Search

Prijava neobezbeđenog potraživanja poverioca prema stečajnom dužniku

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

St. (broj)

 

PRIVREDNOM SUDU U (mesto)

POVERILAC: (naziv i sedište, matični broj i PIB), račun broj (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke).

STEČAJNI DUŽNIK: (naziv i sedište, matični broj i PIB), račun broj (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke).

Na osnovu člana 48. i 111. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009, 99/2011-dr.zakon, 71/2012-OUS, 83/2014 i 113/2017) Poverilac blagovremeno podnosi

PRIJAVU POTRAŽIVANJA

Rešenjem Privrednog suda u (mesto), St. (broj) od (datum) godine nad Stečajnim dužnikom otvoren je stečajni postupak, o čemu su poverioci obavešteni oglasom objavljenim u „Sl. glasniku Republike Srbije“, br. (broj) od (datum) godine, uvidom na internet strani suda, te pozvani da u roku od (broj) dana, računajući od dana objavljivanja oglasa, prijave stečajnom sudu svoja potraživanja.*

Predlagač potražuje od Stečajnog dužnika iznos od (iznos) dinara po osnovu (navesti pravni posao koji je osnov dugovanja, npr. ugovor o isporuci, prodaji i sl.).

DOKAZ:

– (Ugovori,  otpremnice, računi i sl.);

– Opomena za plaćanje br. (broj) od (datum) godine.

Kako Stečajni dužnik nije vratio dug po osnovu navedenog posla, Poverilac na osnovu čl. 48. i 111. Zakona o stečaju podnosi prijavu potraživanja na ime glavnog duga u iznosu od (iznos) dinara i na ime obračunate kamate do dana otvaranja postupka stečaja (iznos) dinara, ukupno (iznos) dinara, s predlogom da isto potraživanje prizna i razvrsta u treći isplatni red. Nadalje, ako se za to steknu uslovi iz člana 85. stav 3. Zakona o stečaju, Poverilac traži i kamatu za period posle otvaranja stečaja pa do isplate glavnog duga.**

U skladu sa čl. 111. stav 6. Zakona o stečaju Poverilac izjavljuje da ne postoje jemci za obavezu Stečajnog dužnika.***

 

U (mesto)

dana (datum) godine

ZA POVERIOCA

___________________

(ime i prezime)

 

NAPOMENE:

*Prijave se mogu podneti po isteku roka određenog rešenjem stečajnog sudije, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u „Sl.  glasniku Republike Srbije”, a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

**Ukoliko posle izmirenja svih potraživanja postoje raspoloživa sredstva za isplatu, stečajni sudija odobrava obračunavanje i plaćanje kamate stečajnim poveriocima i za period posle otvaranja stečajnog postupka i obračunavanje i plaćanje kamate obezbeđenih poverilaca koje nisu izmirene iz realizovane vrednosti predmeta obezbeđenja.

***Ukoliko postoje jemci za obavezu stečajnog dužnika poverilac je dužan da o podnetoj prijavi potraživanja blagovremeno obavesti jemce. Poverilac je dužan da obavesti stečajnog upravnika o svakoj naplati potraživanja od jemca, u roku od osam dana od dana izvršene naplate.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari