Search

Novi pravilnici o ocenjivanju

Obaveštavamo Vas da su u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2024 objavljeni:

1. Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 10. februara 2024. god.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 34/19, 59/20 i 81/20).

2. Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji se primenjuje od 10. februara 2024. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 82/15, 59/20 i 95/22).

Novine kod ocenjivanja u osnovnom obrazovanju:

– Propisivanje obavezne povratne informacije u okviru formativnog ocenjivanja u usmenom i/ili pismenom obliku, koju daje nastavnik

– Redefinisanje pedagoške dokumentacije, koja može biti u pismenom i/ili elektronskom obliku.

– Učenika koji redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze, a nema propisani broj ocena u polugodištu, nastavnik je dužan da oceni na posebno organizovanom času po pravilu na času dopunske nastave.

– Propisana je obaveza odeljenjskog starešine da blagovremeno obavesti direktora ukoliko ne dođe do promena broja ocena koje učenik ima, radi utvrđivanja zaključne ocene.

– Propisana je procedura u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu sa zakonom i pravilnikom.

– Kada odeljenjsko veće ne prihvati obrazloženi predlog zaključne ocene predmetnog nastavnika, novu ocenu utvrđuje javnim glasanjem većine prisutnih članova odeljenskog veća.

– Posebnim članom regulisano je ocenjivanje i utvrđivanje uspeha učenika muzičke i baletske škole.

– Propisane su novine u vezi inicijalnog ocenjivanja.

– Propisane su novine u pogledu rasporeda pismenih zadataka i pismenih provera.

– Propisane su novine u pogledu ocene iz pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta.

– Propisana je obaveza škole da napravi plan ocenjivanja za učenika koji je opravdano odsutan sa nastave, od 11 do 15 radnih dana u kontinuitetu.

– Škola je dužna da pisane radove učenika čuva u školi do kraja tekuće školske godine i/ili do okončanja postupka.

– Propisana je obaveza za nastavničko, odeljenjsko i stručna veća da planiraju, prate i analiziraju ocenjivanje i predlažu mere za unapređivanje kvaliteta ocenjivanja i postignuća učenika.

– Izmenjene su odredbe o ocenjivanju vladanja učenika u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

– Propisani su kriterijumi za utvrđivanje brojčane ocene iz vladanja u toku polugodišta.

– Propisane su pojedinačne ocene iz vladanja za učenika koji neopravdano izostaje sa nastave u toku školske godine proporcionalno broju izostanaka.

– Propisane su pojedinačne ocene na osnovu izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i to za ukor odeljenskog starešine, ukor odeljenskog veća, ukor direktora, ukor nastavničkog veća.

– Posebno je regulisano određivanje zaključne ocene iz vladanja.

– Posebno se reguliše opšti uspeh učenika.

– Ako roditelj ne dolazi na roditeljske i individualne sastanke, odeljenjski starešina može da ga pozove na individualni razgovor, a ako se roditelj u roku od 15 dana od dana dobijanja poziva ne odazove na poziv, škola će o tome obavestiti nadležni centar za socijalni rad i zatražiti njegovo postupanje….

Novine kod ocenjivanja u srednjem obrazovanju i vaspitanju:

– Propisana je obaveza škole da najmanje jednom u toku polugodišta, škola na sednicama odeljenskih veća vrši evidenciju i procenu sumativnog ocenjivanja, o čijim rezultatima obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

– Dopunjeni su slučajevi u kojima se ocena može smanjiti učeniku.

– Uvode se jedinstveni kriterijumi za brojčano ocenjivanje za pojedinačne nastavne predmete, koji se utvrđuju na nivou stručnih veća škole.

– Uređeno je inicijalno procenjivanje kada se nastava realizuje prema dualnom modelu obrazovanja.

– Bliže je uređen način ocenjivanja praktične nastave i vežbi u stručnom obrazovanju.

– Predviđen je način i postupak promene rasporeda pisanih provera dužih od 15 minuta.

– Predviđena je dužnost škole da napravi plan ocenjivanja i da o njemu obavesti učenika i roditelja.

– Propisane su novine koje se odnose na ocenjivanje učenika koji je odsustvovao sa nastave.

– Ocenjivanje vladanja učenika usklađeno je sa poslednjim izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja…

O svim novinama koje donose novi pravilnici o ocenjivanju upoznajte se uvidom u tekstove pravilnika u pravnoj bazi “Propis Soft- Prosvetni Pravni Savetnik”.

Propis Soft Online

Časopisi i webinari