Autori u časopisu Prosveta u praksi

 • Godišnji odmor zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama
 • Srazmerni godišnji odmor za zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Pravo na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa
 • Pravo na godišnji odmor kod rada van radnog odnosa
 • Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
 • Topli obrok i regres za zaposlene u prosveti sa najnižim koeficijentom
 • Solidarna pomoć u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Poreski tretman solidarne pomoći
 • Zastarelost vođenja disciplinskog postupka
 • Vukova diploma i druge diplome za izuzetan uspeh učenika
 • Promena stava VKS o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru
 • Pravna zaštita učesnika konkursa
 • Sporna pitanja kod prava na jubilarnu nagradu nakon izmena posebnog kolektivnog ugovora
 • Da li je konzumiranje cigareta u školi od strane učenika kažnjivo?
 • Nemogućnost vođenja vaspitno-disciplinskog postupka zbog odsustva učenika
 • Direktor kao stranka u disciplinskom postupku
 • Povreda zabrane pušenja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Obavezan prestanak radnog odnosa zaposlenih u školi i korišćenje godišnjeg odmora pre prestanka radnog odnosa
 • Osvrt na sporna pitanja u vezi sa IOP
 • Plaćanje prekonormnog rada zaposlenom u školi za vreme školskog raspusta
 • Nedoumice kod sprovođenja vaspitno – disciplinskog postupka
 • Pravo na otpremninu zaposlenih u prosveti kod odlaska u penziju
 • Plaćeno odsustvo zbog odlaska u sud
 • Računanje naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad
 • Poreski tretman smeštaja i ishrane dece u okviru nastave u prirodi
 • Poreski tretman naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja i odmora
 • Dileme u vezi zastupanja obrazovno-vaspitnih ustanova pred sudom
 • Mogućnosti pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Dokazivanje ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos
 • Kako funkcioniše administrativna zabrana?
 • Neosuđivanost kao uslov prijema u radni odnos
 • Problem upisa učenika povezan sa vršenjem roditeljskog prava
 • Problem dokazivanja da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje
 • Šta je novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora?
 • Redovni godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine
 • Rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
 • Obračun i popunjavanje prijave za porez na dobit za nedobitne organizacije za 2021. godinu
 • ISKRA-Nova platforma za obračun zarada u prosveti
 • Angažovanje lica u prosveti van radnog odnosa
 • Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta (SPIRI)
 • (Ne)zakonitost polaganja maturskog ispita u januarskom ispitnom roku
 • Programska odjava zaposlenih sa CROSO
 • Postupanje poslodavca kada ga zaposlena obavesti da je trudna nakon prestanka radnog odnosa
 • Vanredni učenici (sticanje svojstva učenika, upis u školu, obaveze i odgovornost, javne isprave)
 • Upis u školu radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, sticanja specijalističkog ili majstorskog obrazovanja
 • Udžbenici u sistemu obrazovanja i vaspitanja
 • Način vođenja evidencije u matičnoj knjizi u osnovnoj i srednjoj školi (dileme u praksi)
 • Ocenjivanje učenika osnovne škole za koje se nastava organizuje pod specifičnim uslovima
 • Internet u službi edukacije u uslovima globalne pandemije
 • Procedura u osnovnim i srednjim školama prilikom lakših i težih povreda obaveza učenika
 • Slobodne nastavne aktivnosti u osnovnoj školi
 • Raspoređivanje časova nastavnicima tog predmeta
 • Inkluzija – izazovi i prilike
 • Uloga i značaj timova u savremenom sistemu obrazovanja
 • Status nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u zvanju savetnika
 • Smanjenje broja učenika u odeljenju – između ciljeva i mogućnosti
 • Nabavke u ustanovama obrazovanja na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje
 • Sadržina obrazaca i zaštita prava ponuđača u postupku nabavki na koje se zakon ne primenjuje
 • Prevencija vršnjačkog nasilja iz ugla sekretara
 • Poslovi sekretara ustanove
 • Značaj savetodavnog rada
 • Demonstracija postupka ocenjivanja kritičkog i inovativnog razmišljanja kod učenika
 • Praktični problemi u sprovođenju konkursa za prijem u radni odnos – „poništaj konkursa“ i kriterijum na osnovu kojeg se vrši izbor
 • (Ne)obaveznost direktora škole na postupanje po mišljenju radne podgrupe za primenu PKU
 • Radno (ne)pravni položaj nastavnika verske nastave u sistemu obrazovanja Republike Srbije
 • Nastavak školovanja u započetom trajanju
 • Sadržina elaborata u postupku verifikacije ustanove ili obrazovnog profila
 • Školska biblioteka: Definicija i pravni okviri za rad
 • Put knjige u biblioteci
 • Stručna klasifikacija i katalogizacija knjižnog fonda
 • Revizija knjižnog fonda školske biblioteke
 • Školski bibliotekar XXI veka-kreativni rizničar pisanog blaga
 • Savremeni školski bibliotekar: stručne, kreativne, informacione i digitalne kompetencije
 • Unapređivanje kvaliteta programa pripreme učenika za završni ispit
 • Stručno usavršavanje nastavnika kao pravo i dužnost, potreba i pokazatelj kvaliteta rada
 • Šta su to individualna svojstva učenika od značaja za postignuće?
 • Zapisnik stručnog veća kao potvrda kvaliteta rada i razvoja ustanove
 • Umeće ocenjivanja – Kako se ocenjuju međupredmetne kompetencije?

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari