Search

Mišljenje nadležnog ministarstva o čuvanju i zaštiti arhivske građe u elektronskom obliku

Ministarstvo kulture i informisanja dalo je svoje mišljenje br. 011-00-40/2022-02 od 2. septembra 2022. godine, koje se odnosi na čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku. U tom mišljenju navedeno je sledeće:

Članom 1. Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2021 – dalje: Uredba) propisano je da se uredbom uređuju jedinstveni tehničko-tehnološki zahtevi i procedure koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala pri čuvanju i zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku pa se u tom smislu Uredba odnosi na sve stvaraoce i imaoce arhivske građe i dokumentarnog materijala s tim da je članom 3. stav 1. Uredbe propisano da stvaraoci i imaoci vrše elektronsko arhiviranje u softverskom rešenju – informacionom sistemu za pouzdano elektronsko čuvanje, a stavom 2. istog člana da državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove i imaoci javnih ovlašćenja, kao stvaraoci i imaoci, vrše elektronsko arhiviranje u softverskom rešenju eArhiv, koji je deo arhivskog informacionog sistema.

Član 3. stav 1. Uredbe se odnosi na sve stvaraoce i imaoce, osim na državne organe i organizacije, organe teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove i imaoce javnih ovlašćenja koji su navedeni u stavu 2. istog člana.

Članom 3. stav 4. propisano je da su stvaraoci i imaoci dužni da pristup dokumentarnom materijalu koji se trajno čuva omoguće nadležnom javnom arhivu kroz eArhiv. Ova odredba se odnosi na sve stvaraoce i imaoce arhivske građe u elektronskom obliku. Članom 23. stav 1. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020) propisano je da javni arhiv obavlja stručni nadzor nad evidentiranjem, klasifikovanjem, odabiranjem, arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem i zaštitom arhivske građe, odnosno nad njenim odabiranjem iz dokumentarnog materijala, koji se nalazi kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala i nalaže preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u pogledu zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Članom 8. stav 1. Uredbe propisano je da stvaralac i imalac dokumentarnog materijala koji se trajno čuva, po isteku roka od 30 godina od dana nastanka, kreira zahtev u elektronskom obliku u softverskom rešenju iz člana 3. ove uredbe i predaje ga nadležnom javnom arhivu u eArhiv. Stavom 3. istog člana propisano je da se arhivska građa iz stava 2. predaje nadležnom javnom arhivu upisivanjem u eArhiv. Članom 18. stav 1. Zakona propisano je da je stvaralac i imalac arhivske građe dužan da arhivsku građu preda u originalu, sređenu, označenu, popisanu, neoštećenu ili sa saniranim oštećenjima, tehnički opremljenu, a arhivsku građu u elektronskom obliku zajedno sa pripadajućim metapodacima i dekodiranu, na način koji odredi nadležni javni arhiv. U tom smislu, stvaraoci i imaoci arhivske građe (dokumentarni materijal koji se trajno čuva) posle 30 godina od dana nastanka arhivske građe, svoju arhivsku građu predaju nadležnom javnom arhivu u eArhiv.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari