Search

Tužba radi isplate zarade, putnih troškova i uplate doprinosa

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(naziv suda) SUDU U (mesto)

TUŽILAC: (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

TUŽENI: (naziv i sedište poslodavca tužioca), koga zastupa (ime i prezime).

 

TUŽBA

radi isplate zarade, putnih troškova i uplate doprinosa

U 2 primerka

Prilozi: (broj) priloga u 2 primerka, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Tužilac (ime i prezime, adresa) je bio zaposlen kod tuženog (naziv i sedište poslodavca) na radnom mestu (opisati radno mesto), sve do (datum) godine kada mu je prestao radni odnos.

Dana (datum) godine tužilac i tuženi su zaključili ugovor o radu kojim je regulisano da primanja zaposlenog na osnovu radnog odnosa obuhvataju: osnovnu zaradu, doprinos po osnovu radnog učinka, uvećanu zaradu, naknadu za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, kao i naknadu za dolazak i odlazak sa rada…, a što je sve ukupno iznosilo (iznos) dinara. Osnovna zarada tužioca po ovom ugovoru o radu je iznosila (iznos) dinara.

DOKAZ:

Ugovor o radu, br. (broj) od (datum) godine;

Saslušanje stranaka.

Tužiocu nije isplaćena plata za period od (datum) godine do (datum) godine, odnosno za (broj) meseci i to:

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara,

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara,

– za (mesec i godina) god. (iznos) dinara.

S obzirom da je plata isplaćivana jednokratno trebala je biti isplaćivana do (datum) godine u mesecu za prethodni mesec a prema članu (broj) kolektivnog ugovora od (datum) godine (ili Pravilnika o radu kod poslodavca). Neisplaćena zarada za tužioca u skladu sa ugovorom o radu ukupno iznosi (iznos) dinara.

Tuženi nije dostavljao tužiocu obračune zarada, iako je na osnovu čl. 121. Zakona o radu dužan da dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade, niti je dostavio obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.*

Tuženi nije isplatio tužiocu kao svom zaposlenom ni putne troškove za dolazak i odlazak sa rada za mesece (navesti mesec i godinu u kojima nisu isplaćeni putni troškovi) godine u ukupnom iznosu od (iznos) dinara, koji iznos čine pojedinačni mesečni iznosi neisplaćene naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, a koja je u skladu sa čl. 118. stav 1. tačka 1) Zakonom o radu, obračunata u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (naziv i sedište prevoznika) na relaciji (navesti relaciju). Cena jedne mesečne prevozne karte (naziv i sedište prevoznika) na relaciji (navesti relaciju) iznosi (iznos) dinara.

DOKAZ: Obračun neisplaćenih putnih troškova.

Za period od (datum) godine do (datum) godine za koji tuženi nije tužiocu isplatio platu nije mu izvršio ni uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko, odnosno u periodu kada mu nije isplaćivao ni zaradu.

S obzirom na sve navedeno tužilac na osnovu čl. 16. tačka 1), 104. stav 1. i 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu zahteva da mu tuženi isplati zaradu sa zakonskom zateznom kamatom na navedene pojedinačne mesečne iznose, isplati na ime neisplaćene naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada navedeni iznos sa zakonskom zateznom kamatom na pojedinačne mesečne iznose, uplati nadležnom fondu doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo potraživani period,  kao i da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate.

Tužilac je bio strpljiv i čekao da mu tuženi isplati neisplaćenu platu, putne troškove i doprinose PIO, a kada je uvideo da tuženi to dugo vremena ne čini bio je prinuđen da podnese tužbu i svoje pravo ostvari sudskim putem, pa stoga predlaže da sud zakaže raspravu, izvede predložene i druge potrebne dokaze, i donese

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca.

OBAVEZUJE SE tuženi (naziv i sedište poslodavca), da tužiocu (ime i prezime, adresa), isplati platu za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, za (mesec i godina) god. (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine do dana isplate, sve u roku od 8 dana od narednog dana od dana dostavljanja prepisa ove presude.

OBAVEZUJE SE tuženi da isplati putne troškove za (navesti mesec i godinu u kojima nisu isplaćeni putni troškovi) godine u ukupnom iznosu od (iznos) dinara sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos počev od (datum) godine kao dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu uplati doprinose PIO za period od (datum) godine do (datum) godine, a na osnovicu neisplaćenih zarada po iznosu, odn. tarifi važećoj na dan uplate u Fondu, sa zakonskom zateznom kamatom počev od (datum) godine kao dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu isplati troškove postupka sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate, u roku od (broj) dana po pretnjom izvršenja.

U (mesto)

dana (datum) godine

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

PUNOMOĆNIK

___________________

Adv. (ime i prezime)

NAPOMENA:

*Obračun zarade i naknade zarade koje je dužan da isplati poslodavac predstavlja izvršnu ispravu i ukoliko postoji može se ići direktno na izvršenje.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari