaštitu prava – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Zahtev za obrazloženje neuobičajeno niske ponude – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Ugovor o povremenom zakupu sale ugostiteljskog objekta i pružanju ugostiteljskih usluga

NOVI KOMENTARI

 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete
 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica
 • Krivična dela za koja odgovaraju pravna lica
 • Zaštita putnika i njihovih prava
 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza?
 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku
 • Zakon o agencijskom zapošljavanju – osnovne odredbe i uslovi za rad agencija
 • Izmene zakona o Croso – evidencija o porezu na dohodak građana i produžetak roka za ažuriranje šifara o osiguranicima
 • Zahtev za otklanjanje nepravilnosti – prikaz najznačajnijih novina nakon izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 54/2019
 • Nekoliko slabosti u zio – pre izmena iz „Sl. glasnika rs“, br. 54/2019
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?
 • Pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade
 • Poresko oslobođenje samo za dokumentovane troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada
 • Šta je novo u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje? – „Sl. glasnik rs“, br. 86/2019

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.