Search

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, maj 2024.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Predstavljamo Vam sadržaj 4. specijalnog štampanog izdanja časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to od brojeva 111 do 116 (od novembarskog broja iz 2023. do aprilskog broja 2024.). U ovom, specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično materijalno pravo: Zloupotreba opojnih droga kao kriminogeni faktor, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično procesno pravo: Imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku, Dušan Živković, sudija, predsednik osnovnog suda u Ubu

Parnični postupak: Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici?, Dipl. prav. Nenad Jevtić

Javno beležništvo: Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora, a posebno javnobeležničkog zapisa i solemnizovane privatne isprave sa osvrtom na izmene ZOO, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

Radno pravo: Raspoređivanje na konkretno radno mesto od strane suda, Dipl. prav. Jelena Krstić

Obligacioni odnosi: Odgovornost države za štetu, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu)

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:
Sudsku praksu kojom su pokrivene teme objavljene u čaospisu:
– Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – novija sudska praksa
– Imovinskopravni zahtev
– Punomoćnici
– Javno beležništvo
– Vraćanje na rad zbog nezakonitog otkaza
– Odgovornost države za štetu

Zatim, preglede najnovijih stavova redovnih sudova:
– Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

Praksu Ustavnog suda:
– Neizjašnjavanje revizijskog suda o prigovoru zastarelosti
– Značaj zaključka o zapleni i prenosu potraživanja u izvršnom postupku
– Izuzeće sudije na sopstveni zahtev u prethodnim postupcima

Praksu Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:
– Nepriznavanje statusa civilnog invalida rata zbog greške državnog organa
– Odgovornost države za ponašanje javnog preduzeća i pretnja otkazom Zbog podnošenja predstavke
– Podnosioci predstavke koji ne žive i neposeduju imovinu u neposrednoj blizini izvora zagađenja
– Propust države da ispoštuje pozitivnu obavezu u borbi protiv klimatskih promena

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

2.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari