Search

Jedino potpuno izdanje za obračun svih vrsta kamata!

Profi obračun kamata

Da li biste dozvolili da Vam u rešavanju problema pomogne neko
ko ima 19 godina iskustva u rešavanju takvog i sličnih problema?

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA

Obračun Zakonske zatezne kamate pokriva period od 1988. godine sa automatskom primenom svih pravila koja su regulisana propisima, sudskom praksom, mišljenjima ministarstva i to počevši od te godine do danas, a koja su se odnosila na denominacije, svođenje na novi dinar, primenu različitih metoda obračuna kamate, načina obračunavanja stope, promene sa mesečnih na godišnje stope…

NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je tokom godina doneo dosta promena u načinu obračunavanja i redosledu namirivanja dugovanja iz oblasti javnih prihoda (glavne poreske obaveze, kamate i troškova naplate). Bez obzira na period koji je obuhvaćen obračunom program automatski primenjuje sve pravno neophodno kako bi obračun bio merodavan i tačan.

BANKARSKI ANUITETI

Izrada plana otplate kredita podrazumeva dekurzivni način obračuna uz mesečne anuitete pri čemu je moguć odabir kredita sa jednakim anuitetama ili jednakim ratama (otplatama). Uz odabir metode, roka otplate, datuma dospeća anuiteta i grejs perioda moguće je birati fiksnu stopu ili promenljivu koja se sastoji iz fiksnog dela i EURIBOR, LIBOR(CHF) ili BELIBOR stope.

• 19 godina primene u radu sudskih veštaka, privrednih društava, javnog sektora i sudova za potrebe obračuna bilo koje vrste kamata.

• Napravljen u saradnji sa stručnjacima iz oblasti finansijskog veštačenja, predlagačima zakona, sudovima i drugim stručnim telima iz ove oblasti.

• Preko 2.000 korisnika paketa.

• Zakonska zatezna kamata, Revalorizacija, Strana valuta, Domicilna kamata, Referentna stopa Narodne banke Srbije, Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda, Ugovorna kamata (fiksna i promenljiva), Bankarski anuiteti…

• Različite vrste kamatnih stopa, metode obračuna i sugerisani način obračuna, dodatne opcije, štampanje i arhiva, korisni dokumenti (komentari, uputstva, tumačenja, sudska praksa i službena mišljenja u vezi sa kamatama), kamatne stope i ažuriranje.

Glavne prednosti

 • Mogućnost obračunavanja svih vrsta kamatnih stopa + izrada plana otplate kredita
 • Svaki obračun je urađen na osnovu zakonskih normi, obimne prakse sudova, tumačenja ministarstava, konsultacija sa predlagačima zakona, znanja finansijskih eksperata i velikog iskustva
 • Sugerisani način obračuna u skladu sa propisima, uz mogućnost ličnog izbora metoda na osnovu Vaših potreba
 • Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima ili ličnim izborom
 • Odabir više načina otplate: kamate pa glavnice, glavnice pa kamate i samo glavnice
 • Izrada obračuna sa više zaduženja (faktura) i uplata, eksportovanje obračuna u druge formate (excel, pdf, word) i štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu i bitnim informacijama
 • Arhiviranje i izmena obračuna u bilo kom trenutku
 • Ažuriranje kompletne baze kamatnih stopa, automatski preko interneta ili ručno

Najbitniji sadržaji i funkcije

Različite vrste kamatnih stopa

Program obuhvata sve vrste kamatnih stopa počev od zakonske zatezne kamate…

Metode obračuna i sugerisani način obračuna

Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima ili ličnim izborom…

Dodatne opcije

Brojne dodatne opcije su Vam na raspolaganju a sve u cilju da vam olakšaju svaku vrstu obračuna…

Štampanje i arhiva

Štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu i bitnim informacijama (metode, stope, vrste, promene, preseci…) koje čine da obračun bude jasan i pravno utemeljen…

Korisni dokumenti

Sudska praksa, službena mišljenja i tumačenja, odnosno komentari nekih od najspornijih pitanja u vezi obračunom kamate i pravom na kamatu…

Kamatne stope i ažuriranje

Sve vrste stopa se mogu unositi ručno, za svaku tabelu posebno a omogućeno je i internet ažuriranje kompletne baze kamatnih stopa…

Video uputstva

Tumačenje i uputstva

Podešavanja

Stope

Godišnja pretplata

 • PROFI OBRAČUN KAMATA V7 – Jedinstven program za obračun svih vrsta kamata, sve vrste kamatnih stopa, sa automatskim ažuriranjem, sugerisani način obračuna, brojne dodatne opcije, jednostavan obračun, štampanje i arhiviranje, tumačenje i uputstva.
 • Dnevna ažurnost i dobijanje svih naprednijih verzija narednih 12 meseci

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
 • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
 • I odmah Vam šaljemo pristupne podatke za softverski paket
 • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

15.400

sa uračunatim popustom

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari