Search

Postupak kod greškom obračunatog PDV za promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje

Rad, prava i obaveze - Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Arhivator - Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa važećim zakonom

Poslovni Pravni Pomoćnik - Specijalizovano izdanje za privredu u domenu praćenja propisa sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u praksi

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23 i 96/23, u daljem tekstu: Pravilnik), poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za otpremanje dobara u inostranstvo u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, tj. za izvoz dobara može da ostvari obveznik PDV ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: izvozna deklaracija) u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Međutim, ako je obveznik PDV za promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza greškom obračunao i u računu iskazao obračunati PDV, obveznik PDV je dužan da, u skladu sa članom 44. stav 1. Zakona, tako iskazani PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV. U konkretnom slučaju obveznik PDV ˗ isporučilac dobara može da ispravi iznos PDV ako stranom pravnom licu ˗ kupcu izda novi račun u skladu sa Zakonom (po prirodi stvari vrši se i storniranje pogrešno izdatog računa), a koji, između ostalog, obavezno sadrži napomenu da se tim računom zamenjuje prethodno izdati račun. Ispravka PDV vrši se u poreskom periodu u kojem je obveznik PDV izdao novi račun u kojem je ispravio iznos PDV, tj. koji, u konkretnom slučaju, ne sadrži iznos PDV.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).

Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

 

Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 4) Zakona, je lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun (u daljem tekstu: račun) iskaže PDV, a da za to nije imalo obavezu u skladu sa ovim zakonom. Odredbom člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja inostrani primalac ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.

Prema odredbi člana 80. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (u daljem tekstu: izvoz dobara), obveznik PDV može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: izvozna deklaracija) u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Odredbom člana 44. stav 1. Zakona propisano je da ako obveznik PDV u računu iskaže veći iznos PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, odnosno iznos PDV a da za to nije imao obavezu u skladu sa ovim zakonom, dužan je da tako iskazani PDV plati.

Prema odredbi stava 2. istog člana Zakona, obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispravi iznos PDV ako je izdao novi račun sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV, odnosno ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat i ako poseduje dokument primaoca računa ˗ obveznika PDV ili lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa ovim zakonom, u kojem je navedeno da PDV iskazan u računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos PDV nije podnet zahtev za refakciju PDV, u slučaju kada je račun izdat obvezniku PDV ili licu koje ima pravo na refakciju PDV.

Novi račun iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži napomenu da se tim računom zamenjuje prethodno izdati račun (člana 44. stav 3. Zakona).

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000175546 2023 10520 004 000 011 001 od 7. novembra 2023. god.)

Bilten Ministarstva finansija, br. 11, novembar 2023. god.

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari