Search

Tužba radi pobijanja odluke skupštine akcionarskog društva

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

PRIVREDNOM SUDU U (mesto)

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).1

TUŽENI: (puno poslovno ime društva, adresa, matični broj i PIB) broj računa (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke), koga zastupa (ime i prezime).

TUŽBA

radi pobijanja odluke skupštine akcionarskog društva

U 2 primerka

Prilozi: (broj) priloga u (broj) primerka, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilac (ime i prezime, adresa) je akcionar1 ovde tuženog privrednog društva (poslovno ime i adresa) i vlasnik akcija nominalne vrednosti od (iznos) dinara.

DOKAZ:

– Izvod iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Na sednici skupštine održane dana (datum) godine, tuženo društvo donelo je Odluku o (navesti odluku), br. (broj) od (datum) godine.

Članom 376. stav 1. tačka (broj) Zakona o privrednim društvima propisano je jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako: (navesti konkretnu odredbu iz člana 376. sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom, akcionar je od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta, odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa ovim zakonom, statutom ili poslovnikom skupštine, odluka skupštine je suprotna zakonu ili statutu, bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke, ili drugi slučaj predviđen zakonom).

Navedenu odluka tužilac pobija zbog (navesti nepravilnosti prilikom donošenja odluke u skladu sa članom 376. Zakona o privrednim društvima).

DOKAZ:

– Odluka skupštine, br. (broj) od (datum) godine.

– Zapisnik sa sednice, br. (broj) od (datum) godine.

S obzirom na sve navedeno, tužilac blagovremeno2 podnosi ovu tužbu i predlaže da sud donese sledeću

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev.3

PONIŠTAVA SE Odluka (puno poslovno ime društva), br. (broj) od (datum) godine.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom4, u roku od 15 dana pod pretnjom prinudnog izvršenja.

U (mesto)

dana (datum) godine

PUNOMOĆNIK

___________________

Adv. (ime i prezime)

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

NAPOMENE:

1 Ovu tužbu može podneti i svaki direktor ili član nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako bi izvršenjem te odluke učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu ili bio odgovoran za štetu prema društvu ili trećem licu.

2 Ova tužba može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

3 Tužilac može tražiti i naknadu štete, određivanje privremene mere zabrane izvršenja, odnosno registracije odluke, odnosno registracije promene na osnovu te odluke, kao i registraciju zabeležbe spora.

4 Sudska praksa nije ujednačena u pogledu trenutka od kada se računa zakonska zatezna kamata na troškove parničnog postupka. U skladu sa pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda od 3. marta 2015. god, iznos troškova parničnog postupka dosuđen sudskom odlukom predstavlja novčanu obavezu i stranka ima pravo na zateznu kamatu počev od dana donošenja sudske odluke pa do isplate, po članu 277. stav 2. ZOO. Ustavni sud u Odluci broj Už-9130/2013 zauzeo je stav da stranka u parničnom postupku ima pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđene troškove postupka, ali ne od dana donošenja odluke suda, već od trenutka kada odluka o troškovima parničnog postupka postane pravnosnažna, odnosno izvršna i kada protekne rok za njeno dobrovoljno ispunjenje.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari