Search

Stručna izdanja sa rešenjima za primenu propisa u praksi

Novi propisi, sudska praksa, službena mišljena, modeli i komentari

NOVI ZAKONI I DRUGI PROPISI

 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 59/2024) koja se primenjuju od 1. avgusta 2024. god.
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Sl. glasnik RS“, br. 58/2024) koja se primenjuje od 10. jula 2024. god.
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani uvoza peleta od drveta („Sl. glasnik RS“, br. 57/2024) koja se primenjuje od 6. jula 2024. god.
 • Uredba o izmenama Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500ˮ („Sl. glasnik RS“, br. 55/2024) koja se primenjuje od 1. jula 2024. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila („Sl. glasnik RS“, br. 55/2024) koji se primenjuje nakon 29. septembra 2024. god.
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2024) koja se primenjuje od 1. jula 2024. god.
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2024) koje se primenjuje od 14. jula 2024. god.
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa master i doktorskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2024/2025. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2024) koje se primenjuje od 14. jula 2024. god.
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 50/2024) koji se primenjuje od 1. jula 2024. god.
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2024. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 48/2024) koji se primenjuje od 8. juna 2024. god.
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 47/2024) koja se primenjuje od 25. maja 2024. god.
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500ˮ („Sl. glasnik RS“, br. 47/2024) koja se primenjuje od 25. maja 2024. god.
 • Zakon o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 44/2024) koji se primenjuje od 11. maja 2024. god.
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge („Sl. glasnik RS“, br. 43/2024) koji se primenjuje od 18. maja 2024. god.
 • Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 38/2024) koji se primenjuju od utvrđivanja prava za april 2024. god.
 • Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca („Sl. glasnik RS“, br. 37/2024) koji se primenjuje od 1. maja 2024. god.
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima („Sl. glasnik RS“, br. 35/2024) koji se primenjuje od 26. aprila 2024. god.
 • Pravilnik o postupku za izbor sudije i predsednika suda („Sl. glasnik RS“, br. 34/2024) koji se primenjuje od 27. aprila 2024. god.
 • Pravilnik o kriterijumima i pokazateljima vrednovanja rada glavnog javnog tužioca i javnog tužioca („Sl. glasnik RS“, br. 33/2024) koji se primenjuje od 26. aprila 2024. god.
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 32/2024) koji se primenjuje od 13. aprila 2024. god.
 • Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije („Sl. glasnik RS“, br. 31/2024) koji se primenjuju od 19. aprila 2024. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, člana 12a, člana 14, člana 14a stav 2. tač. 5) i 6), člana 14b, člana 40a stav 1. tač. 8)–11), člana 40g i člana 40o stav 1. Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini („Sl. glasnik RS“, br. 30/2024) koji se primenjuju od 1. maja 2024. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 29/2024) koji se primenjuje od 4. aprila 2024. god.
 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 26/2024) koji se primenjuje od 29. marta 2024. god.
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2024) koji se primenjuje od 30. marta 2024. god.
  Odluka Ustavnog suda broj IUo-4/2021 („Sl. glasnik RS“, br. 22/2024) koja se primenjuje od 20. marta 2024. god. a odnosi se na Statut Advokatske komore Srbije
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 21/2024) koji se primenjuje od 23. marta 2024. god.
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu, sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Sl. glasnik RS“, br. 16/2024) koji se primenjuje od 2. marta 2024. god.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko – tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 15/2024) koji se primenjuje od 7. marta 2024. god.
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 14/2024) koja se primenjuje od 1. marta 2024. god.
 • Odluka Ustavnog suda broj IUz-60/2021 („Sl. glasnik RS“, br. 11/2024) koja se primenjuje od 14. februara 2024. god. a odnosi na Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 11/2024) koji se primenjuje od 22. februara 2024. god.
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2024) koji se primenjuje od 10. februara 2024. god.
 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2024) koji se primenjuje od 10. februara 2024. god.
 • Pravilnik o obrascu izveštaja o naplaćenim naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 9/2024) koji se primenjuje od 13. februara 2024. god.
 • Odluka o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2024. godini za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta („Sl. glasnik RS“, br. 8/2024) koji se primenjuje od 2. februara 2024. god.
 • Pravilnik o obračunu prosečne veleprodajne cene derivata nafte EVRO DIZEL i EVRO PREMIJUM BMB 95 („Sl. glasnik RS“, br. 7/2024) koji se primenjuje od 1. februara 2024. god.
 • Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 7/2024) koji se primenjuju od 1. februara 2024. god.
 • Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 6/2024) koji se primenjuje od 27. januara 2024. god.
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 2/2024) koji se primenjuje od 10. januara 2024. god.
 • Pravilnik o postupanju Visokog saveta tužilaštva u vezi sa neprimerenim uticajem na rad nosioca javnotužilačke funkcije i javno tužilaštvo („Sl. glasnik RS“, br. 1/2024) koji se primenjuje od 13. januara 2024. god.

NOVA SUDSKA PRAKSA I SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Odluka suda o vršenju roditeljskog prava bez saslušanja stranaka (čl. 205. Porodičnog zakona)
 • Priznavanje prihoda kod uslovljene donacije (čl. 8., 16. i 25. Zakona o računovodstvu)
 • Prenos potraživanja po osnovu kredita (čl. 16. i 43. Zakona o računovodstvu)
 • Korišćenje šumskog zemljišta u državnoj svojini u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (čl. 63. do 68.
  Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara)
 • Izricanje jedinstvene kazne zatvora u mesecima (čl. 45. KZ)
 • Oslobađanje od odgovornosti uprkos priznanju prekršaja (čl. 250. i 264. Zakona o prekršajima)
 • Obaveza dovođenja radnje izvršenja u vezu sa materijalnom odredbom propisa (čl. 264. Zakona o prekršajima)
 • Nedostajući element radnje izvršenja prekršaja (čl. 264. Zakona o prekršajima)
 • Povreda materijalnog prava u korist okrivljenog (čl. 265. Zakona o prekršajima)
 • Nadoknada troškova pristupa advokata ročištu koje nema za cilj odbranu (čl. 99. i 141. Zakona o prekršajima i čl. 263. ZKP)
 • Minimalna zarada kao minimum socijalne sigurnosti zaposlenih u zdravstvu (čl. 172. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čl. 1.-3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i čl. 111. i 112. Zakona o radu)
 • Ispunjenost uslova za utvrđivanje postojanja radnog odnosa (čl. 32. Zakona o radu)
 • Topli obrok i regres u okviru minimalne zarade (čl. 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i čl. 111. Zakona o radu)
 • Potraživanje toplog obroka i regresa zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (čl. 4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama)
 • Plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (čl. 2-4. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i čl. 111. i 112. Zakona o radu)
 • Momenat saznanja za disciplinsku povredu javnog izvršitelja (čl. 542. Zakona o izvršenju i obezbeđenju)
 • Teret dokazivanja ispunjenosti uslova za probijanje pravne ličnosti (čl. 231. ZPP i čl. 18. Zakona o privrednim društvima)
 • Rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluka skupštine (čl. 376. Zakona o privrednim društvima i čl. 103. i 110. ZOO)
 • Žalba protiv rešenja o usvajanju žalbe javnog tužioca kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora (čl. 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čl. 36. Ustava Republike Srbije i čl. 214. ZKP)
 • Sloboda rangiranja i izbora dokaznih sredstava (čl. 7., 8. i 10. ZPP)
 • Značaj subjektivnog osećaja straha kad izostanka teže povrede (čl. 200. ZOO)
 • Odluka Ustavnog suda broj UŽ-5018/2019 – Ustavna pravila o određivanju pritvora, odluci o žalbi na pritvor i rokovima (čl. 30. Ustava Republike Srbije i čl. 21., 210., 211. i 214. ZKP)
 • Ovlašćenja privremenog zastupnika u parničnom postupku (čl. 82. ZPP)
 • Nepostojanje ovlašćenja privremenog zastupnika za podnošenje protivtužbe (čl. 78. i 82. ZPP)
 • Propust suda da zakaže javno izricanje presude (čl. 418. i 425. ZKP)
 • Potraživanje kod sticanja nove stvari sa povećanjem vrednosti kroz novčana ulaganja (čl. 177. do 180. I 191. Porodičnog zakona)

NOVI MODELI I OBRASCI

 • Tužba radi izlučenja/izuzimanja stvari koja je predmet prinudne naplate u poreskom postupku (izlučna tužba)
 • Rešenje o vaspitno-disciplinskoj meri premeštaj učenika u drugu osnovnu školu
 • Poslovnik o radu pedagoškog kolegijuma
 • Rešenje o vaspitno-disciplinskoj meri ukor nastavničkog veća
 • Pravilnik o magacinskom poslovanju
 • Rešenje o odbijanju primedbe roditelja na sprovođenje zadataka u skladu sa zakonom od strane stručnog saradnika
 • Rešenje o odbijanju primedbe roditelja na sprovođenje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika
 • Rešenje o prihvatanju primedbe roditelja na sprovođenje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika
 • Rešenje o prihvatanju primedbe roditelja na sprovođenje zadataka u skladu sa zakonom od strane stručnog saradnika
 • Pravilnik o magacinskom poslovanju
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u školi
 • Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola
 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • Odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
 • Rešenje o raspoređivanju časova kao dopuna norme ili prekonormni rad
 • Odluka o određivanju lica za poslove koordinacije u vezi sa donošenjem, sprovođenjem i izveštavanjem o sprovođenju plana upravljanja rizicima
 • Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Tužba zbog uznemiravanja oticanjem vode
 • Tužba zbog uznemiravanja emisijom neprijatnih mirisa
 • Rešenje o odsustvu za vreme verskog praznika
 • Odluka o izjašnjavanju zaposlenih o korišćenju verskih praznika
 • Zahtev za odsustvo uz naknadu zarade za vreme verskog praznika
 • Tužba radi raskida ugovora o kupoprodaji stvari zbog neotklanjanja nesaobraznosti
 • Izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
 • Odluka o određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost
 • Tužba radi konvalidacije ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
 •  

NOVI KOMENTARI

 • Naknada troškova prevoza zaposlenih u dane štrajka
 • Novi stav i zaključak i dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda
 • Šta je sporno kod obaveze vraćanja registarskih tablica?
 • Šta činiti ako javni beležnik uskraćuje prava?
 • Razlikovanje obaveze zadržavanja podataka od tajnog nadzora komunikacije
 • „Bus-plus“ kao obaveza ili opcija za zaposlene kod troškova prevoza
 • Prikaz zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Izmene u oblasti zapošljavanja
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla-diskriminacija
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Prikaz zakona o elektronskom fakturisanju
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja
 • Da li je moguć kredit u devizama?
 • Novine u postupku izvršenja na nepokretnosti
 •  

BESPLATAN SADRŽAJ

Ovde možete pročitati i preuzeti besplatne propise, sudsku praksu, službena mišljenja, modele akata i komentare

Pogledajte tekstove najčešće korišćenih zakona i drugih propisa

Pogledajte neke od najznačajnih odluka sudova i službenih mišljenja nadležnih organa

Preuzmite besplatno modele akata ili obrasce koje možete koristiti u svakodnevnom radu
Pročitajte komentare o primeni propisa u praksi, prikaze novih ili izmenjenih zakona

Preuzmite besplatno ostale korisne dokumente za primenu propisa u praksi

Proizvodi

Elektronska i štampana izdanja iz oblasti prava

Profi Sistem Com preko 20 godina se bavi izradom elektronskih i štampanih specijalizovanih stručnih izdanja, pre svega iz oblasti prava za kvalitetnu primenu i praćenje zakonske regulative. Možemo se pohvaliti da se pomenuta izdanja kao pomoć i podrška u radu primenjuju u velikom broju advokatskih kancelarija, privrednih društava, javnih preduzeća, državnim organima i institucijama, sudskih organa, kao i u primeni kod drugih pravosudnih profesija, organizacija i mnogih drugih.

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i štampano stručno izdanje.

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalno izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik.

SAVETNIK ZA JAVNA PREDUZEĆA

Specijalizovani program – detaljno i u prvom planu sve što se direktno odnosi na rad javnih preduzeća: instrukcije za primenu propisa, tumačenja, komentari, mišljenja, odgovori na najčešća pitanja od strane vaših kolega, modeli akata, napomene naše redakcije…

ARHIVATOR

Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa novim zakonom

POSLOVNI PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži:
registar i bazu propisa, sudsku praksu, sl. mišljenja, povezane pravne akte, modele akata, komentare i napomene naše redakcije, alarm za praćenje

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

Profi Sistem u brojkama

godina postojanja
1 +
aktivnih licenci
1 +
online i štampanih izdanja
1 +

Zašto Profi Sistem?

Glavne prednosti

Jasnim prepoznavanjem potrebe korisnika za određenju problematiku razvijamo specijalizovana izdanja za određene profesije, oblasti i delatnosti rada.

Sve naše proizvode korisnici opisuju epitetima – pouzdan, izuzetno efikasan, ažuran, sveobuhvatan, intuitivan i jednostavan za korišćenje.

Pravna i tehnička podrška

Pravna podrška podrazumeva da je sadržaj programa uvek ažuran i aktuelan, usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu, redovno obaveštavanje o svim najvažnijim pravnim aktuelnostima i pomoć korisnicima kroz upućivanje i usmeravanje na pravne akte koji su im potrebni.

Tehnička podrška stoji na raspolaganju svim aktivnim korisnicima programskih paketa Profi Sistema, podrazumeva pomoć pri instalaciji i reinstalaciji programa, aktivaciji, registraciji kao i pomoć pri korišćenju programa za sve vreme trajanja licence.

Naši stručni saradnici

Na našu stručnost ukazuje i spisak naših saradnika, istaknutih profesora pravnih fakulteta, sudija, advokata, tužilaca, sudskih veštaka i drugih stručnjaka iz različitih oblasti prava.

Imate pitanje?

Pozovite nas
NOVO
119-120. broj časopisa
„Advokatska kancelarija”,
jul-avgust 2024.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari