Search

Novi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2023 objavljeni su Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini koji se primenjuju od 1. februara 2023. god.

Izdvajamo neke od novih neoporezivih iznosa:

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada tačka 1) – 5.017 dinara;

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) – 3.012 dinara;

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) – 8.782 dinara;

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) – 50.173 dinara;

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) – 12.544 dinara;

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) – 25.085 dinara;

– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) – 87.799

Pored navedenih menjani su i drugi neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari