Search

Spisak objavljenih tekstova po brojevima časopisa

Novine u ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Dipl. prav. Slavica Đorđević, koordinatorka radne grupe Ministarstva prosvete za izradu normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove

Neopravdano izostajanje sa nastave
Dipl. prav. Danijela Jokić

Programi podsticanja primene društveno-korisnog i humanitarnog rada u školama i sankcije nerealizovanja
Jasmina Momčilović, pedagog u osnovnoj školi “Dušan Radović”, Bor i organizator seminara za stručno usavršavanje

Planiranje nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u školama
Katarina Filipović, sekretar Srednje ekonomske škole u Loznici

Uticaj trudnoće i porođaja na pravo na rad
Dipl. prav. Jelena Krstić

Položaj pedagoga i psihologa zaposlenih u školama kroz propise koji se odnose na njihov rad
Tijana Đokić, pedagog u OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu, osnivač i predsednik Podružnice stručnih saradnika pedagoga ii psihologa u Smederevu, pedagoški savetnik

Novine u ocenjivanju učenika
Dipl. prav. Slavica Đorđević, koordinatorka radne grupe Ministarstva prosvete za izradu normativnih akata za radno mesto sekretara ustanove

Ostvareno pravo na uvećanu platu i stečeno zvanje i novčana potraživanja za pedagoške savetnike
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Uticaj rehabilitacije i brisanja pravnih posledica osude na rad u školi
Dipl. prav. Jelena Krstić

Zaštita od diskriminacije u obrazovnom sistemu
Vesna Dasukidis, dipl. pedagog, Republički prosvetni inspektor, Član Radne grupe Ministarstva prosvete na izradi Pravilnika o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti, 2018

Sopstveni prihodi škola
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Suspenzija učenika
Dipl. prav. Jelena Krstić

Obaveze i odgovornosti u pogledu pojačanog vaspitnog rada sa učenicima
Katarina Filipović, sekretar Srednje ekonomske škole u Loznici

Sprovođenje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Marija Božilović, sekretar u Srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

Da li je povreda za vreme pauze van prostorija poslodavca povreda na radu?

Dipl. prav. Nikola Aleksić

Dežurstvo učenika u školi za vreme nastave

Dipl. prav. Danijela Jokić

Pravo na zaštitu ličnih podataka i privatnosti

Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

Zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja
Dipl. prav. Marko Marjanović

Načini radnog angažovanja nakon izmena pravilnika o finansiranju ustanova obrazovanja i vaspitanja
Ana Nikolić, sekretar osnovne škole „Učitelj Tasa“ u Nišu

Da li je direktor škole javni funkcioner?
Dipl. prav. Nenad Jevtić

Informaciona bezbednost i pravo na privatnost u obrazovanju
Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

Preventivne i interventne aktivnosti i pedagoška evidencija – prednosti i slabosti
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Blagostanje (well-being) kao vid demokratskog duha u školi
Jasmina Momčilović, pedagog u osnovnoj školi “Dušan Radović”, Bor i organizator seminara za stručno usavršavanje

Finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru (FUK)
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Povreda zabrane pušenja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Dipl. prav. Jelena Krstić

Računanje naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad
Dipl. prav. Danijela Jokić

Poslovi sekretara ustanove
Marija Božilović, sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

Smanjenje broja učenika u odeljenju – između ciljeva i mogućnosti
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Savremeni školski bibliotekar: stručne, kreativne, informacione i digitalne kompetencije
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta (SPIRI)
Dip.ecc. Dragan Tošić

Ocenjivanje učenika osnovne škole za koje se nastava organizuje pod specifičnim uslovima
Dipl. prav. Biljana Antić, prosvetni inspektor

Umeće ocenjivanja – Kako se ocenjuju međupredmetne kompetencije?
Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Demonstracija postupka ocenjivanja kritičkog i inovativnog razmišljanja kod učenika
Jasmina Momčilović, pedagog u osnovnoj školi “Dušan Radović”, Bor i organizator seminara za stručno usavršavanje

Prevencija vršnjačkog nasilja iz ugla sekretara
Marija Božilović, sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

Plaćeno odsustvo zbog odlaska u sud
Dipl. prav. Danijela Jokić

Direktor kao stranka u disciplinskom postupku
Dipl. prav. Jelena Krstić

Status nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u zvanju savetnika
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Nemogućnost vođenja vaspitno-disciplinskog postupka zbog odsustva učenika
Dipl. prav. Jelena Krstić

Nastavničke kompetencije – između pravilnika i prakse
Ljiljana Kovačević, profesor razredne nastave, OŠ “Borivoje Ž. Milojević” u Krupnju, pedagoški savetnik, autor/voditelj seminara za stručno usavršavanje

Značaj savetodavnog rada
Jasmina Momčilović, pedagog u osnovnoj školi “Dušan Radović, Bor i organizator seminara za stručno usavršavanje

Uloga stručnih saradnika u preventivnim i interventnim aktivnostima škole u vezi sa nasiljem u školama
Tijana Đokić, pedagoški savetnik, pedagog u osnovnoj školi „Dositej Obradović“, Vranovo i osnivac i predsednik Podružnice stručnih saradnika u Smederevu

Postupanje poslodavca kada ga zaposlena obavesti da je trudna nakon prestanka radnog odnosa
Irena Drča, sekretar Medicinsko-farmaceutske škole „Sv. Petka“u Smederevu

Sadržina obrazaca i zaštita prava ponuđača u postupku nabavki na koje se zakon ne primenjuje
Marija Božilović, sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

Zimovanje i letovanje u organizaciji školskog osoblja ili škole
Dipl. prav. Marko Marjanović

Raspoređivanje časova nastavnicima tog predmeta
Ana Nikolić, sekretar Osnovne škole „Učitelj Tasa“ u Nišu

Uloga i značaj timova u savremenom sistemu obrazovanja
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Način vođenja evidencije u matičnoj knjizi u osnovnoj i srednjoj školi (dileme u praksi)
Dipl. prav. Biljana Antić, prosvetni inspektor

Da li je konzumiranje cigareta u školi od strane učenika kažnjivo?
Dipl. prav. Jelena Krstić

Problem dokazivanja da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje
dipl. prav. Miloš Petrović

Pravo na otpremninu zaposlenih u prosveti kod odlaska u penziju
Dipl. prav. Danijela Jokić

Nabavke u ustanovama obrazovanja na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
Marija Božilović-Bomaz, sekretar u srednjoj školi “Mladost”, Petrovac na Mlavi, predavač na seminarima iz oblasti obrazovanja

Nedoumice kod sprovođenja vaspitno – disciplinskog postupka
Dipl. prav. Danijela Jokić

Procedura u osnovnim i srednjim školama prilikom lakših i težih povreda obaveza učenika
Anita Spasić, pedagog, Gimnazija “9. maj”, Niš

Sporna pitanja kod prava na jubilarnu nagradu nakon izmena posebnog kolektivnog ugovora
Dipl. prav. Jelena Krstić

Problem upisa učenika povezan sa vršenjem roditeljskog prava
Dipl. prav. Miloš Petrović

Udžbenici u sistemu obrazovanja i vaspitanja
Dipl. prav Biljana Antić, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

Slobodne nastavne aktivnosti u osnovnoj školi
Ana Nikolić, sekretar osnovne škole „Učitelj Tasa“, Niš

Inkluzija – izazovi i prilike
Katarina Ivanović, pedagoški savetnik, profesor filozofije, „Medicinska škola“, Kruševac

Informator o radu kao nova obaveza
Dipl. prav. Marko Marjanović

Sadržina elaborata u postupku verifikacije ustanove ili obrazovnog profila
Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu

Upis u školu radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, sticanja specijalističkog ili majstorskog obrazovanja
Dipl. prav Biljana Antić, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

Zapisnik stručnog veća kao potvrda kvaliteta rada i razvoja ustanove
Danijela Kovačević Mikić,
prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Neosuđivanost kao uslov prijema u radni odnos
Dipl. prav. Miloš Petrović

Pravna zaštita učesnika konkursa
Dipl. prav. Jelena Krstić

Angažovanje lica u prosveti van radnog odnosa
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Promena stava VKS o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru
Dipl. prav. Jelena Krstić

Vanredni učenici (sticanje svojstva učenika, upis u školu, obaveze i odgovornost, javne isprave)
Dipl. prav Biljana Antić, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

Internet u službi edukacije u uslovima globalne pandemije
Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

Programska odjava zaposlenih sa CROSO
Dipl. prav. Irena Drča, sekretar Medicinsko- farmaceutske škole „Sv. Petka“ Smederevo

Video nadzor u školama
Dipl. prav. Marko Marjanović

ISKRA-Nova platforma za obračun zarada u prosveti
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Godišnji odmor zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

Srazmerni godišnji odmor za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pravo na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa

Pravo na godišnji odmor kod rada van radnog odnosa

Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

Javna nabavka ekskurzija i naknada za brigu o deci
Dipl. prav. Marko Marjanović

Kako funkcioniše administrativna zabrana?
Dipl. prav. Miloš Petrović

(Ne)zakonitost polaganja maturskog ispita u januarskom ispitnom roku
Irena Drča, sekretar Medicinsko- farmaceutske škole „Sv. Petka“ Smederevo

Školski bibliotekar XXI veka-kreativni rizničar pisanog blaga
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Šta su to individualna svojstva učenika od značaja za postignuće?
Danijela Kovačević Mikić,
prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Vukova diploma i druge diplome za izuzetan uspeh učenika
Dipl. prav. Jelena Krstić

Obračun i popunjavanje prijave za porez na dobit za nedobitne organizacije za 2021. godinu
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Plaćanje prekonormnog rada zaposlenom u školi za vreme školskog raspusta
Dipl. prav. Danijela Jokić

Dokazivanje ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos
Dipl. prav. Miloš Petrović

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka
Dipl. prav. Jelena Krstić

Nastavak školovanja u započetom trajanju
Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu

Nasilje u školama – da li sistem veruje prosvetnim radnicima?
Nataša Nikolić Gajić, savetnik-spoljni saradnik MPNTR-a, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, OŠ “Kralj Aleksandar I” Požarevac
Nevena Perić, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, specijalista obrazovne tehnologije, OŠ “Dimitrije Davidović” Smederevo

Revizija knjižnog fonda školske biblioteke
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
Dipl. ecc. Dragan Tošić

Šta je novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora?
Dipl. prav. Nenad Jevtić

Radno (ne)pravni položaj nastavnika verske nastave u sistemu obrazovanja Republike Srbije
Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu

Stručno usavršavanje nastavnika kao pravo i dužnost, potreba i pokazatelj kvaliteta rada
Danijela Kovačević Mikić,
prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Mogućnosti pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Dipl. prav. Miloš Petrović

Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja i odmora
Dipl. prav. Nikola Aleksić

Osvrt na sporna pitanja u vezi sa IOP
Dipl. prav. Danijela Jokić

Stručna klasifikacija i katalogizacija knjižnog fonda
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Redovni godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine
Dip. ecc. Dragan Tošić

Poreski tretman solidarne pomoći
Dipl. prav. Jelena Krstić

Dileme u vezi zastupanja obrazovno-vaspitnih ustanova pred sudom
Dipl. prav. Miloš Petrović

(Ne)obaveznost direktora škole na postupanje po mišljenju radne podgrupe za primenu PKU
Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu

Put knjige u biblioteci
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Postojanje sukoba interesa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Dipl. prav Danijela Jokić

Solidarna pomoć u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
Dipl. prav. Jelena Krstić

Poreski tretman naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
Dipl. prav. Nikola Aleksić

Javna nabavka užine u školama
Dipl. prav. Marko Marjanović

Topli obrok i regres za zaposlene u prosveti sa najnižim koeficijentom
Dipl. prav. Jelena Krstić

Primena Pravilnika o pedagoškom i andragoškom asistentu
Dr Snežana Vuković, psiholog/ doktor pedagoških nauka,
Šef Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Inkluzija u doba pandemije
Nataša Nikolić Gajić, savetnik-spoljni saradnik MPNTR-a, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, OŠ “Kralj Aleksandar I” Požarevac
Nevena Perić, pedagoški savetnik, profesor razredne nastave, MA obrazovnih politika, specijalista obrazovne tehnologije, OŠ “Dimitrije Davidović” Smederevo

Obavezan prestanak radnog odnosa zaposlenih u školi i korišćenje godišnjeg odmora pre prestanka radnog odnosa
Dipl. prav. Danijela Jokić

Praktični problemi u sprovođenju konkursa za prijem u radni odnos – „poništaj konkursa“ i kriterijum na osnovu kojeg se vrši izbor
Dipl. prav. Milena Brajković, sekretar Prve ekonomske škole u Beogradu

Školska biblioteka: Definicija i pravni okviri za rad
Dubravka Ilić, viši diplomirani bibliotekar
Rukovodilac Matične službe Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Unapređivanje kvaliteta programa pripreme učenika za završni ispit
Danijela Kovačević Mikić,
prosvetni savetnik, Školska uprava Čačak,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Poreski tretman smeštaja i ishrane dece u okviru nastave u prirodi
Dipl. prav. Nikola Aleksić

Stručna ocena ponuda
Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari