Search

Nastavak procesa usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku (u daljem tekstu: Koordinaciono telo), zauzima sledeće stavove:

1. Proces usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku nastavlja se nakon 1. juna 2018. godine.

2. Do okončanja procesa usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku primenjivaće se posebni zakoni.

3. Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Obrazloženje

Član 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisao je obavezu usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku do 1. juna 2018. godine. Pomenuti rok je instrukcionog karaktera, što podrazumeva da protekom roka ne prestaje obaveza da se posebni zakoni usklade sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasno odredbi člana 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Kako je proces usklađivanja trajan proces, to se obaveza usklađivanja odnosi na posebne zakone kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima, a koji još uvek nisu usklađeni sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i na sve zakone kojima će se na poseban način urediti pitanja upravnog postupka.

S obzirom na navedeno, nakon 1. juna 2018. godine će se primenjivati odredbe posebnih zakona, do njihovog usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Saglasno zadacima koji su dati Koordinacionom telu Vlade, obrazovanom Odlukom Vlade, na osnovu člana 214. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom posutpku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku i nakon 1. juna 2018. godine.

Ovim pravnim stavovima osigurava se primena odredbe člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku, trajnost procesa usklađivanja i obezbeđuje pravna sigurnost u upravnom postupanju.

(Obaveštenje Kordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku od 15. juna 2018. god. preuzeto sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari