• Početna
  • Propisi
  • Dodatno za – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Dodatno za – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 64 propisa:

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA MINISTARSTVA FINANSIJA – PORESKE UPRAVE
PRAVILNIK O OBRASCU POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA
PRAVILNIK O PLAĆANJU POREZA PREKO PORESKE BLAGAJNE
TARIFA O NAGRADI I NADOKNADI TROŠKOVA ZASTUPNIKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI – ADVOKATA U PORESKOM POSTUPKU
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPEZACIJE
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA
UREDBA O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA
PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU
PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTARUJU NEREZIDENTNI OBVEZNICI – PRAVNA LICA
PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA I O VRSTAMA JAVNIH PRIHODA ZA KOJE JE NADLEŽAN CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBEZBEĐIVANJA IZVODA PODATAKA IZ ELEKTRONSKI VOĐENIH POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA PORESKIH OBVEZNIKA – PRAVNIH LICA
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2011. GODINU
PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PORESKOG INSPEKTORA I PORESKOG IZVRŠITELJA
ODLUKA O OTPISU SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA, NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE I TROŠKOVA PORESKOPREKRŠAJNOG POSTUPKA UVEĆANIH ZA PRIPADAJUĆE KAMATE, IZVORNIH I USTUPLJENIH PRIHODA BUDŽETA GRADA BEOGRADA, ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI SE PRODAJU U POSTUPKU PRIVATIZ
PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH EVIDENCIJA KOJE BANKA DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI
PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI
ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2013. GODINU
ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA KRAGUJEVCA
ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK
PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU
PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE I PORESKOG IZVRŠITELJA U GRADSKOJ PORESKOJ UPRAVI GRADA KRAGUJEVCA
ODLUKA O UMANJENJU OBAVEZA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA, SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKA KOJIMA SE OZNAČAVA NEPOKRETNOST KOJA JE PREDMET PRINUDNE NAPLATE, ODNOSNO OBJEKAT U KOME JE ZABRANJENO OBAVLJANJE DELATNOSTI
PRAVILNIK O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA
UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA PORESKIH OBVEZNIKA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 25/01, 80/02, 80/02 – DR ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR.ZAKON I 61/07)
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA
PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA
PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA PORESKE UPRAVE O OTPOČINJANJU, ODNOSNO OKONČANJU PORESKE KONTROLE
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA PORESKOJ UPRAVI OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA INSPEKTORA PORESKE POLICIJE
UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA PORESKIH OBVEZNIKA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA
PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA NAPLATE I PORESKOG IZVRŠITELJA U ODELJENJU LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI INSPEKTORA NAPLATE, INSPEKTORA KONTROLE I PORESKOG INSPEKTORA – IZVRŠITELJA U ODELJENJU LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PORESKOG INSPEKTORA KANCELARIJSKE I PORESKOG INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE U ODELJENJU ZA BUDŽET I FINANSIJE – ODSEKA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZE NA IMOVINU PREKO JAVNOG BELEŽNIKA

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 286 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta
suda/organa
OPOREZIVANJE DIVIDENDI KOJE REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE PRAVNOM LICU IZ RUSKE FEDERACIJE (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 11.06.2019. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE DIVIDENDI KOJE REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE PRAVNOM LICU IZ RUSKE FEDERACIJE (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 11.06.2019. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MIROVANJE I ZASTARELOST GLAVNOG PORESKOG DUGA (ČL. 3-5. ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA I ČL. 114., 114A, 114Ž I 114Z ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 27.05.2019. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPUNJENJE USLOVA ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2018. GOD. ODOBRENIM ODLAGANJEM PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA PO OSNOVU TEKUĆIH OBAVEZA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MOGUĆNOST OTPISA KAMATE SAMOSTALNIM UMETNICIMA ZBOG ZAKASNELIH UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 7. I 64. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ČL. 76. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUNAVANJE KAMATE NA IZNOS VIŠE PLAĆENE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (ČL. 10. I 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PLAĆANJE POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA (ČL. 19. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL.  2., 3. I 5B. ZAKONA O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA) 01.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRINUDNA NAPLATA POREZA IZ NOVČANIH SREDSTAVA PORESKOG OBVEZNIKA U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA (ČL. 71., 77., 84., 92., 95- 96A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 289. I 294. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA NA NAPLATU PORESKE OBAVEZE (ČL. 114., 114A, 114Ž I 114Z ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN AUTORSKE NAKNADE PO OSNOVU LICENCE ZA SOFTVER I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 09.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPUNJENJE USLOVA I DAVANJE SREDSTAVA OBEZBEĐENJA OD STRANE PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 30.04.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE POREZA USTANOVLJAVANJEM HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA NA TERITORIJI DRUGE OPŠTINE (ČL. 86-91. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 30.04.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NASLEĐIVANJE DUGOVANOG POREZA I OBAVEZA IZMIRENJA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.04.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MANJAK GASA UTVRĐEN U PORESKOJ KONTROLI I IZRICANJE MERE PRIVREMENE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI (ČL. 131. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 28.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA AKCIZE PRI UVOZU PROPAN PROPILEN FRAKCIJE KAO SIROVINE ZA PROIZVODNJU (ČL. 9., 20., 21., 37., 39A I 39B ZAKONA O AKCIZAMA I ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRODAJA ALKOHOLNOG PIĆA BEZ AKCIZNIH MARKICA OD STRANE FIZIČKOG LICA (ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.01.2018. Viši sud
PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE OBVEZNIKA KOJI NEMA OTVOREN RAČUN KOD BANKE (ČL. 19. I 30. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.01.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE IZVRŠENJA PORESKOG REŠENJA I JAVNI INTERES (ČL. 73., 74., 74A I 74B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.12.2017. Upravni sud
NAČELO PRESUĐENE STVARI KOD POKRETANJA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 4. ZKP) 13.10.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV REŠENJA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 27.06.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEOPREDELJENA MERA BEZBEDNOSTI KOJA SE NE MOŽE IZREĆI FIZIČKOM LICU (ČL. 85. KZ I ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.06.2017. Viši sud
OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA PO OSNOVU PRODAJE AKCIJA STEČENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I POVRAĆAJ NAPLAĆENOG POREZA (ČL. 72. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 61. ZAKONA O PRIVATIZACIJI I ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 31.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
BITNE ČINJENICE ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINSITRACIJI) 31.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE PRESTANKA PORESKE OBAVEZE (ČL. 23. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO ZAKUPCA STANA NA DOBIJANJE PODATAKA NA OSNOVU KOJIH JE UTVRĐENA PORESKA OSNOVICA (ČL. 7. I 24. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 2. I 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 31.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUN KAMATE ZA VREME ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA SAGLASNO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE I NAKON KONVERZIJE PORESKIH POTRAŽIVANJA U TRAJNI ULOG REPUBLIKE SRBIJE U KAPITAL OBVEZNIKA (ČL. 67., 74A, 75., 76. I 78. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRENOSA BEZ NAKNADE UDELA U PRAVNOM LICU PO OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG 2012. GODINE (ČL. 5. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 14. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 24.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
FORMA I SADRŽINA DOKUMENTA KOJI PREDSTAVLJA DOKAZ O IZVRŠENIM USLUGAMA (ČL. 3.,5. I 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 9. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVRAĆAJ PDV VIŠE NAPLAĆENOG OD CARINSKOG ORGANA STRANOM OBVEZNIKU ZA PREVOZ PUTNIKA (ČL. 23. I 49. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.04.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA PRINUDNU NAPLATU IZVORNOG JAVNOG PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 2B. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.04.2017. Upravni sud
ODLUČIVANJE PO ŽALBI ULOŽENOJ PROTIV PRAVOSNAŽNOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU (ČL. 39. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 34. I 140. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.03.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RAZVRSTAVANJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ODGOVARAJUĆU GRUPU I PRAVO ŽALBE PROTIV OBRAČUNATOG POREZA OBVEZNIKA KOJI VRŠI SAMOOPOREZIVANJE (ČL. 6A I 39V ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 40. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 09.03.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RAČUNANJE I NAKNADA ŠTETE OD LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA ZBOG ONEMOGUĆAVANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA(ČL. 363. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 279. ZOO I ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.02.2017. Privredni apelacioni sud
UPUTSTVO O POSTUPANJU PRI DODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA U 2017. GODINI (ČL. 9., 10., 15A I 44. ZAKONA O MEĐUNARODNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I ČL. 19. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 09.01.2017. Ministarstvo – građevinarstvo, saobraćaj, infrastruktura
NEPOSTUPANJE PO ZAHTEVU PORESKE UPRAVE U PRECIZIRANOM ROKU (ČL. 45. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.12.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEBLAGOVREMENO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST (ČL. 50. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 177. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
RADNJE NEOPHODNE ZA POSTOJANJE PORESKOG PREKRŠAJA (ČL. 50. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 177. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE IAKO PREDUZETNIČKA RADNJA NE OBAVLJA DELATNOST (ČL. 50. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 177. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODGOVORNOST KUPCA NEPOKRETNOSTI ZA PORESKE OBAVEZE PRODAVCA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU (ČL. 18. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODGOVORNOST DAVAOCA IZDRŽAVANJA ZA PORESKE OBAVEZE PREMINULOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 194. I 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSTUPANJE NADLEŽNOG ORGANA KADA FIZIČKO LICE NIJE PRIJAVILO NASTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU NASLEĐA (ČL. 34. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 114, 114Ž, 180 I 182B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POGREŠNA UPLATA TEKUĆE OBAVEZE KOJA JE USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE DUGOVANOG POREZA NA RATE (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRESTANAK NEPLAĆENE PORESKE OBAVEZE PRAVNOG LICA NAD KOJIM ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK BANKROTSTVOM (ČL. 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA KAMATU ZBOG NEIZVRŠENOG POVRAĆAJA PDV U PROPISANOM ROKU (ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VISINA DUGOVANOG POREZA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAMIRENJE KOMPENZACIJOM JAVNIH PRIHODA KOJE NAPLAĆUJE PORESKA UPRAVA, KAO I IZVORNIH JAVNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 67. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZNOST AKATA O PRIMENI PROPISA KOJE DAJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA (ČL. 11. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPUNJAVANJE PORESKE OBAVEZE PREMINULOG LICA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRESTANAK NEPLAĆENE PORESKE OBAVEZE PRAVNOG LICA NAD KOJIM JE PRAVOSNAŽNIM REŠENJEM ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK BANKROTSTVOM (ČL. 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA ČIJI JE OGRANAK BRISAN IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE (ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 66. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROMENA PODATAKA O OSNIVAČU U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE KAO OSNOV ZA PREKIDANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE (ČL. 79. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE OBVEZNIKU KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI KAO PREDUZETNIK BRISANJEM IZ EVIDENCIJE APR (ČL. 29. I 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZMIRIVANJE OBAVEZA UGOVARANJEM PROMENE POVERILACA, ODNOSNO DUŽNIKA U ODREĐENOM OBLIGACIONOM ODNOSU, KADA SU DONETA REŠENJA O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE RADI OBEZBEĐENJA NAPLATE PORESKIH OBAVEZA (ČL. 87A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA UKOLIKO DUGOVANI POREZ PRELAZI 2.000.000 DINARA (ČL. 73. I 76. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI OBVEZNIK KOME SE MOŽE ODOBRITI ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE (ČL. 73.  ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA NADLEŽNOG PORESKOGA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA NAPLATU IZVORNOG PRIHODA TE JEDINICE (ČL. 114., 114D I 114Z ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIMENA ZAKONA NA IZVORNE JAVNE PRIHODE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PROISTEKLE IZ OBLIGACIONOG ODNOSA (ČL. 2. I 2A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA ODLAGANJE DUGOVANOG POREZA OBVEZNIKA KOJI NA DAN STUPANJA NA SNAGU ZAKONA IMA SAMO EVIDENTIRANU NEPLAĆENU KAMATU (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVRAĆAJ POREZA KADA JE POSTUPAK PRVOSTEPENOG ORGANA U TOKU (ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 29.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
REDOSLED NAMIRENJA DUGOVANJA (ČL. 70. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
AUTORSKA ILI SRODNA PRAVA U VLASNIŠTVU PORESKOG OBVEZNIKA KAO SREDSTVA OBEZBEĐENJA (ČL. 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREKID ROKA ZASTARELOSTI PRAVA PORESKE UPRAVE NA NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA (ČL. 114. I 114D ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS PORESKIH DUGOVANJA SA KAMATOM PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 2A I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MOGUĆNOST IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA PREMA TREĆIM LICIMA PO REŠENJU O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE RADI OBEZBEĐIVANJA NAPLATE PORESKIH OBAVEZA (ČL. 87A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SREDSTVO OBEZBEĐENJA U POSTUPKU ODLUČIVANJA PO PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA OD STRANE PORESKOG OBVEZNIKA ČIJI JE OSNIVAČ I VLASNIK REPUBLIKA SRBIJA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 27.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA PREDUZETNIKA KOJI JE PRESTAO DA OBAVLJA DELATNOST (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 27.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN KAPITALNOG DOBITKA OSTVARENOG 2010. PRODAJOM NEPOKRETNOSTI STEČENE NASLEĐIVANJEM U PRVOM NASLEDNOM REDU (ČL. 72A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 5. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA KOJI OSTVARI OD SVOG OGRANKA ILI OD OGRANKA DRUGOG NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA ZAKUP POKRETNIH STVARI, ODNOSNO AUTORSKE NAKNADE (ČL. 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 10. I 182B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 06.06.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA PORESKOM DUŽNIKU ODGOVORNOM ZA DOSPELU OBAVEZU DRUGOG PORESKOG OBVEZNIKA (ČL. 31., 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST PORESKE UPRAVE ZA ODLUČIVANJE PO PRAVNIM LEKOVIMA ULOŽENIM PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA KOJE DONOSI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA ODLAGANJE DZUGOVANOG POREZA OBVEZNIKA ZA PORESKI DUG KOJI POSTOJI NA DAN IZMENE ZAKONA I SOLIDARNOG JEMCA ZA POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POJAM TEKUĆIH OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA (ČL. 74. I 76. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA PROCENU TRŽIŠNE CENE OBJEKATA IZGRAĐENIH NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU (ČL. 11. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 42. I 43. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 20.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAHTEV ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA OD STRANE OBVEZNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA ODLAGANJE PLAĆANJA GLAVNOG PORESKOG DUGA NA 24 MESEČNE RATE U SKLADU SA ZAKONOM O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA? (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I POREASKOJ ADMINISTRACIJI) 20.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSTVARIVANJE PRAVA NA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE ZA TEKUĆE OBAVEZE DOSPELE POSLE 4. MARTA 2016. GODINE KOJE NISU PREDMET UNAPRED PROPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DUŽNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA DO ISPLATE DUGOVANOG POREZA U CELOSTI (ČL. 73., 74. I 76. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIMENA METODE PARIFIKACIJE PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV (ČL. 58. I 58A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 31.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUN KAMATE NA IZNOS MANJE ILI VIŠE PLAĆENOG POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA NAKON 1. JANUARA 2013. GODINE (ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POTVRDA O PREBIVALIŠTU KAO DOKAZ O STATUSU REZIDENTNOSTI (ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE PO PRAVNIM LEKOVIMA ULOŽENIM PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA KOJE DONOSI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZVORNE JAVNE PRIHODE (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE ODSUSTVA OSNOVA ZA PORESKO OSLOBOĐENJE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 54. I 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNI ORGAN ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU PRIBAVLJANJA ILI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE (ČL. 11. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MOGUĆNOST ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZVRŠENJE PORESKE OBAVEZE DANOM DAVANJA NALOGA ZA PLAĆANJE (ČL. 23. I 68. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.03.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZE PORESKOG DUŽNIKA UTVRĐENE U POSTUPKU PORESKE KONTROLE NAKON PROPUSTA UTVRĐIVANJA POREZA I AKONTACIONOG PLAĆANJA POREZA ZA PRVO TROMESEČIJE (ČL. 39V ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 07.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KOLIZIJA NORMI I VREMENSKA PRIMENA ZAKONA (ČL. 172. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 5. I 229. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJAVANJE I OTPIS PORESKE OBAVEZE PREMINULOG FIZIČKOG LICA (ČL. 22. I 23. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA PORESKE UPRAVE NA NAPLATU PORESKE OBAVEZE (ČL. 114, 114D I 114Ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 09.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEPREDVIĐENOST DELA UTAJE POREZA ILI UPLATE POREZA PO ODBITKU U KZ KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 451. ZKP I ČL. 229. I 229A KZ I ČL. 173. ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.02.2016. Apelacioni sud
SEKUNDARNA PORESKA OBAVEZA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA (ČL. 15., 31. I 113. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAPLATA POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE (ČL. 113. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTICAJ NAMENE NEPOKRETNOSTI NA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE ZA 2008. GOD. (ČL. 7. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 5. ZAKONA OPORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 27.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OCENA VALIDNOSTI POTVRDE O REZIDENTNOSTI IZDATE OD STRANE NADLEŽNIH ORGANA ITALIJE, KAO USLOV ZA PRIMENU UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA ITALIJOM (ČL. 107A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA DAVANJE POJAŠNJENJA U VEZI PORESKE OBAVEZE POREZA NA IMOVINU (ČL. 24. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 14.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU VLASNIKA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA PERIOD OD NASTANKA PORESKE OBAVEZE DO TRENUTKA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE (ČL. 10. I 34. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
REFUNDACIJA VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENOG POREZA (ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 11.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA RADI NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE (ČL. 372. ZOO I ČL. 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 195. ZAKONA O VODAMA) 10.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE KOD PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE VREDNOVANJA INVESTICIONIH NEKRETNINA (ČL. 40. ZAKONA O  PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 09.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROK ZASTARELOSTI PRAVA PORESKE UPRAVE NA NAPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 114, 114D I 114Ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O OTPISU PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA (ČL. 11. ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA I ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISRTRACIJI) 28.10.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO PORESKIH SLEDBENIKA NA POVRAĆAJ, ODNOSNO PREKNJIŽAVANJE SREDSTAVA KOJIMA JE PORESKI OBVEZNIK KOJI JE PRESTAO DA POSTOJI OSTVARIO PRAVA NA USLOVNI OTPIS KAMATE I MIROVANJE PORESKOG DUGA (ČL. 10. I 25. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.10.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MOGUĆNOST OTPISA PORESKE OBAVEZE OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA (ČL. 22, 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.10.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ZA GRATIS POLISU DATU PRAVNOM LICU (ČL. 85. I 99. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 12. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.10.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAPLATA POREZA NA IMOVINU PREDUZETNIKU ZA NEPOKRETNOST KOJU NE VODI U POSLOVNIM KNJIGAMA (ČL. 78. I 84. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.10.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KARAKTER OPOMENE O VRSTI I IZNOSU POREZA DOSPELIH ZA NAPLATU (ČL. 71. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PODNOŠENJE VIŠE ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 73. I 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
TRENUTAK IZMIRENJA U SLUČAJU ODLAGANJA PLAĆANJA PORESKOG DUGA (ČL. 68. I 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSNOVICA ZA OBRAČUN KAMATE U PERIODU ODLOŽENOG PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA (ČL. 75. I 76. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA PORESKOG OBVEZNIKA NA REFUNDACIJU POREZA NA DODATU VREDNOST ZA KUPOVINU PRVOG STANA (ČL. 114A I 114Ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN ZARADE REZIDENTA ITALIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O POSREDOVANJU U TRGOVINI (ČL. 107A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 159. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA IMOVINU (ČL. 73. I 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESE UPRAVNI AKT KOJIM UTVRĐUJE ILI ODBIJA ZAHTEV OBVEZNIKA ZA PORESKO OSLOBOĐENJE (ČL. 2A i 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRINUDNA NAPLATA NEPLAĆENIH DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE STARIJIH OD 10 GODINA (ČL. 105. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 114Ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASTARELOST NAPLATE DOPRINOSA ZA PIO (ČL. 105. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 114ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASTARELOST PRAVA NA POVRAĆAJ, PORESKI KREDIT, REFAKCIJU I REFUNDACIJU, KAO I NAMIRENJE DOSPELIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA POREZA I POVRAĆAJ SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA (ČL. 114A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS KAMATE OBRAČUNATE NA OSNOVU KONTROLE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA DODATU VREDNOST (ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 30.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE PO PRAVNIM LEKOVIMA ULOŽENIM PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA 2014. GODINU I ROK ZA OBRADU TAKO PODNETE PRIJAVE (ČL. 63. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 120. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DOKAZ O VISINI UMANJENJA NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU ZA SVRHU UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA (ČL. 87. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I 43. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROK ZASTARELOSTI NAPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 17.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DOKAZIVANJE STATUSA REZIDENTA ŠVAJCARSKE (ČL. 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.05.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVLJANJE DELATNOSTI PORESKOG SAVETOVANJA (ČL. 14. I 17. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROK ZASTARELOSTI PRAVA PORESKE UPRAVE NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 114, 114D, 114Ž I 114Z ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE PREMINULOG LICA OD STRANE MALOLETNOG NASLEDNIKA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PONAVLJANJE POSTUPKA USLED NIŠTAVOSTI UGOVORA KAO PRAVNOG OSNOVA ZA UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA (ČL. 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 239. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 30.03.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI OSTVARI ŠVAJCARSKI REZIDENT PRODAJOM UDELA U REZIDENTNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ŽALBA PROTIV REŠENJA NADLEŽNOG ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJIM JE UTVRĐEN POREZ NA IMOVINU (ČL. 34. I 142. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 06.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VALIDAN OSNOV ZA DONOŠENJE NOVOG REŠENJA (ČL. 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 239. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 25.12.2014. Upravni sud
DONOŠENJE ODLUKE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O OTPISU KAMATE PORESKIM OBVEZNICIMA KOJI SU UPLATILI GLAVNI DUG (ČL. 22, 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SLUČAJEVI U KOJIMA JE MOGUĆ OTPIS PORESKOG DUGA (ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS ODNOSNO NEOBRAČUNAVANJE KAMATE PORESKIM OBVEZNICIMA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA (ČL. 75. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU PUTEM PREKNJIŽAVANJA  SA POGREŠNOG RAČUNA I PLAĆANJE KAMATE (ČL. 10, 68. I 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST NAPLATE IZVORNIH JAVNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PROISTEKLIH IZ OBLIGACIONOG ODNOSA (ČL. 2. I 2A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.12.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSTUPANJE U SLUČAJU NERASPOLAGANJA POTVRDOM O REZIDENTNOSTI U MOMENTU ISPLATE PRIHODA (ČL. 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 159A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE (ČL. 26. ZAKONA O POREZU NA DRŽANJE, NOŠENJE I UPOTREBU DOBARA I ČL. 24. I 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSNOV ZA OTPISIVANJE NENAMIRENOG DUGA PO OSNOVU POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA POSLOVNO SPOSOBNOM FIZIČKOM LICU (ČL. 23. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE KONAČNOG REŠENJA PORESKE UPRAVE O UTVRĐIVANJU POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE (ČL. 140. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
MOGUĆNOST PROMENE I PREDMET PROMENE ANEKSOM SPORAZUMA O ODLAGANJU PLAĆANJA PORESKOG DUGA (ČL. 73. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUN I PLAĆANJE KAMATE NA IZNOS MANJE ILI VIŠE PLAĆENOG POREZA (ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA POREZA DO 31. DECEMBRA 2014. (ČL. 70. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA POREZA POČEV OD 1. JANUARA 2015. (ČL. 70. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.10.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST PORESKE UPRAVE DA ODLUČUJE PO PRAVNIM LEKOVIMA ULOŽENIM PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA (ČL. 2A , 11, 160. I 165. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ) 02.10.2014. Upravni sud
NAČIN OBRAČUNA KAMATE NA PORESKE OBAVEZE (ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.07.2014. Privredni apelacioni sud
SREDSTVO OBEZBEĐENJA KOD NAPLATE U POSTUPKU ODLUČIVANJA O ODLAGANJU PLAĆANJA PORESKOG DUGA ( ČL. 74. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.06.2014. Upravni sud
SLUŽBENO OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA O ZAMENI OVERENIH PP-OD I PP-OPJ IZVODOM IZ PPP-PD KAO DOKAZ ZA PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE PO ODBITKU (ČL. 41. ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ŽALBAMA ULOŽENIM PROTIV UPRAVNIH AKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 06.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS KAMATE NA DUGOVANI IZNOS POREZA (ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PONOVNO STICANJE PRAVA NA MIROVANJE PORESKOG DUGA NAKNADNIM PLAĆANJEM PORESKOG DUGA I DAN PLAĆANJA POREZA (ČL. 5. ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA I ČL. 68. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLAGANJE PORESKOG DUGA I OTPIS KAMATE (ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS DUGA I MOGUĆNOST KOMPENZACIJE PORESKIH DUGOVA SA POTRAŽIVANJIMA DUŽNIKA (ČL. 67. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAMIRENJE PORESKE OBAVEZE PREMINULOG LICA OD STRANE NASLEDNIKA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO KORIŠĆENJA VIŠE ILI POGREŠNO NAPLAĆENOG POREZA ZA IZMIRENJE GLAVNOG PORESKOG DUGA (ČL. 6. ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA I ČL. 10. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.02.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE VREDNOVANJA INVESTICIONIH NEKRETNINA (ČL. 40. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.02.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA U PORESKOM POSTUPKU KAO IZJAVA O PORESKOM DUGU (ČL. 44. I 45. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I 387. ZOO) 31.01.2014. Upravni sud
NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE NAKON POKRETANJA POSTUPKA PORESKE KONTROLE (ČL. 40. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.11.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI FIZIČKO LICE – REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE OSTVARI OD PRODAJE SOPSTVENE NEPOKRETNOSTI KOJA SE NALAZI U VELIKOJ BRITANIJI (ČLAN 38. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.09.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAMIRENJE PORESKOG DUGA PUTEM KOMPENZACIJE (ČL. 67. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.09.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOMENA ZA PLAĆANJE PORESKOG DUGA KAO RADNJA KOJOM SE PREKIDA ZASTARELOST (ČL. 114D ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.01.2013. Privredni apelacioni sud
PONAVLJANJE PORESKOG POSTUPKA (ČL. 3. ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.01.2013. Upravni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA NOVČANIH KAZNI ZA PORESKE PREKRŠAJE (ČL. 77. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 114B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.01.2013. Prekršajni apelacioni sud
IZJAVA NA ZAHTEV PORESKE UPRAVE KAO IZJAVA O PRIZNANJU DUGA (ČL. 92. I 96. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 366. I 387. ZOO) 31.01.2013. Upravni sud
MOGUĆNOST MIROVANJA RADNOG ODNOSA U SLUČAJU VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE (ČL. 169. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL 2. I 79. ZAKONA O RADU) 27.12.2012. Upravni sud
PRUŽANJE INFORMACIJE O TRŽIŠNOJ VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 160. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.12.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODUZIMANJE DODELJENOG PIB-A (ČL. 26. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 07.12.2012. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠILAC I OBLIK VINOSTI KOD NEDOZVOLJENOG PROMETA AKCIZNIH PROIZVODA (ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 02.11.2012. Apelacioni sud
PRINUDNA NAPLATA POREZA IZ PENZIJE (ČL. 96A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.10.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEMOGUĆNOST OTPISIVANJE KAMATE, OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA U 2012. GODINI (ČL. 2a, 22, 23, 75. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.10.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE  ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU NAKON ŠTO JE DONETO REŠENJE O UTVRĐIVANJU POREZA NA IMOVINU (ČL. 12, 40. I 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.10.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS PORESKOG DUGA ZBOG LOŠEG FINANSIJSKOG STANJA PORESKOG OBVEZNIKA ( ČL. 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.10.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZE PORESKOG PUNOMOĆNIKA KOJI JE OPUNOMOĆEN I ZA OBRAČUN POREZA KOJE, SHODNO PORESKIM PROPISIMA, UTVRĐUJE SAMOOPOREZIVANJEM, KAO I ZA NJIHOVO PLAĆANJE (ČL. 14. ZAKONA O PORESKOM  POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 17.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREKID ROKA ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE (ČL. 35, 114, 114d I 114ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREMENO ODUZIMANJE DODELJENOG PIB-A (ČL. 26. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA NA NAPLATU POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KAO I MOMENAT NASTANKA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST (ČL. 2, 10, 23, 26. I 29. ZAKONA O POREZU NA IMOVINU I ČL. 5. I 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 02.07.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA NA NAPLATU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 2A, 23., 114., 114D, 114Ž ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POVRATNO DEJSTVO ODREDBI O ZASTARELOSTI PRAVA PORESKOG ORGANA NA UTVRĐIVANJE POREZA (ČL. 114.  ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VAŽENJE ODREDBI KOJE SE ODNOSE NA ZASTARELOST PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA (ČL. 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ŽALBA PROTIV PORESKOG UPRAVNOG AKTA KOJIM SE REŠAVA O POJEDINAČNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA PORESKOG DUŽNIKA (ČL. 34. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.06.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA U VEZI  LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME (ČL. 114B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.05.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA BANKE NA PLAĆANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU (ČL. 2a I 140. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARACIJI) 26.04.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NABAVLJANJE PROIZVODA BEZ AKCIZNE MARKICE (ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 11.04.2012. Vrhovni kasacioni sud
PRODAJA ODUZETOG MOTORNOG VOZILA KOJE JE UPOTREBLJENO ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA ILI PRIVREDNOG PRESTUPA (ČL. 83. I 99.-104. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.04.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
BLAGOVREMENOST I UREDNOST PORESKE PRIJAVE (ČL. 38., 44. I 120. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN ZARADE IZ RADNOG ODNOSA ZASNOVANOG U INOSTRANSTVU (ČL. 9. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ČUVANJE SLUŽBENE TAJNE I OBAVEZNA SADRŽINA OBAVEŠTENJA O IZNOSU PORESKOG DUGA (ČL. 2., 2A I 7. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 06.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEŠTAVANJE O IZNOSU DUGA PO OSNOVU IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 7. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.02.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZMIRENJE OBAVEZA PORESKOG OBVEZNIKA KOME JE IZREČENA PRIVREMENA MERA PROMENOM POVERIOCA  (ČL. 19, 74, I 87A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 02.02.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZDAVANJE BRISOVNICE RANIJE UPISANE HIPOTEKE KUPCU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA UKOLIKO ISPLATI PORESKI DUG (ČL. 86, 87. I 91. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.01.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZMIRIVANJE  OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA PROMENOM POVERIOCA ILI DUŽNIKA   (ČL. 19. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 09.01.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 1, 2. I 2a ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.11.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ORGANA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU, KOJI SE ODNOSI NA OBAVEZIVANJE POSLODAVCA NA UPLATU DOPRINOSA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (ČL. 3. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 4. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 1. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.10.2011. Upravni sud
NAMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU DOPRINOSA PUTEM KOMPENZACIJE  (ČL. 67. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.10.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUN KAMATE ZA JAVNE PRIHODE KOJE NAPLAĆUJE PORESKA UPRAVA (ČL. 75. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.10.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NADLEŽNOST ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA NA ZARADE  (ČL. 54. I 64. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.09.2011. Apelacioni sud
HIPOTEKA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA (ČL. 90. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.09.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SOLIDARNA ODGOVORNOST ORTAKA ZA IZMIRENJE PORESKIH OBAVEZA NAKON LIKVIDACIJE ORTAČKOG DRUŠTVA (ČL. 20. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.09.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA NEREZIDENTA DA OBAVESTI PORESKU UPRAVU O SVOM  PORESKOM PUNOMOĆNIKU (ČL. 14. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.08.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENO SKLADIŠTENJE ROBE (ČL. 176A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 23.08.2011. Apelacioni sud
NASTUPANJE ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA (ČL. 114. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 17.06.2011. Upravni sud
KAMATA NA IZNOS NEPLAĆENIH NOVČANIH KAZNI I TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 252. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 75. I 165. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.02.2011. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST KOD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 64. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 114A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.10.2010. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKA UPRAVA KAO STEČAJNI POVERILAC (ČL. 77, 86. I 87. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.07.2010. Privredni apelacioni sud
PORESKA PRIJAVA U SLUČAJU PROMENE IZNOS NAJVIŠE OSNOVICE DOPRINOSA IZMEĐU ISPLATE PRVOG DELA ZARADE I KONAČNOG OBRAČUNA (ČL. 13, 41. I 42. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 41. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.05.2010. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VALIDAN DOKAZ U PORESKOM POSTUPKU (ČL. 51 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 26.11.2009.  Vrhovni sud
OVLAŠĆENJA PORESKOG IZVRŠITELJA (ČL. 97 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.11.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROPISANA NOVČANA KAZNA (ČL. 179 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 10.11.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS PORESKOG DUGA ZBOG TEŠKE MATERIJALNE SITUACIJE PORESKOG OBVEZNIKA (ČL. 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.11.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KARAKTER OPOMENE KAO AKTA (ČL. 34 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.10.2009.  Vrhovni sud
NEZASTAREVANJE DOPRINOSA ZA PIO (ČL. 114, 114a i 114e ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI) 02.10.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VAŽNOST I PRIMENA PORESKIH PROPISA (ČL. 5 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.08.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTVA (ČL. 27. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.04.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KRIVIČNO DELO NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU (ČL. 173. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.04.2009.  Okružni sud
NALEŽNOST PORESKE UPRAVE (ČL. 2A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.03.2009.  Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE NAPLATE POREZA I PORESKE KONTROLE (ČL. 175. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 30.03.2009.  Okružni sud
ZASTARELOST PRAVA NA UTVRĐIVANJE (ČL. 114 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.03.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBRAČUN I NAPLATA KAMATA PORESKOM OBVEZNIKU KOJI NIJE UPLATIO PORESKU OBAVEZU O DOSPELOSTI (ČL. 70 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.12.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST PRAVA PORESKOG OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ I REFAKCIJU POREZA (ČL. 114A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.12.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREDNO DRUŠTVO U POSTUPKU LIKVIDACIJE (ČL. 26 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.10.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSEBNA PORESKA REŠENJA (ČL. 10 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 14.08.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTAREVA ZA PET GODINA PRAVO PORESKE UPRAVE NA NAPLATU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA (ČL. 114B ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.08.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PONIŠTAJ DRUGOSTEPENOG REŠENJA I POVRAĆAJ POREZA (ČL. 10 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 17.07.2008.  Vrhovni sud
USVAJANJE ŽALBE OD STRANE PRVOSTEPENOG ORGANA (ČL. 144 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.06.2008.  Vrhovni sud
NAPLATA KAMATE KOD NEPLAĆENOG POREZA (ČL. 75 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 15.05.2008.  Viši trgovinski sud
PORESKI OBVEZNIK JE DUŽAN DA ZA VREME ZA KOJE JE ODLOŽENO PLAĆANJE POREZA PLAĆA KAMATU (ČL. 76 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 02.04.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREMENA ZABRANA OBAVLJANJA DELATNOSTI (ČL. 131. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 19.12.2007.  Vrhovni sud
POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE POREZA (ČL. 77 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.12.2007. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DAN KADA SE SMATRA DA JE DOSTAVA IZVRŠENA (ČL. 36 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 12.11.2007. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTPIS PORESKOG DUGA OBEZBEĐENOG HIPOTEKOM (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.11.2007.  Vrhovni sud
IZOSTANAK POUKE O PRAVU STRANKE (ČL. 122. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.07.2007.  Vrhovni sud
OBAVEZE PRAVNOG SLEDBENIKA (ČL. 21 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 28.06.2006.  Vrhovni sud
PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PO OPOMENI (ČL. 71 I ČL. 77 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 31.05.2006.  Vrhovni sud
PROMENOM LIČNOG IMENA SE NE MOŽE IZBEĆI PLAĆANJE PORESKOG DUGOVANJA (ČL. 23 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.04.2006. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEPRIDRŽAVANJE ROKOVA O PLAĆANJU PORESKOG DUGA (ČL. 75 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.04.2006.  Vrhovni sud
UREDNO URUČENJE PORESKIH AKATA (ČL. 36 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 29.03.2006.  Vrhovni sud
OBAVEZNO IZRICANJE NOVČANE KAZNE KAO SPOREDNE KAZNE (ČL. 172 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 02.02.2006.  Vrhovni sud
REŠENJE O PRIVREMENOJ MERI ZA OBEZBEĐENJE NAPLATE POREZA (ČL. 66 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 22.12.2005.  Vrhovni sud
POREZ KOD RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 65 I ČL. 75 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.12.2005.  Vrhovni sud
UČEŠĆE U KANCELARIJSKOJ KONTROLI (ČL. 122 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.11.2005.  Vrhovni sud
POČETAK I PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA (ČL. 71 I ČL. 77 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 04.11.2005.  Vrhovni sud
IZMIRENJE DOPRINOSA PUTEM KOMPENZACIJE (ČL. 10 I ČL. 67 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 21.10.2005.  Vrhovni sud
OMOGUĆAVANJE UČEŠĆA U POSTUPKU KONTROLE (ČL. 121 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.10.2005.  Vrhovni sud
NEOSNOVAN ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA (ČL. 24 I ČL. 75 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 06.07.2005.  Vrhovni sud
VREDNOST HIPOTEKE NIŽA OD VISINE PORESKOG DUGA (ČL. 73 I ČL. 74 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.06.2005.  Vrhovni sud
OBAVEZE PORESKOG ORGANA U POSTUPKU KANCELARIJSKE KONTROLE (ČL. 121 I ČL. 122 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 01.06.2005.  Vrhovni sud
POSTUPAK KOD PORESKIH ORGANA (ČL. 77 I 78 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.04.2005.  Vrhovni sud
DISKRECIONO PRAVO PORESKOG ORGANA PRI ODLUČIVANJU O ZAHTEVU ZA ODLAGANJE PLAĆANJA   PORESKOG DUGA (ČL. 73 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.04.2005.  Vrhovni sud
OVLAŠĆENJA PORESKOG ORGANA PRI ODLAGANJU PORESKOG DUGA (ČL. 73 I ČL. 74 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 13.04.2005.  Vrhovni sud
PRINUDNA NAPLATA PORESKOG DUGA (ČL. 84 I ČL. 92 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 17.02.2005.  Vrhovni sud
HIPOTEKA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA PLAĆANJA PORESKOG DUGA (ČL. 73 I 74 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.01.2005.  Vrhovni sud
NEUREDNOST ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PORESKOG DUGA (ČL. 74 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 20.01.2005.  Vrhovni sud
OBAVEŠTENJE PORESKOG ORGANA O STANJU PORESKOG RAČUNA (ČL. 34 I ČL. 144 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.11.2004.  Vrhovni sud
DISIMULOVANI POSAO KAO PRAVNI OSNOV ZA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE (ČL. 9 ST. 2 ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.11.2004.  Vrhovni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 6 komentara:

PORESKI TRETMAN RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (ČL. 23., 24A, 31, 31A I 31B ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, ČL. 131. ZOO I ČL. 54. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: OBAVEZNO DOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI PODATAKA O SKLADIŠNIM I POSLOVNIM PROSTORIJAMA
PORESKI ASPEKTI LIKVIDACIJE (ČL. 20. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, ČL. 27. I 35. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRAVILNIK O POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE (ČL. 10, 11. I 12. ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)
PREGLED IZMENA REDOSLEDA NAMIRENJA KOD DUGOVANJA POREZA (ČL. 70. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: