Search

Rešenje o utvrđivanju prestanka potrebe za radom zaposlenog u školi

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

Na osnovu čl. 126. stav 4 tač. 18) i čl. 153. stav 1 i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 10/2019), čl. 36. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, broj 21/2015) (u daljem tekstu: PKU) i člana (broj) Statuta (naziv i sedište ustanove), dana (datum) godine direktor ustanove, donosi

 

REŠENJE

1.UTVRĐUJE SE da je prestala potreba za radom zaposlenog1 (ime i prezime, adresa, jmbg), u radnom odnosu na neodređeno vreme na radnom mestu (nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika) u potpunosti/delimično (u slučaju delimičnog prestanka potrebe za radom zaposlenog navesti procenat radnog angažovanja za koji je prestala potreba).

2. Zaposleni ostvaruje pravo na preuzimanje stavljanjem na listu zaposlenih začijim je radom u potpunosti/delimično prestala potreba i pravo na naknadu plate u visini od 65% plate koju je primio za mesec koji prethodi mesecu u kome je ostao neraspoređen do preuzimanja sa liste, a najkasnije do 15. septembra naredne školske godine.2

Obrazloženje

U postupku pokrenutom Odlukom o pokretanju postupka za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba, broj (broj) od (datum) godine, nakon sprovedenog postupka bodovanja i utvrđene Konačne rang liste zaposlenih za čijim je radom u potpunosti ili delimično prestala potreba objavljene dana (datum) godine na oglasnoj tabli, utvrđeni su zaposleni za čijim je radom prestala potreba.

Članom 36. stav 1. PKU propisano je da rešenje kojim se utvrđuje da je prestala potreba za radom zaposlenog donosi direktor, na osnovu predloga komisije koju imenuje organ upravljanja ustanove na predlog sindikata. Stavom 2. je propisano da komisija iz stava 1 ovog člana utvrđuje predlog na osnovu liste koja je sačinjena prema kriterijumima iz člana 34. Ugovora.

Komisija je dana (datum) godine direktoru dostavila predlog za utvrđivanje prestanka potrebe za radom zaposlenog (ime i prezime), s obzirom da je isti ostvario najmanji broj bodova u smislu člana 35. PKU.

S obzirom na sve navedeno, na osnovu člana 126. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rešenja zaposleni ima pravo da podnese žalbu školskom odboru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako organ upravljanja ne odluči po žalbi ili ako zaposleni nije zadovoljan drugostepenom odlukom, može se obratiti nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana isteka roka za donošenje rešenja, odnosno od dana dostavljanja rešenja.

 

DOSTAVITI:

– Komisiji;

– Arhivi;

-Zaposlenom.

 

 

U (mesto),

dana (datum) god.

 

DIREKTOR

__________________________

(ime i prezime)

 

NAPOMENE:

1 Izrazi u ovom modelu su korišćeni rodno neutralno tako da podrazumevaju  osobe oba pola.

2 Pravo na naknadu plate ostvaruju samo zaposleni za čijim je radom u potpunosti prestala potreba.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari