Search

Profi obračun kamata: funkcionalnost i sadržaj

Profi obračun kamata je precizan i jednostavan alat za obračunavanje svih vrsta kamata, sa brojnim opcijama i dodacima koji olakšavaju Vaš rad.

Funkcije

Različite vrste kamatnih stopa

Zakonska zatezna kamata

 • Stope od 1988. godine, sa svim opcijama obračuna u skladu sa zakonima koji su važili do danas. Automatska primena mesečnih stopa do 24.12.2012. godine, a godišnjih (u visini referentne kamatne stope NBS uvećane za osam procentnih poena) od 25.12.2012. godine, sve u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl.glasnik RS“, 119/2012)
 • Moguće je napraviti jedan obračun primenom kombinovane metode tj. obračun konformnom metodom zaključno sa 02.03.2001. godine a proporcionalnom metodom počev od 03.03.2001. godine na dalje, sa opcionim prenosom glavnice sa ili bez pripisa kamate i jasnim prikazom u obračunu
 • Tumačenja svih pravila obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonima, praksom sudova i pravnim stavovima, počev od 1988. godine do danas
 • Opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate (”Sl.list SRJ”, br. 9/2001 i “Sl. Glasnik RS”, br. 31/2011i 73/2012-OUS) u periodu od 2001. do 2012. godine
 • Najnovija opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. zakona u periodu od 2001. do 2012. godine

Revalorizacija

 • Indeks cena na malo od 1988. god. zaključno sa 2010. god. a od 01.01.2011.god. indeks potrošačkih cena
 • Indeks cena na malo za Beograd 1997.- 2010. god. i indeks potrošačkih cena za Beograd od 2011.godine na dalje

Strana valuta – stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na €, $, CHF kao i domicilne kamatne stope od 1988. godine za DEM

 • Odnos lica: domaće-domaće i domaće-strano u skladu sa čl. 2 Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. List SRJ”, br. 32/93, 24/94 I 28/96)
 • Domicilne stope koje je objavljivala NBJ
 • Sva pravila u obračunu, zakonske praznine i zauzeti stavovi suda, predlozi za sastav odštetnog zahteva i većih prava poverioca

Kamata na osnovu eskontne stope Narodne banke Srbije

 • Stope od 1996. godine

Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda

 • Stope od 2003. godine
 • Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima
 • Omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica, glavnica pa kamata ili kombinovani  način otplate u skladu sa Zakonom o poreskom postupku  i poreskoj administraciji

Ugovorna kamata

 • Fiksna dnevna, mesečna i godišnja stopa
 • Primena ostalih stopa iz baze programa (SZK, IPCRS, IPCBG, REF, €, $, CHF …) sa opcijom uvećanja ili umanjenja
 • Formiranje stope tako što se na fiksnu stopu dodaje EURIBOR, LIBOR ili BELIBOR sa mogućnošću odabira ročnosti (1m, 3m, 6m), perioda usklađivanja stope sa ili bez umanjenja fiksnog dela stope za negativne vrednosti EURIBOR-a, LIBOR-a ili BELIBOR-a.
 • Promenljive stope: mogućnost formiranja lične baze dnevnih, mesečnih ili godišnjih stopa, koje mogu biti predmet ugovaranja kamate

Bankarski anuiteti

 • Izrada plana otplate kredita uz mogućnost unosa: iznosa kredita, datuma puštanja kredita u tečaj, datuma prenosa kredita u otplatu, datuma dospeća prve rate, roka otplate, odabira stope i metode obračuna
 • Izbor metode: konformna ili proporcionalna
 • Izbor kalendarske metode: engleska, francuska ili nemačka
 • Odabir fiksne ili promenljive stope u skladu sa ugovorom
 • Promenljiva stopa: fiksna stopa + LIBOR, EURIBOR ili BELIBOR uz mogućnost biranja sa ili bez umanjenja fiksne stope za negativnu vrednost LIBOR/EURIBOR/BELIBOR-a i sa dodatnim podešavanjima u vidu početnog datuma i učestalosti usklađivanja stope
 • Obračun interkalarne kamate
 • Grejs period
 • Podrazumevano prilikom izrade plana otplate: dekurzivni obračun i mesečni anuiteti
 • Štampa plana otplate kredita sa svim relevantnim podacima korišćenim prilikom izrade plana otplate

Metode obračuna i sugerisani način obračuna

 • Metode obračuna: prosta, konformna ili kombinovana (u slučaju Stope zatezne kamate i neblagovremenih plaćanja javnih prihoda)
 • Prenos glavnice (samo u slučaju kombinovane metode): sa pripisom kamate i bez pripisa kamate
 • Redosled namirenja (način otplate): kamata pa glavnica, glavnica pa kamata, kombinovana (u slučaju neblagovremenih plaćanja javnih prihoda) ili otplata samo glavnice
 • Kalendarske metode obračunavanja: Engleska, Nemačka i Francuska.
 • Način obračunavanja za negativnu stopu: sa obračunom kamate ili bez (isključivo kod Revalorizacije)
 • Primena stopa aritmetičke sredine stope rasta cena i stope NBS: sa primenom i bez primene (isključivo kod Stope zatezne kamate)
 • Primena stopa RC do 03.07.1993.: sa primenom stopa RC i bez primene (isključivo kod Stope zatezne kamate)
 • Opciono obračunavanje kamate kada je dužnik u pretplati
 • Nakon unosa svih neophodnih podataka u vidu zaduženja i uplata prelazi se na drugi korak u okviru kojeg su zvezdicom označene preporučene metode. One su uslovljene izabranom stopom, datumom zaduženja/uplata i krajnjim datumom a u skladu su sa zakonskim normama, praksom sudova, tumačenjima ministarstava i našim iskustvom a na osnovu analize predloga i sugestija korisnika i njihovom praksom. I pored svega korisniku je omogućeno da sam odabere željene metode mimo preporučenih vrednosti.

Dodatne opcije

 • Izrada obračuna sa više zaduženja i uplata
 • Opciono sa ili bez obračuna kamate na poslednji dan obračuna
 • Formiranje lične baze kamatnih stopa na dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou
 • Arhiviranje i mogućnost izmene obračuna u bilo kom trenutku
 • Eksportovanje obračuna u druge formate (word, excell, pdf)
 • Štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu (podaci o poveriocu i dužniku, odabrana stopa, metode, način otplate,…) i dodatnim napomenama, koje čine da obračun bude jasan i pravno utemeljen
 • Štampa dopisa za svaki obračun pojedinačno
 • Štampa celokupne liste dužnika
 • Automatsko ažuriranje verzije programa
 • Automatsko ažuriranje baze sa stopama i korisnim dokumentima putem interneta (podesivo)
 • Omogućeno “ručno” ažuriranje stopa za slučaj kada ne postoji mogućnost internet konekcije
 • Formiranje zaglavlja za sve vrste štampanih dokumenata (obračun, dopis, lista dužnika) u vidu teksta ili slike
 • Arhiviranje baze programa

 

Svim korisnicima je dostupna kvalifikovana i stručna PODRŠKA U RADU, za sva pitanja u vezi sa korišćenjem paketa PROFI OBRAČUN KAMATA.

Štampanje i arhiva

Štampa obračuna je moguća po završetku obračuna u koraku 3 odakle je potrebno samo odabrati opciju za štampu i bez unosa dodatnih podataka. Izvoz obračuna omogućen kroz opciju štampe te se obračun može izmestiti na računar u formatima: excel, word, pdf.

Odštampani obračun sadrži sve relevantne podatke vezane za sam obračun i kao takav je u potpunosti prihvatljiv na sudu.

Izvršeni obračun se može snimiti direktno u arhivu programa unosom naziva poverioca i dužnika. Dodatno se mogu upisati i svi relevantni podaci o poveriocu i dužniku a na raspolaganju je, između ostalog i unos datuma obračuna, napomene i interne oznake za potrebe lakše pretrage u arhivi ili prikaza na samom obračunu prilikom štampe.

Iz arhive se direktno može odštampati celokupna lista dužnika ili lista odabranih dužnika. Štampa jednog ili više obračuna je moguća selekcijom na listi i odabirom opcije za štampu. Na isti način se vrši selekcija obračuna za koje je potrebno odštampati dopis.

Korisni dokumenti

U delu programa pod nazivom Dokumenti nalazi se baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja i tumačenja a koja može biti od koristi u svakodnevnom radu u programu a naročito onda kada imate nedoumicu prilikom izrade obračuna i primene postojećih metoda.

Selekciju i unos tekstova vrši naša pravna redakcija.

Dokumenti se automatski ažuriraju prilikom pokretanja programa putem interneta. Omogućeno je i naknadno pokretanje ažuriranja iz samog programa u odeljku gde se dokumenti nalaze.

Kamatne stope i ažuriranje

Kamatne stope su prikazane tabelarno i automatski se ažuriraju prilikom pokretanja programa putem interneta. Pored internet ažuriranja omogućeno je i ručno ažuriranje ovih podataka za slučaj kada nije moguća internet konekcija. U tom slučaju je neophodno svaku tabelu posebno dopuniti novim podacima.

Pored toga u delu programa namenjenog za stope omogućeno je formiranje max 10 tabela sa proizvoljnim stopama za potrebe obračuna kamate. Ove tabele ne podležu ažuriranju putem interneta i moguće je vršiti unos i izmenu podataka isključivo ručno.

Automatsko ažuriranje programa prilikom pokretanja je podešeno instalacijom programa ali se može isključiti naknadno u okviru programskih podešavanja. Ne preporučujemo isključivanje ove opcije ali je svakako moguće. U tom slučaju je neophodno da se ručno pokrene internet ažuriranje u okviru odeljka namenjenog za stope ili da se one ručno unesu.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari