Search

Ekološki aspekti u nabavkama u kojima se ne primenjuje zakon (čl. 11., 12., 14., 27. I 134a Zakona o javnim nabavkama)

Rad, prava i obaveze - Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Arhivator - Program za arhiviranje svih dokumenata i predmeta usklađen sa važećim zakonom

Poslovni Pravni Pomoćnik - Specijalizovano izdanje za privredu u domenu praćenja propisa sa instrukcijama i gotovim rešenjima za primenu propisa u praksi

DA LI SU NARUČIOCI U OBAVEZI DA EKOLOŠKE ASPEKTE PRIMENJUJU I U POSTUPCIMA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE?

Članom 134a Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 91/19 i 92/23, u daljem tekstu: ZJN) propisano je da Kancelarija za javne nabavke propisuje vrste dobara, usluga i radova za koje su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte prilikom određivanja tehničkih specifikacija, kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kriterijuma za dodelu ugovora ili uslova za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

U skladu sa navedenim, Kancelarija za javne nabavke donela je Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS”, broj 115/23, u daljem tekstu: Pravilnik), koji je u primeni od 1. januara 2024. godine.

Iz navedenih odredbi jasno proizilazi da obaveza primene ekoloških aspekata postoji kada naručioci sprovode postupke javnih nabavki propisane odredbama ZJN.

Međutim, prilikom praktične primene odredaba ZJN i Pravilnika naručioci često postavljaju pitanje da li postoji obaveza primene ekoloških aspekata u nabavkama na koje se ne primenjuju odredbe ZJN.

Odredbama ZJN ustanovljeni su osnovi za izuzimanje od primene ovog zakona, koji su propisani čl. 11-21. ZJN, kao i članom 27. ZJN kojim su utvrđeni pragovi do kojih se zakon ne primenjuje.

Naime, u slučajevima kada ne postoji obaveza primene odredaba ZJN, odnosno kada su ispunjeni uslovi za izuzimanje od primene ovog zakona, prilikom nabavke dobara, usluga ili radova naručilac postupa u skladu sa načelima ovog zakona na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke, odnosno na način predviđen posebnim aktom kojim bliže uređuje način sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, shodno članu 49. stav 2. ZJN.

U pogledu postupanja u skladu sa načelima, ukazujemo da je načelo ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine bliže uređeno članom 6. ZJN kojim je u stavu 1. propisano da je naručilac dužan da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih sredstava i koja minimalno utiču na životnu sredinu.

S obzirom na to da naručilac prilikom sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje ima obavezu da postupa u skladu sa posebnim aktom iz člana 49. stav 2. ZJN, ali i načelima javnih nabavki, može se zaključiti da bi, u zavisnosti od konkretnog predmeta nabavke, postupanje svih naručilaca trebalo da bude usmereno ka primeni ekoloških aspekata u meri u kojoj bi to doprinelo smanjenju uticaja na životnu sredinu i u postupcima nabavki na koje se ZJN ne primenjuje ukoliko je to, saglasno članu 27. stav 2. ZJN, primereno okolnostima konkretne nabavke.

(Mišljenje Kancelarije za javne nabavke iz juna 2024. god.)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari