Search
Zbirka zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja nadležnih ministarstava sa komentarima spornih pitanja u vezi sa zateznom kamatom

Zatezna kamata u praksi

– pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

Autori sentenci i komentara: Nikola Aleksić, Nenad Jevtić
Priređivač: Nikola Aleksić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 302
Format: 16,5 x 24,0
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, tvrd povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Izdanje „Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom“ na sveobuhvatan način, iz pravnog ugla, prikazuje rešenja problema u vezi sa postojanjem prava na kamatu, početkom toka računanja kamate, obračunom kamate…, i to kroz brojne konkretne primere iz prakse.

Takođe, predstavlja jedinstvenu zbirku zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja ministarstava, kao i komentara u vezi sa zateznom kamatom.

Kada su u pitanju zakoni koji regulišu visinu stope i obračun zatezne kamate date su napomene u vezi sa početkom primene ovih propisa u samim tekstovima. Kada su u pitanju relevantne odredbe o kamati iz drugih zakona prikazane su odredbe o kamati iz onih zakona o čijoj primeni u okviru ovog izdanja, postoji sudska praksa ili službena mišljenja  ili su važne za obračun, tok i pravo na kamatu. Stavovi članova koji regulišu kamatu u ovim zakonima prikazani su podebljanim fontom („bold“). Radi se o važećim zakonima (osim Zakona o visini stope zatezne kamate), odnosno važećim relevantnim delovima zakona prema stanju na dan objavljivanja ovog izdanja.

U vezi sa sudskom praksom i službenim mišljenjima ističemo da je dato preko 150 pažljivo izabranih odluka i stavova Ustavnog i Vrhovnog kasacionog, odnosno Vrhovnog suda, apelacionih i viših sudova, Privrednog apelacionog suda, sa autorskim sentencama i relevantnim delovima obrazloženja, odnosno važnih mišljenja nadležnih ministarstava.

 

Sudska praksa i službena mišljenja podeljeni su u nekoliko glava, u okviru kojih su tekstovi još preciznije svrstani u odgovarajuća poglavlja i prikazani hronološki od novijih ka starijim, prema datumu donošenja.

Komentarima su obrađena pojedina sporna pitanja na koja su autori naišli kako u sudskoj praksi, tako i kroz probleme na koje su ukazivali advokati i sudski veštaci finansijske struke.

Na jednom mestu, mogu se naći odgovori na pitanja u vezi sa obračunom zatezne kamate i njenom stopom, pravnom prirodom kamate, odnosom zatezne i ugovorne kamate, kamatom kod strane valute i kredita, kod poreskih dugovanja i carina, kod stečaja i troškova postupka, kod penzija i zarada, materijalne i nematerijalne štete.

SADRŽAJ:
– Tekstovi Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11 i 73/12-OUS) i Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 32/93, 24/94 i 28/96)

– Relevantne odredbe o kamati iz drugih zakona

– Sudska praksa i službena mišljenja u vezi sa kamatom:
I. Obračun i stope zakonske zatezne kamate
II. Zatezna i ugovorna kamata – pravo na kamatu i tok kamate
II.1. Pravna priroda zatezne kamate – kamata kao glavno ili sporedno (samostalno) potraživanje
II.2. Kamata kod sticanja bez osnova
II.3. Kamata kod naknade materijalne štete
II.4. Kamata kod naknade nematerijalne štete
II.5. Kamata kod povremenih potraživanja, odnosno potraživanja koja se periodično obračunavaju
II.6. Kamata kod različitih vrsta naknada
II.7. Kamata kod nenovčanog potraživanja
II.8. Kamata kod deviznih potraživanja, valutna klauzula, ugovorna kamata, odnos zatezne i ugovorne kamate i kamata kod kredita i drugih bankarskih poslova
III. Kamata kod javnih prihoda
III.1. Poreski postupak
III.2. Carine
IV. Kamata kod naknade za oduzeto zemljište
V. Kamata kod stečaja
VI. Kamata i pitanja postupka
VI.1. Parnični postupak
VI.1.1. Parnični postupak – vrednost spora
VI.1.2. Parnični postupak – troškovi postupka
VI.2. Izvršni postupak
VI.3. Vanparnični postupak
VI.4. Krivični postupak

– Komentari u vezi sa određenim spornim pitanjima:
• Osnov problema kod zatezne kamate
• Redosled uračunavanja kamata kod neblagovremenog plaćanja javnih prihoda
• Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom
• Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti
• Aritmetička sredina između referentne kamatne stope i mesečne stope rasta cena na malo
• Zatezna kamata na troškove parničnog postupka

– Registar pojmova

Zatezna kamata u praksi – pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

3.300

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
     
     

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari