Search

Teme časopisa Advokatska kancelarija

Komentari istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava, prikazi novih zakona i njihovih izmena, posebne rubrike putem kojih advokati izražavaju svoje stavove, rubrike za obaveštavanje i podsećanje na najnovije izmene u zakonodavstvu, stručni radovi podstaknuti aktuelnim ili spornim stavovima sudova, predstavljaju sadržaj koji ovaj časopis čini jedinstvenim.
 • Uloga oštećenog pri oceni postojanja krivičnog dela i vrednovanje njegove uloge pri odmeravanju kazne učiniocu krivičnog dela – Vojkan Ilić, Javni tužilac u Prvom OJT u Beogradu, broj 116, april 2024.
 • Odluke javnog tužioca kojim odbacuje krivičnu prijavu ili obustavlja postupak – Da li je moguća sudska kontrola? – Prof. dr Nedeljko Jovančević, Beograd, broj 112, decembar 2023.
 • Imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku – Dušan Živković, sudija, predsednik osnovnog suda u Ubu, broj 111, novembar 2023.
 • Prava, obaveze i odgovornosti organa vlasti prilikom biometrijske obrade podataka građana – Mihailo pavlović, advokat iz Beograda, broj 110, oktobar 2023.
 • Posebna prava u vezi krivičnopravnog statusa maloletnika – Dr Đorđe Sarapa, broj 103, mart 2023.
 • Suđenje na daljinu – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 102, februar 2023.
 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 100, decembar 2022.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 98. oktobar 2022.
 • Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 94. jun 2022.
 • Sankcije za narušavanje reda u istražnom postupku – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 91. mart 2022.
 • Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku) – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 90, februar 2022.
 • De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 88, decembar 2021.
 • Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 88, decembar 2021.
 • Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 86, oktobar 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje – Dr Marko Milović, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 82, jun 2021.
 • Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 82, jun 2021.
 • Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi – Vojkan Ilić, Zamenik javnog tužioca u Prvom OJT u Beogradu, broj 81, maj 2021.
 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 81, maj 2021.
 • Od kad počinje pravo na odbranu – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 80, april 2021.
 • Odbijanje optužnog akta – Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu, broj 79, mart 2021.
 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd, broj 79, mart 2021.
 • Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 78, februar 2021.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 74, oktobar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 74, oktobar 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pravo u doba korone – Bojan М. Bjelanović, advokat iz Кruševca, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Saslušanje osumnjičenog u policiji – Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara, broj 67, mart 2020.
 • Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku – Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 66, februar 2020.
 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 64, decembar 2019.
 • Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 63, novembar 2019.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 63, novembar 2019.
 • Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka) – prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 56, april 2019.
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca – Maja Glušćević, broj 55, mart 2019.
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 54, februar 2019.
 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16 – Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 52, decembar 2018.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 51, novembar 2018.
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 46, jun 2018.
 • Obustava postupka prema maloletnom licu – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 46, jun 2018.
 • Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 46, jun 2018.
 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 45, maj 2018.
 • Visokotehnološki kriminal u dоmаćim i mеđunаrоdnim prоpisima – Lјubа Sliјеpčеvić, Prаvоsudnа аkаdеmiја Nоvi Sаd, broj 44, april 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi -Branislav S.Subotin, broj 38, oktobar 2017.
 • Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 33, maj 2017.
 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 32, aprila 2017.
 • Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 31, mart 2017.
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 30, februar 2017.
 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 26, oktobar 2016.
 • Funkcije konzula u krivičnom postupku – prof. dr Đorđe N. Lopičić, broj 22, jun 2016.
 • Službеnа upоtrеbа јеzikа u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Priznanje krivičnog dela – krivičnoprocesni aspekt – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 19, mart 2016.
 • Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku – mr Minja Simović, advokat iz Podgorice, broj 18, februar 2016.
 • Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 16, decembar 2015.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda (Primena odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi) – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 15, novembar 2015.
 • Privatna tužba i protivtužba – Vojkan Ilić, Stručni saradnik u Prvom Osnovnom javnom tužilštvu u Beogradu, broj 13, septembar 2015.
 • Uticaj subote na završetak roka – dipl. prav. Irena Drča, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Sporazum o priznanju krivičnog dela – dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 10, jun 2015.
 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – Aleksandar Porubović, advokat iz Beograda, broj 8, april 2015.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 7, mart 2015.
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti u novom Zakoniku o krivičnom postupku – Dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 6, februar 2015.
 • Odnos presude i optužbe i prekoračenje optužbe – Aleksandar Milošević, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Smederevu, broj 5. januar 2015.
 • Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 4, decembar 2014.
 • Produženje pritvora i rokovi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 3, novembar 2014.
 • Presuđena stvar u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 2, oktobar 2014.
 • Žalba protiv prvostepene presude prema pravilima novog Zakonika o krivičnom postupku – dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 1, septembar 2014.
 • Zloupotreba opojnih droga kao kriminogeni faktor – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 116, april 2024.
 • Da li profesor u školi ima svojstvo službenog lica? – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 115, mart 2024.
 • Nasilje u porodici u pravnom sistemu Srbije – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu , broj 111, novembar 2023.
 • Pokušaj krivičnog dela – Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, broj 106, jun 2023.
 • Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 105, maj 2023.
 • Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 104, april 2023.
 • Pitanje vinosti kod krivičnog dela uvrede iz čl. 170 KZ – Dušan Radošević, advokat, bivši sudija Okružnog suda u Beogradu, broj 103, mart 2023.
 • Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 KZ u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 102, februar 2023.
 • Poreska utaja – Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, broj 100, decembar 2022.
 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 100, decembar 2022.
 • Krivično delo prevara u osiguranju iz čl. 223a KZ, istorijat i primena u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 99, novembar 2022.
 • Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 98, oktobar 2022.
 • Sticaj kod seksualnih delikata sa decom – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 97, septembar 2022.
 • Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 97, septembar 2022.
 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 97, septembar 2022.
 • Nužna odbrana u teoriji i praksi – Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl. 352 u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 94, jun 2022.
 • Fenomen vređanja i dekriminalizacija klevete (progres ili regres) – Dušan Radošević, advokat iz Beograda (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu), broj 93, maj 2022.
 • Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 92, april 2022.
 • Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 91, mart 2022.
 • Krivično delo primanje mita – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 90, februar 2022.
 • Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 90, februar 2022.
 • Ugovorena (naručena) ubistva – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 88, decembar 2021.
 • Ropski status – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 87, novembar 2021.
 • Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 80, april 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 80, april 2021.
 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd, broj 79, mart 2021.
 • Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad, broj 79, mart 2021.
 • Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 78, februar 2021.
 • Kako treba uraditi presudu – Jordan V. Veličkov, advokat iz Niša, broj 76, decembar 2020.
 • Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 76, decembar 2020.
 • Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije – Đorđe P. Mamula, broj 75, novembar 2020.
 • Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi – Prof.dr Dragan Jovašević, broj 75, novembar 2020.
 • Primena uslovnog otpusta u Srbiji – Prof.dr Dragan Jovašević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 70, jun 2020.
 • Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ u sudskoj praksi  – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 67, mart 2020.
 • Otmica vazduhoplova – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 67, mart 2020.
 • Krivično delo nepružanje pomoći iz čl. 127 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 64, decembar 2019.
 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 64, decembar 2019.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 62. oktobar 2019.
 • Uvreda i osnov isključenja protivpravnosti dela -Dušan Radošević, broj 61, septembar 2019.
 • „Stara“ i „nova“ krivična dela predviđena u Krivičnom zakoniku – Dekriminalizacija ili pravni kontinuitet – Kako sude naši sudovi? – Dragan U. Kalaba, broj 61, septembar 2019.
 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 KZ – Dragan U. Kalaba, broj 58, jun 2019.
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 57, maj 2019.
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191. KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, broj 55, mart 2019.
 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 54, februar 2019.
 • Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 54, februar 2019.
 • Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 52, decembar 2018.
 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 52, decembar 2018.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 51, novembar 2018.
 • Da li je nadrilekar samo prevarant? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 50, oktobar 2018.
 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije? – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 50, oktobar 2018.
 • Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 49, septembar 2018.
 • Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 45, maj 2018.
 • Visokotehnološki kriminal u dоmаćim i mеđunаrоdnim prоpisima – Lјubа Sliјеpčеvić, Prаvоsudnа аkаdеmiја Nоvi Sаd, broj 44, april 2018.
 • Da li je lekar službeno lice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 43, mart 2018.
 • Podstrekavanje – čl. 34 KZ kao oblik saučesništva u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 42, februar 2018.
 • Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 40, decembar 2017.
 • Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 37, septembar 2017.
 • Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Da li provalna krađa može biti sitna? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 33, maj 2017.
 • Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva – prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 32, aprila 2017.
 • Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom – Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, broj 32, aprila 2017.
 • Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 32, aprila 2017.
 • Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 30, februar 2017.
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 30, februar 2017.
 • Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 28, decembar 2016.
 • Krivično delo iznuđivanje iskaza iz čl. 136 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 27, novembar 2016.
 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 27, novembar 2016.
 • Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 25, septembar 2016.
 • Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 22, jun 2016.
 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 21, maj 2016.
 • Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 20, april 2016.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 18, februar 2016.
 • Krivično delo učestvovanje u tuči iz čl. 123 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 15, novembar 2015.
 • Pretnja i ugrožavanje sigurnosti – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 14, oktobar 2015.
 • Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 13, septembar 2015.
 • Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Anatomija jednog ubistva – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 9, maj 2015.
 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – Aleksandar Porubović, advokat iz Beograda, broj 8, april 2015.
 • Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 8, april 2015.
 • Šta je umišljaj kod ubistva? – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 6, februar 2015.
 • Da li je poklon lekaru mito? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 5. januar 2015.
 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 4, decembar 2014.
 • Trgovina ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 3, novembar 2014.
 • Protivpravnost kao poseban element u pojedinim krivičnim delima – dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 2, oktobar 2014.
 • Zloupotreba položaja odgovornog lica – dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 1, septembar 2014.
 • Širenje panike putem društvenih mreža – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 1, septembar 2014.
 • Zašto se obavezne radnje moraju izvršiti na licu mesta? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 116, april 2024.
 • Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme – Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, broj 105, maj 2023.
 • Ko sme da izriče novčane kazne? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 105, maj 2023.
 • Šta je potrebno dokazati kod prekršaja? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 104, april 2023.
 • Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 103, mart 2023.
 • Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 102, februar 2023.
 • Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 99, novembar 2022.
 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 97, septembar 2022.
 • Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Prekršajne sankcije – odmeravanje i dileme – Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, broj 93, maj 2022.
 • Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 92, april 2022.
 • „Utvrđeni obrazac ponašanja” prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 88, decembar 2021.
 • Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 87, novembar 2021.
 • Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 86, oktobar 2021.
 • Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 85, septembar 2021.
 • Da li je moguće izreći kaznu pozivom? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 74, oktobar 2020.
 • Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko dozvoljenog iznosa – devizni prekršaj – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 73, septembar 2020.
 • Nedavanje o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Prekršajna odgovornost maloletnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 70, jun 2020.
 • Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 63, novembar 2019.
 • Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 62, oktobar 2019.
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 56, april 2019.
 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 51, oktobar 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Sporazum o priznanju prekršaja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 37, septembar 2017.
 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 32, aprila 2017.
 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 21, maj 2016.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 20, april 2016.
 • Službеnа upоtrеbа јеzikа u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 19, mart 2016.
 • Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 10, jun 2015.
 • Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 8, april 2015.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 6, februar 2015.
 • Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 4, decembar 2014.
 • Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 3, novembar 2014.
 • Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 115, mart 2024.
 • Isključenje i izuzeće sudije prema Zakonu o parničnom postupku sa osvrtom na sudsku praksu – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 112. decembar 2023.
 • Osvrt na razumni rok i dužinu trajanja parničnog postupka – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 106, jun 2023.
 • Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu – Miloš Keljanović, sudijski saradnik, broj 103, marta 2023.
 • Dopunska presuda  – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 99, novembar 2022.
 • Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima na glavnoj raspravi – pravni i psihološki pristup – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Granice pravosnažnosti presude u parničnom postupku – Dr  Đorđe  Sarapa, advokat iz Beograda, broj 93, maj 2022.
 • Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice – Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, broj 91, mart 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 91, mart 2022.
 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 79, mart 2021.
 • Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke? – Gojko Lazarev, broj 75, novembar 2020.
 • Označavanje preduzetnika u parničnom postupku – Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara, broj 74, oktobar 2020.
 • Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci – Dušan Radošević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Funkcija konzula u građanskom postupku – prof. Dr Đorđe N. Lopičić, broj 56, april 2019.
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici – prim. dr Gavrilo Šćepanović,  sudski veštak, Beograd, broj 56, april 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme? – dr Đorđe Sarapa, broj 50, oktobar 2018.
 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 46, jun 2018.
 • Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima – dipl. prav. Saša Kulić, broj 46, jun 2018.
 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 45, maj 2018.
 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 44, april 2018.
 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova, broj 43, mart 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Izuzeće sudije u parničnom postupku – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Obrazložena sudska odluka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 31, mart 2017.
 • Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 30, februar 2017.
 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 28, decembar 2016.
 • Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 26, oktobar 2016.
 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 26, oktobar 2016.
 • Službеnа upоtrеbа јеzikа u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda – Zoran Ilić, advokat u Aleksincu, broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda – pravo na zateznu kamatu na troškove parničnog postupka i Novi Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić,  broj 16, decembar 2015.
 • Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 15, novembar 2015.
 • Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 14, oktobar 2015.
 • Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 14, oktobar 2015.
 • Uticaj subote na završetak roka – dipl. prav. Irena Drča, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi – Milana Ivanić, viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, broj 9, maj 2015.
 • Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 7, mart 2015.
 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 4, decembar 2014.
 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 3, novembar 2014.
 • Revizija nakon izmena parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 3, novembar 2014.
 • Novine kod ponavljanja parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 2, oktobar 2014.
 • Član 85. Zakona o parničnom postupku nakon najnovijih izmena – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 1, septembar 2014.
 • Javni beležnici i izvršni postupak – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 105. maj 2023.
 • Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja? – dipl. prav. Miloš Petrović, broj 87, novembar 2021.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 85, septembar 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Zajednička imovina i izvršenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 76, decembar 2020.
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 63, novembar 2019.
 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – Jasminka Obućina, v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, broj 45, maj 2018.
 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 45, maj 2018.
 • Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 38, oktobar 2017.
 • Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Nina Nikolić, sudijski pripravnik-volonter u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, broj 31, mart 2017.
 • Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 27, novembar 2016.
 • Povratak instituta odlaganja izvršenja – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 25, septembar 2016.
 • Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 22, jun 2016.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju i prateći zakoni – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 21, maj 2016.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 8, april 2015.
 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 3, novembar 2014.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 93, maj 2022.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Funkcija konzula u građanskom postupku – Prof. Dr Đorđe N. Lopičić, broj 56, april 2019.
 • Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo? – Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 21, maj 2016.
 • Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji – Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 8, april 2015.
 • Vraćanje u pređašnje stanje – broj 114, februar 2024, dipl. prav. Saša Kulić
 • Zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 111, novembar 2023.
 • Izuzeće službenog lica u upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 104, april 2023.
 • Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke? – Dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 100, decembar 2022.
 • Upravne radnje – dipl. prav. Saša Kulić, broj 99, novembar 2022.
 • Zloupotreba procesnih ovlašćenja u upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 92, april 2022.
 • Šta donose izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 91, mart 2022.
 • Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 90, februar 2022.
 • Zakon o registru administrativnih postupaka – dipl. prav. Saša Kulić, broj 87, novembar 2021.
 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 85, septembar 2021.
 • Troškovi upravnog postupka – dipl. prav. Saša Kulić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 79, mart 2021.
 • Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati, broj 78, februar 2021.
 • Odbacivanje zahteva stranke (član 92. ZUP-a) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 76, decembar 2020.
 • Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o opštem upravnom postupku u praksi – dipl. prav. Saša Kulić, broj 73, septembar 2020.
 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama – Branislav Cvetković, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • „Zaštita prava ponuđača“ pred Vrhovnim kasacionim sudom – Kada je moguća, a kada ne – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 70, jun 2020.
 • Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 66, februar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u rešenjima – dipl. prav. Saša Kulić, broj 61, septembar 2019.
 • Šta donosi novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – dipl. prav. Saša Kulić, broj 58, jun 2019.
 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi – dipl. prav. Saša Kulić, broj 51, novembar 2018.
 • Prikaz Zakona o elektronskoj upravi – dipl. prav. Irena Drča, broj 45, maj 2018.
 • Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 44, april 2018.
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja – Zoran Ilić, advokat u Aleksincu, broj 43, mart 2018.
 • Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 43, mart 2018.
 • Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku? – dipl. prav. Jovanka Nikolić,  Asocijacija potrošača Srbije, broj 40, decembar 2017.
 • Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 34, jun 2017.
 • Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 27, novembar 2016.
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 16, decembar 2015.
 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 16, decembar 2015.
 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 14, oktobar 2015.
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“ – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Ponavljanje upravno-sudskog postupka – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 4, decembar 2014.
 • Zahtev za preispitivanje odluke upravnog suda – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 3, novembar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 2, oktobar 2014.
 • Razuman rok i neke dileme, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, broj 115, mart 2024.
 • Neke dileme suđenja u razumnom roku – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, broj 110, oktobar 2023.
 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – Maja Gluščević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 22, jun 2016.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 10, jun 2015.
 • Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 9, maj 2015.
 • Pravo na suđenje u razumnom roku – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 5. januar 2015.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 2, oktobar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi Vrhovnog kasacionog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 1, septembar 2014.
 • Novine Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu sa posebnim osvrtom na ovlašćenja inspekcije rada – Prof. dr Saša Perišić, Redovni profesor Alfa BK Univerziteta, broj 116, april 2024.
 • Uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 115, mart 2024.
 • Raspoređivanje na konkretno radno mesto od strane suda – broj 114, februar 2024, dipl. prav. Jelena Krstić
 • Dejstvo povlačenja izjave za zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa – dipl. prav. Danijela Jokić, broj 112, decembar 2023.
 • Šta je zaista drugačije po pitanjima rizika i zaštite na radu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 112, decembar 2023.
 • Zašto se naknađuje razlika zarade kod nezakonitog otkaza? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 110, oktobar 2023.
 • Da li su alkoholičari „beli medvedi“ po pitanju otkaza? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Da li zaposlenog treba kazniti ako odbije radni zadatak iz zdravstvenih razloga? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 106, jun 2023.
 • Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Prikaz najznačajnijih novina – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 106, jun 2023.
 • Povreda zabrane pušenja – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 105, maj 2023.
 • Pravna priroda ugovora o radu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 104, april 2023.
 • Sporazumni otkaz i neke dileme – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 103, mart 2023.
 • Klauzula zabrane konkurencije – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 102, februar 2023.
 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 100, decembar 2022.
 • Probni rad – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 99, novembar 2022.
 • Ništavost i rok za sudsku zaštitu – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 98, oktobar 2022.
 • Sporna pitanja kod aneksa ugovora o radu – dipl. prav. Danijela Jokić, broj 94, jun 2022.
 • Dilema za i protiv (topli obrok i regres) – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 94, jun 2022.
 • Sporna pitanja i stavovi sudske prakse kod nezakonitog prestanka radnog odnosa – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 93, maj 2022.
 • Zloupotreba bolovanja – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 91, mart 2022.
 • Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 90, februar 2022.
 • Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove – dipl. prav. Danijela Jokić, broj 88, decembar 2021.
 • Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 86, oktobar 2021.
 • Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 85, septembar 2021.
 • Stav Vrhovnog kasacionog suda o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Neplaćeni rad u prosveti – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 82, jun 2021.
 • Godišnji odmor i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 79, mart 2021.
 • Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 78, februar 2021.
 • Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 76, decembar 2020.
 • Šta je u stvari neplaćeno odsustvo? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 74, oktobar 2020.
 • Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Korona i radni odnosi – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 70, jun 2020.
 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu vremena rada – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 67, mart 2020.
 • Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 66, februar 2020.
 • Zaključenje ugovora  Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 64, decembar 2019.
 • Preobražaj radnog odnosa – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 63, novembar 2019.
 • Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 62, oktobar 2019.
 • Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 61, septembar 2019.
 • Upozorenje o postojanju razloga za otkaz – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Radni odnos i Evropski sud – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Socijalno pravo u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 58, jun 2019.
 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 58, jun 2019.
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 58, jun 2019.
 • Abizivno raskidanje radnog odnosa – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 56, april 2019.
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 55, mart 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 52, decembar 2018.
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 52, decembar 2018.
 • Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – dipl. prav. Irena Drča, broj 51, novembra 2018.
 • Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza – dipl. prav. Irena Drča, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – Zorica Tršić, advokat iz Smedereva, broj 46, jun 2018.
 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 45, maj 2018.
 • Povreda na radu i šteta – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 43, mart 2018.
 • Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 42, februar 2018.
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 40, decembar 2017.
 • Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 39, novembar 2017.
 • Materijalna odgovornost zaposlenih – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 38, oktobar 2017.
 • Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi – Milan Ranđelović, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Stečaj i radni odnos – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 37, septembar 2017.
 • Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 34, jun 2017.
 • Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Poreklo kolektivnih ugovora – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Disciplinska odgovornost zaposlenih – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 28, decembar 2016.
 • Prestanak faktičkog radnog odnosa – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 26, oktobar 2016.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 26, oktobar 2016.
 • Pravo na ograničeno radno vreme – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Karakteristike rada van radnog odnosa – dipl. prav. Irena Drča, broj 21, maj 2016.
 • Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 20, april 2016.
 • Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 20, april 2016.
 • Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 19, mart 2016.
 • Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“ – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 18, februar 2016.
 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 16, decembar 2015.
 • Proizvoljnost kod utvrđivanja godišnjeg odmora kao posledica nepreciznosti zakona – dipl. prav. Irena Drča, broj 13, septembar 2015.
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Pravo na jubilarnu nagradu – uslovi, visina i nedoumice u praksi – dipl. prav. Irena Drča, broj 9, maj 2015.
 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 7, mart 2015.
 • Odsustvo radi posebne nege deteta – nova nadležnost Fonda PIO? – dipl. prav. Irena Drča, broj 7, mart 2015.
 • Problem tumačenja minulog rada – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 5, januar 2015.
 • Revizija invalidskih penzija stečenih po zakonu – dipl. prav. Irena Drča, broj 4, decembar 2014.
 • Rešavanјe radnih sporova pred arbitražom – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 3, novembar 2014.
 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 2, oktobar 2014.
 • Kauzalni i apstraktni ugovori u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 115, mart 2024.
 • Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora, a posebno javnobeležničkog zapisa i solemnizovane privatne isprave sa osvrtom na izmene ZOO – broj 114, februar 2024, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad
 • Šta će se desiti ako trgovci zovu potrošače koji to ne žele? – broj 114, februar 2024, dipl. prav. Nenad Jevtić
 • Odgovornost države za štetu – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu), broj 112, decembar 2023.
 • Nevažnost ugovora – Dr Đorđe Sarapa, broj 111, novembar 2023.
 • Komunitativni i aleatorni ugovori – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 110, oktobar 2023.
 • Osnov ugovora – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 106, jun 2023.
 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 100, decembar 2022.
 • Odustanica u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beogradabroj 99, novembar 2022.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 98, oktobar 2022.
 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – Prim dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije, Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine, broj 98, oktobar 2022.
 • Kaucija u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 92, novembar 2022.
 • „Nepristojna ponuda“ – Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda, broj 91, mart 2022.
 • Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 87, novembar 2021.
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – Snežana Solarević, broj 87, novembar 2021.
 • Zastarelost i Evropski sud – Borivoje Gajić, broj 86, oktobar 2021.
 • Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 85, septembar 2021.
 • Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 82, jun 2021.
 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – master prava, Ljubomir Kljajić, broj 81, maj 2021.
 • Koja je prava svrha zatezne kamate? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 81, maj 2021.
 • Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 78, februar 2021.
 • Zastupništvo u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 70, jun 2020.
 • Pravni poslovi u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.
 • Povrede u saobraćajnim nezgodama  – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, Docent dr sci., saob. ing., Pavle Galić, sudski veštak, Beograd, broj 66, februar 2020.
 • Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 64, decembar 2019.
 • Prekomerno oštećenje po članu 139. Zakona o obligacionim odnosima – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe – prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Zaštita putnika i njihovih prava prema Zakonu o obligacionim odnosima i ugovoru o organizovanju putovanja, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti potrošača i pravo putnika na predugovorno informisanje – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 58, jun 2019.
 • Pravna priroda doplatne karte – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 57, maj 2019.
 • Terorizam i odgovornost države za štetu – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 56, april 2019.
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 55, mart 2019.
 • Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa –  Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnоg suda u Beogradu), broj 54, februar 2019.
 • Bitna zabluda kao mana volje – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 52, decembar 2018.
 • Kapara u našem pravnom sistemu – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 51, novembar 2018.
 • Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete – Nenad Jevtić, broj 49, septembar 2018.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Povreda na radu i šteta – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 43, mart 2018.
 • Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 40, decembar 2017.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 39, novembar 2017.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 39, novembar 2017.
 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 39, novembar 2017.
 • Naknada štete od poplava – dipl. prav. Saša Kulić, broj 38, oktobar 2017.
 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 38, oktobar 2017.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Problem kredita indeksiranih u CHF – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 31, mart 2017.
 • Rokovi zastarelosti potraživanja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 26, oktobar 2016.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 26, oktobar 2016.
 • Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 25, septembar 2016.
 • Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Određenost i odredivost ugovorne obaveze kod obligacionih ugovora – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 21, maj 2016.
 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 19, mart 2016.
 • Reklamacija zloupotrebe platne kartice – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 19, mart 2016.
 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda i Đuro Čepić, advokat iz Beograda, broj 18, februar 2016.
 • Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima – Maja Laušević, advokat iz Novog Sada, broj 15, novembar 2015.
 • Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 15, novembar 2015.
 • Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva  od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 14, oktobar 2015.
 • Izmene Zakona o hipoteci – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 13, septembar 2015.
 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 10, jun 2015.
 • Lizing kuća kao korisnik parkirališta – Svetlana Grujić Marković, savetnik u Privrednom sudu u Beogradu, broj 10, jun 2015.
 • Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda – dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije, broj 10, jun 2015.
 • Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 9, maj 2015.
 • Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 8, april 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 4, decembar 2014.
 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 4, decembar 2014.
 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – Neđo Jovanović, advokat iz Užica, broj 2, oktobar 2014.
 • Izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji – Marko M. Milutinović, advokat iz Beograda, broj 114, februar 2024.
 • Korišćenje i zakup stanova i nepokretnosti u javnoj svojini – Dipl. prav. Marko Marjanović, broj 104, april 2023.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 85, septembar 2021.
 • Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Šta je clausula intabulandi? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana – Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji, broj 66, februar 2020.
 • Sudska zaštita državine – Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu, broj 57, maj 2019.
 • Susvojina u našem pravnom sistemu – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 49, septembar 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 26, oktobar 2016.
 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 19, mart 2016.
 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – Neđo Jovanović, advokat iz Užica, broj 2, oktobar 2014.
 •  
 • Nasilje u porodici u pravnom sistemu Srbije – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu , broj 111, novembar 2023.
 • Poništenje braka – Docent dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 110, oktobar 2023.
 • Pravo stanovanja – sporna pitanja i stavovi sudova Republike Srbije – Miloš Keljanović, sudijski saradnik, broj 97, septembar 2022.
 • Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 88, decembar 2021.
 • Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu – Ljuba Slijepčević, broj 87, novembar 2021.
 • Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 75, novembar 2020.
 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 74, oktobar 2020.
 • Zakonsko izdržavanje u domaćim propisima, ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu i praksi ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 64, decembar 2019.
 • Imovinski odnosi supružnika i dece kroz domaće zakonodavstvo, sudsku praksu, čl. 1. Protokola 1 i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 61, septembar 2019.
 • Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 61, septembar 2019.
 • Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 50, oktobar 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 39, novembar 2017.
 • Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka? – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 27, novembar 2016.
 • Vršenje roditeljskog prava – Milana Ivanić, Viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, broj 14, oktobar 2015.
 • Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Izdržavanje s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 7, mart 2015.
 • Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 37, septembar 2017.
 • Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 21, maj 2016.
 • De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 10, jun 2015.
 • Modeli generativne veštačke inteligencije i njihovo mesto u paradigmi autorskog prava – Ljubomir Kljajić, Patentni zastupnik i zastupnik za znake razlikovanja, broj 116, april 2024.
 • Prinudna licenca u patentnom pravu – Ljubomir Kljajić, Patentni zastupnik i zastupnik za znake razlikovanja, broj 114, februar 2024.
 • Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima- dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 105, maj 2023.
 • Distinktivnost žiga i njegova funkcija – Ljubomir Kljajić, patentni zastupnik i stručnjak za žigove i autorsko i srodna prava, broj 94, jun 2022.
 • Autorsko pravo novinara na intervju – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 92, april 2022.
 • O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 86, oktobar 2021.
 • Simbolička slika – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo sleđenja i neka druga ovlašćenja autora – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 67, mart 2020.
 • Osvrt na corpus i animus u pravnom biću autorskog dela –  dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 64, decembar 2019.
 • Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 63, novembar 2019.
 • Osporavanje žiga – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 62, oktobar 2019.
 • Povreda prava na žig i naknada štete – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 54, februar 2019.
 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Rutinska fotografija kao autorsko delo – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 28, decembar 2016.
 • Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela – mr Vladimir Marić, Zavod za intelektualnu svojinu, broj 19, mart 2016.
 • Autorska dela prerade – mr Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu,  broj 16, decembar 2015.
 • O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 13, septembar 2015.
 • Načelno o predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 6, februar 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 4, decembar 2014.
 • Validnost informacije u masmedijima – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 102. februar 2023.
 • Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa – Ivana Petrović, advokat iz Beograda, broj 102. februar 2023.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 33, maj 2017.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.
 • Probijanje pravne ličnosti – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 92, april 2022.
 • Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 85, septembar 2021.
 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – master prava, Ljubomir Kljajić, broj 81, maj 2021.
 • Prava manjinskih akcionara – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 57, jun 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod akcionarskog društva, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, posebnih prava nesaglasnih akcionara, promene pravne forme, statusnih promena…  – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 50, oktobar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 49, septembar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – Jasminka Obućina, v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, broj 45, maj 2018.
 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 45, maj 2018.
 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova, broj 43, mart 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 40, decembar 2017.
 • Promena pravne forme privrednih društava – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Stečaj i radni odnos – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 32, aprila 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Ukidanje moratorijuma – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 28, decembar 2016.
 • Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 27, novembar 2016.
 • Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 25, septembar 2016.
 • Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 22, jun 2016.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 1, septembar 2014.
 • Poreski tretman dohotka koji fizičko lice ostvari prodajom predmeta lične imovine – Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda, broj 112, decembar 2023.
 • Reeksport i dropšiping iz ugla srpskih propisa – Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda, broj 106, jun 2023.
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – Dr Minja Đokić, advokat iz Beograda, broj 100, decembar 2022.
 • Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti – Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda, broj 100, decembar 2022.
 • Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute? – Dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 94, jun 2022.
 • Advokati i elektronsko fakturisanje – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 92, april 2022.
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, broj 82, jun 2021.
 • Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa –  Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnоg suda u Beogradu), broj 54, februar 2019.
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 42, februar 2018.
 • Promena pravne forme privrednih društava – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“ – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 9, maj 2015.
 • Odbacivanje predstavke podnete Evropskog suda zbog neiskorišćavanja nepostojećeg pravnog sredstva – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 111, novembar 2023.
 • Prava, obaveze i odgovornosti organa vlasti prilikom biometrijske obrade podataka građana – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 110, oktobar 2023.
 • Neke dileme suđenja u razumnom roku – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu), broj 110, oktobar 2023.
 • Nezakonita obrada podataka i postupanje banaka u cilju prodaje usluga – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 110, oktobar 2023.
 • Prava, obaveze i odgovornosti organa vlasti prilikom biometrijske obrade podataka građana – Mihailo pavlović, advokat iz Beograda, broj 110, oktobar 2023.
 • Osvrt na razumni rok i dužinu trajanja parničnog postupka – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 106, jun 2023.
 • Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl 1 Protokol čl 1 uz EKLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 97, septembar 2022.
 • Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 93, maj 2022.
 • (Zlo)upotreba video-nadzora – dipl. prav. Marko Marjanović , broj 93, maj 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 91, mart 2022.
 • Ograničenje javnog okupljanja? – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 90, februar 2022.
 • Stiker na Ustav – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 88, decembar 2021.
 • Zastarelost i Evropski sud – Borivoje Gajić, broj 86, oktobar 2021.
 • Šta je novo u „novom“ Zakonu o zaštiti potrošača? – dipl. prav. Miloš Petrović, broj 86, oktobar 2021.
 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 85, septembar 2021.
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Stupanje na snagu izmena Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad, broj 79, mart 2021.
 • Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 75, novembar 2020.
 • Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda – Maja Gluščević, broj 75, novembar 2020.
 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 74, oktobar 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama“? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 63, novembar 2019.
 • Evropski sud za ljudska prava: Komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 61, septembar 2019.
 • Akcijske prodaje kao akti diskriminacije – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 58, jun 2019.
 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo  na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti,  Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018,  odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP –  Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 57, maj 2019.
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje – Mihailo Pavlović, broj 55, mart 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 54, februar 2019.
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 50, oktobar 2018.
 • Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR koja je stupila na snagu 25. maja 2018. – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 50, oktobar 2018.
 • Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite – dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije, broj 49, septembar 2018.
 • Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 49, septembar 2018.
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – Zorica Tršić, advokat iz Smedereva, broj 46, jun 2018.
 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 45, maj 2018.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka – Slučaj Čeferin protiv Slovenije – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 44, april 2018.
 • Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima? – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 40, decembar 2017.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 38, oktobar 2017.
 • Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 31, mart 2017.
 • Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 30, februar 2017.
 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 28, decembar 2016.
 • Sloboda izražavanja – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 25, septembar 2016.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja –  Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Službеnа upоtrеbа јеzikа u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 18, februar 2016.
 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 16, decembar 2015.
 • Izmene Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 13, septembar 2015.
 • Pravo na poštovanje doma – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 13, septembar 2015.
 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 7, mart 2015.
 • Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 7, mart 2015.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 7, mart 2015.
 • Da li je direktor škole javni funkcioner? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 111, novembar 2023.
 • Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 104, april 2023.
 • Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 100, decembar 2022.
 • Da li je advokat bespotreban trošak? – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 98, oktobar 2022.
 • Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 78, februar 2021.
 • Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 73, septembar 2020.
 • Pravo u doba korone – Bojan М. Bjelanović, advokat iz Кruševca, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Advokatski moral-segment profesionalne etike – Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji, broj 62, oktobar 2019.
 • Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji – dipl. prav. Goran Petrović, Instruktor složene teorijske obuke-specijalista, SMATSA doo, Centar za obuku ANS osoblja, broj 62, oktobar 2019.
 • Pravna priroda doplatne karte – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 57, maj 2019.
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Pravni aspekt kriptovaluta – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 44, april 2018.
 • Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 38, oktobar 2017.
 • Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 31, mart 2017.
 • Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 28, decembar 2016.
 • Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 27, novembar 2016.
 • Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija – Milan Ranić, advokat iz Beograda, broj 25, septembar 2016.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja –  Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 20, april 2016.
 • Izmene pravosudnih zakona – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 18, februar 2016.
 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 16, decembar 2015.
 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 14, oktobar 2015.
 • Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 9, maj 2015.
 • Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 6, februar 2015.
 • Konzumiranje elektronskih cigareta od strane učenika – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 116, april 2024.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari