Search

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

Autor komentara Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi

Priređivači: Dipl. prav. Nikola Aleksić, Dipl. prav. Jelena Petrović, Dipl. prav. Marko Marjanović
Recenzent: Dipl. prav. Nenad Jevtić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 256
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, s tim da su odredbe koje se odnose na načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Novi ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima. Određeni posebni upravni postupci su propisani drugim, posebnim zakonima, ali se u primeni tih zakona moraju uzeti u obzir načela i najvažnija pravila koja sadrži ovaj osnovni zakon.

Značajne novine donosi novi ZUP kako za stranke, tako i za državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja, koji primenjuju ovaj zakon kada postupaju u upravnim stvarima.

U cilju lakšeg prilagođavanja novim i izmenjenim pravilima upravnog postupka, kao svojevrstan priručnik za primenu novog ZUP, nastao je i ovaj komplet koji se sastoji od štampanog i elektronskog izdanja, čiji je sadržaj pre svega praktičan.

Sadržaj štampanog izdanja:

Tekst Zakona o opštem upravnom postupku objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 18/2016 – sa obeleženim brojevima stavova i napomenama kod onih članova zakona kod kojih je datum stupanja na snagu njihovih odredbi uređen različito u odnosu na stupanje na snagu većine odredaba Zakona o opštem upravnom postupku.

Komentar najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku – Autor komentara, Ruža Urošević, sudija Upravnog suda. Komentarom je obuhvaćen praktično celokupan zakon počev od novih načela, upravnog postupanja, osnovnih pravila postupka, preko prvostepenog postupka, odnosno odredbi o rešenju i zaključku, redovnih pravnih sredstava, odnosno prigovora, žalbe, zatim posebnih slučajeva uklanjanja i menjanja rešenja, do izvršenja i konačno prelaznih i završnih odredbi.

Modeli podnesaka i modeli akata koje donose upravni organi – zahtevi, predlozi, žalbe stranaka i rešenja koja organi donose postupajući u upravnim stvarima.

 

Registar pojmova – radi lakšeg korišćenja ovog izdanja  njegov sastavni deo čini i detaljan registar pojmova.

Sadržaj elektronskog izdanja (CD-a) – Modeli u elektronskom obliku za primenu novog ZUP-a u praksi:

Kako je novi ZUP osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a uzimajući u obzir da su određeni posebni upravni postupci propisani drugim, posebnim zakonima, ovim opštim modelima (ispunjivim u elektronskom obliku) je pokriven celokupan upravni postupak, a date su i smernice kada treba navesti, odnosno primeniti odredbe posebnih zakona. Na taj način omogućena je praktična primenjivost ovih modela u bilo kom posebnom upravnom postupku.

I. Modeli podnesaka stranaka:

 • Zahtev za pokretanje postupka,
 • Zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka,
 • Zahtev za izuzeće ovlašćenog službenog lica,
 • Predlog za vraćanje u pređašnje stanje,
 • Prigovor stranke kao novo pravno sredstvo u upravnom postupku
 • Žalba zbog neizdavanja uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Žalba protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku
 • Zahtev za ponavljanje upravnog postupka
 • Zahtev za poništaj konačnog rešenja
 • Zahtev za ukidanje rešenja
 • Izjava o saglasnosti stranke da organ može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija


II. Modeli akata koje donose upravni organi:

 • Rešenje o odbacivanju zahteva kojim je pokrenut upravni postupak
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti
 • Rešenje o raskidu upravnog ugovora
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu uverenja
 • Rešenje o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
 • Zaključak o spajanju upravnih stvari
 • Delimično rešenje
 • Dopunsko rešenje
 • Privremeno rešenje
 • Rešenje o prekidu upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o ispravci grešaka u rešenju u upravnom postupku
 • Rešenje o odbacivanju prigovora
 • Rešenje o usvajanju prigovora
 • Rešenje prvostepenog organa o odbacivanju žalbe
 • Rešenje prvostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe
 • Rešenje drugostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje o ponavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju izvršenja
 • Rešenje o obezbeđenju dokaza
 • Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
 • Zapisnik o usmenoj raspravi
 • Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

4.070

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
   
   

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari