Search

Troškovi za pružene advokatske usluge uvećane za iznos poreza na dodatu vrednost

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

DA LI OKRIVLJENOM KOGA JE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU ZASTUPAO ADVOKAT OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST TREBA DOSUDITI TROŠKOVE ZA PRUŽENE ADVOKATSKE USLUGE UVEĆANE ZA IZNOS POREZA NA DODATU VREDNOST?

Pravno shvatanje:

Okrivljeni koga je u prekršajnom postupku zastupao advokat obveznik poreza na dodatu vrednost, ima pravo na naknadu troškova na pruženu advokatsku uslugu, uvećanih za iznos poreza na dodatu vrednost, pod uslovom da uz zahtev dostavi i dokaz (priloži račun) o činjenici da je prilikom plaćanja izvršenih advokatskih usluga platio troškove uvećane za iznos poreza na dodatu vrednost.

Obrazloženje

Okrivljeni koji (lično ili preko branioca) podnese zahtev za dosuđivanje troškova na ime nagrade za rad advokata, koji spada u obveznike poreza na dodatu vrednost, u obavezi je da uz zahtev dostavi i račun, kao dokaz o činjenici da je prilikom plaćanja izvršenih advokatskih usluga platio usluge uvećane za iznos poreza na dodatu vrednost, kako bi prvostepeni prekršajni sud prilkom obračuna naknade primenio i odredbu člana 13. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata kojom je propisano da „Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ima pravo dodati pripadajući porez na dodatu vrednost na izvršeni obračun nagrade i troškova“.

Obaveza dostavljanja računa radi ostvarivanja prava na naknadu troškova uvećanih za iznos poreza na dodatu vrednost proizilazi iz činjenice da je advokat koji je obveznik PDV, po sopstvenom opredeljenju, dužan da svoju aktivnost obavlja u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, te da u tom cilju ispunjava propisane obaveze obračunavanja i plaćanja PDV-a, podnošenje poreskih prijava, izdavanje računa, vođenje evidencija i dr. kao i da ostvaruje svoja prava na odbitak prethodnog poreza, pravo na povraćaj PDV-a, poreski kredit i dr.

(Pravno shvatanje usvojeno na Prvoj sednici svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu 29. januara 2018. god.)

NAPOMENE:

U vezi spornog pitanja Vrhovni kasacioni sud je na sednici Građanskog odeljenja održanoj dana 05.07.2016. godine usvojio pravni stav.

Takođe i Ministarstvo finansija je u vezi navedenog pitanja izdalo svoja mišljenja dana 12.06.2009. godine i dana 10.05.2017. godine.

Izdvojeno zajedničko mišljenje dalo je više sudija.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari