Dodatno za – Zakon o privrednim društvima

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 289 sudskih praksi i službenih mišljenja:

IZDAVANJE RAČUNA STRANOG PRAVNOG LICA PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE JE NJEGOV PORESKI PUNOMOĆNIK (ČL. 10A I 42. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 11.06.2019. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE NABAVNE CENE UDELA U SVRHU UTVRĐIVANJA KAPITALNOG DOBITKA (ČL. 72. DO 74. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 151. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 22.05.2019. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROŠIRENJE TUŽBE NA NOVOFORMIRANE SUBJEKTE NAKON STATUSNE PROMENE (ČL. 101., 192. I 205. ZPP I ČL. 483. I 489. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 16.05.2019. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA USKLAĐIVANJA OPŠTIH AKATA PRIVREDNOG DRUŠTVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA POSEDOVANJE I KORIŠĆENJE PEČATA (ČL. 25. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 16.11.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 2. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, ČL. 61. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I ČL. 8. I 19. ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI) 15.11.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
INSTRUKCIJA U VEZI REALIZACIJE UKIDANJA OBAVEZE UPOTREBE PEČATA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, PREDUZETNIKE I DRUGA PRAVNA LICA PRIVATNOG PRAVA (ČL. 25. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 05.11.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSNOVICA POREZA NA IMOVINU PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU ZA POSLOVNI OBJEKAT KOJI SE NE KORISTI (ČL. 6., 7. I 7A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 02.10.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PODNOŠENJE CARINSKOM ORGANU DOKAZA O BROJU ZAPOSLENIH U PRIVREDNOM DRUŠTVU RADI  OSLOBAĐENJA OD DAŽBINA NA UVOZ OPREME (ČL. 14. ZAKONA O ULAGANJIMA) 20.09.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA KOJI REZIDENT VELIKE BRITANIJE OSTVARI PRODAJOM UDELA U KAPITALU DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA DRUGOM DOMAĆEM PRAVNOM LICU (ČL. 72A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU PORESKOJ ADMINSTRACIJI) 31.08.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ČIJI JE PREDMET PRENOS OSNIVAČKIH PRAVA NA PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 175. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PRODAJU NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA NA ČIJEM UDELU POSTOJI ZABELEŽBA IZVRŠENJA (ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 318. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OBAVEZA PRIJAVE NOVE KONCENTRACIJE NASTALE PROMENOM KONTROLE NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM (ČL. 17. I 61. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE) 11.07.2018. Vrhovni kasacioni sud
EMISIONA CENA AKCIJA I IZUZETAK OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA KOD KORIŠĆENJA PRAVA PREČE KUPOVINE (ČL. 260. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 12. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA I ČL. 22. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA) 10.07.2018. Komisija za hartije od vrednosti
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKOG LICA KOJE OSTVARI PRODAJOM UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJI JE IMAO NEPREKIDNO NAJMANJE DESET GODINA (ČL. 72. I 72A ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 22.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DATUM STICANJA STATUSA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 1. I 3. ZAKONA O PRETVARANJU DRUŠTVENE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRUGE OBLIKE SVOJINE) 20.06.2018. Privredni apelacioni sud
OZNAČAVANJE RADNJE I IMENA PREDUZETNIKA U TUŽBI (ČL. 74. ZPP I ČL. 83. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 19.06.2018. Apelacioni sud
POGREŠNO OZNAČAVANJE ADRESE PRIVREDNOG DRUŠTVA U PRESUDI (ČL. 131., 136. I 355. ZPP I ČL. 20. I 22. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.06.2018. Privredni apelacioni sud
OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU KOD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U SVOJINI GRADA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE IMALAC PRAVA KORIŠĆENJA ILI KORISNIK NEPOKRETNOSTI (ČL. 2. I 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 11.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE POREZOM NA KAPITALNI DOBITAK PRENOSA UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 72- 77. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 30.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PROMETA ALKOHOLNOG I BEZALKOHOLNOG PIĆA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA TERITORIJE AP KIM (ČL. 3. I 61. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 24.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBJEKTIVNA ODGOVORNOST LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU (ČL. 63. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 154. ZOO) 17.05.2018. Vrhovni kasacioni sud
TERET DOKAZIVANJA REGULISANJA MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA KOD PROMENE POSLODAVCA I SOLIDARNA ODGOVORNOST (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 231. ZPP) 10.05.2018. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE ZNAČAJA VRSTE STATUSNE PROMENE POSLODAVACA ZBOG ZAKLJUČENJA ANEKSA SA ZAPOSLENIM (ČL. 147. ZAKONA O RADU I ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.05.2018. Apelacioni sud
NOVČANO POTRAŽIVANJE NASTALO PRE STATUSNE PROMENE (ČL. 147. I 148. ZAKONA O RADU I ČL. 489. I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 08.05.2018. Apelacioni sud
PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU OTPISA POTRAŽIVANJA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA KOJE OBVEZNIK IMA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU IZ HRVATSKE (ČL. 16. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 28.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODGOVORNOST ZA ZARADE I DOPRINOSE NASTALE PRE STATUSNE PROMENE (ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 147. ZAKONA O RADU) 27.03.2018. Apelacioni sud
OSLOBOĐENJE OD POREZA NA UPOTREBU PLOVILA U SVOJINI FIZIČKOG LICA ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE PLOVILO KORISTI ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI (ČL. 13., 14. I 15A ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA) 21.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA FIZIČKOG LICA OD PRODAJE UDELA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 72., 72A, 73. I 74. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 02.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POREZ NA KAPITALNI DOBITAK PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PRODAJOM UDELA U ODNOSU NA VREDNOST UDELA KOJI JE BIO PREDMET DOKAPITALIZACIJE (ČL. 72., 72A, 73. I 74. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I 151. I 172. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 19.02.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO PRIVREDNOG DRUŠTVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU RUINIRANOG OBJEKTA (ČL. 2., 10. I 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 09.02.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSLOBOĐENJE OD POREZA NA UPOTREBU PLOVILA ZA PLUTAJUĆI OBJEKAT KOJI JE DAT NA KORIŠĆENJE PRIVREDNOM DRUŠTVU ČIJI JE VLASNIK OBJEKTA ČLAN (ČL. 13., 15A  ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE U NOŠENJE DOBARA, ČL. 3. ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA I ČL. 47. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 29.01.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KRAĆI ROK ZA NAMIRENJE DUGA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZA DUŽNIKA U LIKVIDACIJI (ČL. 527. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 41., 43. I 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.01.2018. Privredni apelacioni sud
NAKNADNO ODOBRENJE PRAVNOG POSLA KOD KOJEG POSTOJI SUKOB INTERESA (ČL. 61., 62., 65. I 66. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 62. ZAKONA O ZADRUGAMA I ČL. 52. I 55. ZOO) 07.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA OSNIVAČA DA ZAHTEVA NAKNADU ŠTETE NA IMOVINI PREDUZEĆA (ČL. 44., 151. I 152. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PRIPAJANJU KOJI OBUHVATA I NEPOKRETNOSTI KOJE INAČE NE BI MOGLE BITI PREDMET PROMETA (ČL. 486. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8107/2015 – USLOVI ZA ISKLJUČENJE ČLANA ODLUKOM SUDA (ČL. 142. I 196. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 06.07.2017. Ustavni sud
PRAVILNO OZNAČENJE TUŽENOG KOD TUŽBE PROTIV OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA (ČL. 98. I 192. ZPP I ČL. 571. I 573. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 21.06.2017. Privredni apelacioni sud
KONSTITUISANJE HIPOTEKE NA IMOVINI DRUŠTVA ČIJA VREDNOST PRELAZI VREDNOST OBEZBEĐENOG KREDITA (ČL. 470. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 16. I 38. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 993. ZOO) 15.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE PRAVNIH RADNJI AKTIVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 119. I 120. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 103., 104. I 308. ZOO) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PORESKI TRETMAN USLUGA IZNAJMLJIVANJA PREVOZNIH SREDSTAVA PREDSTAVNIŠTVU STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 12. I 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 15.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8231/2014 – SVOJSTVO STRANKE U PARNIČNOM I OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA PREDUZETNIKA (ČL. 83. I 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 74. ZPP I ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.04.2017. Ustavni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA ZA UPLATU DOPRINOSA KOD STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE (ČL. 489. I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 51. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 21. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.04.2017. Apelacioni sud
ISTUPANJE IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U BILO KOJE DOBA (ČL. 187. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.04.2017. Privredni apelacioni sud
USLOVI ZA POSTOJANJE ODGOVORNOSTI OSNIVAČA ZA OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 18. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.04.2017. Privredni apelacioni sud
NAČIN EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA PRIVREDNOG DRUŠTVA TROŠKOVA KOTIZACIJE I SMEŠTAJA ZAPOSLENIH I KLIJENATA RADI UČEŠĆA NA SIMPOZIJUMU (ČL. 13. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 12.04.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTICAJ PROMENE PROCENTA UČEŠĆA U KAPITALU NA PRAVO NA PORESKO IZUZIMANJE KOD PRODAJE UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 72. I 72A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 03.04.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN NAKNADE ZAPOSLENOM NA IME ZAKUPA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 65A I 65B ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 20.03.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DEJSTVO PRAVNOSNAŽNE ODLUKE PO TUŽBI NESAGLASNOG AKCIONARA NA SVE AKCIONARE (ČL. 476. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 08.03.2017. Privredni apelacioni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST NOVOOSNOVANIH SUBJEKATA ZA ISPLATU REGRESA I ISHRANE U TOKU RADA (ČL. 118. I 147. ZAKONA O RADU I ČL. 452. ZOO I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 27.02.2017. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA ZBOG PRIJAVE FIKTIVNE ADRESE DUŽNIKA OD STRANE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA (ČL. 363. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 22.02.2017. Privredni apelacioni sud
ODGOVORNOST LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ZA ŠTETU ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOSTAVE NA OZNAČENOJ ADRESI (ČL. 363. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 22.02.2017. Privredni apelacioni sud
RAČUNANJE I NAKNADA ŠTETE OD LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ZBOG ONEMOGUĆAVANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA(ČL. 363. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 279. ZOO I ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.02.2017. Privredni apelacioni sud
POSEBNA IZBORNA MESNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA PROTIV PRAVNOG LICA KOJE IMA OGRANAK (ČL. 54. ZPP. I ČL. 567. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 18.01.2017. Viši sud
MOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE OD DUŽNIKA U LIKVIDACIJI (ČL. 527. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 41. I 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.01.2017. Privredni apelacioni sud
LIKVIDACIJA KAO OSNOV ZA POBIJANJE REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 527. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.01.2017. Privredni apelacioni sud
LIKVIDACIJA KAO RAZLOG ZA PREKID IZVRŠNOG ILI PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 527. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 3., 29. I 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 222. ZPP) 12.01.2017. Privredni apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 231. ZPP, ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 452. ZOO I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREKID POSTUPKA ZBOG STATUSNE PROMENE DRUŠTVA (ČL. 222. ZPP I ČL. 485. I 486. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.12.2016. Apelacioni sud
RASPODELA DOBITI ZAPOSLENIMA NA OSNOVU ODLUKE SKUPŠTINE (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.12.2016. Apelacioni sud
OBLIGACIONO-PRAVNI ZAHTEV BIVŠEG BRAČNOG DRUGA POVODOM OSNIVAČKOG ULOGA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 171. I 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 151. I 152. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 09.12.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE PRIVREMENOM ZASTUPNIKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 393. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 07.12.2016. Privredni apelacioni sud
FAKTIČKI RAD PRE REGISTRACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA I OBAVEZA PRIJAVE NA SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 34. ZAKONA O RADU, ČL. 3. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 11. ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) 05.12.2016. Apelacioni sud
NIŠTAVOST UGOVORA USLED NEDOZVOLJENOG RASPOLAGANJA IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI (ČL. 108. ZOO I ČL. 137., 442. I 443. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO PRAVNO LICE I STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. ZPP,  ČL. 573. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 3. ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I ČL. 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
FORMA SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENJE LIČNOG IMENA U NAZIVU PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 12. I 30. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
MANJI BROJ ČLANOVA NADZORNOG ODBORA OD BROJA PREDVIĐENOG STATUTOM DRUŠTVA (ČL. 386., 433. I 436. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ZAPOSLENI POVREĐEN NA RADU PRE POSTUPKA LIKVIDACIJE POSLODAVCA (ČL. 534. I 535. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 31. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRENOS IMOVINE BRISANOG UDRUŽENJA KAO OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 42. I 43. ZAKONA O UDRUŽENJIMA, ČL. 6. ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE I ČL. 1. I 16. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
INSTRUKTIVNI ROK I RAZLOZI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA OD STRANE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA (ČL. 539. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRELAZ POTRAŽIVANJA SA LIKVIDIRANOG DRUŠTVA NA NJEGOVE OSNIVAČE (ČL. 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 541. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PROMENA PRAVNE FORME STRANKE PRE ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE (ČL. 22. I 478. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 355. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DAVANJE ZAJMA DRUŠTVU KADA TO NIJE ODREĐENO OSNIVAČKIM AKTOM ILI ODLUKOM SKUPŠTINE (ČL. 178. I 180. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.11.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4164/2014 – ZAHTEV ZA NAKNADU OD SUPSIDIJARNOG DUŽNIKA PO OKONČANJU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 03.11.2016. Ustavni sud
NEOPHODNI USLOVI ZA PRIMENU INSTITUTA PROBIJANJA PRAVNE LIČNOSTI (ČL. 15. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 27.10.2016. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČENJA U ZASTUPANJU DRUŠTVA NEEVIDENTIRANA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE (ČL. 33. I 584. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 27.10.2016. Privredni apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU IMOVINE I UDELA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 44. DO 47. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 293., 296. I 297. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA IZMEĐU BIVŠIH ČLANOVA DRUŠTVA (ČL. 160. I 162. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
POBIJANJE VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA OD STRANE POVERIOCA KOJI JE NAPLATIO SVOJE POTRAŽIVANJE (ČL. 59. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 16.10.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3917/2014 – OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NEMA SVOJSTVO OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI (ČL. 6. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 29.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6715/2013 – UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETE U VIDU IZMAKLE KORISTI NEZAVISNO OD DELATNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 189. ZOO I ČL. 4. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 29.09.2016. Ustavni sud
CELISHODNOST ZAHTEVA ZA PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA DRUŠTVA (ČL. 241. I 243. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.08.2016. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA OSLOBOĐENJE POSLODAVCA PRETHODNIKA OD OBAVEZA PREMA ZAPOSLENIMA (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 446., 448. I 452. ZOO I ČL. 505. I 506. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 22.08.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA FIZIČKO LICE – NEREZIDENTA REPUBLIKE SRBIJE KOJI JE OSNIVAČ I DIREKTOR PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 6. I 53. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 18.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREDUZETNIK KAO STRANKA U POSTUPKU I ODGOVORNOST NAKON PRESTANKA SVOJSTVA PREDUZETNIKA (ČL. 83. I 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 74. ZPP) 16.08.2016. Privredni apelacioni sud
NIŠTAVOST POSLOVA ZAKLJUČENIH UZ POVREDE PRAVILA O SUKOBU INTERESA I ZAŠTITE KONKURENCIJE (ČL. 37. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.08.2016. Privredni apelacioni sud
TUŽBA ZA PROBOJ PRAVNE LIČNOSTI BEZ POSTOJANJA POSLOVNOG ODNOSA SA TUŽENIM PRIVREDNIM SUBJEKTOM (ČL. 15. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
PLAĆANJE DOPRINOSA PO OSNOVU UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU STEČENOG NASLEĐIVANJEM (ČL. 6. I 23. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 04.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE OBVEZNIKU KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI KAO PREDUZETNIK BRISANJEM IZ EVIDENCIJE APR (ČL. 29. I 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE LICA KOJE JE U APR REGISTROVANO KAO NEOGRANIČENI ZASTUPNIK DRUŠTVA (ČL. 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 191. I 192. ZAKONA O RADU) 29.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOKUMENTA PREDVIĐENA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM POTPISANA OD STRANE ZASTUPNIKA OGRANKA PONUĐAČA (ČL. 61. I 78. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 567. I 570. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PORESKO OSLOBOĐENJE NA UVOZ OPREME KOJA PREDSTAVLJA ULOG STRANOG LICA U DOMAĆE PRIVRDNO DRUŠTVO (ČL. 26. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 27.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSTOJANJE POVEZANOSTI MEĐU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I OBAVEZA SAČINJAVANJA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 14.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA KONTROLNOG AKCIONARA DA ISPLATI RAZLIKU U CENI AKCIONARIMA KOJI SU PRIHVATILI PONUDU ZA PREUZIMANJE (ČL. 522. I 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 22. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA) 10.06.2016. Komisija za hartije od vrednosti
TUŽBENI ZAHTEV AKCIONARA ZA DOSTAVLJANJE ODLUKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI (ČL. 1. ZPP I ČL. 466. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.06.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM PRIVREDNOG DRUŠTVA NASTALOG PODELOM UZ OSNIVANJE (ČL. 25. ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM I ČL. 488. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 31.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA PORESKO IZUZIMANJE ZA PRODAJU UDELA U NOVOOSNOVANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU NASTALOM IZDVAJANJEM (ČL. 72A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 27.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UGOVOR O RADU DIREKTORA KOD JEDNOČLANOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA (ČL. 30. I 48. ZAKONA O RADU I ČL. 326. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 26.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA PROTIVVREDNOSTI UDELA OD DANA PRESTANKA SVOJSTVA ČLANA (ČL. 180. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK ISTUPANJA I OPRAVDANI RAZLOZI ZA ISTUPANJE IZ DRUŠTVA (ČL. 178. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
UPLATA DOPRINOSA ZA FIZIČKO LICE KOJE JE OSNIVAČ DVA PRIVREDNA DRUŠTVA I ZAPOSLENO U JEDNOM OD NJIH (ČL. 6. I 7. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 17.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UPLATA DOPRINOSA ZA FIZIČKO LICE KOJE JE OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE U RADNOM ODNOSU NITI OVLAŠĆENO LICE (ČL. 6. I 53. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 17.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA OBVEZNIKA PRILIKOM PRODAJE SOPSTVENOG UDELA (ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 16.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
AKTIVNA I PASIVNA LEGITIMACIJA KOD DERIVATIVNE TUŽBE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 31. I 41. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ USAGLAŠAVANJA PRAVNE FORME SA ODREDBAMA VAŽEĆEG ZAKONA NA PRAVNO SLEDBENIŠTVO (ČL. 478. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ PROMENE PRAVNE FORME NA PRAVNI SUBJEKTIVITET PRAVNOG LICA (ČL. 478. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE PRENOSA UDELA BEZ NAKNADE U SLUČAJU KADA PRIVREDNO DRUŠTVO SVOJ UDEO U DRUGOM PRIVREDNOM DRUŠTVU PRENESE NA SVOG OSNIVAČA (ČL. 85. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ČL. 14. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 25.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE USLUGE GENETIČKOG TESTIRANJA VENSKE KRVI TRUDNICA, KOJE OBVEZNIKU PDV – POLIKLINICI PRUŽA PRIVREDNO DRUŠTVO SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU (ČL. 10. I 12. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 20.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREMENA MERA RADI SPREČAVANJA IZVRŠENJA ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA (ČL. 306. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 20.04.2016. Privredni apelacioni sud
OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA PO OSNOVU PRIHODA KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU U SLUČAJU KADA JE UDEO POVEĆAN PRETVARANJEM NERASPOREĐENE DOBITI U KAPITAL DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (ČL. 74. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 04.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN KONSTITUISANJA PRAVA SVOJINE NA DELU NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU UGOVORA O SUINVESTIRANJU ZAKLJUČENOG IZMEĐU INVESTITORA I PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 23. I 24A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 04.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE I PRIVREMENA MERA ZBOG PROBIJANJA PRAVNE LIČNOSTI (ČL. 404. ZPP I ČL. 18. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE PRIHODA U VIDU NAGRADE KOJU REZIDENTNO PRIVREDNO DRUŠTVO DODELJUJE REZIDENTU BOSNE I HERCEGOVINE (ČL. 8. I 85. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 30.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UREĐIVANJE OSNOVNIH PRAVILA I PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI I REDOSLED RASPOREĐIVANJA DOBITI (ČL. 14. ZAKONA O RADU I ČL. 270. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 21.03.2016. Apelacioni sud
RASKID UGOVORA O PRENOSU UDELA NAKON UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA (ČL. 61. I 66. ZOO I ČL. 128. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE STATUSNO-PRAVNOG DEJSTVA UGOVORA O PRENOSU UDELA (ČL. 13. I 14. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA ČLANOVIMA OD KOJIH JE PRAVO SVOJINE STEČENO UNOŠENJEM ULOGA (ČL. 23. I 27. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 14.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VANPARNIČNI POSTUPAK KOJI NE PROIZLAZI IZ PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (ČL. 22. I 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 11.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRIZNAVANJE U POSTUPKU LIKVIDACIJE RASHODA PO OSNOVU OBEZVREĐENJA OBVEZNIKOVOG UČEŠĆA U KAPITALU DRUGOG PRIVREDNOG DRUŠTVA, KOJI NIJE BIO PRIZNAT U PORESKOM BILANSU (ČL. 22V ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 07.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UPOZORENJE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU NAKON PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 302. I 306. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PORESKI TRETMAN PRENOSA TEHNOLOŠKE OPREME PRIVREDNOM DRUŠTVU IZ AUSTRIJE (ČL. 4. I 5. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 23.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE DIVIDENDI KOJE REZIDENTNO PRIVREDNO DRUŠTVO ISPLAĆUJE OSNIVAČU – NEREZIDENTNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU IZ HOLANDIJE KOJE JE REZIDENTNOM ISPLATIOCU DIVIDENDI PRILOŽILO POTVRDU O REZIDENTNOSTI ČEŠKE REPUBLIKE (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 11.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NA ISPLATU NAKNADE PO OSNOVU KAŠNJENJA U PLAĆANJU (ČL. 48. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 2. I 83. ZAKONA O ADVOKATURI, ČL. 5. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA I ČL. 76. ZKP) 11.02.2016. Viši sud
PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA NA ADVOKATE (ČL. 48. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 2. I 83. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 5. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA) 11.02.2016. Viši sud
OPOREZIVANJE POSLOVA KOJE OBVEZNIK PDV – PRIVREDNO DRUŠTVO VRŠI JAVNOM POŠTANSKOM OPERATORU U VEZI SA PRUŽANJEM PLATNIH USLUGA KOJE JAVNI POŠTANSKI OPERATOR PRUŽA KRAJNJIM KORISNICIMA (ČL. 3. I 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 02.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA ISPLATE UČEŠĆA U DOBITI (ČL. 270. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 14. ZAKONA O RADU) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOJI VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO U STEČAJU, REPUBLICI SRBIJI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA (ČL. 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 24A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 28.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE OBJEKATA KOJI OBVEZNIK PDV – PRIVREDNO DRUŠTVO VRŠI UPRAVI CARINA (ČL. 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 26.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
STICANJE AKCIJA U PRIVATIZACIJI I NAKNADNO STICANJE AKCIJA ČIJI PRINUDNI OTKUP NIJE BIO MOGUĆ (ČL. 6. I 8. ZAKONA PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA, ČL. 81. ZAKONA O PRIVATIZACIJI I ČL. 515. I 522. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 15.01.2016. Komisija za hartije od vrednosti
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE GOTOVIH MLEČNIH PROIZVODA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU, NAMENJENIH ZA DALJI PROMET NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU (ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 15.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREKLUZIVAN ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA (ČL. 217. I 376. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 14.01.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA KORIŠĆENJA RAČUNA (KONTA) PRIVREDNOG DRUŠTVA PRILIKOM VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA (ČL. 13. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 11.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVEZANOST IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI SU OSNIVAČI BRAČNI DRUGOVI (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 04.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MEĐUNARODNA NADLEŽNOST PO TUŽBI MANJINSKIH AKCIONARA PROTIV STICAOCA AKCIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA (ČL. 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA, ČL. 6. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTVA, ČL. 7. I 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 53. I 55. ZPP I 54. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U TOKU PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 74. ZPP I ČL. 91. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
POGREŠNA OCENA KREDITNOG RIZIKA BANKE I NIŠTAVOST ZALOŽNE IZJAVE (ČL. 103. ZOO I ČL. 35. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE VLASNIKA KAPITALA DA ODLUČUJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA IZ RADNIH ODNOSA (ČL. 192. ZAKONA O RADU I ČL. 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2015. Apelacioni sud
OPOREZIVANJE ISPLAĆENOG VIŠKA DEOBNE MASE RASPODELJENOG ČLANU PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU (ČL. 35. ZAKONA O  POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 61. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 04.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRENOSA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA ZAPOSLENIMA- OSNIVAČIMA KOJE NE PREDSTAVLJA DAVANJE PO OSNOVU RASPODELE DOBITI (ČL. 14. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 25.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN ULAGANJA APSOLUTNIH PRAVA U KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA KUPOVINOM NEPOKRETNOSTI (ČL. 31. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 23.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI U SLUČAJU PRODAJE UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 72. I 72A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 17.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREUZIMANJE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD STRANE BANKE KOJA SA NJIMA ČINI GRUPU PRIVREDNIH DRUŠTAVA (ČL. 15. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 17.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODREĐIVANJE OD STRANE SUDA NOVOG ROKA ZA USKLAĐIVANJE ORGANA (ČL. 591. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 17.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PORESKI TRETMAN POKLONA KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO PREKO OBVEZNIKA DAJE PORODILJAMA U REPUBLICI SRBIJI (ČL. 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 14. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ) 14.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN NOVČANIH SREDSTAVA KOJA PRIVREDNO DRUŠTVO DOBIJA IZ BUDŽETA GRADA ZA REALIZACIJU PROJEKTA (ČL. 5. I 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 10.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRENOS AKCIJA IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA ISTIM POSREDNIM VLASNIKOM I PREMA PRAVU STRANE DRŽAVE (ČL. 2. I 8. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA) 09.09.2015. Komisija za hartije od vrednosti
REFUNDACIJA PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA KUPLJENOG OD PRIVREDNOG DRUŠTVA KOME JE OBVEZNIK PDV IZVRŠIO PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA (ČL. 56A ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 07.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSNIVAČI I ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO OSIGURANICI SAMOSTALNIH DELATNOSTI (ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 07.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OPOREZIVANJE OBJEKATA I PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA PORESKOG OBVEZNIKA – PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 7. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 02.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN NENOVČANOG ULOGA U VIDU AKCIJA U OSNIVAČKI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA (čl. 72, 73. I 74. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 21.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NETO PRIHOD ZAPOSLENIH ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PRIVREDNOM DRUŠTVU „PRVA ISKRA–LAB“ D.O.O. KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 1. I 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 21.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZARADA I NETO DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA U VODOPRIVREDNOM DRUŠTVENOM PREDUZEĆU „REGULACIJE“ KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 1. I 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 21.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA NASTAVAK KORIŠĆENJA PORESKOG PODSTICAJA U SLUČAJU PRENOSA DELA SREDSTAVA NA DRUGO PRIVREDNO DRUŠTVO PRE ISTEKA PERIODA PORESKOG OSLOBOĐENJA (ČL. 50A i 50V ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 17.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU DVA PRIVREDNA DRUŠTVA KAO USLOV DA SE SMATRAJU POVEZANIM (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 03.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVEZANOST IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOD KOJIH JE JEDINI ČLAN JEDNOG MAJKA A DRUGOG SIN (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 29.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTICAJ REGISTRACIJE PRETEŽNE DELATNOSTI NA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA (ČL. 27. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 4. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA POBIJANJE ODLUKE DONETE NA SEDNICI SKUPŠTINE I NAKNADU ŠTETE (ČL. 376. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIMENA FIFO METODE NA NIVOU POJEDINAČNIH MAGACINA ALI NE I NA NIVOU PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 21. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 23.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVEZANOST IZMEĐU DVA PRIVREDNA DRUŠTVA OD KOJIH JE JEDINI ČLAN JEDNOG SUPRUG A JEDINI ČLAN DRUGOG SUPRUGA (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 16.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9754/2012 – PRETPOSTAVKA SOLIDARNOSTI U POGLEDU ODGOVORNOSTI MATIČNOG DRUŠTVA ZA OBAVEZE ZAVISNIH DRUŠTAVA (ČL. 366. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 413. ZOO) 15.07.2015. Ustavni sud
TUŽBA ZA ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA PODNETA OD STRANE ZAKONSKIH NASLEDNIKA DRUGOG ČLANA (ČL. 143. I 196. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 02.07.2015. Privredni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA – SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, PO OSNOVU UGOVORA O PRODAJI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE MEĐU SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE (ČL. 24. I 24A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 30.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN ULAGANJA NENOVČANOG ULOGA U KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA NA OSNOVU ČEGA ULAGAČ STIČE UDELE ILI AKCIJE (ČL. 31. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 29.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KAPITALNI DOBITAK PO OSNOVU ULOGA U NOVO PRIVREDNO DRUŠTVO OPREME ČIJE JE USKLAĐIVANJE KNJIGOVODSTVENE VREDNOSI IZVRŠENO (ČL. 27. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 25.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE ULOGA STRANOG LICA U DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 3. I 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 19.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NASTANAK OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZAKLJUČENJEM UGOVORA O KUPOPRODAJI (ČL. 10. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 05.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDIDTETOM (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 05.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA OSTVARENOG PRODAJOM AKCIJA U REZIDENTNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU OD STRANE JEDNOG NEREZIDENTA DRUGOM (ČL. 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 26.05.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ADVOKAT KAO PREDUZETNIK KOD UTVRĐIVANJA NADLEŽNOSTI PRIVREDNOG SUDA (ČL. 83. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 2. I 5. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 25. ZAKON O UREĐENJU SUDOVA) 17.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
KONDEMNATORNI ZAHTEV PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU U LIKVIDACIJI (ČL. 192. ZPP I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.05.2015. Privredni apelacioni sud
USLOVI POD KOJIMA OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA IMA SVOJSTVO OSIGURANIKA SAMOSTALNIH DELATNOSTI (ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 11.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRELAZAK OBAVEZE NA OPŠTINU „REZERVISAN“ ZA POSTUPAK PRINUDNOG IZVRŠENJA (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 16.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA RANIJEG SOPSTVENIKA KROZ STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 16.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE USLUGA STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE OSOBLJA KOJU OBVEZNIK PDV VRŠI DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 3. I 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 14.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-3720/2012 – KARAKTER KAMATE KOD NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE (ČL. 12b ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 09.04.2015. Ustavni sud
PONIŠTENJE ODLUKE O POSTUPKU ZA  ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA (ČL. 196. I 376. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 26.03.2015. Privredni apelacioni sud
LICE OBAVEZNO DA DOSTAVI OBAVEŠTENJE O DODATNIM TAČKAMA DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE (ČL. 205. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
ISPUNJAVANJE OBAVEZNOG USLOVA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SLOŽENOM STRUKTUROM UPRAVLJANJA (ČL. 75. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
PREDUZETNIČKA RADNJA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 73. ZPP I ČL. 83. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.03.2015. Apelacioni sud
OCENA PONUDE VEĆINSKOG AKCIONARA (ČL. 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 6. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
OCENA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRIMENU ODREDBE O IZUZETKU KOD UTVRĐIVANJA OTKUPNE CENE AKCIJA (ČL. 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 6. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODGOVORNOST BIVŠIH ORTAKA ZA POTRAŽIVANJE KOJE NIJE DOKAZANO (ČL. 93. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.02.2015. Privredni apelacioni sud
OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI OSTVARI ŠVAJCARSKI REZIDENT PRODAJOM UDELA U REZIDENTNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U INSTITUTU ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 1. I 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU I ČL. 2. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 1. I 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU I ČL. 2. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 05.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RAZVRSTAVANJE OBJEKTA – INVESTICIONIH NEKRETNINA U SVOJINI PRIVREDNOG DRUŠTVA IZDATIH U ZAKUP ZA POTREBE UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE (ČL. 6A, 7 I 7A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVIMU) 05.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RASPOLAGANJE SOPSTVENOM IMOVINOM U KORIST PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE DIREKTORA (ČL. 15. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.12.2014. Privredni apelacioni sud
POBIJANJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ZBOG NEPRIMERENOSTI CENE (ČL. 515-523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 18.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI ORTAKA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 80. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.12.2014. Viši sud
OBAVEZA FORMIRANJA KOMISIJE ZA REVIZIJU KAKO NA NIVOU GRUPACIJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA TAKO I NA NIVOU ČLANOVA TE GRUPACIJE I MOGUĆNOST ISTOVETNOSTI ČLANOVA NAVEDENIH KOMISIJA (ČL. 43. ZAKONA O REVIZIJI I ČL. 408, 409. I 410. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE  OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 6. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 27.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN CENTRALIZOVANE PODRŠKE U OBLASTI RAČUNOVODSTVA KOJU OBVEZNIK PDV VRŠI STRANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (ČL. 3. I 5. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 19.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UGOVOR ZAKLJUČEN PRE OTVARANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE I ZAPOČINJANJE NOVE PROIZVODNJE (ČL. 532. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.11.2014. Privredni apelacioni sud
PREDUZIMANJE NOVIH POSLOVA NAKON ZAPOČETE LIKVIDACIJE (ČL. 450. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.11.2014. Privredni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PRENOSA NEPOKRETNOSTI UGOVOROM IZMEĐU FIZIČKOG LICA I PREDUZETNIČKE RADNJE ČIJI JE OSNIVAČ (ČL. 83. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 23. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 12.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREDNO DRUŠTVO KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU (ČL. 2. I 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 10.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA PLOVILU – UGOSTITELJSKOM OBJEKTU KOJI PRIVREDNO DRUŠTVO PRENOSI FIZIČKOM LICU – OSNIVAČU (ČL. 23. I 24A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 10.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSLEDICE PRIPAJANJA I BRISANJA NA UČEŠĆE PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO STRANKE U POSTUPKU (ČL. 468. I 486. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 73. I 214. ZPP) 06.11.2014. Privredni apelacioni sud
OTVARANJE STEČAJA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM KAO OSNOV ZA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU (ČL. 39V ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 03.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIHOD KOJI FIZIČKIM LICIMA ANGAŽOVANIM U CILJU REALIZACIJE UGOVORA O NABAVCI USLUGA IZMEĐU FAKULTETA I PRIVREDNOG DRUŠTVA ISPLAĆUJE FAKULTET IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PO OSNOVU TOG UGOVORA (ČL. 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 23.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSTOJANJE POVEZANOSTI DVA PRIVREDNA DRUŠTVA NA OSNOVU UČEŠĆA U KAPITALU (ČL. 59. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 09.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1483/2011 – OPOREZIVANJE KOD PROMENE VLASNIKA – OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 23. DO 25. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 112. I 113. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 09.10.2014. Ustavni sud
PRENOS NEPOKRETNOSTI KAO ZAMENA ISPLATE NAKNADE U NOVCU ZA UDEO ČLANU DRUŠTVA (ČL. 157. I 191. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.09.2014. Privredni apelacioni sud
TEKUĆE POSLOVANJE DRUŠTVA I PRAVO NA ZAHTEVANJE ISPLATE DIVIDENDI (ČL. 271. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 262. ZOO) 09.07.2014. Privredni apelacioni sud
NAČIN EVIDENTIRANJA I OBELODANJIVANJA UDELA U DRUGOM PRIVREDNOM DRUŠTVU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA (ČL. 20. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 20.06.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVERAVANJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA STRANOM POVEZANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 15. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 18.06.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA FORMIRANJA KOMISIJE ZA REVIZIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE NIJE JAVNO DRUŠTVO (ČL. 43. ZAKONA O REVIZIJI I ČL. 410. I 411. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 16.06.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODNOS KOJI JE NASTAO U VREME DOK JE TUŽILAC IMAO SVOJSTVO PREDUZETNIKA (ČL. 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 12.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE PRESTANKA PREDUZETNIKA UZ OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA NA PRAVA I OBAVEZE (ČL. 92. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.06.2014. Privredni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PRENOSA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA NA OSNOVU UGOVORA O VANSUDSKOM PORAVNANJU (ČL. 23, 31. I 42. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 23.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE KONSULTANTSKIH USLUGA KOJE DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO IZ MAKEDONIJE (ČL. 3. I 10. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 19.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA KULTURNO DOBRO KOJA SE KORISTI KAO POSLOVNA ZGRADA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 05.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE PRENOSA APSOLUTNIH PRAVA SA PRAVNOG PRETHODNIKA NA PRAVNOG SLEDBENIKA U STATUSNOJ PROMENI (ČL. 24 A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 483. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 29.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE PROMETA SAVETODAVNIH USLUGA KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 3. I 12. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 22.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE U SVOJE IME, A ZA RAČUN PROIZVOĐAČA VRŠI IZVOZ DOBARA (ČL. 24. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 11.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
LIKVIDACIONI UPRAVNIK KAO OVLAŠĆENI PREDLAGAČ ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 539. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.04.2014. Privredni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA KOJI STRANO PRIVREDNO DRUŠTVO VRŠI DOMAĆEM (ČL. 3. I 10. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 03.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE RASHODA PO OSNOVU OGLAŠAVANJA LEKOVA KOJE VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET LEKOVA (ČL. 15. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 18.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA KOJA SE NALAZE U INOSTRANSTVU MEĐU DOMAĆIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (ČL. 3. I 11. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 13.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKO OSLOBOĐENJE I PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU PRIVREDNOG DRUŠTVA NAD KOJIM JE OTVOREN STEČAJ (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 13.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSLOBOĐENJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD PLAĆANJA TAKSI ZA SPISE I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE (ČL. 2. I 19. ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA) 13.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA U RUDARSKOM INSTITUTU KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 1. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU I ČL. 2. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 04.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN SELEKCIJE I PRIPREME KANDIDATA ZA SLANJE NA ORGANIZOVANE PROGRAME KULTURNE RAZMENE, KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 3, 5. I 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 03.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
USLOVI ZA IZUZEĆE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU (ČL. 1. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 28.01.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KAPITALNI DOBITAK MAĐARSKOG PRAVNOG LICA OD PRODAJE  UDELA U SRPSKOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 30.12.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV NA PRENOS CELOKUPNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA KAO ULOG U NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO (ČL. 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 24.12.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE VREDNOSTI AKCIJA PRILIKOM ISPLATE NESAGLASNIM AKCIONARIMA (ČL. 444. I 445. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 05.12.2013. Privredni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGE ORUŽANE PRATNJE KOJU VRŠI OBVEZNIK PDV STRANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 24. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 07.11.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO PORESKI OBVEZNIK (ČL. 38. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 10.10.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SAGLASNOST ČLANA DRUŠTVA NA ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA KOJOM SE UMANJUJU NJEGOVA PRAVA (ČL. 142. I 211. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 20.09.2013. Privredni apelacioni sud
POREZ NA PRIHOD OD KAPITALA U VIDU DIVIDENDE KOJA JE ISPLAĆENA FIZIČKOM LICU – OSNIVAČU I ZAPOSLENOM U PRIVREDNOM DRUŠTVU ČIJI JE OSNIVAČ (ČL. 61, 62, 64. I 87. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 17.09.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAKNADA ŠTETE VLASNIKU DOO ZA ŠTETU KOJU DOO PRETRPI PLAĆANJEM ZAKUPNINE (ČL. 154. ZOO I ČL. 18. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.04.2013. Apelacioni sud
POSLEDICE SVOJERUČNOG POTPISA DIREKTORA DOO NA MESTU JEMCA PLATCA (ČL. 1004. ZOO I ČL. 31. I 43. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 26.03.2013. Apelacioni sud
PREUZIMANJE OBAVEZA IZ MENICE SVOJERUČNIM POTPISOM DIREKTORA (ČL. 46., 47. I 48. ZAKONA O MENICI I ČL. 31. I 43. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 26.03.2013. Apelacioni sud
NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZA TRANSFORMACIJU DRUŠTVENE SVOJINE U PRIVATNU PROMENOM NAMENE ZEMLJIŠTA (ČL. 1, 3. I 11. ZAKONA O PRETVARANJU DRUŠTVENE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRUGE OBLIKE SVOJINE) 20.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVO TUŽBE TREĆEG LICA PROTIV STICAOCA UDELA NA STANJE UPISANO U REGISTRU (ČL. 97. I 175. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 12.03.2013. Privredni apelacioni sud
LICE OVLAŠĆENO ZA POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE (ČL. 547. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.03.2013. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAJMU BEZ NAVEDENOG IZNOSA UZ ZASNIVANJE HIPOTEKE (ČL. 443. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.03.2013. Privredni apelacioni sud
PLAĆANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH U VEZI SA PRESTANKOM I BRISANJEM PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 24. ZAKONA O POREZIMA IA IMOVINU) 26.02.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE NEMATERIJALNIH ULAGANJA – ŽIGOVA KOJA JE OBVEZNIK STEKAO PUTEM STATUSNE PROMENE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 10. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 11.02.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI (ČL. 85., 86., 61.-64., 99. I 101. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 08.02.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODGOVORNOST OGRANKA ZA PRIVREDNI PRESTUP (ČL. 6. ZAKONA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA I 567. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 04.02.2013. Privredni apelacioni sud
PRELAZ OBAVEZE ISPLATE NAKNADE NA OPŠTINU (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 24.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
ZABRANA SPROVOĐENJA I IZVRŠENJA ODLUKE O ISKLJUČENJU ČLANA DRUŠTVA VAN ZAKONSKOG RAZLOGA (ČL. 195. I 377. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 24.01.2013. Privredni apelacioni sud
PRISTUP AKTIMA I DOKUMENTIMA UPRAVE DVODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA (ČL.  465. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.01.2013. Privredni apelacioni sud
PODNOŠENJE TUŽBE PROTIV DRUŠTVA U LIKVIDACIJI (ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 1. ZPP) 28.11.2012. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES LIKVIDACIONOG POVERIOCA ZA VOĐENJE POSTUPKA U VEZI PRIZNATOG POTRAŽIVANJA (ČL. 351. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.11.2012. Privredni apelacioni sud
PREDUZIMANJE NOVIH POSLOVA, ISPLATA DIVIDENDI I RASPODELA IMOVINE ZA VREME LIKVIDACIJE (ČL. 528., 531., 532., 535. I 585. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA U SLUČAJU NJEGOVE SMRTI ILI GUBITKA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 91. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA REPUBLIKE SRBIJE U SPORU ZA NOVČANU NAKNADU ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 19.10.2012. Viši sud
STICANJE STATUSA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA DEOBOM ZAJEDNIČKE IMOVINE PREKO ULOGA UNETOG U DRUŠTVO (ČL. 177. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 50. ZAKONA O PREDUZEĆIMA) 02.08.2012. Apelacioni sud
EVIDENTIRANJE DODATNIH UPLATA ČLANOVA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 15. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI) 20.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RAZMENA DOBARA IZMEĐU DVA PRIVREDNA DRUŠTVA (ČL. 23, 24, 24a, 27. I 28. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 4, 23. I 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 18.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE PROMETA USLUGE PRUŽANJA POMOĆI NA PUTU U ZEMLJI ILI U INOSTRANSTVU KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI KLIJENTIMA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 3, 5, 12. I 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 03.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POREZ NA DAVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA FIZIČKOM LICU – DIREKTORU DRUŠTVA (ČL. 14. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 11.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SPROVOĐENJE PRINUDNE LIKVIDACIJE (ČL. 546. DO 548. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 08.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE U POSTUPKU STATUSNE PROMENE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 3., 4., 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 30.05.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN UNOSA OSNIVAČKOG ULOGA U PRIVREDNO DRUŠTVO U ZAVISNOSTI OD VRSTE ULOGA (ČL. 3., 4., 6. I 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 24.04.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPASNOST OD OTUĐENJA IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 293. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 540. ZKP) 29.03.2012. Viši sud
PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE FIZIČKOG LICA – OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA I ZAPOSLENOG U NJEMU (ČL. 6., 7., 12., 13., 23., 41. I 43. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 14.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KAPITALNI DOBITAK NASTAO STICANJEM UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU NA OSNOVU  NENOVČANOG ULOGA – NEPOKRETNOSTI (ČL. 27. I 29. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 13.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIJAVLJIVANJE I NAMIRENJE PORESKOG POTRAŽIVANJA OD PORESKIH OBVEZNIKA – PRIVREDNIH DRUŠTAVA U LIKVIDACIJI (ČL. 524. DO 548. I 595. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 05.03.2012. Poreska uprava
REFUNDACIJA PDV KADA JE ISPLATA IZVRŠENA  OSNIVAČU PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE PRODAVAC (ČL. 56A ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 08.02.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREDNA DRUŠTVA U POSTUPKU LIKVIDACIJE KAO OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU (ČL. 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 07.02.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…

U vezi sa ovim zakonom imamo 70 modela:

Izjava o istupanju člana društva
Odluka o otpisu i rashodovanju osnovnih sredstava
Odluka o isključenju člana društva sa ograničenom odgovornošću
Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sa dvodomnim sistemom upravljanja
Odluka o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću
Statut akcionarskog društva sa jednodomnim upravljanjem
Odluka o osnivanju akcionarskog društva
Odluka kojom se zamenjuje Odluka o osnivanju d.o.o. i prelazi na  jednodomni sistem upravljanja
Odluka kojom se zamenjuje Odluka o osnivanju d.o.o. i prelazi na dvodomni sistemom upravljanja
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. na dvodomni sistem upravljanja
Statut a.d. sa dvodomnim sistemom upravljanja
Ugovor kojim se zamenjuje Ugovor o osnivanju d.o.o. i prelazi na  dvodomni sistem upravljanja
Ugovor kojim se zamenjuje Ugovor o osnivanju d.o.o. i prelazi na  jednodomni sistem upravljanja
Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju d.o.o. na jednodomni sistem upravljanja
Odluka o osnivanju d.o.o. sa dvodomnim sistemom upravljanja
Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju d.o.o. na dvodomni sistem upravljanja
Ugovor o osnivanju d.o.o. sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. na jednodomni sistem upravljanja
Ugovor o pripajanju privrednog društva
Ugovor o pripajanju potpuno zavisnog privrednog društva
Ugovor o osnivanju akcionarskog društva
Tužba privrednog društva radi isključenja člana društva sa ograničenom odgovornošću
Odluka o promeni direktora društva sa ograničenom odgovornošću sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o smanjenju kapitala povlačenjem i poništajem udela
Tužba nesaglasnog akcionara radi isplate akcija
Odluka o obrazovanju ogranka društva
Odluka o brisanju ogranka društva
Odluka o pripajanju privrednog društva
Odluka o pripajanju potpuno zavisnog privrednog društva
Početni likvidacioni izveštaj
Odluka o pokretanju postupka likvidacije
Odluka o razrešenju direktora akcionarskog društva sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom
Odluka o okončanju postupka likvidacije
Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije
Izjava likvidacionog upravnika o obaveštenju svim poznatim poveriocima
Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja
Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka
Odluka o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
Nacrt plana podele privrednog društva
Izjava zastupnika društva da se neće sačinjavati finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora i izveštaji revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
Odluka o razrešenju izvršnog direktora akcionarskog društva sa dvodomnim sistemom upravljanja
Odluka o imenovanju izvršnog direktora akcionarskog društva sa dvodomnim sistemom upravljanja
Odluka o razrešenju direktora društva sa ograničenom odgovornošću sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o razrešenju direktora društva sa ograničenom odgovornošću sa dvodomnim sistemom upravljanja
Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću
Odluka o imenovanju direktora akcionarskog društva sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću
Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora akcionarskog društva
Odluka o imenovanju članova nadzornog odbora akcionarskog društva
Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti društva
Odluka o davanju prethodne saglasnosti za sticanje nepokretnosti od strane društva sa ograničenom odgovornošću
Ugovor o prenosu udela u društvu sa ograničenom odgovornošću
Odluka o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću sa dvodomnim sistemom upravljanja
Odluka o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću sa jednodomnim sistemom upravljanja
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva radi pokrića gubitaka bez promene neto imovine
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću
Ugovor o suvlasništvu na udelu za osnivanje društva
Odluka o povećanju osnovnog kapitala društva
Ugovor o osnivanju komanditnog društva
Ugovor o osnivanju ortačkog društva
Pravilnik o čuvanju poslovne tajne
Odluka o promeni pretežne delatnosti društva
Odluka o promeni sedišta društva
Odluka o promeni poslovnog imena društva
Odluka o ovlašćenjima/ograničenju ovlašćenja direktora akcionarskog društva
Ugovor o prokuri
Odluka o izdavanju prokure

U vezi sa ovim zakonom imamo 33 komentara:

PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD DOO – 3. DEO – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 199, 200, 202, 205, 211, 221, 222. I 232. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA ODREDABA O PREDUZETNICIMA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 86. DO 89, 91. I 92. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD AD – 2. DEO – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 326, 335, 337, 338, 345, 348, 351, 353, 379, 394, 396, 398, 415, 422, 426, 440, 441, 466. I 469. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA ODREDABA O ORTAČKOM I KOMANDITNOM DRUŠTVU – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 94. DO 100, 111, 117, 118, 119, 121, 124. I 137. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD PRINUDNOG OTKUPA AKCIJA I PRAVA NA PRODAJU AKCIJA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 516, 519, 521. DO 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD AD – 1. DEO – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 246, 253, 257, 259, 265, 271, 276, 278, 280, 284, 285, 287, 288, 294, 296, 298, 299, 301, 303. I 319. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 567, 569, 571. DO 573. I 576. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD LIKVIDACIJE – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 536, 537, 540, 543. I 546. DO 547B ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD DOO – 2. DEO – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 186, 187, 189, 192. I 194. DO 196 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KOD DOO – 1. DEO – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 141, 144, 146. DO 147V, 149, 153, 157, 159, 162, 169, 178. I 180. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA U VEZI SA PRIVREDNIM PRESTUPIMA, OSTALE NOVINE I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 585. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA U VEZI SA STICANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 470. I 472. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA U VEZI SA PROMENOM PRAVNE FORME I STATUSNIM PROMENAMA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 479., 482., 495., 498., 502. DO 504. I 508. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA U VEZI SA POSEBNIM PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 474. DO 476. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRIKAZ IZMENA I DOPUNA OSNOVNIH ODREDBI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 44/2018 (ČL. 1, 3, 4, 9. DO 12, 14. DO 16, 19. DO 23, 25, 28, 29, 33, 36, 38, 46, 48, 50, 53, 57, 58, 66, 71, 74. I 76. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
SPROVOĐENJE POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME (ČL. 478. DO 482. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRELAZ POTRAŽIVANJA SA LIKVIDIRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA NA NJEGOVE OSNIVAČE (ČL. 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 541. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
UDEO U PRIVREDNOM DRUŠTVU KAO ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA (ČL. 44., 47., 151. DO 153. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 171. I 177. DO 180. PORODIČNOG ZAKONA)
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA (ČL. 191. I 192. ZAKONA O RADU I ČL. 31. I 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
LIKVIDACIJA – SUDSKA PRAKSA (ČL. 192. ZPP I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
SPROVOĐENJE POSTUPKA LIKVIDACIJE (ČL. 524. DO 545. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PORESKI ASPEKTI LIKVIDACIJE (ČL. 20. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, ČL. 27. I 35. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 201. I 231. ZPP, ČL. 452. ZOO I ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PORESKI ASPEKTI STATUSNE PROMENE (ČL. 38. I 63. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA, ČL. 23. I 24a ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 483. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
REGISTRACIJA STATUSNE PROMENE (ČL. 504. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
OGRANIČENJA U VEZI SA STICANJEM SOPSTVENOG UDELA (ČL. 157. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 103. ZOO)
STICANJE SOPSTVENOG UDELA (ČL. 157. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – SUDSKA PRAKSA (ČL. 44, 157. DO 159. I 186. DO 194. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – BEZ POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA UDEO I IZ OPRAVDANOG RAZLOGA (ČL. 157. DO 159. I 186. DO 194. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
NAKNADA ZA UDEO U SLUČAJU ISKLJUČENJA ČLANA ODLUKOM SUDA (ČL. 197. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE ČLANA ODLUKOM SUDA (ČL. 196. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRESTANAK VAŽENJA ODREDABA O ZAJMU I DAVANJU OBEZBEĐENJA OD STRANE ČLANA DRUŠTVA (ČL. 181. I 276. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 123. ZAKONA O STEČAJU)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: