Nastavak procesa usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku (u daljem tekstu: Koordinaciono telo), zauzima sledeće stavove:

1. Proces usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku nastavlja se nakon 1. juna 2018. godine.

2. Do okončanja procesa usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku primenjivaće se posebni zakoni.

3. Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Obrazloženje

Član 214. Zakona o opštem upravnom postupku propisao je obavezu usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku do 1. juna 2018. godine. Pomenuti rok je instrukcionog karaktera, što podrazumeva da protekom roka ne prestaje obaveza da se posebni zakoni usklade sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasno odredbi člana 3. Zakona o opštem upravnom postupku. Kako je proces usklađivanja trajan proces, to se obaveza usklađivanja odnosi na posebne zakone kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima, a koji još uvek nisu usklađeni sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i na sve zakone kojima će se na poseban način urediti pitanja upravnog postupka.

S obzirom na navedeno, nakon 1. juna 2018. godine će se primenjivati odredbe posebnih zakona, do njihovog usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Saglasno zadacima koji su dati Koordinacionom telu Vlade, obrazovanom Odlukom Vlade, na osnovu člana 214. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, Koordinaciono telo će nastaviti rad na proceni usklađenosti odredaba posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom posutpku, utvrđivanjem obaveze i obima usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku i nakon 1. juna 2018. godine.

Ovim pravnim stavovima osigurava se primena odredbe člana 214. Zakona o opštem upravnom postupku, trajnost procesa usklađivanja i obezbeđuje pravna sigurnost u upravnom postupanju.

(Obaveštenje Kordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku od 15. juna 2018. god. preuzeto sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: