Search

Autori u časopisu Advokatska kancelarija

Autori stručnih radova koji se objavljuju u časopisu su profesori pravnih fakulteta, sudije, advokati, tužioci, sudski veštaci i drugi istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti prava.
 • Sporazum o priznanju krivičnog dela – broj 10, jun 2015.
 • Zahtev za zaštitu zakonitosti u novom Zakoniku o krivičnom postupku – broj 6, februar 2015.
 • Žalba protiv prvostepene presude prema pravilima novog Zakonika o krivičnom postupku – broj 1, septembar 2014.
 • Funkcija konzula u građanskom postupku – broj 56, april 2019.
 • Funkcije konzula u krivičnom postupku – broj 22, jun 2016.
 • Nasilje u porodici u pravnom sistemu Srbije – broj 111, novembar 2023.
 • Pokušaj krivičnog dela – broj 106, jun 2023.
 • Poreska utaja – broj 100, decembar 2022.
 • Nužna odbrana u teoriji i praksi – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Krivično delo primanje mita – broj 90, februar 2022.
 • Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah – broj 80, april 2021.
 • Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi – broj 75, novembar 2020.
 • Primena uslovnog otpusta u Srbiji – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna – broj 80, april 2021.
 • Odgovornost države za štetu – broj 112, decembar 2023.
 • Neke dileme suđenja u razumnom roku – broj 110, oktobar 2023.
 • Veštačka inteligencija i šteta – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Sporazumni otkaz i neke dileme – broj 103, mart 2023.
 • Ništavost i rok za sudsku zaštitu – broj 98, oktobar 2022.
 • Dilema za i protiv (topli obrok i regres) – broj 94, jun 2022.
 • Zastarelost i Evropski sud – broj 86, oktobar 2021.
 • Godišnji odmor i naknada štete – broj 79, mart 2021.
 • Zajednička imovina i izvršenje – broj 76, decembar 2020.
 • Korona i radni odnosi – broj 70, jun 2020.
 • Preobražaj radnog odnosa – broj 63, novembar 2019.
 • Radni odnos i Evropski sud – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Terorizam i odgovornost države za štetu – broj 56, april 2019.
 • Odnos zakona i kolektivnog ugovora – broj 52, decembar 2018.
 • Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije – broj 50, oktobar 2018.
 • Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Povreda na radu i šteta – broj 43, mart 2018.
 • Stečaj i radni odnos – broj 37, septembar 2017.
 • Obrazložena sudska odluka – broj 33, april 2017.
 • Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova – broj 31, februar 2017.
 • Nezakonit otkaz i naknada štete – broj 26, oktobar 2016.
 • Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje – broj 22, jun 2016.
 • Zakonitost otkaza ugovora o radu i mogućnost vraćanja zaposlenog na rad – broj 20, april 2016.
 • Pravo na zaradu u ustavno-sudskoj praksi – broj 19, mart 2016.
 • Odluka Ustavnog suda i mogućnost ponavljanja parničnog postupka – broj 15, novembar 2015.
 • Neka sporna pitanja u vezi sa dosuđivanjem troškova parničnog postupka – broj 14, oktobar 2015.
 • Praksa Evropskog suda u vezi sa zakonitošću dokaza pribavljenih posebnim dokaznim radnjama – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Suđenje na daljinu – broj 102, februar 2023.
 • Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku – broj 94, jun 2022.
 • Ugovorena (naručena) ubistva – broj 88, decembar 2021.
 • Alkohol kao kriminogeni faktor – broj 80, april 2021.
 • Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi – broj 63, novembar 2019.
 • Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse – broj 57, maj 2019.
 • Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne – broj 51, novembar 2018.
 • Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi – broj 46, jun 2018.
 • Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 40, decembar 2017.
 • Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi – broj 34, jun 2017.
 • Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela – broj 28, decembar 2016.
 • Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Priznanje krivičnog dela – krivičnoprocesni aspekt – broj 19, mart 2016.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda (Primena odredbe člana 462. stav 3. ZKP u praksi) – broj 15, novembar 2015.
 • Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima – broj 45, maj 2018.
 • Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti – broj 40, decembar 2017.
 • Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju – broj 32, mart 2017.
 • Ukidanje moratorijuma – broj 28, decembar 2016.
 • Eventualni tužbeni zahtev kod povraćaja imovine u stečajnu masu – broj 1, septembar 2014.
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna – broj 80, april 2021.
 • Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene – broj 63, novembar 2019.
 • Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti – broj 31, mart 2017.
 • Plan reorganizacije kao izvršna isprava – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava – broj 8, april 2015.
 • Poništenje braka – broj 110, oktobar 2023.
 • Validnost informacije u masmedijima – broj 102, februar 2023.
 • Autorsko pravo novinara na intervju – broj 92, april 2022.
 • Simbolička slika – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo sleđenja i neka druga ovlašćenja autora – broj 67, mart 2020.
 • Povreda prava na žig i naknada štete – broj 54, februar 2019.
 • Povreda i pravna zaštita prava na privatnost – broj 44, april 2018.
 • Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga – broj 39, novembar 2017.
 • Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije – broj 33, maj 2017.
 • Rutinska fotografija kao autorsko delo – broj 28, decembar 2016.
 • Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku) – broj 90, februar 2022.
 • Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima – broj 74, oktobar 2020.
 • Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja – izbor sudske prakse – broj 63, novembar 2019.
 • Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji – broj 7, mart 2015.
 • Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke? – broj 75, novembar 2020.
 • Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja – broj 23-24, jul-avgust 2016.
 • Ima li Zakon o rehabilitaciji retroaktivno dejstvo? – broj 21, maj 2016.
 • Zakonodavna inicijativa za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rehabilitacij i- broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Ovlašćenja inspektora rada kod zaključenja i otkaza ugovora o radu – broj 11-12, jul-avgust 2015.
 • Pravo na suđenje u razumnom roku – broj 5, januar 2015.
 • Ponavljanje upravno-sudskog postupka – broj 4, decembar 2014.
 • Zahtev za preispitivanje odluke upravnog suda – broj 3, novembar 2014.
 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu – broj 2, oktobar 2014.
 • Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima na glavnoj raspravi – pravni i psihološki pristup – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Probijanje pravne ličnosti – broj 92, april 2022.
 • Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak – broj 85, septembar 2021.
 • Imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku – broj 111, novembar 2023.
 • Dopunska presuda – broj 99, novembar 2022.
 • Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku – broj 91, mart 2022.
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji – broj 87, novembar 2021.
 • Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme – broj 105, maj 2023.
 • Prekršajne sankcije – odmeravanje i dileme – broj 93, maj 2022.
 • Odluke javnog tužioca kojim odbacuje krivičnu prijavu ili obustavlja postupak – Da li je moguća sudska kontrola? – broj 112, decembar 2023.
 • Načelo prava na pravično i fer suđenje – broj 68/69, april-maj 2020.
 • Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka) – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva – broj 32, april 2017.
 • Protivpravnost kao poseban element u pojedinim krivičnim delima – broj 2, oktobar 2014.
 • Zloupotreba položaja odgovornog lica – broj 1, septembar 2014.
 • Nevažnost ugovora – broj 111, novembar 2023.
 • Posebna prava u vezi krivičnopravnog statusa maloletnika – broj 103, mart 2023.
 • Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – broj 98, oktobar 2022.
 • Granice pravosnažnosti presude u parničnom postupku – broj 93, maj 2022.
 • De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku – broj 88, decembar 2021.
 • Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravo na delotvoran pravni lek – broj 80, april 2021.
 • Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku – broj 73, septembar 2020.
 • Otmica vazduhoplova – broj 67, mart 2020.
 • Prekomerno oštećenje po članu 139. Zakona o obligacionim odnosima – broj 59-60, jul-avgust 2019.
 • Sudska zaštita državine – broj 57, maj 2019.
 • Bitna zabluda kao mana volje – broj 52, decembar 2018.
 • Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme? – broj 50, oktobar 2018.
 • Stručni savetnik u krivičnom postupku – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi – broj 42, februar 2018.
 • Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku – broj 39, novembar 2017.
 • Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka? – broj 34, jun 2017.
 • Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak – broj 31, mart 2017.
 • Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke – broj 26, oktobar 2016.
 • Određenost i odredivost ugovorne obaveze kod obligacionih ugovora – broj 21, maj 2016.
 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – broj 18, februar 2016.
 • Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave – broj 16. decembar 2015.
 • Plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu – broj 14, oktobar 2015.
 • De lege ferenda o ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života – broj 10, jun 2015.
 • De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem – broj 9, maj 2015.
 • Odnos krivičnog prava prema zaštiti dece u oblasti seksualnih odnosa – broj 104, april 2023.
 • Sticaj kod seksualnih delikata sa decom – broj 97, septembar 2022.
 • Sankcije za narušavanje reda u istražnom postupku – broj 91, mart 2022.
 • Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje – broj 83-84, jul-avgust 2021.
 • Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine – broj 31, mart 2017.
 • Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima – broj 105, maj 2023.
 • O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata – broj 86, oktobar 2021.
 • Osvrt na corpus i animus u pravnom biću autorskog dela – broj 64, decembar 2019.
 • Osporavanje žiga – broj 62, oktobar 2019.
 • O pravnoj kvalifikaciji i prosuđivanju autorskog dela kao predmeta sudske zaštite – broj 13, septembar 2015.
 • Načelno o predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – broj 6, februar 2015.
 • Materijalna šteta i njena naknada u autorskom pravu – broj 4, decembar 2014.
 • Merodavno pravo za odnose koji nastaju u međunarodnom vazdušnom saobraćaju – broj 18, februar 2016.
 • Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja – broj 43, mart 2018.
 • Obaveza prvostepenog suda da postupi po nalozima drugostepenog suda – broj 19, mart 2016.
 • Prava manjinskih akcionara – broj 57, maj 2019.
 • Promena pravne forme privrednih društava – broj 37, septembar 2017.
 • Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva – broj 33, maj 2017.
 • Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja – broj 30, februar 2017.
 • Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću – broj 27, novembar 2016.
 • Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću – broj 25, septembar 2016.
 • Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 22, jun 2016.
 • Prava, obaveze i odgovornosti organa vlasti prilikom biometrijske obrade podataka građana – broj 110, oktobar 2023.
 • Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge – broj 70, jun 2020.
 • Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje – broj 55, mart 2019.
 • Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije – broj 49, septembar 2018.
 • Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka – Slučaj Čeferin protiv Slovenije – broj 44, april 2018.
 • Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – broj 39, novembar 2017.
 • Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti? – broj 35-36, jul-avgust 2017.
 • Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi – broj 38, oktobar 2017.

 • Isključenje i izuzeće sudije prema Zakonu o parničnom postupku sa osvrtom na sudsku praksu – broj 112, decembar 2023.
 • Pravna zaštita kupaca turističkih aranžmana – broj 109, septembar 2023.
 • Osvrt na razumni rok i dužinu trajanja parničnog postupka – broj 106, jun 2023.
 • Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta – broj 100, decembar
  2022.
 • Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja – broj 95-96, jul-avgust 2022.
 • Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos – broj 90, februar 2022.
 • Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari – broj 85, septembar 2021.
 • Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije – broj 79, mart 2021.
 • Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda – broj 75, novembar 2020.
 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – broj 71-72, jul-avgust 2020.
 • Zaštita putnika i njihovih prava prema Zakonu o obligacionim odnosima i ugovoru o organizovanju putovanja, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti potrošača i pravo putnika na predugovorno informisanje – broj 58, jun 2019.
 • Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca – broj 55, mart 2019.
 • Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava – broj 50, oktobar 2018.
 • Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi – broj 47-48, jul-avgust 2018.
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila…, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda – broj 44, april 2018.
 • Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju- broj 38, oktobar 2017.
 • Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi – broj 37, septembar 2017.

 • Teškoće u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada – broj 7, mart 2015.

 • Odbacivanje podnesaka punomoćnika – advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti – broj 3, novembar 2014.

 • Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija – broj 25, septembar 2016.

 • Komunitativni i aleatorni ugovori – broj 110, oktobar 2023.
 • Pravna priroda ugovora o radu – broj 104, april 2023.

 • Osnov ugovora – broj 106, jun 2023.

 • Odustanica u našem pravnom sistemu – broj 99, novembar 2022.

 • Kaucija u našem pravnom sistemu – broj 95-96, jul-avgust 2022.

 • Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu – broj 92, april 2022.

 • Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu – broj 87, novembar 2021.

 • Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu – broj 82, jun 2021.

 • Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu – broj 78, februar 2021.

 • Zastupništvo u našem pravnom sistemu – broj 73, septembar 2020.

 • Pravni poslovi u našem pravnom sistemu – broj 68/69, april-maj 2020.

 • Zaključenje ugovora – broj 64, decembar 2019.

 • Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu – broj 62, oktobar 2019.

 • Socijalno pravo u našem pravnom sistemu – broj 58, jun 2019.

 • Abizivno raskidanje radnog odnosa – broj 56, april 2019.

 • Kapara u našem pravnom sistemu – broj 51, novembar 2018. Susvojina u našem pravnom sistemu – broj 49, septembar 2018.

 • Odnos krivične i disciplinske odgovornosti – broj 45, maj 2018.

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa – broj 42, februar 2018.

 • Materijalna odgovornost zaposlenih – broj 38, oktobar 2017.

 • Izuzeće sudije u parničnom postupku – broj 35-36, jul-avgust 2017.

 • Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika – broj 33, maj 2017.

 • Poreklo kolektivnih ugovora – broj 30, februar 2017.

 • Disciplinska odgovornost zaposlenih – broj 28, decembar 2016.

 • Prestanak faktičkog radnog odnosa – broj 26, oktobar 2016.

 • Pravo na ograničeno radno vreme – broj 23-24, jul-avgust 2016.

 • Prestanak radnog odnosa ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti – broj 20, april 2016.

 • Protivustavno postupanje banaka za kredite koji su indeksirani u švajcarskim francima – broj 15, novembar 2015.

 • Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i problemi koji su se pojavili u praksi – broj 16, decembar 2015.

 • Rešavanje radnih sporova pred arbitražom – broj 3, novembar 2014.

 • Sporne odredbe novog Zakona prometu nepokretnosti – broj 2, oktobar 2014.

 • Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika – broj 46, jun 2018.

 • Procesni položaj žrtve trgovine ljudima kao svjedoka i oštećenog u krivičnom postupku – broj 18, februar 2016.

 • Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („,vaskrsnuti”) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti) – broj 43, mart 2018.

 • Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića – broj 8, april 2015.

 • Advokatsko NE predloženim izmenama zakona – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima – broj 104, april 2023.

 • Da li je advokat bespotreban trošak? – broj 98, oktobar 2022.

 • Stiker na Ustav – broj 88, decembar 2021.

 • Od kad počinje pravo na odbranu – broj 81, maj 2021.

 • Pravo u doba korone – broj 68/69, april-maj 2020.

 • Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku – broj 66, februar 2020.

 • Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16 – broj 52, decembar 2018.

 • Fenomen vređanja i dekriminalizacija klevete (progres ili regres) – broj 93, maj 2022.

 • Pitanje vinosti kod krivičnog dela uvrede iz čl. 170 KZ – broj 103, maj 2023.

 • Odbijanje optužnog akta – broj 79, mart 2021.

 • Uvreda i osnov isključenja protivpravnosti dela – broj 61, septembar 2019.

 • Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci – broj 71-72, jul-avgust 2020.

 • ČI. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa – broj 54, februar 2019.

 • Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana – broj 66, februar 2020.

 • Advokatski moral-segment profesionalne etike – broj 62, oktobar 2019.

 • Označavanje preduzetnika u parničnom postupku – broj 74, oktobar 2020.

 • Saslušanje osumnjičenog u policiji – broj 67, mart 2020.

 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu – broj 82, jun 2021.

 • Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku – broj 78, februar 2021.

 • Nedavanje o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj – broj 73, septembar 2020.

 • Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti – broj 100, decembar 2022.

 • Advokati i elektronsko fakturisanje – broj 92, april 2022.

 • Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu – broj 88, decembar 2021.

 • Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi – broj 78, februar 2021.

 • Izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji – broj 114. februar 2024.
 • Pojam digitalne imovine i njena definicija u zakonodavstvu Republike Srbije – broj 109, septembar 2023.

 • Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije – broj 75, novembar 2020.

 • Kako treba uraditi presudu – broj 76, decembar 2020.

 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – broj 79, mart 2021.

 • „Nepristojna ponuda” – broj 91, mart 2022.

 • Poreski tretman dohotka koji fizičko lice ostvari prodajom predmeta lične imovine – broj 112, decembar 2023.
 • Reeksport i dropšiping iz ugla srpskih propisa – broj 106, jun 2023.

 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji – broj 100, decembar 2022.

 • Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa – broj 102, februar 2023.

 • Analiza javnobeležničke forme obligacionih ugovora, a posebno javnobeležničkog zapisa i solemnizovane privatne isprave sa osvrtom na izmene ZOO – broj 114, februar 2024.
 • Javni beležnici i izvršni postupak – broj 105, maj 2023.

 • Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl 1 Protokol čl 1 uz EKLJP – broj 97, septembar 2022.

 • Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu – broj 87, novembar 2021.

 • Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu – broj 82, jun 2021.

 • Zločin iz mržnje – kroz krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava – broj 79, mart 2021.

 • Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP – broj 74, oktobar 2020.

 • Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu – broj 68/69, april-maj 2020.

 • Zakonsko izdržavanje u domaćim propisima, ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu i praksi ESLJP – broj 64, decembar 2019.

 • Imovinski odnosi supružnika i dece kroz domaće zakonodavstvo, sudsku praksu, čl. 1. Protokola 1 i praksu ESLJP – broj 61, septembar 2019.

 • Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti i Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018, odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP – broj 57, maj 2019.

 • Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – broj 54, februar 2019.

 • Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP – broj 47-48, jul-avgust 2018.

 • Naknada štete u radnom pravu i kratka analiza presude ESLjP – broj 39, decembar 2017.

 • Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima – broj 34, jun 2017.

 • Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP – broj 30, februar 2017.

 • Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje – broj 27, novembar 2016.

 • Sloboda izražavanja – broj 25, septembar 2016.

 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju i prateći zakoni – broj 21, maj 2016.

 • Službena upotreba jezika u postupku – broj 20, april 2016.

 • Azilanti u domaćem, međunarodnom pravu i praksi ESLJP – broj 18, februar 2016.

 • Pravo na poštovanje doma – broj 13, septembar 2015.

 • Izdržavanje s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – broj 7, mart 2015.

 • Pranje novca prema domaćem i međunarodnom
  zakonodavstvu sa domaćom sudskom praksom – broj 4, decembar 2014.

 • Trgovina ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve – broj 3, novembar 2014.

 • Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – broj 105, maj 2023.

 • Krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz čl. 199 KZ u krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi – broj 102, februar 2023.

 • Krivično delo prevara u osiguranju iz čl. 223a KZ, istorijat i primena u sudskoj praksi – broj 99, novembar 2022.

 • KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi – broj 97, septembar 2022.

 • Krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl. 352 u sudskoj praksi – broj 94, jun 2022.

 • Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi – broj 92, april 2022.

 • Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije – broj 90, februar 2022.

 • Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP – broj 86, oktobar 2021.

 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi – broj 82, jun 2021.

 • Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi – broj 78, februar 2021.

 • Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ – broj 76, decembar 2020.

 • Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi – broj 74, oktobar 2020.

 • Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi – broj 71-72, jul-avgust 2020.

 • Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – broj 70, jun 2020.

 • Krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 KZ u sudskoj praksi – broj 67, mart 2020.

 • Krivično delo nepružanje pomoći iz čl. 127 KZ u sudskoj praksi – broj 64, decembar 2019.

 • Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ – broj 62, oktobar 2019.

 • „Stara“ i „nova” krivična dela predviđena u krivičnom zakoniku – Dekriminalizacija ili pravni kontinuitet – Kako sude naši sudovi? – broj 61, septembar 2019.

 • Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 KZ – broj 58, jun 2019.

 • Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191. KZ u sudskoj praksi – broj 55, mart 2019.

 • Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ – broj 54, februar 2019.

 • Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ – broj 52, decembar 2018.

 • Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa – broj 49, septembar 2018.

 • Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi – broj 47-48, jul-avgust 2018.

 • Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao oblik kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi – broj 45, maj 2018.

 • Podstrekavanje – čl. 34 KZ saučesništva u sudskoj praksi – broj 42, ferbuar 2018.

 • Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima? – broj 40, decembar 2017.

 • Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi – broj 37, septembar 2017.

 • Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi – broj 35-36, jul-avgust 2017.

 • Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi – broj 33, maj 2017.

 • Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi – broj 32, april 2017.

 • Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ čl. 136 u sudskoj praksi – broj 30, februar 2017.

 • Krivično delo razbojništvo iz čl. 206 KZ u sudskoj praksi – broj 13, septembar 2015.

 • Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 KZ u sudskoj praksi – broj 11-12, jul-avgust 2015.

 • Anatomija jednog ubistva – broj 9, maj 2015.

 • Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi – broj 8, april 2015.

 • Šta je umišljaj kod ubistva? – broj 6, ferbuar 2015.

 • Štrajk advokata i pritvor u krivičnom postupku – broj 4, decembar 2014.

 • Produženje pritvora i rokovi – broj 3, novembar 2014.

 • Presuđena stvar u krivičnom postupku – broj 2, oktobar 2014.

 • Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi – broj 81, maj 2021.

 • Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom – broj 32, april 2017.

 • Kriminalitet i turizam – broj 23-24, jul-avgust 2016.

 • Privatna tužba i protivtužba – broj 13, septembar 2015.

 • Vršenje roditeljskog prava – broj 14, oktobar 2015.

 • Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi – broj 9, maj 2015.

 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – broj 98, oktobar 2022.

 • Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice – broj 91, mart 2022.

 • Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela – broj 85, septembar 2021.

 • Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete – broj 71-72, jul-avgust 2020.

 • Povrede u saobraćajnim nezgodama – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – broj 66, februar 2020.

 • Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe – broj 59-60, jul-avgust 2019.

 • Veštačenje fizičkih bolova u parnici – broj 56, april 2019.

 • Trzajne povrede vrata – veštačenje u krivičnom i parničnom postupku – broj 46, jun 2018.

 • Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku – broj 42, februar 2018.

 • Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja – broj 98, oktobar 2022.

 • Povrede u saobraćajnim nezgodama – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke – broj 66, februar 2020.

 • Lizing kuća kao korisnik parkirališta – broj 10, jun 2015.

 • Zaštita autorskim pravom delova autorskog dela – broj 19, mart 2016.

 • Autorska dela prerade – broj 16, decembar 2015.

 • Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite – broj 49, septembar 2018.

 • Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku? – broj 40, decembar 2017.

 • Reklamacija i otklanjanje nesaobraznosti proizvoda – broj 10, jun 2015.

 • Vraćanje u pređašnje stanje – broj 114, februar 2024.
 • Rokovi u upravnom postupku – broj 109, septembar 2023.
 • Jedinstveno upravno mesto – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Izuzeće službenog lica u upravnom postupku – broj 104, april 2023.

 • Upravne radnje – broj 99, novembar 2022.

 • Zloupotreba procesnih ovlašćenja u upravnom postupku – broj 95-96, jul-avgust 2022.

 • Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP) – broj 92, april 2022.

 • Zakon o registru administrativnih postupaka – broj 87, novembar 2021.

 • Troškovi upravnog postupka – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku) – broj 81, maj 2021.

 • Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o broj 76, decembar 2020.

 • Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 66, februar 2020.

 • Ispravljanje grešaka u rešenjima – broj 61, septembar 2019.

 • Šta donosi novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara – broj 58, jun 2019.

 • Načelo predvidivosti u Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 55, mart 2019.

 • Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi – broj 51, novembar 2018.

 • Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima – broj 46, jun 2018.

 • Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku – broj 43, mart 2018.

 • Naknada štete od poplava – broj 38, oktobar 2017.

 • Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji – broj 62, oktobar 2019.
  Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih
  nabavki

 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama – broj 71-72, jul-avgust 2020.

 • Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji – broj 79, mart 2021.

 • Prinudna licenca u patentnom pravu – broj 114, februar 2024.
 • Distinktivnost žiga i njegova funkcija – broj 94, jun 2022.

 • Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos? – broj 81, maj 2021.

 • Aktivna i pasivna legitimacija – materijalnopravno ili procesno pitanje? – broj 109, septembar 2023.
 • Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu – broj 103, marta 2023.

 • Pravo stanovanja – sporna pitanja i stavovi sudova Republike Srbije – broj 97, septembar 2022.

 • Odbacivanje predstavke podnete Evropskog suda zbog neiskorišćavanja nepostojećeg pravnog sredstva – broj 111. novembar 2024.
 • Dokaz o uplati takse kao obavezan prilog uz zahtev za zaštitu prava – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Prikaz najznačajnijih novina – broj 106, jun 2023.

 • Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke? – broj 100, decembar 2022.

 • Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom – broj 95-96, jul-avgust 2022.

 • „Utvrđeni obrazac ponašanja” prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom) – broj 88, decembar 2021. •

 • Stupanje na snagu izmena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda – broj 81, maj 2021.

 • Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći – broj 78, februar 2021.

 • Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? – broj 75, novembar 2020.

 • Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko dozvoljenog iznosa –
  devizni prekršaj – broj 73, septembar 2020.

 • „Zaštita prava ponuđača” pred Vrhovnim kasacionim sudom – Kada je moguća, a kada ne – broj 70, juna 2020.

 • Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama”? – broj 68/69, april-maj 2020.

 • Lekarska greška, odgovornost zdravstvene ustanove i prava pacijenta u sudskoj praksi – sa osvrtom na odgovornost države u praksi ESLJP – broj 67, mart 2020.

 • Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude – broj 64, decembar 2019.

 • Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa – broj 63, novembar 2019.

 • Evropski sud za ljudska prava: Komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života – broj 61, septembar 2019.

 • Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna) – broj 61, septembar 2019.

 • Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice” – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda – broj 55, mart 2019.

 • Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera – broj 58, jun 2019.

 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod akcionarskog društva, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, posebnih prava nesaglasnih akcionara, promene pravne forme, statusnih promena… – broj 50, oktobar 2018.

 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću – broj 49, septembar 2018.

 • Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva – broj 47-48, jul- avgust 2018.

 • Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca – broj 45, maj 2018.

 • Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva – broj 44, april 2018.

 • Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – broj 42, februar 2018.

 • Prikaz nove presude Evropskog suda pravde (u vezi sa ugovorima o kreditu) – broj 38, oktobar 2017.

 • Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem – broj 35-36, jul-avgust 2017.

 • Novi instituti u upravnom postupku – upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo – broj 34, jun 2017.

 • Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca – broj 32, april 2017.

 • Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu – broj 31, mart 2017.

 • Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi – broj 30, februar 2017.

 • Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava – broj 28, decembar 2016.

 • Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – broj 27, novembar 2016.

 • Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda – broj 26, oktobar 2016.

 • Povratak instituta odlaganja izvršenja – broj 25, septembar 2016.

 • Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente? – broj 23-24, jul-avgust 2016.

 • Pregled izmena i dopuna Zakona o prekršajima – broj 19, mart 2016.

 • Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška” – broj 18, februar 2016.

 • Odluka Ustavnog suda – Sudska taksa kao zakonska obaveza i nužni trošak postupka – broj
  16, decembar 2015.

 • Pravne usluge kao predmet javne nabavke i “novi” postupak zaštite prava – broj 14, oktobar 2015.

 • Izmene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – broj 13, septembar 2015.

 • Zatezna kamata na troškove parničnog postupka – broj 11-12, jul-avgust 2015.

 • Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom – broj 9, maj 2015.

 • Zatezna kamata na potraživanja u stranoj valuti – broj 10, jun 2015.

 • Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima – broj 6, februar 2015.

 • Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – broj 8, april 2015.

 • Tužba zbog povrede prava preče kupovine nepokretnosti – broj 4, decembar 2014.

 • Revizija nakon izmena parničnog postupka – broj 3, novembar 2014.

 • Novine kod ponavljanja parničnog postupka – broj 2, oktobar 2014.

 • Član 85. Zakona o parničnom postupku nakon najnovijih izmena – broj 1, septembar 2014.

 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u praksi Vrhovnog kasacionog suda – broj 1, septembar 2014.

 • Šta će se desiti ako trgovci zovu potrošače koji to ne žele?, broj 114. februar 2024.
 • Šta je zaista drugačije po pitanjima rizika i zaštite na radu?, broj 112. decembar 2023.
 • Da li je direktor škole javni funkcioner?, broj 111, novembar 2023.
 • Zašto se naknađuje razlika zarade kod nezakonitog otkaza? – broj 110, oktobar 2023.
 • Šta je to tuča? Zašto je važno jasno definisati osnovne pojmove? – broj 109, septembar 2023.
 • Da li su alkoholičari „beli medvedi“ po pitanju otkaza? – broj 107-108, jul-avgust 2023.
 • Da li zaposlenog treba kazniti ako odbije radni zadatak iz zdravstvenih razloga? – broj 106, jun 2023.

 • Ko sme da izriče novčane kazne? – broj 105, maj 2023.

 • Šta je potrebno dokazati kod prekršaja? – broj 104, april 2023.

 • Da li se obavezne procedure mogu selektivno primenjivati? – broj 103, mart 2023.

 • Da li je noću dozvoljeno voziti bez upaljenih svetala? – broj 102, februar 2023.

 • Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom? – broj 100, decembar 2022.

 • Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga? – broj 99, novembar 2022.

 • Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice? – broj 97, septembar 2022.

 • Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita? – broj 98, oktobar 2022.

 • Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača? – broj 95-96, jul-avgust 2022.

 • Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute? – broj 94, jun 2022.

 • Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge? – broj 93, maj 2022.

 • Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona? – broj 92, april 2022.

 • Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne? – broj 91, mart 2022.

 • Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda? – broj 90, februar 2022.

 • Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika? – broj 88, decembar 2021.

 • Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica? – broj 87, novembar 2021.

 • Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog? – broj 86, oktobar 2021.

 • Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu? – broj 85, septembar 2021.

 • Da li je moguće izreći kaznu pozivom? – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Da li je moguće izreći kaznu putem obaveštenja? – broj 82, jun 2021.

 • Koja je prava svrha zatezne kamate? – broj 81, maj 2021.

 • Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade? – broj 78, februar 2021.

 • Da li je moguć kredit u devizama? – broj 80, april 2021.

 • Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene? – broj 76, decembar 2020.

 • Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu? – broj 75, novembar 2020.

 • Šta je u stvari neplaćeno odsustvo? – broj 74, oktobar 2020.

 • Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje? – broj 73, septembar 2020.

 • Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu? – broj 71-72, jul-avgust 2020.

 • Uvećanje godišnjeg odmora po osnovu vremena rada – broj 67, mart 2020.

 • Prekršajna odgovornost maloletnika – broj 70, jun 2020.

 • Šta je clausula intabulandi? – broj 68/69, april-maj 2020.

 • Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima? – broj 66, februar 2020.

 • Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka? – broj 64, decembar 2019.

 • Da li se „oportunista” zauvek izvukao”? – broj 63, novembar 2019.

 • Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora? – broj 61, septembar 2019.

 • Akcijske prodaje kao akti diskriminacije – broj 59-60, jul-avgust 2019.

 • Pravna priroda doplatne karte – broj 57, maj 2019.

 • Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza? – broj 58, jun 2019.

 • Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku – broj 56, april 2019.

 • Naknada izgubljene zarade kao naknada štete – broj 55, mart 2019.

 • Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira – broj 51, novembar 2018.

 • Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta? – broj 54, februar 2019.

 • Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek? – broj 52, decembar 2018.

 • Da li je nadrilekar samo prevarant? – broj 50, oktobar 2018.

 • Obustava postupka prema maloletnom licu – broj 46, jun 2018. god.

 • Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače – broj 45, maj 2018.

 • Da li je lekar službeno lice? – broj 43, mart 2018.

 • Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete – broj 49, septembar 2018.

 • Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti – broj 44, april 2018.

 • Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika – broj 42, februar 2018.

 • Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova – broj 40, decembar 2017.

 • Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica – broj 39, novembar 2017.

 • Sporazum o priznanju prekršaja – broj 37, septembar 2017.

 • Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog? – broj 38, oktobar 2017.

 • Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila – broj 35 i 36, jul-avgust 2017.

 • Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete? – broj 34, jun 2017.

 • Da li provalna krađa može biti sitna? – broj 33, maj 2017.

 • Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku – broj 32, april 2017.

 • Problem kredita indeksiranih u CHF – broj 31, mart 2017.

 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela – broj 30, februar 2017.

 • Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta – broj 28, decembar, 2016.

 • Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola? – broj 27, novembar, 2016.

 • Rokovi zastarelosti potraživanja – broj 26, oktobar 2016.

 • Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja – broj 25, septembar 2016.

 • Zastarelost potraživanja – broj 23 i 24, jul- avgust 2016.

 • Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje – broj 22, jun 2016.

 • Pretnja pri narušavanju javnog reda i mira – broj 21, maj 2016.

 • Nadležnost komunalne policije u vezi parkiranja i zaustavljanja vozila – broj 20, april 2016.

 • Reklamacija zloupotrebe platne kartice – broj 19, mart 2016.

 • Rok za izmirenje novčanih obaveza prema licima angažovanim po službenoj dužnosti i troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava – broj 16, decembar 2015.

 • Rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama – broj 15, novembar 2015.

 • Pretnja i ugrožavanje sigurnosti – broj 14, oktobar 2015.

 • Izmene Zakona o hipoteci – broj 13, septembar 2015.

 • Zakasnela naplata „solidarnog poreza” – broj 11 i 12, jul- avgust 2015.

 • Izricanje kazne za nepostojeći saobraćajni prekršaj – broj 10, jun 2015.

 • Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude – broj 9, maj 2015.

 • Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje – broj 8, april 2015.

 • Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku? – broj 7, mart 2015.

 • Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja – broj 6, februar 2015.

 • Odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u njemu za konkretno izvršeno delo – broj 4, decembar 2014.

 • Da li je poklon lekaru mito? – broj 5, januar 2015.

 • Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica – broj 3, novembar 2014.

 • Osvrt na pojedina rešenja iz Zakona o radu – broj 2, oktobar 2014.

 • Širenje panike putem društvenih mreža – broj 1, septembar 2014.

 • Raspoređivanje na konkretno radno mesto od strane suda – broj 114, februar 2024.
 • Povreda zabrane pušenja – broj 105, maj 2023.

 • Klauzula zabrane konkurencije – broj 102, februar 2023.

 • Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu – broj 100, decembar 2022.

 • Probni rad – broj 99, novembar 2022.

 • Sporna pitanja i stavovi sudske prakse kod nezakonitog prestanka radnog odnosa – broj 93, maj 2022.

 • Zloupotreba bolovanja – broj 91, mart 2022.

 • Ropski status – broj 87, novembar 2021.

 • Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda – broj 86, oktobar 2021.

 • Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju – broj 85, septembar 2021.

 • Stav Vrhovnog kasacionog suda o toplom obroku i regresu kod minimalne zarade u javnom sektoru – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Neplaćeni rad u prosveti – broj 82, jun 2021.

 • Upozorenje o postojanju razloga za otkaz – broj 59-60, jul-avgust 2019.

 • Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu – broj 52, decembar 2018.

 • Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije? – broj 50, oktobar 2018.

 • Pravni aspekt kriptovaluta – broj 47-48, jul-avgust 2018.

 • Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu – broj 42, februar 2018.

 • Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje – broj 37, septembar 2017.

 • Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva – broj 34, jun 2017.

 • Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja – broj 26, oktobar 2016.

 • Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti – broj 21, maj 2016.

 • Izmene pravosudnih zakona – broj 18, februar 2016.

 • Šta donosi Zakon o ozakonjenju objekata – broj 16, decembar 2015.

 • Pasivno legitimisano lice za podnošenje regresnog zahteva od strane Garantnog fonda u odsustvu ugovora o obaveznom osiguranju – broj 14, oktobar 2015.

 • Pravni aspekt očinstva u Republici Srbiji – broj 11-12, jul-avgust 2015.

 • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku sa aspekta novog zakona – broj 10, jun 2015.

 • Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku – broj 9, maj 2015.

 • Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti – broj 8, april 2015.

 • Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? – broj 7, mart 2015.

 • Problem tumačenja minulog rada – broj 5, januar 2015.

 • Zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja – broj 111, novembar 2023.
 • Nezakonita obrada podataka i postupanje banaka u cilju prodaje usluga – broj 110, oktobar 2023.
 • Korišćenje i zakup stanova i nepokretnosti u javnoj svojini – broj 104, april 2023.

 • (Zlo)upotreba video-nadzora – broj 93, maj 2022.

 • Šta donose izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? – broj 91, mart 2022.

 • Ograničenje javnog okupljanja? – broj 90, februar 2022.

 • Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija – broj 83-84, jul-avgust 2021.

 • Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana – broj 85, septembar 2021.

 • Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi – broj 54, februar 2019.

 • Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku – broj 27, novembar 2016.

 • Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu – broj 23-24, jul-avgust 2016.

 • Neuređenost pojma plodouživanja i poklona u našem pravnom sistemu i novine koje donosi novi Građanski zakonik – broj 19, mart 2016.

 • Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja? – broj 87, novembar 2021.

 • Šta je novo u „novom Zakonu o zaštiti potrošača? – broj 86, oktobar 2021.

 • Dejstvo povlačenja izjave za zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa – broj 112, decembar 2023.
 • Sporna pitanja kod aneksa ugovora o radu – broj 94, decembar 2022.

 • Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove – broj 88, decembar 2021.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari