Search

Novi Protokol o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Obaveštavamo Vas da je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2024 objavljen Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, koji se primenjuje od 22. februara 2024. god., a kojim se utvrđuje Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Pravilnikom o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje propisuju se sadržaji i načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslovi i načini za procenu rizika, načini zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, praćenje efekata preduzetih mera i aktivnosti. Ovaj pravilnik uređuje i načine razvijanja otpornosti ustanove za efikasno reagovanje na krizne događaje, procedure postupanja kada se dogodi krizni događaj i načine praćenja efekata preduzetih mera i aktivnosti.

Ustanova, u smislu ovog pravilnika, je predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika.

Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi odnosi se na svakog– decu, učenike, zaposlene, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike i treća lica.

Pravilnik definiše:

– Oblike nasilja i zlostavljanja,

– Preventivne aktivnostii u okviru njih:

 • Prevenciju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Prava, obaveze i odgovornosti svih u ustanovi u prevenciji nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Programiranje i planiranje zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 

– Interventne aktivnosti i u okviru njih:

 • Procenjivanje nivoa nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja po nivoima
 • Intervenciju prema nivoima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Zaštitu zaposlenih
 • Redosled postupanja u intervenciji

 

– Postupanje ustanove u odgovoru na krizni događaj i u okviru toga:

 • Jačanje otpornosti ustanova za efikasno reagovanje na krizne događaje
 • Postupanje ustanove kada se desi krizni događaj
 • Postupanje ustanova nakon kriznog događaja

 

– Dokumentaciju, analizu i izveštavanje i to izveštaj o realizaciji plana zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Propis Soft Online

Časopisi i webinari