Search

Preporučena pravna izdanja za oblast finansija

Saradnja sa stručnjacima iz oblasti finansijskog veštačenja, predlagačima zakona, sudovima i drugim stručnim telima iz ove oblasti dovela je do razvoja brojnih elektronskih i štampanih izdanja izuzetno primenljivih u oblasti finansija.

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata (zakonska zatezna kamata, revalorizacija, ugovorna kamata, bankarski anuiteti…). U primeni u procesima sud. veštačenja, radu javnih i privrednih preduzeća…

Jednostavan i precizan obračun, sugerisani način obračuna, štampanje obračuna i mnoge druge funkcije čine ovaj program primenljivim u praksi.

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Specijalizovano izdanje za uspešno sprovođenje javnih nabavki, sa konsultacijama i štampanim izdanjem.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari