Search

Uticaj poznavanja jezika nacionalne manjine od strane beležnika i stranke na obavezno prisustvo svedoka i prevodioca

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

ZA UTVRĐIVANJE NEDOPUSTIVOSTI IZVRŠENJA, PRIMENJUJU SE ODREDBE O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI IZ ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PARNIČNI POSTUPAK, PA JE ZA POSTUPANJE U OVIM PRAVNIM STVARIMA NADLEŽAN OSNOVNI SUD.

Iz obrazloženja:

Osnovni sud u Novom Sadu se rešenjem poslovni broj P-1591/18 od 09.05.2018. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i predmet je ustupljen Višem sudu u Novom Sadu kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Viši sud u Novom Sadu je dopisom poslovni broj P-1932/18 od 15.05.2018. godine dostavio spise predmeta ovom sudu sa zahtevom za rešavanje sukoba nadležnosti navodeći u propratnom aktu da nije nadležan za postupanje. Navedeno je da je Osnovnom sudu u Novom Sadu podneta tužba dana 26.02.2018. godine radi nedopustivosti izvršenja i u tužbi je označena vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara. Na ročištu održanom dana 09.05.2018. godine tužilac je označio vrednost predmeta spora na 5.400.000,00 dinara, a tuženi se tako označenoj vrednosti spora protivio smatrajući da je prava vrednost ona koja odgovara vrednosti založene nepokretnosti odnosno iznos od 90 000 evra, te je predložio da se osnovni sud oglasi nenadležnim za postupanje. Polazeći od odredbi člana 81 i člana 111 Zakona o izvršenju i obezbeđenju Viši sud u Novom Sadu ja naveo da se na parnični postupak radi utvrđenja da je izvršenje na predmetu izvršenja nedozvoljeno primenjuju odredbe o sporovima male vrednosti, pa je za postupanje nadležan osnovni sud.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti, shodno odredbi člana 22. stav 1 Zakona o parničnom postupku, ovaj sud je našao da je za postupanje u ovoj pravnoj stvari stvarno, a i mesno, nadležan Osnovni sud u Novom Sadu.

Odredbom člana 81 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da ako se rešenje o odbijanju žalbe zasniva na činjenicama koje se među strankama sporne i koje se odnose na samo potraživanje, izvršni dužnik može u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o odbijanju žalbe da pokrene parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja, dok je stavom 4 navedene odredbe propisano da nezavisno od označene vrednosti predmeta spora, primenjuju se odredbe o sporovima male vrednosti iz zakona kojim se uređuje parnični postupak, a revizija nije dozvoljena. Odredbom člana 111 Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da treće lice može u roku od 30 dana od dana prijema pravnosnažnog rešenja o odbijanju prigovora da pokrene parnični postupak protiv izvršnog poverioca radi utvrđenja da je izvršenje na predmetu nedozvoljeno, dok je stavom 4 propisano da se na parnični postupak primenjuju odredbe o parničnom postupku za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja. (član 81).

Imajući u vidu sadržinu citiranih zakonskih odredbi, a polazeći od toga da je rešenjem Višeg suda u Novom Sadu poslovni broj Gž-5362/17 od 20.12.2017. godine odbijena žalba tamo izvršnog dužnika R.N. i potvrđeno rešenje o izvršenju Osnovnog suda u Novom Sadu poslovni broj Ii-3745/17 od 26.10.2017. godine kojim je određeno izvršenje na osnovu izvršne isprave – založne izjave overene dana 29.09.2011. godine pred Osnovnim sudom u Novom Sadu broj Ov1-32396/11 radi naplate potraživanja izvršnog poverioca, ovde tuženog Š.D. u iznosu od 90.000 evra po srednjem kursu NBS na dan isplate, nakon čega je tužilja podnela predmetnu tužbu radi utvrđenja nedozvoljenosti izvršenja, u smislu citirane odredbe člana 81 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u konkretnom slučaju primenjuju se odredbe o sporovima male vrednosti iz zakona kojim se uređuje parnični postupak, pa je za postupanje u ovoj pravnoj stvari stvarno, a i mesno nadležan Osnovni sud u Novom Sadu.

Iz rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu, R 27/2018 od 31. maja 2018. god.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari