Search

Informacije o fizičkim licima – korisnicima usluga javnog preduzeća (čl. 3. I 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti I čl. 4. I 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)

Rad, prava i obaveze - Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Arhivator - Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa važećim zakonom

Poslovni Pravni Pomoćnik - Specijalizovano izdanje za privredu u domenu praćenja propisa sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u praksi

INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA FIZIČKA LICA KAO KORISNIKE USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA NE MOGU BITI OPŠTEG KARAKTERA, TJ. NE MOGU SE UČINITI DOSTUPNIM OPŠTOJ JAVNOSTI.

Iz obrazloženja:

Imajući u vidu da je podnetim zahtevom žalilac tražio kopiju overenog spiska korisnika usluga na adresi u Novom Beogradu, Jurija Gagarina br. …, navode žalbe, odgovora na žalbu, kao i citirane zakonske odredbe, Poverenik nalazi da je prvostepeni organ pravilno postupio kada je ožalbenim aktom odbio podneti zahtev, te da je žalba neosnovana. Ovo iz razloga što se radi o informacijama takvog karaktera (podaci o ličnosti u smislu člana 3. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) koje se ne mogu učiniti dostupnim javnosti kao informacije od javnog značaja iz razloga što „opravdani interes javnosti da zna“, kao bitan element pojma informacije od javnog značaja iz člana 2. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, podrazumeva obavezu organa vlasti da istu učini dostupnom i svakom drugom potencijalnom tražiocu, medijima, odnosno javnosti generalno. Imajući to u vidu, dostupnost informacija koje se odnose na fizička lica kao korisnike usluga javnog preduzeća, ne može biti opšteg karaktera, jer bi se njihovom dostupnošću u svojstvu informacija od javnog značaja, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, moglo ozbiljno ugroziti pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti lica na koja se iste odnose. Pri tome se u konkretnom slučaju nije stekao nijedan od uslova za primenu izuzetka od prava na privatnost u smislu citiranih odredaba člana 14. Zakona. Takođe, u konkretnom slučaju ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na postojanje interesa javnosti da zna, kao pretežnijeg u odnosu na interes zaštite prava na privatnost i podataka o ličnosti, niti je žalilac takve okolnosti naveo.

Navod žalioca da su tražene informacije već dostupne na internet stranici Katastra nepokretnosti i MTS Telekoma, nije mogao uticati na drugačiju odluku u ovoj upravnoj stvari. Ovo stoga što su na internet prezentaciji Repuličkog geodetskog zavoda u Beogradu, u eKatastru nepokretnosti, podaci imaoca prava i drugih lica javno dostupni na osnovu Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/ 2013, 15/ 2015 – US, 96/2015, 47/2017 ‒ autentično tumačenje, 113/2017 ‒ dr. zakon, 27/2018 ‒ dr. zakon, 41/2018 ‒ dr. Zakon), odnosno obrada podataka o ličnosti ovih lica vrši se na osnovu tog zakona, dok se obrada podataka o ličnosti imaoca brojeva fiksne telefonije na prezentaciji MTS Telekoma vrši na osnovu pristanka tih lica za obradu, a u konkretnom slučaju žalilac je podneo zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja na osnovu Zakona za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u pogledu kojeg nisu ispunjeni uslovi da se tražene informacije učine dostupnim.

(Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br.: 071-01-4305/2018-03 od 10. jula 2019. god.)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari