Dodatno za – Zakon o vanparničnom postupku

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 243 sudske prakse i službenih mišljenja:

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
UTICAJ POZNAVANJA JEZIKA NACIONALNE MANJINE OD STRANE BELEŽNIKA I STRANKE NA OBAVEZNO PRISUSTVO SVEDOKA I PREVODIOCA (ČL. 177. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 18. I 25. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
IRELEVANTNOST PROGLAŠENJA TESTAMENTA ZA NJEGOVU FORMALNU I MATERIJALNU PUNOVAŽNOST I POSLEDICE NEOSPORAVANJA ISTOG (ČL. 106. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 164., 165. I 170. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NADLEŽNOST JAVNOG BELEŽNIKA ZA SPROVOĐENJE POVERENOG POSTUPKA AMORTIZACIJE HIPOTEKE (ČL. 52. ZAKONA O HIPOTECI, ČL. 30A ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 98. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
UTICAJ JAVNOG BELEŽNIKA SA SVOJSTVOM SUDSKOG PREVODIOCA NA OBAVEZNO PRISUSTVO SUDSKOG PREVODIOCA I SVEDOKA (ČL. 18. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 177. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE POKRENUTOG EX OFFICIO KADA SE POSTUPAK IZA OSTAVIOCA VEĆ VODI PRED SUDOM ILI DRUGIM JAVNIM BELEŽNIKOM (ČL. 294. ZPP I ČL. 16., 30. I 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ODRICANJE UČESNIKA OD PRISUSTVA SVEDOKA I SUDSKOG PREVODIOCA U POSTUPKU REKOGNICIJE (ČL. 177. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PUNOMOĆJE ZA DAVANJE NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 85. ZPP I ČL. 89. ZOO) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OBAVEZA OVERE POTPISA NA UGOVORU O DUGOROČNOM ZAKUPU NEPOKRETNOSTI UZ INDICIJE DA SE RADI O SIMULOVANOM UGOVORU (ČL. 2., 4. I 11. ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA, ČL. 165. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 66. ZOO) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ODBACIVANJE NEPOTPUNOG PREDLOGA ZA POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA (ČL. 101. ZPP I ČL. 89. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NASLEĐIVANJE DUGOVANOG POREZA I OBAVEZA IZMIRENJA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.04.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI ZAVEŠTANJA PROTEKOM ROKA ZA UPUĆIVANJE NA PARNICU (ČL. 24. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.01.2018. Apelacioni sud
KARAKTER ROKA ZA POKRETANJE PARNICE OD STRANE UČESNIKA U OSTAVINSKOM POSTUPKU (ČL. 24. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.10.2017. Viši sud
DEJSTVO NASLEDNIČKE IZJAVE DATE PUTEM TELEFONA I POSLEDICE IZOSTANKA SA ROČIŠTA (ČL. 115. I 118. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 219. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.09.2017. Viši sud
POGREŠNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KOD ODREĐIVANJA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 23, 135. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I 373. ZPP) 24.08.2017. Viši sud
PRIMARNA I SEKUNDARNA NADLEŽNOST ORGANA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE I VREDNOSTI EKSPROPRISANOG ZEMLJIŠTA (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 135. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.08.2017. Viši sud
PROCENA VREDNOSTI EKSPROPRISANOG ZEMLJIŠTA OD STRANE PORESKE UPRAVE (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 135. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.08.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 135. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.08.2017. Viši sud
DAVANJE DOZVOLE ZA PREGLEDANJE SPISA U OSTAVINSKOM POSTUPKU ZAINTERESOVANOM LICU OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA (ČL. 30. I 30D ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 149. ZPP) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OBAVEZA JAVNOG BELEŽNIKA DA REŠENJE O NASLEĐIVANJU DOSTAVI CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI I BANKAMA (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PRAVNA PRIRODA NALOGA ZA POVRATAK NEZAKONITO ODVEDENOG DETETA (ČL. 1. I 27. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAZVEDENI BRAČNI DRUG OSTAVIOCA KAO ZAKONSKI NASLEDNIK (ČL. 3. I 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.05.2017. Viši sud
OSPORAVANJE NUŽNOG DELA I UPUĆIVANJE NA PARNICU (ČL. 40. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.03.2017. Viši sud
MOGUĆNOST UPUĆIVANJA NA PARNICU RADI OSTVARIVANJA NUŽNOG DELA (ČL. 40. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.03.2017. Viši sud
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA VANPARNIČNOG POSTUPKA PENZIONERA, VLASNIKA VIŠE NEPOKRETNOSTI (ČL. 168. I 169. ZPP, ČL. 10 ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.03.2017. Viši sud
PRIMARNOST MIŠLJENJA SUDSKOG VEŠTAKA NEUROPSIHIJATRA KOD POSTOJANJA SUMNJE U POSLOVNU SPOSOBNOST PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 56. I 103. ZOO I ČL. 172. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBACIVANJU PRIGOVORA  (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 378. ZPP I ČL. 8. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU) 23.02.2017. Apelacioni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 02.02.2017. Viši sud
OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 33. ZAKONA O STANOVANJU) 25.01.2017. Viši sud
UTICAJ PASIVNE ULOGE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U SVOJSTVU PROTIVNIKA PREDLAGAČA NA VRAĆANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 42. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
SUDSKO PORAVNANJE KADA NEMA SUDSKOG POSTUPKA (ČL. 336. ZPP, ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 88. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 07.12.2016. Viši sud
ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE PRIVREMENOM ZASTUPNIKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 393. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 07.12.2016. Privredni apelacioni sud
POZITIVNE I NEGATIVNE NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 01.12.2016. Viši sud
OSTVARIVANJE PRAVA NA IMOVINI KOJA JE PREDMET ZAOSTAVŠTINE OD STRANE BIVŠEG SUPRUŽNIKA OSTAVIOCA (ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.10.2016. Viši sud
DEOBA SUVLASNIČKE IMOVINE (ČL. 148. I 154. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 19.10.2016. Viši sud
TROŠKOVI VANPARNIČNOG POSTUPKA PROGLAŠENJA NESTALOG ZA UMRLOG (ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.10.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8394/2014 – NADLEŽNOST SUDA I PORESKE UPRAVE KOD ODREĐIVANJA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČL. 1., 42. I 61. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 132. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.09.2016. Ustavni sud
VIŠE PODNOSILACA ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU KAO JEDNA STRANKA (ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 154. ZPP) 14.09.2016. Apelacioni sud
KARAKTERISTIKE PRAVA NA DEOBU SUVLASNIČKE ZAJEDNICE (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 149. I 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.07.2016. Viši sud
ODLUKA O SPORNOJ NAKNADNO PRONAĐENOJ IMOVINI (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.07.2016. Viši sud
SMRT STRANKE ILI NASLEDNIKA I UTICAJ NA OSTAVINSKI POSTUPAK (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
TOK ZASTARELOSTI  POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE KOD PROGLAŠENJA NESTALOG LICA ZA UMRLO (ČL. 376. ZOO I ČL. 63. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI SLEDBENICI PREMINULOG NASLEDNIKA I MOGUĆNOST PREKIDA POSTUPKA (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
UTVRĐIVANJE PRAVNIH SLEDBENIKA U SLUČAJU SMRTI NASLEDNIKA ILI STRANKE (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
ZASTUPANJE STRANKE OD STRANE ZAMENE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 82. ZPP) 21.06.2016. Viši sud
ZAMENIK PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U POSTUPKU ZA DELIMIČNO LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 76., 82.  I 374. ZPP I ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 147. PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2016. Viši sud
NADLEŽNOST PARNIČNOG SUDA KOD FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE (ČL. 1. ZPP, ČL. 16. I 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 36. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 14.06.2016. Viši sud
REŠENJE SUDA NA OSNOVU NASLEDNIČKIH IZJAVA KOJE NE PROIZVODE PRAVNO DEJSTVO (ČL. 30., 115. I 118. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU i ČL. 361. ZPP) 31.05.2016. Viši sud
UTVRĐIVANJE NASLEDNIKA I UDELA KOD PRAVA NA POVRAĆAJ ODUZETE IMOVINE ILI OBEŠTEĆENJE (ČL. 47. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.05.2016. Viši sud
ZAKLJUČAK AGENCIJE ZA RESTITUCIJU KAO USLOV ZA VOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 47. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.05.2016. Viši sud
ZASEBAN POSTUPAK PRED SUDOM KOJI IMA ZA CILJ DA SE UTVRDE KORISNICI VRAĆENE IMOVINE ILI OBEŠTEĆENJA (ČL. 47. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.05.2016. Viši sud
DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O NASLEĐIVANJU I PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE PREMA NASLEDNIKU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
SADRŽINA SOLEMNIZACIONE KLAUZULE U POGLEDU OBJAŠNJENJA I UPOZORENJA (ČL. 93B I 93Đ ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 172. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.05.2016. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODREDABA O POVERAVANJU RADNJI JAVNOM BELEŽNIKU (ČL. 30A I 110A ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 98. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 13.05.2016. Visoki savet sudstva
RAZLIČIT NAČIN DEOBE ZA POJEDINE VRSTE NEPOKRETNOSTI U SUVLASNIŠTVU (ČL. 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.04.2016. Viši sud
VANPARNIČNI POSTUPAK KOJI NE PROIZLAZI IZ PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (ČL. 22. I 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 11.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST U VANPARNIČNOM POSTUPKU ČIJI JE PRREDMET OTVARANJE SUDSKOG DEPOZITA (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 18.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSTAVLJANJE PRIVREMENOG STARAOCA ZAOSTAVŠTINE KADA SU NASLEDNICI POZNATI (ČL. 210. I 211. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 103. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.02.2016. Viši sud
MANJE VEROVATNO PRAVO (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.01.2016. Viši sud
UPUĆIVANJE NASLEDNIKA NA PARNICU KAO STRANKE SLABIJE U PRAVU (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU STRANKE SLABIJE U PRAVU I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 231. ZPP) 20.01.2016. Viši sud
PRIVREMENA MERA NEPRILASKA IMOVINI KOJA JE PREDMET ZAOSTAVŠTINE U OSTAVINSKOM POSTUPKU (ČL. 91. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 296. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.01.2016. Viši sud
PRIVREMENE MERE ZABRANE PRILASKA ZBOG POSTOJANJA OPASNOSTI DA DOĐE DO SUKOBA I FIZIČKOG OBRAČUNA U OSTAVINSKOM POSTUPKU (ČL. 91. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 297. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.01.2016. Viši sud
ODBACIVANJE UREDNOG PREDLOGA RADI UTVRĐENJA VREMENA I MESTA ROĐENJA (ČL. 71A, 71G I 71D ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 374. ZPP) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
SUDSKO PORAVNANJE PRE PODNOŠENJA TUŽBE I NADLEŽNOST SUDA (ČL. 336. ZPP, ČL. 22. I 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 8. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI SUPRUŽNIKA (ČL. 93. I 93B ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 172. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 29. ZOO) 20.10.2015. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
DEOBA IMOVINSKE ZAJEDNICE JAVNOM PRODAJOM U ODNOSU NA VANKNJIŽNE SUVLASNIKE (ČL. 149. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.10.2015. Viši sud
DEOBA IMOVINSKE ZAJEDNICE U ODNOSU NA LICA KOJA SU VANKNJIŽNI VLASNICI (ČL. 149. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.10.2015. Viši sud
PRAVA I DUŽNOSTI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U POSTUPKU LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 76. I 82. ZPP I ČL. 35. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 29.09.2015. Viši sud
IZJAVA O ODRICANJU OD NASLEĐA DATA SUDIJSKOM POMOĆNIKU (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.04.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-5793/2011 – MIŠLJENJE PSIHOLOGA I IZJAŠNJENJE LICA PRED SUDOM U POSTUPKU LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 36. I 38. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.12.2014. Ustavni sud
POSTUPANJE SUDA PO NEPOTPUNOM PREDLOGU ZA SPROVOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 94. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.10.2014. Viši sud
NASLEĐIVANJE NAKNADNO PRONAĐENE IMOVINE OSTAVIOCA OD STRANE PREMINULOG NASLEDNIKA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 123. I 125. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.10.2014. Viši sud
DOKAZIVANJE PRAVNE VALJANOSTI USMENOG TESTAMENTA (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.08.2014. Viši sud
NEPOSTOJANJE POSTUPANJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U PREDMETIMA KOJI SE ODNOSE NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 4. I 8. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA ZA DEPOSEDIRANO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (ČL. 11. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 09.07.2014. Apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG NEPOSTOJANJA ZAOSTAVŠTINE OBUHVAĆENE UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 10.06.2014. Viši sud
IMOVINA PRONAĐENA NAKON REŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 04.06.2014. Viši sud
PRETHODNO PITANJE U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 22. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.06.2014. Viši sud
POSLEDICE SUKCESIVNOG ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA RAZLIČITIM LICIMA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.05.2014. Viši sud
ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANO POLJOPRIVREDNO I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 132. I 133. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.05.2014. Viši sud
POSTOJANJE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE KAO PREDUSLOV DONOŠENJA REŠENJA O DEOBI STVARI (ČL. 149, 150. I 154. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.05.2014. Viši sud
PRAVO STANOVANJA MALOLETNE DECE NA STANU KOJI JE PREDMET DEOBE (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 154. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.04.2014. Apelacioni sud
PREINAČENJE I UKIDANJE RANIJE DONETOG REŠENJA PO PREDLOGU PREDLAGAČA (ČL. 21. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.04.2014. Viši sud
POSTUPAK UREĐENJA UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 142. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.04.2014. Viši sud
POZIVANJE I DOSTAVLJANJE PRIVREMENOM ZASTUPNIKU NASLEDNIKA (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 159. ZPP) 21.03.2014. Viši sud
ODOBRENJE STARATELJA KAO USLOV ZA ZAKLJUČENJE ODREĐENIH PRAVNIH POSLOVA (ČL. 40. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 19.02.2014. Viši sud
PRETPOSTAVKA ODRICANJA OD NASLEDNOG DELA NA NOVOPRONAĐENOJ IMOVINI (ČL. 130. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.01.2014. Viši sud
POSLEDICE POGREŠNE POUKE O PRAVNOM LEKU U SLUČAJU NAKNADNO PRONAĐENOG TESTAMENTA (ČL. 129. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.12.2013. Viši sud
UREDNOST PREDLOGA ZA DEOBU ZAJEDNIČKE STVARI ILI IMOVINE (ČL. 149. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.12.2013. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA NEGATIVNIH ČINJENICA (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNČNOM POSTUPKU) 27.11.2013. Viši sud
SADRŽAJ REŠENJA O UPUĆIVANJU NA PARNICU (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.11.2013. Viši sud
UTICAJ NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI NA ZAKONITOST REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.11.2013. Viši sud
DELIMIČNO REŠENJE O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.10.2013. Viši sud
DELIMIČNO LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI PO PREDLOGU ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 40. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.09.2013. Viši sud
PREKID VANPARNIČNOG POSTUPKA ZA DEOBU SUVLASNIČKE IMOVINE KADA JE UDEO PREDLAGAČA UTVRĐEN PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.09.2013. Viši sud
ISHOD POSTUPKA ZA LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI USLED GUBITKA AKTIVNE LEGITIMACIJE PREDLAGAČA (ČL. 32. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 05.09.2013. Viši sud
ISPLATA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE NA DOSUĐENI IZNOS NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 277. ZOO I ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.08.2013. Viši sud
IZRIČITO POSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 118. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.08.2013. Viši sud
ZAHTEV NASLEDNIKA ZA UVEĆANJE NASLEDNOG DELA PO OSNOVU TROŠKOVA SAHRANE OSTAVIOCA (ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.07.2013. Viši sud
SNOŠENJE TROŠKOVA VANPARNIČNOG POSTUPKA U ODNOSU NA INTERES STRANAKA (ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.07.2013. Viši sud
USLOV POTREBAN DA SE IZVRŠI DEOBA ZAJEDNIČKIH STVARI (ČL. 148. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.07.2013. Viši sud
UREĐENJE MEĐE PREMA FAKTIČKOM STANJU POSLEDNJEG MIRNOG POSEDA (ČL. 159. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.07.2013. Viši sud
PREDLOG ZA DONOŠENJE DOPUNSKOG REŠENJA U POGLEDU VEĆ POZNATE IMOVINE KOJA NIJE OBUHVAĆENA REŠENJEM O NASLEĐIVANJU (ČL. 121. I 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.06.2013. Viši sud
UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA NAD NEPOKRETNOSTIMA PRE OBUSTAVE RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.06.2013. Viši sud
POSEBNA ZNANJA SUDIJE KOJI POSTUPA U POSTUPKU PRODUŽENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 30, 72. DO 74. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.04.2013. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 32. ZAKONA O STANOVANJU) 13.03.2013. Viši sud
OBAVEZA SUDA KOD OVERE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171, 172, 173. I 184. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 06.03.2013. Apelacioni sud
CIVILNA DEOBA JAVNOM PRODAJOM U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.02.2013. Viši sud
ZAHTEV ZA IZDVAJANJE POJEDINIH STVARI ILI PRAVA IZ RASPRAVLJENE ZAOSTAVŠTINE (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.02.2013. Viši sud
ISTICANJE RUŠLJIVOSTI NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI U POGLEDU SASTAVA ZAOSTAVŠTINE (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 111. ZOO) 25.01.2013. Viši sud
PRAVNI INTERES KOD PROGLAŠENJA NESTALOG LICA ZA UMRLOG (ČL. 58. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.11.2012. Viši sud
UREĐENJE NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI OD STRANE SUDA (ČL. 142. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.10.2012. Viši sud
SADRŽINA PREDLOGA ZA DEOBU NEPOKRETNOSTI (ČL. 149. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.10.2012. Viši sud
PREDLOG ZA DOPUNU OSTAVINSKOG REŠENJA U POGLEDU IDENTIČNE IMOVINE (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.09.2012. Viši sud
OBUSTAVLJANJE POSTUPKA RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE ZBOG NEPOSTOJANJA IMOVINE (ČL. 26. I 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.07.2012. Viši sud
SADRŽAJ PREDLOGA ZA UREĐENJE NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 142. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.06.2012. Viši sud
UPUĆIVANJE PREDLAGAČA NA PARNICU (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 05.06.2012. Viši sud
POKRETANJE PARNICE PO OSNOVIMA KOJI SE NE SPOMINJU U REŠENJU O UPUĆIVANJU NA PARNICU (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.05.2012. Viši sud
OVLAŠĆENO LICE ZA UZIMANJE IZJAVE O ODRICANJU NASLEĐA U KORIST DRUGOG LICA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.05.2012. Viši sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KOJIM JE OBUHVAĆENA CELOKUPNA IMOVINA OSTAVIOCA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.05.2012. Viši sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PO PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 29. I 131. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 09.05.2012. Viši sud
OBAVEZA PREGLEDA LICA ČIJE SE LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI PREDLAŽE (ČL. 38. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.04.2012. Viši sud
OSPORAVANJE PUNOVAŽNOSTI ZAVEŠTANJA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE KAO NASLEDNIKA (ČL. 23. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.04.2012. Viši sud
UNIŠTENJE STVARI KOJE SU PREDMET DEOBE PRE ZAPOČETOG POSTUPKA DEOBE (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 09.03.2012. Viši sud
USLOV ZA OBUSTAVU OSTAVINSKOG POSTUPKA ZBOG POSTOJANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.01.2012. Viši sud
PROTIVUREČNOSTI IZMEĐU NALAZA VEŠTAKA I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE U POGLEDU MENTALNOG STANJA ZDRAVLJA LICA (ČL. 38. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 06.12.2011. Viši sud
ZNAČAJ FAKTIČKOG STANJA KOD REŠAVANJA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 141. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.11.2011. Viši sud
ŽALBA PROTIV NAREDBE SUDA O POPISU ZAOSTAVŠTINE (ČL. 96. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.11.2011. Viši sud
POKRETANJE PARNICE RADI OSPORAVANJA PUNOVAŽNOSTI ZAVEŠTANJA U ODREĐENOM ROKU (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.10.2011. Viši sud
UČEŠĆE U POSTUPKU REHABILITACIJE U SVOJSTVU PROTIVNIKA PREDLAGAČA NA OSNOVU MORALNIH I IDEOLOŠKIH INTERESA (ČL. 3. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 1. ZAKONA O REHABILITACIJI) 24.06.2011. Apelacioni sud
UPOZORENJE NA POSLEDICE NEDOLASKA NA ROČIŠTE ILI NEODAZIVANJA NA POZIV SUDA (ČL. 12. I 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.02.2011. Viši sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU RADI DOKAZIVANJA SUVLASNIČKOG DELA (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 01.02.2011. Viši sud
POLAGANJE KOD SUDA ZBOG ODBIJANJA NASLEDNIKA DA PRIMI DUGOVANU STVAR (ČL. 327. ZOO I ČL. 211. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.01.2011. Viši sud
RASPOREĐIVANJE NAKNADNO PRONAĐENE POKRETNE IMOVINE (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.09.2010. Viši sud
REVIZIJA PROTIV DRUGOSTEPENOG REŠENJA O REHABILITACIJI (ČL. 27. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
ZAMENA UGOVORA O ZAKUPU STANA REŠENJEM U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 34. ZAKONA O STANOVANJU) 04.05.2010. Viši sud
ODLUKA O SPORNOJ IMOVINI NAKON PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.04.2010. Viši sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV NALOGA ZA POVRATAK  DETETA PO KONVENCIJI O GRAĐANSKO-PRAVNIM  ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE (ČL. 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 401. i 412. ZPP) 24.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
ODBAČAJ PREDLOGA ZA UREĐENJE MEĐA (ČL. 279. ZPP I ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.05.2009.  Okružni sud
OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 06.05.2009.  Okružni sud
VANPARNIČNI POSTUPAK – DONOŠENJE REŠENJA KOJIM SE ZAMENJUJE UGOVOR O ZAKUPU (ČL. 34. ZAKONA O STANOVANJU) 15.04.2009.  Okružni sud
VANPARNIČNI POSTUPAK UREĐENJE MEĐA (ČL. 155. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.04.2009.  Okružni sud
OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.03.2009.  Okružni sud
NEOPOZIVOST DATE NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.03.2009.  Okružni sud
OSTAVINSKO REŠENJE I PREDLOG ZA DONOŠENJE DOPUNE REŠENJA (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.02.2009.  Okružni sud
VANPARNIČNI POSTUPAK UREĐENJE MEĐA (ČL. 155.-162. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.10.2008.  Okružni sud
OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 01.10.2008.  Okružni sud
OBUSTAVA POSTUPKA RASPRAVE ZAOSTAVŠTINE (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.09.2008.  Okružni sud
REŠENJE O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.02.2008.  Okružni sud
OSTAVINSKI POSTUPAK – POSTUPANJE SUDIJE (ČL. 115. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 07.02.2008.  Okružni sud
PREDLOG ZA DONOŠENJE DOPUNSKOG OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 06.02.2008.  Okružni sud
OSTAVINSKI POSTUPAK – ODRŽAVANJE ROČIŠTA – ČL. 104 st.3 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 23.01.2008.  Okružni sud
ODREĐIVANJE NAKNADE ZA ODUZETO PRAVO KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE PROSTORIJE (ČL. 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.01.2008.  Okružni sud
POSTUPAK LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 40 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.12.2007.  Okružni sud
VANPARNIČNI POSTUPAK UREĐENJA MEĐA (ČL. 155. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.11.2007.  Okružni sud
POSLEDICE PRAVOSNAŽNOSTI OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 129. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.04.2007.  Vrhovni sud
POSTUPANJE SUDA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U POSTUPKU ODREĐIVANJA NOVČANE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI (ČL. 134. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 26.12.2006.  Okružni sud
NAKNADA ZA ODUZETU NEPOKRETNOST (ČL. 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.12.2006.  Vrhovni sud
NOVOPRONAĐENA IMOVINA I RANIJE ODRICANJE OD NASLEĐA U KORIST DRUGOG NASLEDNIKA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 216. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.12.2006.  Okružni sud
RASPRAVNO NAČELO U VANPARNIČNOM POSTUPKU DEOBE ZAJEDNIČKE STVARI ILI IMOVINE (ČL. 151. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.11.2006.  Okružni sud
ZAOSTAVŠTINA I SVOJINSKA PRAVA NASLEDNIKA (ČL. 115. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.11.2006.  Okružni sud
ZASTARELOST POTRAŽIVANJA PRAVIČNE NAKNADE (ČL. 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 04.10.2006.  Vrhovni sud
LIŠAVANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 35 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.09.2006.  Okružni sud
PROMENA IZRAŽENE VOLJE NASLEDNIKA (ČL. 129. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 31.08.2006.  Vrhovni sud
SAČINJAVANJE SPORAZUMA O DEOBI NASLEDSTVA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
SPORAZUM O DEOBI NASLEĐA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
PREKID POSTUPKA DEOBE (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.04.2006.  Okružni sud
IZREKA REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.04.2006.  Okružni sud
OCENA ŽALBENIH NAVODA O POGREŠNO UTVRĐENOJ VISINI NOVČANE NAKNADE  ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI (ČL. 137. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 372. ZPP) 07.04.2006.  Okružni sud
OCENA ŽALBENIH NAVODA O POGREŠNO UTVRĐENOJ VISINI NOVČANE NAKNADE  ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI (ČL. 137. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 372. ZPP) 07.04.2006.  Okružni sud
UREĐENJE MEĐE (ČL. 155. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.03.2006.  Okružni sud
ZLOUPOTREBA PROCESNIH OVLAŠĆENJA (ČL. 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.03.2006.  Okružni sud
ZNAČAJ OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.03.2006.  Okružni sud
POVLAČENJE PREDLOGA ZA DEOBU (ČL. 12. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 02.03.2006.  Okružni sud
DELIMIČNO LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 40. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.02.2006.  Vrhovni sud
PITANJE PASIVNE LEGITIMACIJE (ČL. 140. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.02.2006.  Okružni sud
UREĐENJE NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 141. I 142. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.01.2006.  Okružni sud
USLOVI ZA DONOŠENJE ODLUKE O PRODUŽENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 36 I ČL. 37 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.12.2005.  Vrhovni sud
SASLUŠANJE LICA KOD PRODUŽENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 36. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.12.2005.  Vrhovni sud
ODREĐIVANJE NAKNADE PO PROPISIMA O EKSPROPRIJACIJI (ČL. 16. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.11.2005.  Vrhovni sud
PITANJE PRAVA NA NAKNADU (ČL. 140. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.11.2005.  Vrhovni sud
OSNOVNO I DOPUNSKO OSTAVINSKO REŠENJE (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.11.2005.  Okružni sud
OVLAŠĆENJE SUDA U POSTUPKU DEOBE ZAJEDNIČKIH NEPOKRETNOSTI (ČL. 153 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.10.2005.  Vrhovni sud
PRIHVATANJE LEGATA KONKLUDENTNOM RADNJOM (ČL. 117. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.10.2005.  Okružni sud
REŠAVANJE U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 22. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.10.2005.  Vrhovni sud
OSTAVINSKI POSTUPAK (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.08.2005.  Okružni sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU (ČL. 130. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.08.2005.  Okružni sud
SHODNA PRIMENA ODREDABA ZPP (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 19.07.2005.  Okružni sud
PREDMET ODREĐIVANJA NOVČANE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI (ČL. 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.06.2005.  Okružni sud
REŠENJE O PREKIDU (ČL. 24. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.03.2005.  Okružni sud
IZMENA UGOVOROM UREĐENOG NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 141, ČL. 142 I ČL. 144 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.02.2005.  Okružni sud
VAŽAN RAZLOG ZA ODLUČIVANJE PO NEBLAGOVREMENOJ ŽALBI (ČL. 21. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.01.2005.  Okružni sud
ODLUČIVANJE O NEBLAGOVREMENOJ ŽALBI U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 21. ST.3. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.01.2005.  Okružni sud
IZUZIMANJE STANA OD OTKUPA (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.10.2004.  Vrhovni sud
POSTUPAK DEOBE I UPLATA DEPOZITA ZA OBAVLJANJE UVIĐAJA I VEŠTAČENJA (ČL. 12. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.08.2004.  Okružni sud
NAKNADA ZA EKSPROPRISANE GRAĐEVINSKE OBJEKTE (ČL. 137 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 05.04.2004.  Okružni sud
ODREĐIVANJE NAKNADE ZA IZUZETO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (ČL. 135. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.03.2004.  Okružni sud
POSEBNE POTREBE UČESNIKA U DEOBI (ČL. 153 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.12.2003.  Okružni sud
POKRETANJE VANPARNIČNOG POSTUPKA OD STRANE ZAJEDNIČARA (ČL. 142. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 08.10.2003.  Vrhovni sud
UREĐENJE NAČINA UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 141. DO 147. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 08.10.2003.  Vrhovni sud
UREĐENJE NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 141. DO ČL. 147. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 10.02.2003.  Okružni sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.01.2003.  Okružni sud
TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 130. I 131. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 1. ZPP) 16.12.2002.  Vrhovni sud
SPAJANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.11.2002.  Okružni sud
TROŠKOVI PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJU (ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.08.2002. Viši trgovinski sud
NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA (ČL. 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 06.03.2002.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE SMRTI NEKOG LICA (ČL. 58. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.11.2001.  Vrhovni sud
DEOBA POKRETNIH STVARI (ČL. 153 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.09.2001.  Okružni sud
DEOBA ZEMLJIŠTA (ČL. 148 DO ČL. 154 ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.02.2001.  Okružni sud
PRETHODNO PITANjE U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČLAN 22. I 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 19.10.2000.  Vrhovni sud
PREKID OSTAVINSKOG POSTUPKA I UPUĆIVANjE NA PARNICU (ČLAN 23, 24, 119. I 121. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 45/95 I ČLAN 380. TAČKA 3. U VEZI SA ČLANOM 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.07.2000.  Okružni sud
ZAPISNIK O OVERI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU (ČLAN 195. ZAKONA O NASLEĐIVANjU I ČLAN 174. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.12.1999.  Vrhovni sud
LIŠENjE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČLANOVI 31. DO 41. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČLAN 274. ZAKONA O BRAKU I PORODIČNIM ODNOSIMA) 28.12.1999.  Vrhovni sud
POTVRDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD STRANE SUDA (ČL. 166, 184. I 186. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.12.1999.  Vrhovni sud
PISMENA ISPRAVA O UGOVORU ILI  ZAPISNIK KAO OSNOV ZA PUNOVAŽNOST UGOVORA (ČL. 166, 184. I 186. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.12.1999.  Vrhovni sud
USLOVI I NAČIN DEOBE ZAJEDNIČKE NEPOKRETNOSTI (ČLAN 152. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.11.1999.  Vrhovni sud
DEOBA ZAJEDNIČKE STVARI ILI IMOVINE (ČLAN 152. I 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.11.1999.  Vrhovni sud
UREĐENjE UPRAVLjANjA I KORIŠĆENjA ZAJEDNIČKE STVARI (ČLANOVI 141-145. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.06.1999.  Okružni sud
REŠENjE O DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČLANOVI 150. I 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.05.1999.  Okružni sud
POSTUPAK UREĐENjA NAČINA KORIŠĆENjA ZAJEDNIČKE STVARI (ČLAN 141. DO 145. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 02.03.1999.  Okružni sud
IZOSTANAK POJEDINIH UČESNIKA I ODRŽAVANjE ROČIŠTA (ČLAN 11. STAV 2. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.05.1998.  Okružni sud
CIVILNA DEOBA NEPOKRETNOSTI (ČLAN 153. STAV 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.05.1998.  Okružni sud
FORMALNA I MATERIJALNA PRAVNOSNAŽNOST REŠENjA O DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČLAN 150. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 10.12.1997.  Vrhovni sud
REŠAVANjE PRETHODNOG PITANjA U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČLAN 22. I 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 19.11.1997.  Vrhovni sud
REVIZIJA U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČLAN 146. STAV 2. U VEZI ČLANA 141. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 12.11.1997.  Vrhovni sud
KADA FIZIČKA DEOBA NEPOKRETNOSTI NIJE MOGUĆA (ČLAN 153. STAV 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.05.1997.  Vrhovni sud
POSTUPAK FIZIČKE DEOBE (ČLAN 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 31.03.1997.  Okružni sud
JAVNA PRODAJA NEPOKRETNOSTI (ČLAN 149. STAV 2, ČLAN 153. STAV 1. I ČLAN 154. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.02.1997.  Okružni sud
FIZIČKA DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČLAN 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 29.01.1997.  Okružni sud
ODBAČAJ PREDLOGA ZA DONOŠENjE REŠENjA KOJIM SE ZAMENjUJE UGOVOR O OTKUPU STANA (ČLAN 30. STAV 2. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU U VEZI SA ČLANOM 326. STAV 1. ZPP) 16.01.1997.  Okružni sud
OFICIJELNOST OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČLAN 89. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.01.1997.  Vrhovni sud
PONAVLjANjE POSTUPKA ZA RASPRAVLjANjE ZAOSTAVŠTINE ZAVRŠENOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENjEM O NASLEĐIVANjU (ČLAN 131. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.12.1996.  Okružni sud
POKRETANjE POSTUPKA ZA ODREĐIVANjE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST I NEZASTARIVOST PRAVA NA NAKNADU ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČLAN 134. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 02.10.1996.  Vrhovni sud
UREĐENjE MEĐA (ČLAN 160. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 02.07.1996.  Okružni sud
UČESNIK U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČLAN 3. STAV 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 04.06.1996.  Vrhovni sud
UREĐENjE MEĐA (ČLAN 162. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.04.1996.  Okružni sud
NADLEŽNOST SUDA U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČLAN 1. STAV 1. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 24.01.1996.  Vrhovni sud
PREKID OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČLAN 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.11.1995.  Okružni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O KUPOVINI STANA KOJI JE PREDMET ZAOSTAVŠTINE I PREKID OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČLAN 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.11.1995.  Okružni sud
DOSTAVA REŠENjA O NASLEĐIVANjU (ČLAN 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.11.1995.  Okružni sud
DEOBA PUTEM JAVNE PRODAJE NEPOKRETNOSTI (ČL. 149. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.03.1995.  Okružni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 54 modela

Predlog za davanje dozvole za stupanje u brak
Predlog za donošenje dopunskog ostavinskog rešenja
Predlog za donošenje privremene mere o obezbeđenju zaostavštine
Predlog za lišenje poslovne sposobnosti
Predlog za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost
Predlog za pokretanje ostavinskog postupka
Predlog za predaju kupovne cene u sudski depozit zbog povrede prava preče kupovine
Predlog za predaju stvari u sudski depozit
Predlog za privremeno uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari
Predlog za proglašenje nestalog lica za umrlo
Predlog za sastavljanje sudskog testamenta
Predlog za ukidanje pravnosnažnog rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo
Predlog za uređenje korišćenja zajedničke stvari – nepokretnosti
Predlog za uređenje međa
Predlog za utvrđivanje smrti lica
Predlog za vraćanje poslovne sposobnosti
Prijava prijema lica u zdravstvenu neuropsihijatrijsku ustanovu bez njegove saglasnosti ili bez odluke suda
Rešenje o delimičnom lišavanju poslovne sposobnosti
Rešenje o deobi zajedničke stvari prodajom
Rešenje o isplati novca iz sudskog depozita
Rešenje o potpunom lišenju poslovne sposobnosti
Rešenje o privremenom smeštaju u zdravstvenu ustanovu
Rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti
Zapisnik kod pokušaja sudskog poravnanja
Dopis za mišljenje organa starateljstva u vezi dozvole za stupanje u brak usvojioca i usvojenika
Davanje izjave o usmenom zaveštanju
Opoziv zaveštanja
Rešenje o postavljanju privremenog staraoca
Presuda o utvrđivanju povrede nužnog dela i redukciji testamenta i poklona
Rešenje o upućivanju na parnicu
Zapisnik sa ročista po predlogu za davanje dozvole za stupanje u brak
Žalba na ostavinsko rešenje
Rešenje o mesnoj nenadležnosti u vanparničnom postupku
Rešenje o upućivanju na parnicu radi utvrđivanja nedostojnosti naslednika
Žalba na ostavinsko rešenje
Poziv na ročište za raspravljanje zaostavštine
Punomoćje za davanje nasledničke izjave
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio sud
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio javni tužilac
Žalba zbog neodlučivanja o prigovoru radi ubrzavanja postupka
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ako se vodi postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
Žalba zbog izostanka naloga predsednika suda za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Žalba zbog izostanka naloga neposredno višeg javnog tužioca za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Žalba zbog nepreduzimanja naloženih procesnih radnji u ostavljenom roku
Žalba zbog nedonošenja obaveznog uputstva za ubrzavanje postupka od strane neposredno višeg javnog tužioca
Tužba radi novčanog obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Zahtev za rehabilitaciju
Predlog za amortizaciju menice
Oglas u postupku proglašenja nestalog lica za umrlo
Obrazac zahteva arhivi suda za dostavu spisa
Obrazac zahteva za razgledanje spisa
Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 3 komentara:

OBAVEZNOST PRISUSTVA LICA PREMA KOME SE VODI POSTUPAK LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 36. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU)
NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA O STANJU MENTALNOG ZDRAVLJA LICA KOJE SE LIŠAVA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 38. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: