Search

Centralna kadrovska evidencija

U “Sl. glasniku RS”, br. 3/2024 objavljena je Uredba o Centralnoj kadrovskoj evidenciji kojom se bliže uređuje sadržina i način vođenja Centralne kadrovske evidencije i obezbeđivanje podataka potrebnih za upis u Centralnu kadrovsku evidenciju, koja se primenjuje od 1. februara 2024. god.

Centralna kadrovska evidencija je informacioni sistem za podršku upravljanja kadrovima koji, pored podataka utvrđenih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika, sadrži i sledeće podatake:

1) elemente za formiranje, izmenu ili ukidanje državnog organa, organa autonomne pokrajine ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: organi) i radnih mesta u organu, i to: sedište i adresu organa; poreski identifikacioni broj; jedinstveni broj korisnika javnih sredstava; šifru delatnosti; klasifikaciju; nadležnost; delokrug rada; kontakt telefon; elektronsku adresu; datum osnivanja; organe u sastavu organa; naziv i tip rukovodilaca; vrsti, nazivu i broju organizacionih jedinica po vrstama; delokrug organizacionih jedinica; broj radnih mesta i broj izvršilaca i rukovodilaca; naziv, broj i vrstu radnih mesta po zvanjima i grupi položaja; prethodni i konačni opis radnog mesta; uslove za rad na radnom mestu; mestu rada; godišnje ciljeve organizacionih jedinica, odnosno zaposlenih; o popunjenim i nepopunjenim radnim mestima; načinu popunjavanja radnih mesta;

2) elemente za formiranje, izmenu ili ukidanje podataka o državnim službenicima, službenicima i nameštenicima, i to: datum, mesto i država rođenja; državljanstvo, radno mesto na koje je raspoređen; dodatni rad; mentorstvo; licence; napredovanje; nagrađivanje; podaci o stažiranju, ugovorima o dodatnom obrazovanju i pripravničkom stažu; mirovanju prava i obaveza iz radnog odnosa; lični broj osiguranika; članovima porodice ili drugih lica u meri u kojoj su takvi podaci neophodni za potrebe ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili za potrebe ostvarivanja prava članova uže porodice ili drugih lica u vezi sa radom ili angažovanjem zaposlenih i to: ime i prezime, datum rođenja i vrsta srodstva; verski praznik i veroispovest – ako se zaposleni dobrovoljno izjasni o tim podacima;

3) elemente za formiranje, izmenu ili ukidanje podataka o drugim licima koja obavljaju rad u organu, i to: lično ime, datum rođenja, adresa prebivališta i boravišta, jedinstveni matični broj građana, ime roditelja, vrsta radnog angažovanja, datum početka i prestanka rada, bruto i neto naknada, odnosno plata, lični broj osiguranika, opis poslova koje lice obavlja u organu.

Uredbom se dalje uređuje način vođenja centralne kadrovske evidencije i to: uloga Službe za upravljanje kadrovima, unos podataka i pristup Centralnoj kadrovskoj evidenciji, razmena podataka, održavanje, zaštita i čuvanje podataka, rokovi i postupak za unos i promenu podataka i inicijalni način preuzimanja podataka.

Kada je u pitanju dinamika uvođenja organa u Centralnu kadrovsku evidenciju državni organi se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju počevši od prvog kvartala 2024. godine, osim pravosudnih organa Republike Srbije koji se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju u trećem kvartalu 2024. godine i organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave Republike Srbije koji se uvode u Centralnu kadrovsku evidenciju najkasnije počev od prvog kvartala 2025. godine – u skladu sa obezbeđenim tehničko-tehnološkim uslovima.

Tekst Uredbe možete pogledati u pravnoj bazi „Propis Soft“.

Podsećamo, u smislu čl. 159. Zakona o državnim službenicima (”Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005-isp., 83/2005-isp., 64/2007, 67/2007-isp., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/2022):

“Centralna kadrovska evidencija služi upravljanju kadrovima i drugim potrebama u oblasti radnih odnosa.

Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u svim državnim organima vodi Služba za upravljanje kadrovima.

Centralna kadrovska evidencija je informacioni sistem za podršku upravljanja kadrovima.”

Propis Soft Online

Časopisi i webinari