Teme časopisa Advokatska kancelarija

Komentari istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava, prikazi novih zakona i njihovih izmena, posebne rubrike putem kojih advokati izražavaju svoje stavove, rubrike za obaveštavanje i podsećanje na najnovije izmene u zakonodavstvu, stručni radovi podstaknuti aktuelnim ili spornim stavovima sudova, predstavljaju sadržaj koji ovaj časopis čini jedinstvenim.

Teme-stručni radovi po oblastima prava

Krivično procesno pravo

 • Posebna prava u vezi krivičnopravnog statusa maloletnika – Dr Đorđe Sarapa, broj 103, mart 2023.
 • Suđenje na daljinu – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 102, februar 2023.
 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 100, decembar 2022.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 98. oktobar 2022.
 • Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 94. jun 2022.
 • Sankcije za narušavanje reda u istražnom postupku – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 91. mart 2022.
 • Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku) – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 90, februar 2022.
 • De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 88, decembar 2021.
 • Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 88, decembar 2021.
 • Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 86, oktobar 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje – Dr Marko Milović, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 82, jun 2021.
 • Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 82, jun 2021.
 • Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi – Vojkan Ilić, Zamenik javnog tužioca u Prvom OJT u Beogradu, broj 81, maj 2021.
 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 81, maj 2021.
 • Od kad počinje pravo na odbranu – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 80, april 2021.
 • Odbijanje optužnog akta – Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu, broj 79, mart 2021.
 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd, broj 79, mart 2021.
 • Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 78, februar 2021.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 74, oktobar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 74, oktobar 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pravo u doba korone – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Saslušanje osumnjičenog u policiji – Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara, broj 67, mart 2020.
 • Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku – Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 66, februar 2020.
 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 64, decembar 2019.
 • Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 63, novembar 2019.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 63, novembar 2019.
 • Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka) – prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 56, april 2019.
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca – Maja Glušćević, broj 55, mart 2019.
 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 54, februar 2019.
 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16 – Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 52, decembar 2018.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 51, novembar 2018.
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 46, jun 2018.
 • Obustava postupka prema maloletnom licu – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 46, jun 2018.
 • Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 46, jun 2018.
 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 45, maj 2018.
 • Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 44, april 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi -Branislav S.Subotin, broj 38, oktobar 2017.
 • Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 33, maj 2017.
 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 32, aprila 2017.
 • Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 31, mart 2017.
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 30, februar 2017.
 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 26, oktobar 2016.
 • Funkcije konzula u krivičnom postupku – prof. dr Đorđe N. Lopičić, broj 22, jun 2016.
 • Službena upotreba jezika u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Priznanje krivičnog dela – krivičnoprocesni aspekt – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 19, mart 2016.
 • Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku – mr Minja Simović, advokat iz Podgorice, broj 18, februar 2016.
 • Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 16, decembar 2015.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda (Primena odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi) – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 15, novembar 2015.
 • Privatna tužba i protivtužba – Vojkan Ilić, Stručni saradnik u Prvom Osnovnom javnom tužilštvu u Beogradu, broj 13, septembar 2015.
 • Uticaj subote na završetak roka – dipl. prav. Irena Drča, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Sporazum o priznanju krivičnog dela – dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 10, jun 2015.
 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – Aleksandar Porubović, advokat iz Beograda, broj 8, april 2015.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 7, mart 2015.
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti u novom Zakoniku o krivičnom postupku – Dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 6, februar 2015.
 • Odnos presude i optužbe i prekoračenje optužbe – Aleksandar Milošević, zamenik Osnovnog javnog tužioca u Smederevu, broj 5. januar 2015.
 • Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 4, decembar 2014.
 • Produženje pritvora i rokovi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 3, novembar 2014.
 • Presuđena stvar u krivičnom postupku – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 2, oktobar 2014.
 • Žalba protiv prvostepene presude prema pravilima novog Zakonika o krivičnom postupku – dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, broj 1, septembar 2014.

Krivično materijalno pravo

 • Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 105, maj 2023.
 • Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 104, april 2023.
 • Pitanje vinosti kod krivičnog dela uvrede iz čl. 170 KZ – Dušan Radošević, advokat, bivši sudija Okružnog suda u Beogradu, broj 103, mart 2023.
 • Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 KZ u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 102, februar 2023.
 • Poreska utaja – Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, broj 100, decembar 2022.
 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 100, decembar 2022.
 • Krivično delo prevara u osiguranju iz čl. 223a KZ, istorijat i primena u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 99, novembar 2022.
 • Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 98, oktobar 2022.
 • Sticaj kod seksualnih delikata sa decom – Dr Marko Milović, advokat u Beogradu, broj 97, septembar 2022.
 • Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 97, septembar 2022.
 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 97, septembar 2022.
 • Nužna odbrana u teoriji i praksi – Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl. 352 u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 94, jun 2022.
 • Fenomen vređanja i dekriminalizacija klevete (progres ili regres) – Dušan Radošević, advokat iz Beograda (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu), broj 93, maj 2022.
 • Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 92, april 2022.
 • Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 91, mart 2022.
 • Krivično delo primanje mita – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 90, februar 2022.
 • Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 90, februar 2022.
 • Ugovorena (naručena) ubistva – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 88, decembar 2021.
 • Ropski status – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 87, novembar 2021.
 • Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 80, april 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 80, april 2021.
 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd, broj 79, mart 2021.
 • Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad, broj 79, mart 2021.
 • Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 78, februar 2021.
 • Kako treba uraditi presudu – Jordan V. Veličkov, advokat iz Niša, broj 76, decembar 2020.
 • Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji, broj 76, decembar 2020.
 • Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije – Đorđe P. Mamula, broj 75, novembar 2020.
 • Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi – Prof.dr Dragan Jovašević, broj 75, novembar 2020.
 • Primena uslovnog otpusta u Srbiji – Prof.dr Dragan Jovašević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 70, jun 2020.
 • Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva – Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva – Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ u sudskoj praksi  – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 67, mart 2020.
 • Otmica vazduhoplova – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 67, mart 2020.
 • Krivično delo nepružanje pomoći iz čl. 127 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 64, decembar 2019.
 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 64, decembar 2019.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 62. oktobar 2019.
 • Uvreda i osnov isključenja protivpravnosti dela -Dušan Radošević, broj 61, septembar 2019.
 • „Stara“ i „nova“ krivična dela predviđena u Krivičnom zakoniku – Dekriminalizacija ili pravni kontinuitet – Kako sude naši sudovi? – Dragan U. Kalaba, broj 61, septembar 2019.
 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 KZ – Dragan U. Kalaba, broj 58, jun 2019.
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 57, maj 2019.
 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191. KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, broj 55, mart 2019.
 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 54, februar 2019.
 • Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 54, februar 2019.
 • Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 52, decembar 2018.
 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 52, decembar 2018.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 51, novembar 2018.
 • Da li je nadrilekar samo prevarant? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 50, oktobar 2018.
 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije? – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 50, oktobar 2018.
 • Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 49, septembar 2018.
 • Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 45, maj 2018.
 • Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 44, april 2018.
 • Da li je lekar službeno lice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 43, mart 2018.
 • Podstrekavanje – čl. 34 KZ kao oblik saučesništva u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 42, februar 2018.
 • Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 40, decembar 2017.
 • Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 37, septembar 2017.
 • Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Da li provalna krađa može biti sitna? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 33, maj 2017.
 • Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva – prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 32, aprila 2017.
 • Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom – Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, broj 32, aprila 2017.
 • Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 32, aprila 2017.
 • Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 30, februar 2017.
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 30, februar 2017.
 • Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 28, decembar 2016.
 • Krivično delo iznuđivanje iskaza iz čl. 136 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 27, novembar 2016.
 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 27, novembar 2016.
 • Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 247 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 25, septembar 2016.
 • Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 22, jun 2016.
 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 21, maj 2016.
 • Krivično delo nedavanje izdržavanja iz čl. 195 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 20, april 2016.
 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 18, februar 2016.
 • Krivično delo učestvovanje u tuči iz čl. 123 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 15, novembar 2015.
 • Pretnja i ugrožavanje sigurnosti – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 14, oktobar 2015.
 • Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 13, septembar 2015.
 • Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Anatomija jednog ubistva – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 9, maj 2015.
 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – Aleksandar Porubović, advokat iz Beograda, broj 8, april 2015.
 • Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 8, april 2015.
 • Šta je umišljaj kod ubistva? – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 6, februar 2015.
 • Da li je poklon lekaru mito? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 5. januar 2015.
 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 4, decembar 2014.
 • Trgovina ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 3, novembar 2014.
 • Protivpravnost kao poseban element u pojedinim krivičnim delima – dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 2, oktobar 2014.
 • Zloupotreba položaja odgovornog lica – dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 1, septembar 2014.
 • Širenje panike putem društvenih mreža – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 1, septembar 2014.

Prekršaji

 • Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme – Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, broj 105, maj 2023.
 • Ko sme da izriče novčane kazne? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 105, maj 2023.
 • Šta je potrebno dokazati kod prekršaja? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 104, april 2023.
 • Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 103, mart 2023.
 • Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 102, februar 2023.
 • Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 99, novembar 2022.
 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 97, septembar 2022.
 • Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Prekršajne sankcije – odmeravanje i dileme – Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, broj 93, maj 2022.
 • Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 92, april 2022.
 • „Utvrđeni obrazac ponašanja” prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 88, decembar 2021.
 • Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 87, novembar 2021.
 • Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 86, oktobar 2021.
 • Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 85, septembar 2021.
 • Da li je moguće izreći kaznu pozivom? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 74, oktobar 2020.
 • Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko dozvoljenog iznosa – devizni prekršaj – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 73, septembar 2020.
 • Nedavanje o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Prekršajna odgovornost maloletnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 70, jun 2020.
 • Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 63, novembar 2019.
 • Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 62, oktobar 2019.
 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 56, april 2019.
 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 51, oktobar 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Sporazum o priznanju prekršaja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 37, septembar 2017.
 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 32, aprila 2017.
 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 21, maj 2016.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 20, april 2016.
 • Službena upotreba jezika u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 19, mart 2016.
 • Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 10, jun 2015.
 • Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 8, april 2015.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 6, februar 2015.
 • Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 4, decembar 2014.
 • Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 3, novembar 2014.

Parnični postupak

 • Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu – Miloš Keljanović, sudijski saradnik, broj 103, marta 2023.
 • Dopunska presuda  – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 99, novembar 2022.
 • Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima na glavnoj raspravi – pravni i psihološki pristup – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Granice pravosnažnosti presude u parničnom postupku – Dr  Đorđe  Sarapa, advokat iz Beograda, broj 93, maj 2022.
 • Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice – Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, broj 91, mart 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 91, mart 2022.
 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 79, mart 2021.
 • Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke? – Gojko Lazarev, broj 75, novembar 2020.
 • Označavanje preduzetnika u parničnom postupku – Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara, broj 74, oktobar 2020.
 • Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci – Dušan Radošević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Funkcija konzula u građanskom postupku – prof. Dr Đorđe N. Lopičić, broj 56, april 2019.
 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici – prim. dr Gavrilo Šćepanović,  sudski veštak, Beograd, broj 56, april 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme? – dr Đorđe Sarapa, broj 50, oktobar 2018.
 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 46, jun 2018.
 • Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima – dipl. prav. Saša Kulić, broj 46, jun 2018.
 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 45, maj 2018.
 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 44, april 2018.
 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova, broj 43, mart 2018.
 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – primarijus dr Gavrilo Šćepanović, broj 42, februar 2018.
 • Izuzeće sudije u parničnom postupku – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Obrazložena sudska odluka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 31, mart 2017.
 • Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 30, februar 2017.
 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 28, decembar 2016.
 • Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 26, oktobar 2016.
 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 26, oktobar 2016.
 • Službena upotreba jezika u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda – Zoran Ilić, advokat u Aleksincu, broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda – pravo na zateznu kamatu na troškove parničnog postupka i Novi Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić,  broj 16, decembar 2015.
 • Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 15, novembar 2015.
 • Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 14, oktobar 2015.
 • Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 14, oktobar 2015.
 • Uticaj subote na završetak roka – dipl. prav. Irena Drča, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi – Milana Ivanić, viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, broj 9, maj 2015.
 • Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 7, mart 2015.
 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 4, decembar 2014.
 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 3, novembar 2014.
 • Revizija nakon izmena parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 3, novembar 2014.
 • Novine kod ponavljanja parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 2, oktobar 2014.
 • Član 85. Zakona o parničnom postupku nakon najnovijih izmena – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 1, septembar 2014.

Izvršni postupak

 • Javni beležnici i izvršni postupak – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 105. maj 2023.
 • Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja? – dipl. prav. Miloš Petrović, broj 87, novembar 2021.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 85, septembar 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Zajednička imovina i izvršenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 76, decembar 2020.
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 63, novembar 2019.
 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – Jasminka Obućina, v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, broj 45, maj 2018.
 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 45, maj 2018.
 • Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 38, oktobar 2017.
 • Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Nina Nikolić, sudijski pripravnik-volonter u Trećem osnovnom sudu u Beogradu, broj 31, mart 2017.
 • Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 27, novembar 2016.
 • Povratak instituta odlaganja izvršenja – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 25, septembar 2016.
 • Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 22, jun 2016.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju i prateći zakoni – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 21, maj 2016.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 8, april 2015.
 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 3, novembar 2014.

Vanparnični postupak

 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 93, maj 2022.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Funkcija konzula u građanskom postupku – Prof. Dr Đorđe N. Lopičić, broj 56, april 2019.
 • Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo? – Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 21, maj 2016.
 • Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji – Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 8, april 2015.

Upravni postupak i upravni spor

 • Izuzeće službenog lica u upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 104, april 2023.
 • Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke? – Dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 100, decembar 2022.
 • Upravne radnje – dipl. prav. Saša Kulić, broj 99, novembar 2022.
 • Zloupotreba procesnih ovlašćenja u upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 92, april 2022.
 • Šta donose izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 91, mart 2022.
 • Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 90, februar 2022.
 • Zakon o registru administrativnih postupaka – dipl. prav. Saša Kulić, broj 87, novembar 2021.
 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 85, septembar 2021.
 • Troškovi upravnog postupka – dipl. prav. Saša Kulić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 81, maj 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 79, mart 2021.
 • Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati, broj 78, februar 2021.
 • Odbacivanje zahteva stranke (član 92. ZUP-a) – dipl. prav. Saša Kulić, broj 76, decembar 2020.
 • Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o opštem upravnom postupku u praksi – dipl. prav. Saša Kulić, broj 73, septembar 2020.
 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama – Branislav Cvetković, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • „Zaštita prava ponuđača“ pred Vrhovnim kasacionim sudom – Kada je moguća, a kada ne – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 70, jun 2020.
 • Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 66, februar 2020.
 • Ispravljanje grešaka u rešenjima – dipl. prav. Saša Kulić, broj 61, septembar 2019.
 • Šta donosi novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – dipl. prav. Saša Kulić, broj 58, jun 2019.
 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi – dipl. prav. Saša Kulić, broj 51, novembar 2018.
 • Prikaz Zakona o elektronskoj upravi – dipl. prav. Irena Drča, broj 45, maj 2018.
 • Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 44, april 2018.
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja – Zoran Ilić, advokat u Aleksincu, broj 43, mart 2018.
 • Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku – dipl. prav. Saša Kulić, broj 43, mart 2018.
 • Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku? – dipl. prav. Jovanka Nikolić,  Asocijacija potrošača Srbije, broj 40, decembar 2017.
 • Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 34, jun 2017.
 • Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 27, novembar 2016.
 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 16, decembar 2015.
 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 16, decembar 2015.
 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 14, oktobar 2015.
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“ – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Ponavljanje upravno-sudskog postupka – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 4, decembar 2014.
 • Zahtev za preispitivanje odluke upravnog suda – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 3, novembar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 2, oktobar 2014.

Suđenje u razumnom roku

 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – Maja Gluščević, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 22, jun 2016.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 10, jun 2015.
 • Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 9, maj 2015.
 • Pravo na suđenje u razumnom roku – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 5. januar 2015.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 2, oktobar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi Vrhovnog kasacionog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 1, septembar 2014.

Radno i socijalno pravo

 • Povreda zabrane pušenja – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 105, maj 2023.
 • Pravna priroda ugovora o radu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 104, april 2023.
 • Sporazumni otkaz i neke dileme – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 103, mart 2023.
 • Klauzula zabrane konkurencije – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 102, februar 2023.
 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 100, decembar 2022.
 • Probni rad – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 99, novembar 2022.
 • Ništavost i rok za sudsku zaštitu – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 98, oktobar 2022.
 • Sporna pitanja kod aneksa ugovora o radu – dipl. prav. Danijela Jokić, broj 94, jun 2022.
 • Dilema za i protiv (topli obrok i regres) – Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 94, jun 2022.
 • Sporna pitanja i stavovi sudske prakse kod nezakonitog prestanka radnog odnosa – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 93, maj 2022.
 • Zloupotreba bolovanja – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 91, mart 2022.
 • Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 90, februar 2022.
 • Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove – dipl. prav. Danijela Jokić, broj 88, decembar 2021.
 • Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 86, oktobar 2021.
 • Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 85, septembar 2021.
 • Stav Vrhovnog kasacionog suda o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Neplaćeni rad u prosveti – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 82, jun 2021.
 • Godišnji odmor i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 79, mart 2021.
 • Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade? –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 78, februar 2021.
 • Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 76, decembar 2020.
 • Šta je u stvari neplaćeno odsustvo? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 74, oktobar 2020.
 • Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Korona i radni odnosi – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 70, jun 2020.
 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu vremena rada – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 67, mart 2020.
 • Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 66, februar 2020.
 • Zaključenje ugovora  Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 64, decembar 2019.
 • Preobražaj radnog odnosa – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 63, novembar 2019.
 • Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 62, oktobar 2019.
 • Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 61, septembar 2019.
 • Upozorenje o postojanju razloga za otkaz – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Radni odnos i Evropski sud – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Socijalno pravo u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 58, jun 2019.
 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 58, jun 2019.
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 58, jun 2019.
 • Abizivno raskidanje radnog odnosa – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 56, april 2019.
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 55, mart 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 52, decembar 2018.
 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 52, decembar 2018.
 • Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – dipl. prav. Irena Drča, broj 51, novembra 2018.
 • Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza – dipl. prav. Irena Drča, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – Zorica Tršić, advokat iz Smedereva, broj 46, jun 2018.
 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 45, maj 2018.
 • Povreda na radu i šteta – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 43, mart 2018.
 • Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 42, februar 2018.
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 40, decembar 2017.
 • Naknada štete u radnom pravu i kratka analiza presude ESLjP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 39, novembar 2017.
 • Materijalna odgovornost zaposlenih – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 38, oktobar 2017.
 • Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi – Milan Ranđelović, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Stečaj i radni odnos – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 37, septembar 2017.
 • Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 34, jun 2017.
 • Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Poreklo kolektivnih ugovora – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Disciplinska odgovornost zaposlenih – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 28, decembar 2016.
 • Prestanak faktičkog radnog odnosa – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 26, oktobar 2016.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 26, oktobar 2016.
 • Pravo na ograničeno radno vreme – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Karakteristike rada van radnog odnosa – dipl. prav. Irena Drča, broj 21, maj 2016.
 • Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 20, april 2016.
 • Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 20, april 2016.
 • Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 19, mart 2016.
 • Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“ – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 18, februar 2016.
 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 16, decembar 2015.
 • Proizvoljnost kod utvrđivanja godišnjeg odmora kao posledica nepreciznosti zakona – dipl. prav. Irena Drča, broj 13, septembar 2015.
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Pravo na jubilarnu nagradu – uslovi, visina i nedoumice u praksi – dipl. prav. Irena Drča, broj 9, maj 2015.
 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 7, mart 2015.
 • Odsustvo radi posebne nege deteta – nova nadležnost Fonda PIO? – dipl. prav. Irena Drča, broj 7, mart 2015.
 • Problem tumačenja minulog rada – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 5, januar 2015.
 • Revizija invalidskih penzija stečenih po zakonu – dipl. prav. Irena Drča, broj 4, decembar 2014.
 • Rešavanje radnih sporova pred arbitražom – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 3, novembar 2014.
 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 2, oktobar 2014.

Obligaciono pravo

 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – dipl. prav. Jelena Krstić, broj 100, decembar 2022.
 • Odustanica u našem pravnom sistemu, broj 99, novembar 2022.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 98, oktobar 2022.
 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – Prim dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije, Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine  broj 98, oktobar 2022.
 • Kaucija u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 92, novembar 2022.
 • „Nepristojna ponuda“ – Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda, broj 91, mart 2022.
 • Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 87, novembar 2021.
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – Snežana Solarević, broj 87, novembar 2021.
 • Zastarelost i Evropski sud – Borivoje Gajić, broj 86, oktobar 2021.
 • Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 85, septembar 2021.
 • Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – broj 82, jun 2021.
 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – master prava, Ljubomir Kljajić, broj 81, maj 2021.
 • Koja je prava svrha zatezne kamate? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 81, maj 2021.
 • Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 78, februar 2021.
 • Zastupništvo u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 73, septembar 2020.
 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – Prim. dr Šćepanović Gavrilo, broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 70, jun 2020.
 • Pravni poslovi u našem pravnom sistemu – Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.
 • Povrede u saobraćajnim nezgodama  – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, Docent dr sci., saob. ing., Pavle Galić, sudski veštak, Beograd, broj 66, februar 2020.
 • Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 64, decembar 2019.
 • Prekomerno oštećenje po članu 139. Zakona o obligacionim odnosima – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe – prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Zaštita putnika i njihovih prava prema Zakonu o obligacionim odnosima i ugovoru o organizovanju putovanja, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti potrošača i pravo putnika na predugovorno informisanje – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 58, jun 2019.
 • Pravna priroda doplatne karte – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 57, maj 2019.
 • Terorizam i odgovornost države za štetu – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 56, april 2019.
 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 55, mart 2019.
 • Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa –  Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu), broj 54, februar 2019.
 • Bitna zabluda kao mana volje – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 52, decembar 2018.
 • Kapara u našem pravnom sistemu – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 51, novembar 2018.
 • Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete – Nenad Jevtić, broj 49, septembar 2018.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Povreda na radu i šteta – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 43, mart 2018.
 • Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 40, decembar 2017.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Naknada štete u radnom pravu i kratka analiza presude ESLjP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 39, novembar 2017.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 39, novembar 2017.
 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 39, novembar 2017.
 • Naknada štete od poplava – dipl. prav. Saša Kulić, broj 38, oktobar 2017.
 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 38, oktobar 2017.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 33, maj 2017.
 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 32, april 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Problem kredita indeksiranih u CHF – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 31, mart 2017.
 • Rokovi zastarelosti potraživanja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 26, oktobar 2016.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 26, oktobar 2016.
 • Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 25, septembar 2016.
 • Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Određenost i odredivost ugovorne obaveze kod obligacionih ugovora – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 21, maj 2016.
 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 19, mart 2016.
 • Reklamacija zloupotrebe platne kartice – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 19, mart 2016.
 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda i Đuro Čepić, advokat iz Beograda, broj 18, februar 2016.
 • Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima – Maja Laušević, advokat iz Novog Sada, broj 15, novembar 2015.
 • Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama –  dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 15, novembar 2015.
 • Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva  od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 14, oktobar 2015.
 • Izmene Zakona o hipoteci – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 13, septembar 2015.
 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 10, jun 2015.
 • Lizing kuća kao korisnik parkirališta – Svetlana Grujić Marković, savetnik u Privrednom sudu u Beogradu, broj 10, jun 2015.
 • Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda – dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije, broj 10, jun 2015.
 • Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 9, maj 2015.
 • Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 8, april 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 4, decembar 2014.
 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 4, decembar 2014.
 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – Neđo Jovanović, advokat iz Užica, broj 2, oktobar 2014.

Svojinskopravni odnosi

 • Korišćenje i zakup stanova i nepokretnosti u javnoj svojini – Dipl. prav. Marko Marjanović, broj 104, april 2023.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 85, septembar 2021.
 • Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Šta je clausula intabulandi? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana – Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji, broj 66, februar 2020.
 • Sudska zaštita državine – Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu, broj 57, maj 2019.
 • Susvojina u našem pravnom sistemu – mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda, broj 49, septembar 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 26, oktobar 2016.
 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 19, mart 2016.
 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – Neđo Jovanović, advokat iz Užica, broj 2, oktobar 2014.

Porodično pravo

 • Pravo stanovanja – sporna pitanja i stavovi sudova Republike Srbije – Miloš Keljanović, sudijski saradnik, broj 97, septembar 2022.
 • Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 88, decembar 2021.
 • Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu – Ljuba Slijepčević, broj 87, novembar 2021.
 • Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 75, novembar 2020.
 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 74, oktobar 2020.
 • Zakonsko izdržavanje u domaćim propisima, ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu i praksi ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 64, decembar 2019.
 • Imovinski odnosi supružnika i dece kroz domaće zakonodavstvo, sudsku praksu, čl. 1. Protokola 1 i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 61, septembar 2019.
 • Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 61, septembar 2019.
 • Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 50, oktobar 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 39, novembar 2017.
 • Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka? – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 34, jun 2017.
 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 34, jun 2017.
 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 27, novembar 2016.
 • Vršenje roditeljskog prava – Milana Ivanić, Viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, broj 14, oktobar 2015.
 • Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Izdržavanje s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 7, mart 2015.

Nasledno pravo

 • Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 37, septembar 2017.
 • Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 21, maj 2016.
 • De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 10, jun 2015.

Autorsko pravo (intelektualna svojina)

 • Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima- dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 105, maj 2023.
 • Distinktivnost žiga i njegova funkcija – Ljubomir Kljajić, patentni zastupnik i stručnjak za žigove i autorsko i srodna prava, broj 94, jun 2022.
 • Autorsko pravo novinara na intervju – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 92, april 2022.
 • O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 86, oktobar 2021.
 • Simbolička slika – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo sleđenja i neka druga ovlašćenja autora – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 67, mart 2020.
 • Osvrt na corpus i animus u pravnom biću autorskog dela –  dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 64, decembar 2019.
 • Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 63, novembar 2019.
 • Osporavanje žiga – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 62, oktobar 2019.
 • Povreda prava na žig i naknada štete – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 54, februar 2019.
 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Rutinska fotografija kao autorsko delo – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 28, decembar 2016.
 • Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela – mr Vladimir Marić, Zavod za intelektualnu svojinu, broj 19, mart 2016.
 • Autorska dela prerade – mr Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu,  broj 16, decembar 2015.
 • O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 13, septembar 2015.
 • Načelno o predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 6, februar 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda, broj 4, decembar 2014.

Medijsko pravo

 • Validnost informacije u masmedijima – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 102. februar 2023.
 • Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa – Ivana Petrović, advokat iz Beograda, broj 102. februar 2023.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 33, maj 2017.

Medicinsko pravo

 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.

Privredno pravo (stečaj)

 • Probijanje pravne ličnosti – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 92, april 2022.
 • Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak – Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji, broj 85, septembar 2021.
 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – master prava, Ljubomir Kljajić, broj 81, maj 2021.
 • Prava manjinskih akcionara – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 57, jun 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod akcionarskog društva, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, posebnih prava nesaglasnih akcionara, promene pravne forme, statusnih promena…  – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 50, oktobar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 49, septembar 2018.
 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – Jasminka Obućina, v.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, broj 45, maj 2018.
 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 45, maj 2018.
 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova, broj 43, mart 2018.
 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 42, februar 2018.
 • Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 40, decembar 2017.
 • Promena pravne forme privrednih društava – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Stečaj i radni odnos – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 32, aprila 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Ukidanje moratorijuma – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 28, decembar 2016.
 • Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 27, novembar 2016.
 • Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 25, septembar 2016.
 • Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 22, jun 2016.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu – Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda, broj 1, septembar 2014.

Poresko pravo-finansije

 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – Dr Minja Đokić, advokat iz Beograda, broj 100, decembar 2022.
 • Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti – Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda, broj 100, decembar 2022.
 • Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute? – Dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 94, jun 2022.
 • Advokati i elektronsko fakturisanje – Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda, broj 92, april 2022.
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu – Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, broj 82, jun 2021.
 • Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa –  Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu), broj 54, februar 2019.
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 42, februar 2018.
 • Promena pravne forme privrednih društava – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 33, maj 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – Igor Živkovski, advokat iz Beograda, broj 30, februar 2017.
 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza“ – dipl.prav. Nenad Jevtić, broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 9, maj 2015.

Prava i slobode čoveka i građanina

 • Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl 1 Protokol čl 1 uz EKLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 97, septembar 2022.
 • Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 93, maj 2022.
 • (Zlo)upotreba video-nadzora – dipl. prav. Marko Marjanović , broj 93, maj 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, broj 91, mart 2022.
 • Ograničenje javnog okupljanja? – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 90, februar 2022.
 • Stiker na Ustav – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 88, decembar 2021.
 • Zastarelost i Evropski sud – Borivoje Gajić, broj 86, oktobar 2021.
 • Šta je novo u „novom“ Zakonu o zaštiti potrošača? – dipl. prav. Miloš Petrović, broj 86, oktobar 2021.
 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 85, septembar 2021.
 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija – dipl. prav. Marko Marjanović, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Stupanje na snagu izmena Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 80, april 2021.
 • Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad, broj 79, mart 2021.
 • Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 75, novembar 2020.
 • Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda – Maja Gluščević, broj 75, novembar 2020.
 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, broj 74, oktobar 2020.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama“? – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 67, mart 2020.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 63, novembar 2019.
 • Evropski sud za ljudska prava: Komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 61, septembar 2019.
 • Akcijske prodaje kao akti diskriminacije – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 58, jun 2019.
 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo  na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti,  Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018,  odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP –  Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 57, maj 2019.
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje – Mihailo Pavlović, broj 55, mart 2019.
 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 55, mart 2019.
 • Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 54, februar 2019.
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 50, oktobar 2018.
 • Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR koja je stupila na snagu 25. maja 2018. – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 50, oktobar 2018.
 • Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite – dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije, broj 49, septembar 2018.
 • Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 49, septembar 2018.
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – Zorica Tršić, advokat iz Smedereva, broj 46, jun 2018.
 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 45, maj 2018.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 44, april 2018.
 • Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka – Slučaj Čeferin protiv Slovenije – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 44, april 2018.
 • Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima? – Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, broj 40, decembar 2017.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda, broj 39, novembar 2017.
 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 38, oktobar 2017.
 • Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje – dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima – dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 31, mart 2017.
 • Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 30, februar 2017.
 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 28, decembar 2016.
 • Sloboda izražavanja – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 25, septembar 2016.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja –  Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Službena upotreba jezika u postupku – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 20, april 2016.
 • Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 18, februar 2016.
 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – Dejana Spasojević Ivančić, advokat iz Novog Sada, broj 16, decembar 2015.
 • Izmene Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 13, septembar 2015.
 • Pravo na poštovanje doma – Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, broj 13, septembar 2015.
 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda, broj 7, mart 2015.
 • Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 7, mart 2015.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu, broj 7, mart 2015.

Pravosudni sistem, uređenje države i delatnosti od javnog značaja

 • Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 104, april 2023.
 • Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 100, decembar 2022.
 • Da li je advokat bespotreban trošak? – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 98, oktobar 2022.
 • Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti – Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 78, februar 2021.
 • Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 73, septembar 2020.
 • Pravo u doba korone – Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, broj 68/69, april-maj 2020.
 • Advokatski moral-segment profesionalne etike – Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji, broj 62, oktobar 2019.
 • Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji – dipl. prav. Goran Petrović, Instruktor složene teorijske obuke-specijalista, SMATSA doo, Centar za obuku ANS osoblja, broj 62, oktobar 2019.
 • Pravna priroda doplatne karte – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 57, maj 2019.
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Pravni aspekt kriptovaluta – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine – Maja Gluščević, advokat iz Niša, broj 44, april 2018.
 • Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 38, oktobar 2017.
 • Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka, broj 31, mart 2017.
 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 31, mart 2017.
 • Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 28, decembar 2016.
 • Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola? – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 27, novembar 2016.
 • Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija – Milan Ranić, advokat iz Beograda, broj 25, septembar 2016.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja –  Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 20, april 2016.
 • Izmene pravosudnih zakona – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 18, februar 2016.
 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – dipl. prav. Jelena Petrović, broj 16, decembar 2015.
 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 14, oktobar 2015.
 • Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude – dipl. prav. Nenad Jevtić, broj 9, maj 2015.
 • Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima – dipl. prav. Nikola Aleksić, broj 6, februar 2015.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.