Search

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Na osnovu člana 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) da su stvaralac i imalac, osim fizičkih lica, dužni da donesu opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala. Taj akt donosi se u formi pravilnika. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne donese ovaj akt Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. To je sledeći akt:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari