Search

Obračun kamate na iznos manje ili više plaćenog poreza i raspored uplaćenog iznosa

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

Odredbama člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02−ispravka, 23/03−ispravka,70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12−ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13, u daljem tekstu: ZPPPA), koje se primenjuju zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, propisano je da se raspored uplaćenog iznosa vrši po sledećem redosledu:

1) iznos glavne poreske obaveze;

2) kamata;

3) troškovi naplate;

4) kazna.

Odredbom člana 21. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/14, u daljem tekstu: Zakon o izmenama i dopunama), kojim je izvršena izmena člana 70. stav 2. ZPPPA, propisano je da se raspored uplaćenog iznosa vrši po sledećem redosledu:

1) troškovi naplate;

2) kamata;

3) iznos glavne poreske obaveze.

Odredbom člana 82. Zakona o izmenama i dopunama propisano je da će se raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, izvršiti primenom odredbe člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02−ispravka, 23/03−ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12−ispravka, 93/12, 47/13 i 108/13).

Odredbom člana 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02−ispravka, 23/03−ispravka,70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12−ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14, u daljem tekstu: Zakon), koja se primenjuje od 1. januara 2013. godine, propisano je da se na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Odredbom člana 75. stav 2. Zakona, na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda (član 75. stav 3. Zakona).

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu (član 75. stav 4. Zakona).

Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu (član 75. stav 5. Zakona).

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana (član 75. stav 6. Zakona).

Prema tome, počev od 1. januara 2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto, pri čemu Ministarstvo finansija ukazuje da se tako obračunata kamata ne pripisuje glavnom dugu (glavnoj poreskoj obavezi). S tim u vezi, počev od navedenog datuma iznos na koji se obračunava kamata ne sadrži dospelu a neplaćenu kamatu.

Takođe, zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, raspored uplaćenog iznosa vršio se tako što se prvo namirivao iznos glavne poreske obaveze, onda iznos kamate i na kraju troškovi naplate i eventualno kazne. Počev od 1. januara 2015. godine, raspored uplaćenog iznosa poreza vrši se tako što se prvo namiruju troškovi naplate, potom iznos kamate i na kraju iznos glavnog poreskog duga.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-5/2015-04 od 22. oktobra 2015. god.)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari