Search

Molba za plaćanje novčane kazne za prekršaj u ratama

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

Pr.br. (broj)

 

PREKRŠAJNOM SUDU U (mesto)

 

PODNOSILAC: (ime i prezime, adresa i jmbg za fizičko lice, naziv i sedište, PIB i mat. za pravno lice) koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa).

 

Na osnovu člana 40. Zakona o prekršajima, podnosilac preko punomoćnika podnosi

MOLBU

ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE U RATAMA

Presudom Prekršajnog suda u (mesto), Pr.br. (broj), (naziv i sedište) oglašeno je odgovornim za prekršaj iz člana (broj) (navesti propis o prekršaju koji je primenjen) i osuđeno na novčanu kaznu u iznosu od (iznos) dinara, koju je dužno da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

(Navesti razloge koji ovu molbu čine opravdanim, npr. obzirom na tešku ekonomsku situaciju u zemlji, kao opšte poznatu činjenicu, koja je prouzrokovala smanjenje obima poslovanja i prometa u poslovanju), podnosilac moli ovaj sud da mu dozvoli da izrečenu novčanu kaznu plati u (broj) mesečnih rata (predložiti način i rok plaćanja), a u skladu sa čl. 40. stav 2. Zakona o prekršajima.

Podnosilac je ispunio uslov za dozvolu plaćanja navedene kazne u ratama, odnosno platio je troškove postupka u iznosu od (iznos) dinara određenom u presudi Pr.br. (broj), o čemu prilaže dokaz.

 

U PRILOGU:

– Uplatnica o plaćenim troškovima postupka

 

U (mesto)

Dana (datum) godine

 

PUNOMOĆNIK

____________________

Adv. (ime i prezime)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari