Search

Žalba protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(Naziv i adresa prvostepenog organa)1

ZA

(Naziv i adresa drugostepenog organa)

 

PODNOSILAC/ŽALILAC: (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište za fizičko lice, odnosno poslovno ime i sedište za pravno lice, ime i prezime, adresa zastupnika i punomoćnika ako ih ima).

Na osnovu člana (broj)2, 151. i 158. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016), blagovremeno2 podnosim

ŽALBU

Protiv Rešenja (naziv i adresa prvostepenog organa), br. (broj) od (datum) godine, kojim je odbijen zahtev žalioca za (navesti konkretan zahtev), zbog (navesti jedan ili više razloga iz člana 158. ZUP:

– zbog toga što u njemu nije uopšte ili nije pravilno primenjen zakon, drugi propis ili opšti akt;

– zbog toga što ga je doneo nenadležni organ;

– zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

– zbog toga što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak o činjeničnom stanju;

– zbog povrede pravila postupka;

– zbog toga što su prekoračene granice ovlašćenja pri odlučivanju po slobodnoj oceni ili zbog toga što rešenje nije doneto saglasno cilju zbog koga je to ovlašćenje dato;

– zbog toga što nije pravilno primenjeno ovlašćenje za odlučivanje po slobodnoj oceni;

– zbog toga što nije doneto saglasno garantnom aktu).

 

Obrazloženje3

Dana (datum) godine, žalilac je podneo (naziv i adresa prvostepenog organa) zahtev za (navesti šta je traženo konkretnim zahtevom).

Rešenjem (naziv i adresa prvostepenog organa), br. (broj) od (datum) godine odbijen je zahtev žalioca, s obrazloženjem (navesti zbog čega je odbijen zahtev prema obrazloženju prvostepenog rešenja).

Nezadovoljan navedenim rešenjem podnosim ovu žalbu zbog (navesti u kom je pogledu žalilac nezadovoljan rešenjem).3

(Obrazložiti žalbu ukoliko je moguće, odnosno konkretan razlog za žalbu npr. koji zakon nije uopšte ili nije pravilno primenjen, šta je pogrešno ili nepotpuno utvrđeno kod  činjeničnog stanja; na koji način  i koja  pravila postupka su povređena i na koji način itd.)

Na osnovu svega navedenog, predlažem da (naziv i sedište drugostepenog organa) usvoji ovu žalbu (navesti u zavisnosti od konkretnog slučaja: npr. poništi rešenje u celini/delimično i sam odluči o upravnoj stvari, poništi rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak, ili izmeni rešenje prvostepenog organa).

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PODNOSILAC/ŽALILAC

______________________

(ime i prezime)

 

NAPOMENE:

1 Žalba se predaje prvostepenom organu u dovoljnom broju primeraka za organ i protivnu stranku. Žalba koja je podneta zato što rešenje nije izdato u zakonom određenom roku predaje se drugostepenom organu, kao i kad prvostepeni organ ne izda u zakonom određenom roku uverenje ili drugu ispravu o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, kad prvostepeni organ u zakonom određenom roku ne odluči o zahtevu za razgledanje spisa i u drugim slučajevima koji su zakonom predviđeni.

2 Žalba se podnosi u roku od 15 dana od obaveštavanja stranke o rešenju, ako zakonom nije drukčije propisano. Kad organ ne izda rešenje u zakonom propisanom roku žalba može da se podnese posle isteka tog roka, a najkasnije u roku od godinu dana od isteka tog roka.

3 U žalbi se mora navesti rešenje koje se pobija i označiti naziv organa koji ga je doneo, kao i broj i datum rešenja i potpis žalioca. Dovoljno je da žalilac u žalbi izloži u kom je pogledu nezadovoljan rešenjem, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti. Članom 158. ZUP propisani su razlozi zbog kojih rešenje može da se pobija.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari