Search

Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave na celokupnoj imovini izvršnog dužnika

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(naziv suda) SUDU U (mesto)1

IZVRŠNI POVERILAC: (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2, koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

IZVRŠNI DUŽNIK: (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG).2

 

PREDLOG

ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE

 

U 4 primerka

Prilozi: (broj) priloga u 4 primerka

Pravnosnažnom i izvršnom presudom (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine obavezan je izvršni dužnik da izvršnom poveriocu plati dug u iznosu od (iznos) dinara sa kamatom od (datum) do isplate, kao i (iznos) dinara na ime parničnih troškova. Presuda je postala pravnosnažna dana (datum) godine, a izvršna dana (datum) godine.

Navedenom presudom, kao izvršnom ispravom, naloženo je izvršnom dužniku da izvrši obavezu u roku od (broj) dana od dana prijema ove presude, odnosno najkasnije do (datum) godine.4

DOKAZ: Pravnosnažna i izvršna presuda (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine u originalu, overenoj kopiji ili prepisu sa potvrdom izvršnosti.3

S obzirom da izvršni dužnik nije izvršio obavezu određenu izvršnom ispravom, izvršni poverilac predlaže da sud donese

REŠENJE

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude (naziv suda) suda u (mesto), P.br. (broj) od (datum) godine ODREĐUJE SE IZVRŠENJE radi namirenja novčanog potraživanja izvršnog poverioca (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2 prema izvršnom dužniku (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja i JMBG)2 na ime duga u iznosu od (iznos) dinara sa kamatom od (datum) do isplate, kao i (iznos) dinara na ime troškova parničnog postupka i (iznos) dinara na ime troškova izvršnog postupka, NA CELOKUPNOJ IMOVINI IZVRŠNOG DUŽNIKA.5

Izvršenje sprovodi (navesti konkretno određenog i mesno nadležnog javnog izvršitelja).

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PUNOMOĆNIK

_____________________

Adv. (ime i prezime)

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa na predlog,

– sastav predloga po AT.

 

NAPOMENE:

1 Ukoliko je podnet predlog za izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika radi namirenja novčanog potraživanja za odlučivanje o predlogu za izvršenje mesno je nadležan sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište.

2 Za pravno lice navesti: poslovno ime, matični broj i PIB.

Za strano pravno lice navesti: poslovno ime i sedište i odgovarajući identifikacioni broj.

Za preduzetnika ili fizičko lice koje obavlja delatnost navesti: poslovno ime ili ime i prezime, matični broj i PIB.

3 Ako se predlog za izvršenje podnosi sudu koji je u prvom stepenu odlučivao o potraživanju izvršnog poverioca, uz njega se ne prilaže izvršna isprava, a i ako se priloži, ne mora da sadrži potvrdu o izvršnosti.

4 Rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze teče od kada je izvršni dužnik primio sudsku odluku, ako zakonom nije drukčije određeno.

5 Izvršni poverilac koji zahteva izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja nije dužan da u predlogu za izvršenje naznači sredstvo i predmet izvršenja (izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika).

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari