Search

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Autor: Jelena Petrović

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Uskladite svoj rad sa odredbama novog PKU!

U „Sl. glasniku R. Srbije“ broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: PKU), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. god.

S obzirom da se ovim ugovorom uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, te samim tim regulišu osnovna socijalna i pre svega egzistencijalna prava zaposlenih u svim osnovnim i srednjim školama i domovima učenika kojima se plate obezbeđuju u budžetu R. Srbije, to je jasan povod za ovo izdanje.

Sadržaj specijalnog izdanja:

Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!

Novi PKU se neposredno primenjuje u SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu RS

Novine u novom PKU tiču se pre svega definisanja određenih pojmova i kategorija koji su izazvali neujednačeno postupanje u praksi za vreme trajanja prethodnog ugovora, usklađivanje obračuna minulog rada u skladu sa novim zakonskim rešenjem, preciznije uređivanje postupka bodovanja i proširivanje liste zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, drugačije regulisanje plaćenog odsustva, pitanja naknade troškova u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, prava i obaveza predstavnika sindikata, kao i niza drugih pitanja.

Cilj ovog izdanja je višestruk:

 1. Upoznavanje sa novinama koje donosi novi PKU kroz jasan i precizan prikaz svakog člana ponaosob;
 2. Ukazivanje na stavove Komisije za tumačenje PKU o najvažnijim spornim pitanjima koja su stvarala praktične probleme prilikom primene PKU;
 3. Ukazivanje na mišljenja ministarstava o najznačajnijim i najučestalijim pitanjima i nejasnoćama u praksi;
 4. Upoznavanje sa formom i sadržinom ugovora o radu (na određeno i neodređeno vreme) kroz dva modela koji su dati kao primer radi lakšeg upoznavanja sa složenošću regulisanja radnog odnosa u obrazovnim ustanovama;

Sadržaj izdanja:

 • Tekst PKU objavljenog u „Sl.glasniku RS“ broj 21/2015 u kome su radi lakšeg upoznavanja sa novinama u odnosu na prethodni PKU boldirani delovi članova koji predstavljaju novine.
 • Komentari članova u vidu analize izmena u odnosu na rešenja iz prethodnog PKU.
 • Odluke komisije za tumačenje PKU u okviru svakog člana, čija je primena izazivala probleme u praksi, a koje se odnose na članove prethodnog PKU koji su ostali identični ili koji se, u delovima obuhvaćenim odlukom Komisije, nisu menjali.
 • Sprovođenje postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vidu komentara čiji je cilj bolje razumevanje same procedure kroz pojedine faze postupka.
 • Mišljenja ministarstva finansija koja se odnose na postavljena pitanja oko primene pojedinih članova i razrešenja praktičnih problema koji su se javljali u praksi.
 • Modeli ugovora o radu prilagođeni radnim odnosima u obrazovnim ustanovama u skladu sa novim rešenjima iz PKU.

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

1.400

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
   
   

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari