Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

AKTUELNO

NOVI PROPISI, SUDSKA PRAKSA, SLUŽBENA MIŠLJENJA, MODELI I KOMENTARI

Izdvajamo najnovije akte državnih organa i autorske radove unete u bazu programa „Propis Soft“

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Odluka o dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 98/2020) koja se primenjuje od 10. jula 2020. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 98/2020) koji se primenjuju od 1. avgusta 2020. god.
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 97/2020) koji se primenjuje od 15. jula 2020. god.
 • Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 95/2020) koji se primenjuje od 11. jula 2020. god.
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) koja se primenjuje od 3. jula 2020. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) koji se primenjuje od 4. jula 2020. god.
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) koji se primenjuje od 11. jula 2020. god.
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 94/2020) koji se primenjuje od 3. jula 2020. god.
 • Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) koja se primenjuje od 1. jula 2020. god.
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020) koji se primenjuje od 1. jula 2020. god.
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 78/2020) koji se primenjuje od 29. maja 2020. god.
 • Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 78/2020) koja se primenjuje od 1. juna 2020. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Nepredavanje poslovne dokumentacije na uvid organima vršenja kontrole (čl. 237. KZ)
 • Postojanje krivičnog dela kojim su pribavljene stvari koje se prikrivanju (čl. 221. KZ)
 • Ista visina naknade za ishranu i regres za sve zaposlene (čl. 118. Zakona o radu)
 • Nemogućnost proširenja dejstva odluke ustavnog suda na treća lica (čl. 426. ZPP)
 • Identitet stranaka i predmeta spora u istom upravnom sporu (čl. 56. Zakona o upravnim sporovima)
 • Usluge posredovanja koje vrši nerezident kod otpremanja robe u inostranstvo (čl. 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
 • Teret dokazivanja vrste usluga i visine potraživanja (čl. 231. ZPP)
 • Prenos dela imovine u statusnoj promeni (čl. 3. I 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost)
 • Sadržina mera radi očuvanja imovinskog položaja stečajnog dužnika (čl. 159b.  Zakona o stečaju)
 • Alternativa pravne kvalifikacije dela (čl. 420. ZKP)
 • Kontinuitet u primeni izabrane računovodstvene regulative (čl. 21. i 22. Zakona o računovodstvu)
 • Način uništavanja knjigovodstvene dokumentacije (čl. 24. Zakona o računovodstvu)
 • Obaveza dostavljanja izjave o neaktivnosti registrovanog udruženja (čl. 2., 4. i 33. Zakona o računovodstvu)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Odluka o isključenju kandidata – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Odluka o isključenju javnosti u postupku otvaranja ponuda – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Ovlašćenje predstavnika ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Žalba protiv rešenja naručioca o odbacivanju zahteva za zaštitu prava – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Zahtev za obrazloženje neuobičajeno niske ponude – u skladu sa Zakonom iz Sl. glasnika RS, br. 91-2019
 • Ugovor o povremenom zakupu sale ugostiteljskog objekta i pružanju ugostiteljskih usluga
 • Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog smrti zaposlenog
 • Rešenje o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog za vreme prekida rada zbog naredbe nadležnog državnog organa
 • Radni nalog na osnovu dozvole za kretanje za vreme vanrednog stanja
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade
 • Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) za vreme vanrednog stanja

NOVI KOMENTARI

 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku
 • Zakon o agencijskom zapošljavanju – osnovne odredbe i uslovi za rad agencija
 • Izmene zakona o Croso – evidencija o porezu na dohodak građana i produžetak roka za ažuriranje šifara o osiguranicima
 • Zahtev za otklanjanje nepravilnosti – prikaz najznačajnijih novina nakon izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 54/2019
 • Nekoliko slabosti u zio – pre izmena iz „Sl. glasnika rs“, br. 54/2019
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?
 • Pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade
 • Poresko oslobođenje samo za dokumentovane troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada
 • Šta je novo u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje? – „Sl. glasnik rs“, br. 86/2019
 • Šta je novo u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja? – „Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 (čl. 1., 11., 12., 14., 16. 18., 21. 28. Do 30a…)
 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350. KZ)
 • Krivično delo nadripisarstvo – zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa (čl. 342. KZ)
 • Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja ili odmora (čl. 171., 172., 185. i 193. Zakona o radu)
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu (čl. 163. Zakona o radu)
 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek?
 • Bitna zabluda kao mana volje
 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu
 • Odnos kolektivnih ugovora i zakona

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

ZAKONI I DRUGI PROPISI

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

MODELI I OBRASCI

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu

KOMENTARI

Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

OSTALO

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

ELEKTRONSKA I ŠTAMPANA IZDANJA IZ OBLASTI PRAVA

Profi Sistem Com punih 17 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Prosvetni Pravni Savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitnoobrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za  obračunavanje svih vrsta kamata. Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata…

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka.

PREDNOSTI NAŠIH PROIZVODA

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Pogledajte listu naših stručnih saradnika.

timeline-2014-1

Štampana izdanja

Kompletnu podršku lakšoj primeni propisa u praksi, uz elektronska izdanja, obezbeđuju štampana stručna izdanja koja sadrže autorske tekstove u vidu komentara, sa modelima akata za primenu propisa… Povod za izdavanje stručnih izdanja su problemi prilikom primene propisa u praksi, kao i novi zakoni ili njihove izmene i dopune.

PRAVNI PORTAL

Besplatni stručni portal namenjem svim pravnicima. Cilj servisa je komunikacija i razmena mišljenja, stavova i sugestija u vezi sa problemima koji proističu iz primene i tumačenja propisa. Postoji od 2010. godine.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.