Search

Odluka o imenovanju odgovornog stručnog lica za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala

Na osnovu člana 9. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) propisano je da su stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužni da odrede odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne donese odredi odgovorno stručno lice. Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. To je sledeća odluka:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari