Search

Pravo na naknadu za rad svih članova nadzornog odbora

Rad, prava i obaveze - Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Arhivator - Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa važećim zakonom

Savetnik za Javna Preduzeća - Specijalizovano rešenje sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u Javnim preduzećima,

SVI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA, BEZ IZUZETKA, IMAJU PRAVO NA ODGOVARAJUĆU NAKNADU ZA RAD U NADZORNOM ODBORU, TE SE ODLUKOM LOKALNE SAMOUPRAVE NE MOGU IZUZETI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA IMENOVANI IZ REDA ZAPOSLENIH U JAVNOM PREDUZEĆU.

Ustavni sud u sastavu: predsednik Snežana Marković i sudije Gordana Ajnšpiler Popović, Lidija Đukić, Tatjana Đurkić, Vesna Ilić Prelić, dr Dragana Kolarić, dr Tamaš Korhec (Korhecz Tamás), Miroslav Nikolić, dr Vladan Petrov, dr Nataša Plavšić, dr Jovan Ćirić, dr Milan Škulić i dr Tijana Šurlan, na osnovu člana 167. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 17. septembra 2020. godine, doneo je

Odluku broj IUo-276/2018

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 126/2020 od 23. oktobra 2020. god.

Utvrđuje se da odredba Glave II, alineja druga, u delu koji glasi: „koji nisu iz reda zaposlenih” Odluke o naknadi predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća u opštini Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, broj 146/15), u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom.

Obrazloženje

Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe Glave II, alineja druga, u delu koji glasi: „koji nisu iz reda zaposlenih” Odluke navedene u izreci. Podnosilac inicijative smatra da je takvo rešenje u suprotnosti sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima, jer je članu nadzornog odbora koji je imenovan iz reda zaposlenih u javnom preduzeću uskraćeno pravo da prima naknadu samo zato što je zaposlen u tom javnom preduzeću, dok je navedenim članom Zakona predviđeno da predsednik i svi članovi nadzornog odbora u javnom preduzeću, bez izuzetka, imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u nadzornom odboru.

Donosilac osporenog opšteg akta je obavestio Ustavni sud da je osporena Odluka doneta jer „u okviru elektronske aplikacije za poresku prijavu prihoda lica članova nadzornih odbora nije postojala opcija prijave za lice koje je zaposleno kod isplatioca naknade”, te da samim tim nije vršena ni isplata naknade tim članovima nadzornih odbora. Dopunom odgovora Sud je obavešten da je Skupština opštine Raška, na sednici održanoj 10. decembra 2019. godine, donela Odluku o naknadi za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Raška i da je stupanjem na snagu te odluke prestala da važi osporena Odluka.

U sprovedenom postupku, Ustavni sud je konstatovao da je osporenu Odluku o naknadi predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća u opštini Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, broj 146/15) donela Skupština opštine Raška, na sednici održanoj 27. aprila 2015. godine, na osnovu člana 19. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 39. Statuta opštine Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, br. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 i 144/14). Odredbama člana 19. Zakona o javnim preduzećima, koji je predstavljao pravni osnov za donošenje osporene Odluke, bilo je predviđeno: da predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u nadzornom odboru (stav 1.) i da visinu naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje osnivač, na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja javnog preduzeća (stav 2.). Navedeni Zakon je prestao da važi 4. marta 2016. godine, tj. danom stupanja na snagu Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16). Odredbama Glave II Odluke, u okviru kojih inicijator osporava deo kojim se od ostvarivanja prava na naknadu izuzimaju članovi nadzornih odbora iz reda zaposlenih u javnom preduzeću, bilo je propisano da se naknada utvrđuje na mesečnom nivou, i to predsednicima nadzornih odbora u neto iznosu od 20% neto plate direktora tog javnog preduzeća (alineja prva), a članovima nadzornih odbora, koji nisu iz reda zaposlenih, u neto iznosu od 15% neto plate direktora tog javnog preduzeća (alineja druga).

Ustavni sud je, takođe, konstatovao da je osporena Odluka prestala da važi 18. decembra 2019. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o naknadi za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, broj 207/19), koju je donela Skupština opštine Raška, na sednici održanoj 10. decembra 2019. godine, na osnovu člana 23. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 40. Statuta opštine Raška („Službeni glasnik opštine Raška”, broj 197/18). Odredbama člana 23. važećeg Zakona o javnim preduzećima je propisano: da predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u nadzornom odboru (stav 1.) i da visinu naknade iz stava 1. ovog člana, odnosno kriterijume i merila za njeno utvrđivanje određuje Vlada (stav 2.). Novodonetom Odlukom je predviđeno da se visina naknade za rad predsednika i članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Raška određuje u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 102/16) (član 2.), kao i da se ta naknada utvrđuje na mesečnom nivou na sledeći način: predsedniku nadzornog odbora u neto iznosu od 20% od neto plate direktora javnog preduzeća u kome obavlja funkciju predsednika nadzornog odbora, članu nadzornog odbora u neto iznosu od 15% od neto plate direktora javnog preduzeća u kome obavlja funkciju člana nadzornog odbora (član 3.).

Polazeći od navedenih odredaba citiranih propisa, Ustavni sud je utvrdio da je nesporno da, saglasno odredbi člana 23. stav 1. važećeg Zakona o javnim preduzećima, svi članovi nadzornog odbora javnog preduzeća, bez izuzetka, imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u nadzornom odboru, kao i da je isto rešenje bilo predviđeno i odredbom člana 19. stav 1. prethodnog istoimenog Zakona, na osnovu koga je osporena Odluka bila doneta. Iz navedenog dalje proizlazi da osporena odredba Odluke, u delu kojim se od ostvarivanja prava na naknadu izuzimaju članovi nadzornog odbora javnog preduzeća koji su imenovani iz reda zaposlenih u javnom preduzeću, nije bila u saglasnosti sa zakonom. Budući da prestankom važenja osporene Odluke i stupanjem na snagu nove Odluke kojom je sporno pitanje uređeno na drugačiji način, nisu otklonjene štetne posledice nezakonitosti koje je osporena odredba Odluke proizvela, Ustavni sud je, saglasno odredbi člana 64. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS”, br. 109/07, 99/11, 18/13 – Odluka US, 40/15 – dr. zakon i 103/15), odlučio da odredba Glave II, alineja druga, u delu koji glasi: „koji nisu iz reda zaposlenih” Odluke navedene u izreci, u vreme važenja, nije bila u saglasnosti sa zakonom.

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i da su prikupljeni podaci pružili pouzdan osnov za odlučivanje, Ustavni sud je odlučio bez donošenja rešenja o pokretanju postupka, saglasno odredbi člana 53. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu.

Saglasno svemu iznetom, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42a stav 1. tačka 2) i člana 45. tačka 4) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

Broj IUo-276/2018

Predsednik Ustavnog suda,

Snežana Marković, s.r.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari