Search

Tužba radi poništaja nasledničke izjave

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

TUŽENI: (ime i prezime, adresa).

 

TUŽBA

radi poništaja nasledničke izjave

 

U 2 primerka

Prilozi: 4 priloga u 2 primerka, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilja je bila u braku sa pok. (ime i prezime) iz (mesto). U braku su imali jedno dete i to ovde tuženog (ime i prezime).

DOKAZ: Izvod iz matične knjige umrlih za pok. (ime i prezime).

Izvod iz matične knjige rođenih za tuženog (ime i prezime).

U ostavinskom postupku koji je vođen po smrti pok. (ime i prezime) u (naziv suda) sudu u (mesto), O.br. (broj), tužilja je dala nasledničku izjavu da se odriče nasleđa u korist tuženog ustupajući mu svoj nasledni deo jer su se pre toga sa tuženim dogovorili da će tuženi ostati da živi u zajednici sa tužiljom i da će se sa svojom suprugom brinuti o njoj.

DOKAZ: Rešenje (naziv suda) sudu u (mesto) O.br. (broj) od (datum) godine;

Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa).

Po okončanju ostavinskog postupka tuženi je prestao da brine o tužilji kao i da obrađuje imanje, a tužilji je rekao da će kuću da proda i nju da pošalje u starački dom. Kako tužilja nema sredstava za izdržavanje obratila se za pomoć svojim srodnicima i Centru za socijalni rad.

DOKAZ: Saslušanje stranaka,

Saslušanje svedoka (ime i prezime, adresa);

Izveštaj Centra za socijalni rad u (mesto).

U momentu davanja nasledničke izjave tužilja je bila u zabludi, pa predlaže da sud po održanoj raspravi donese sledeću

 

PRESUDU

PONIŠTAVA SE naslednička izjava tužilje (ime i prezime, adresa), data na zapisnik kod (naziv suda) suda u (mesto), u predmetu raspravljanja zaostavštine pok. (ime i prezime) iz (mesto), u O.br. (broj), kojom se tužilja odrekla od nasleđa u korist tuženog (ime i prezime, adresa).

UTVRĐUJE SE da tužilji (ime i prezime, adresa) pripada ½ zaostavštine pok. (ime i prezime) koja se sastoji od (navesti i opisati  imovinu), pa se obavezuje tuženi da tužilji istu preda u državinu u roku od 15 dana od dana prijema presude.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužilji naknadi troškove parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine pa do isplate u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

PUNOMOĆNIK

____________________

Adv. (ime i prezime)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari