Search

Državna revizorska institucija je kontrolnim aktvinostima i analizom ustanovila da su nenaplaćena potraživanja samo po osnovu komunalnih usluga snabdevanja vodom za piće i odvoz komunalnog otpada 31. 12. 2022. godine iznosila 42,4 milijarde dinara, a direktan otpis potraživanja iznosi 1,4 milijarde dinara.

Zbog nepoštovanja zakonskih obaveza po ovom osnovu, Državna revizorska institucija je pokrenula program revizija na ovu temu i očekuje da će to doprineti efikasnijoj naplati ovih potraživanja od strane javnih preduzeća, a sve u cilju da komunalne usluge koje pružaju korisnicima budu kvalitetnije.

Predmeti - utuženja

Programsko rešenje za evidenciju i naplatu potraživanja

Specijalizovano programsko rešenje je namenjeno javnim preduzećima komunalne delatnosti u cilju unapređenja naplate potraživanja. Omogućuje uspostavljanje ažurnih i potpunih evidencija korisnika i potraživanja, sa efikasnim praćenjem predmeta u kompletnom procesu naplate potraživanja.

Gotovo rešenje koje ispunjava potrebe javnih preduzeća u skladu sa zahtevima Državne revizorske institucije – uspostavljanje ažurnih i potpunih evidencija korisnika i potraživanja, sa efikasnim pracenjem predmeta u kompletnom procesu naplate potraživanja

Kako možemo da Vam pomognemo

  • Razvijen je u skladu sa zahtevima i potrebama javnih preduzeća koja se bave komunalnim i srodnim delatnostima
  • Efikasan sistem za vođenje svih vrsta pravnih predmeta i sporova
  • Praćenje finansija po pitanju troškova postupaka, vođenja spora i zastupanja
  • Praćenje toka i statusa predmeta
  • Kompletna analitika dostupna u svakom trenutku za različite potrebe
  • Uređen sistem vođenja svih vrsta predmeta (internih, sudskih, finansijskih, izvršnih i dr.)
  • Delovodnik
  • Obračun zakonske zatezne kamate

22 godine iskustva

Sa ciljem da se kod JP komunalne delatnosti obezbedi potpuna i blagovremena naplata svojih potraživanja, Državna revizorska institucija je dala preporuke za rešenje ovih problema.

PREDMETI-UTUŽENJA je programski paket sa uslugom kompletnog uvođenja, čime se ovaj problem u potpunosti rešava. Program je napravljen na inicijativu i zahtev preduzeća koja su taj problem blagovremeno rešila.

Najbitniji sadržaji i funkcije

Formiranje predmeta i evidencija

Sve sporne korisnike vaših usluga možete grupno preneti u program PREDMETI-UTUŽENJA i time oformiti predmete za dalji rad i praćenje naplate potraživanja. Postoje mnoge opcije te pored samog naziva i osnovnih podataka, možete voditi i podatke o vrsti predmeta, osnov, poslovni/sudski broj predmeta, interne oznake i podatke i mnoge druge. U okviru predmeta možete arhivirati i svu dokumentaciju koja se na dati predmet odnosi, a ako želite možete voditi i sva potraživanja sa troškovima, kamatama i uplatama stranaka. Dodatno možete evidentirati i ostala lica angažovana na predmetu sa kontakt podacima (izvršitelj, advokat…)

U osnovi dobijate sistem koji je prilagođen kvalitetnom načinu elektronske evidencije predmeta, sa jednostavnim pristupom svim podacima, praćenju toka predmeta, troškova i rokova. Vaše postojeće predmete i sporne korisnike usluga, odnosno dužnike, je moguće automatizovano preneti u bazu programa PREDMETI – UTUŽENJA, čime odmah dobijate gotov sistem spreman za dalji rad.

Pored predmeta koje vodite za Vaše nenaplaćene usluge, moguće je voditi evidenciju i praćenje svih ostalih vrsta predmeta u parničnom postupku, krivičnih predmeta, radnih sporova, upravnih sporova, kao i predmeta i dokumenata koji su deo internih potreba preduzeća.

Finansije - troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja, zatim troškove koje imate, a tiču se taksi, honorara angažovanih advokata, izvršitelja, kao i ostale troškove u predmetu koje vodite radi naplate potraživanja. Takođe je moguće voditi i evidenciju o kamati i evidentirati uplate stranke u izvršnom postupku i naplati.

U okviru svakog predmeta imate uvid u ukupno dugovanje za taj predmet dok u okviru Finansija (posebna opcija glavnog menija) možete izvući statistiku za sveukupna dugovanja i kreirati posebne izveštaje koristeći raspoložive kriterijume pretrage.

Dokumenti

U okviru predmeta možete sami kreirati/otkucati dokument, poput podneska i drugih akata, ali i uneti eksterne dokumente koje dobijate od suda, stranke ili drugih organa.

Paket pruža mogućnost prenosa i ranije kreiranih dokumenata koji se nalaze u Vašim folderima i tako ubrzate evidenciju već započetih procesa. Jednostavno, možete dokumente sa računara da prevučete u predmet i na taj način kompletirate dokumentaciju i pojednostavite implementaciju softvera PREDMETI – UTUŽENJA.

Rokovnik i zadaci

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza. Možete evidentirati sve obaveze i povezati ih sa predmetima čime dobijate kalendarski rokovnik sa pregledom dnevnih/nedeljnih/mesečnih obaveza i alarmom za obaveze koje imaju rokove.

Pored Rokovnika dostupna je i rubrika namenjena za evidenciju Zadataka. Zadaci pružaju mogućnost zadavanja intervala za koji je potrebno obaviti neku obavezu. Takođe možete podešavati alarm i izvršiti klasifikaciju po važnosti.

Pretrage

Na početnoj strani programa dostupna je brza pretraga stranaka i predmeta. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se u par koraka naći i to po nazivu, poslovnom broju i internom broju a stranke po nazivu, JMBG/PIB-u i internom broju.

Glavna i detaljna pretraga je dostupna u vidu opcija Statistika i Finansije u glavnom meniju programa. U okviru statistike možete pretraživati Predmete, Stranke i Dokumente a na raspolaganju su vam svi kriterijumi pretrage. U okviru finansija omogućena je pretraga koja se odnosi na finansijske stavke sa mogućnošću grupisanja po predmetu.

Izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja. Moguće je vršiti filtriranje podataka po svim kriterijumima koji su na raspolaganju kako u okviru Statistike tako i u okviru Finansija.

Svi izveštaji se mogu štampati, a može se vršiti i export podataka.

Bezbednost

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži sistem bezbednog i sistematičnog arhiviranja podataka i sigurnost u radu.

Potrebno je da u okviru postavki definišete lokaciju za arhiviranje baze programa i učestalost podsetnika za potrebe arhiviranja.

Preduzeća koja već koriste programski paket PREDMETI-UTUŽENJA su dobila kompletno rešenje, od formiranja internih akata koja regulišu naplatu potraživanja, preko podešavanja i prilagođavanja programa, do kompletnog uvođenja sistema u rad, obuke i održavanja.

CENA

Zatražite ponudu kreiranu u skladu sa Vašim potrebama.
Ponuda nije obavezujuća!

Savetnik za implementaciju i podršku sistema
Predmeti – Utuženja
Aleksandar Galjak dipl. ecc.
060/45-45-272

Pretplata obuhvata

Instalacija baze na serveru kod korisnika sa svim podešavanjima za pristup

Instalacija na računarima u lokalnoj mreži, sa podešavanjima za rad i povezivanjem pristupa bazi podataka na serveru

Početne postavke tipova podataka za unos predmeta i dokumenata u skladu sa zahtevom kupca

Postavke memoranduma, logoa i ostalih bitnih podataka na dokumentima

Kompletna daljinska obuka zaposlenih za pravilno korišćenje aplikacije i uvođenje u rad

Održavanje sistema za 12 meseci sa licencom za korišćenje, nadogradnja i kompletna podrška

IZVEŠTAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE O EFIKASNOSTI NAPLATE POTRAŽIVANJA U JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆIMA I VOĐENJU EVIDENCIJE

I Zaključci Državna revizorska institucije

U izveštaju Državne revizorske institucije o reviziji svrsishodnosti poslovanja JKP iz decembra 2023. godine, objavljenog 25. januara 2024. godine, ovaj organ zauzeo je sledeći opšti zaključak:

Da bi komunalne usluge koje javna preduzeća pružaju korisnicima bile kvalitetnije, potrebno je povećati efikasnost naplate potraživanja uspostavljanjem ažurnih i potpunih evidencija korisnika i potraživanja, kontinuitetom u preduzimanju mera naplate, adekvatnom kontrolom i praćenjem efekata, a sve u cilju smanjenja iznosa nenaplaćenih potraživanja, uz smanjenje rizika od njihove zastarelosti.

Pored toga zauzeti se i pojedinačni zaključci:

– Da javna preduzeća svojim aktivnostima nisu obezbedila tačne, potpune i ažurne evidencije, niti potpuno i blagovremeno fakturisanje usluga.

Da se komunalne usluge ne fakturišu svim korisnicima usluga, dok se delu korisnika, fakture ne dostavljaju redovno na mesečnom nivou i ne sadrže sve potrebne elemente, odnosno tačan iznos ukupnog duga.

– Da javna preduzeća ne raspolažu tačnim, potpunim i ažurnim evidencijama o potraživanjima po osnovu pruženih komunalnih usluga.

– Da javna preduzeća imaju zaposlena lica kojima je u opisu posla praćenje i preduzimanje mera za naplatu potraživanja, dok kod jednog dela u oblasti naplate potraživanja to je krajnje nejasno.

– Da su javna preduzeća koja pružaju komunalne usluge korisnicima preduzimala mere i aktivnosti u cilju naplate potraživanja, ali ne sve raspoložive mere, ne u istom obimu i ne na sistematičan način.

– Da javna preduzeća ne ažuriraju redovno evidencije o korisnicima komunalnih usluga – fizičkim licima, odnosno nemaju potpune i ažurne podatke.

II Šta je utvrđivala Državna revizorska institucija ?

Uzorkovala je kompletnu dokumentaciju (fakture, analitičke kartice, sporazume, predloge za izvršenje) i utvrđivala, između ostalog:

Da li javna preduzeća poseduju evidencije o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca pravnih i fizičkih lica?

Da li obračunavaju zakonsku zateznu kamatu za kašnjenje u naplati potraživanja od kupaca pravnih i fizičkih lica?

Kakva je efikasnost naplate potraživanja podnošenjem Predloga za izvršenje i koji je broj poslatih i osporenih predloga u toku poslovne godine?

III Šta mogu biti sankcije i prema kome?

Prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog, ova institucija vrši reviziju finansijskih transakcija i obračuna javnih preduzeća, i da je dužna da bez odlaganja podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno podnese krivičnu prijavu nadležnom organu, ako u postupku revizije otkrije radnje preduzeća, odnosno odgovornih lica u preduzeću koje ukazuju na postojanje elemenata prekršaja odnosno krivičnog dela.

U zavisnosti od organizacije konkretnih javnih preduzeća odgovorna lica mogu biti npr. direktori, šefovi računodstva, šefovi pravnih i drugih službi.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari