Dodatno za – Zakon o parničnom postupku

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 1274 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta
suda/organa
NADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA UPLATU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 1. I 16. ZPP) 12.03.2019. Vrhovni kasacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE PODNET SUDU KOJI JE DONEO IZVRŠNU ISPRAVU (ČL. 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 101. ZPP) 17.01.2019. Privredni apelacioni sud
PRAVNI SLEDBENIK AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU (ČL. 225. ZPP I ČL. 31. ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI) 17.01.2019. Privredni apelacioni sud
PRAVNI SLEDBENIK AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU (ČL. 225. ZPP I ČL. 31. ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI) 27.11.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-928/2016 – ZAKLJUČENJE PORAVNANJA U POGLEDU ZAHTEVA KOJIMA STRANKE NE MOGU RASPOLAGATI (ČL. 336. I 339. ZPP) 22.11.2018. Ustavni sud
OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE POKRENUTOG EX OFFICIO KADA SE POSTUPAK IZA OSTAVIOCA VEĆ VODI PRED SUDOM ILI DRUGIM JAVNIM BELEŽNIKOM (ČL. 294. ZPP I ČL. 16., 30. I 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PUNOMOĆJE ZA DAVANJE NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 85. ZPP I ČL. 89. ZOO) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ODBACIVANJE NEPOTPUNOG PREDLOGA ZA POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA (ČL. 101. ZPP I ČL. 89. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PREKID POSTUPKA USLED SMRTI STRANKE KOD POSTOJANJA JEDINSTVENIH SUPARNIČARA (ČL. 210. I 222. ZPP) 07.07.2018. Viši sud
ALTERNATIVNI TUŽBENI ZAHTEVI KOD VAŽENJA ALTERNATIVNE OBLIGACIJE (ČL. 196. I 197. ZPP) 20.06.2018. Privredni apelacioni sud
POGREŠNO OZNAČAVANJE ADRESE PRIVREDNOG DRUŠTVA U PRESUDI (ČL. 131., 136. I 355. ZPP I ČL. 20. I 22. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.06.2018. Privredni apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA STVARNO IZVEDENIH RADOVA I NAČINA OBRAČUNA IZNOSA PO PRIVREMENIM SITUACIJAMA (ČL. 600. ZOO I ČL. 231. ZPP) 13.06.2018. Privredni apelacioni sud
IZREKA PRESUDE KOJA NE SADRŽI RAZLOGE ODBIJANJA TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 355. ZPP) 31.05.2018. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2936/2016 – ODNOS UTVRĐENE POVREDE PRAVA I PRAVIČNOG ZADOVOLJENJA KOD POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 89. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 10. ZPP) 24.05.2018. Ustavni sud
UTICAJ STATUSNE PROMENE PRIVREDNOG DRUŠTVA NA TOK POSTUPKA (ČL. 222. I 225. ZPP) 17.05.2018. Privredni apelacioni sud
NOVA VREDNOST PREDMETA SPORA U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 33. ZPP) 09.05.2018. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU SASTAVA ODŠTETNOG ZAHTEVA  DRUŠTVU ZA OSIGURANJE KAO TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 150., 153. I 154. ZPP) 15.03.2018. Apelacioni sud
INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ODREDABA UGOVORA O KAMATNOJ STOPI U STAMBENOM KREDITU NAKON ANEKSIRANJA SPORNE ODREDBE (ČL. 194. ZPP I ČL. 104., 105., 107. I 1065. ZOO) 15.03.2018. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE UČINJENIH DAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 231. ZPP) 08.03.2018. Apelacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVIČNE NAKNADE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU  (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 231. ZPP) 08.03.2018. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA U SPORU ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 200. ZOO I ČL. 153. ZPP) 07.03.2018. Apelacioni sud
NEPOTPUNO IZLAGANJE REČI STRANAKA U PRESUDI (ČL. 355. ZPP) 07.03.2018. Apelacioni sud
NEPRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KOD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU, ČL. 374. ZPP I ČL. 45. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 06.03.2018. Apelacioni sud
IZOSTANAK SAGLASNOSTI KORISNIKA KREDITA U VEZI NAČINA VRAĆANJA VIŠE PLAĆENOG IZNOSA PO OSNOVU NIŠTAVE UGOVORNE ODREDBE (ČL. 375. ZPP I ČL. 10.-12., 103. I 1065. ZOO) 21.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
IZMENJENA PRAKSA SUDA OPŠTE NADLEŽNOSTI KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 422. ZPP) 14.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
OZNAČAVANJE SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNJE KAO STRANKE U PODNESKU (ČL. 74. I 80. ZPP) 08.02.2018. Privredni apelacioni sud
IZMENJENA PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PRED REVIZIJSKIM SUDOM (ČL. 426. ZPP) 24.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2593/2014 – ODBIJANJE ISPITIVANJA OD STRANE ORGANA STARATELJSTVA I ZASTUPANJE DETETA (ČL. 253. ZPP I ČL. 72., 77., 78. I 226. PORODIČNOG ZAKONA) 21.12.2017. Ustavni sud
VREDNOST PREDMETA SPORA KADA SE  TUŽBENIM ZAHTEVOM TRAŽI PREDAJA POSEDA (ČL. 31. I 33. ZPP) 12.12.2017. Apelacioni sud
MESNA NADLEŽNOST U SPORU PO TUŽBI OSIGURAVAJUĆE ORGANIZACIJE RADI REGRESA OD ŠTETNIKA (ČL. 20., 39. I 44. ZPP) 07.12.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1417/2016 – PUNOMOĆJE ADVOKATA KOD PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE (ČL. 20., 22., 50. I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 89. I 91. ZPP) 07.12.2017. Ustavni sud
IZBORNA MESNA NADLEŽNOST (ČL. 20. ZPP) 07.12.2017. Apelacioni sud
ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE SASTAVA PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA (ČL. 154. I 163. ZPP I ČL. 277. ZOO) 24.11.2017. Apelacioni sud
IZDACI ZA SASTAV PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA KAO VID MATERIJALNE ŠTETE (ČL. 154. ZPP) 24.11.2017. Apelacioni sud
JEDINSTVENO SUPARNIČARSTVO U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 210. I 211. ZPP) 09.11.2017. Viši sud
RADNJA DOMAĆE RADINOSTI KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. ZPP) 01.11.2017. Privredni apelacioni sud
SPOR ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE KAO NEPROCENJIVA VRSTA SPORA (ČL. 154. I 163. ZPP) 19.10.2017. Apelacioni sud
BLISKI SRODNICI KAO SVEDOCI (ČL. 244. ZPP) 12.10.2017. Apelacioni sud
DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA U POSTUPKU PO PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 87. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 422. ZPP) 09.10.2017. Viši sud
DOZVOLJENOST TUŽBE ZA UTVRĐENJE POVREDE PRAVA LIČNOSTI VRŠENJEM DISKRIMINACIJE NA OSNOVU PREBIVALIŠTA (ČL. 43. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 194. ZPP) 03.10.2017. Apelacioni sud
PROPUŠTANJE DOSTAVLJANJA IZVRŠNOM DUŽNIKU PREDLOGA ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE (ČL. 88. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA I ČL. 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 374. ZPP) 21.09.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4761/2015 – TROŠKOVI ZA SASTAV TUŽBE U UPRAVNOM SPORU (ČL. 66., 67., I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 163. ZPP) 20.09.2017. Ustavni sud
(NE)BLAGOVREMENOST PREDLOGA ZA IZVRŠENJE RADI SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 453. ZPP) 13.09.2017. Viši sud
POGREŠNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KOD ODREĐIVANJA NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI I ČL. 23, 135. I 136. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I 373. ZPP) 24.08.2017. Viši sud
DAVANJE DOZVOLE ZA PREGLEDANJE SPISA U OSTAVINSKOM POSTUPKU ZAINTERESOVANOM LICU OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA (ČL. 30. I 30D ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 149. ZPP) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ZAHTEV ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UTVRĐENIH POTRAŽIVANJA POVERILACA U POSTUPKU LIKVIDACIJE BANKE (ČL. 1. ZPP, ČL. 25. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I ČL. 116. ZAKONA O STEČAJU) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE O NIŠTAVOSTI SUDSKE ODLUKE U PARNICI (ČL. 1. I 3. ZPP) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA U POGLEDU REDOSLEDA NAMIRENJA (ČL. 1. ZPP I ČL. 113., 116. I 117. ZAKONA O STEČAJU) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1921/2015 – POSLEDICE PREBACIVANJA NADLEŽNOSTI ZA ODLUČIVANJE O POVREDI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 8A DO 8V. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 192. ZPP) 19.07.2017. Ustavni sud
TROŠKOVI IZRADE NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA KAO MATERIJALNA ŠTETA I ZATEZNA KAMATA (ČL. 150. ZPP I 277. ZOO) 18.07.2017. Apelacioni sud
TROŠKOVI IZRADE NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA KAO MATERIJALNA ŠTETA (ČL. 155. ZPP) 18.07.2017. Viši sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 28., 403. I 410. ZPP) 30.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI (ČL. 9. ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA I ČL. 11. I 340. ZPP) 28.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAPUŠTANJE SUDNICE U TOKU ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU KAO RAZLOG ZA POVLAČENJE TUŽBE (ČL. 311. I 374. ZPP) 28.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE IZDRŽAVANJA PO OSNOVU OČINSTVA UTVRĐENOG PRAVNOSNAŽNOM SUDSKOM ODLUKOM (ČL. 59., 160. I 251. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 228. I 231. ZPP) 28.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
TRENUTAK PRIJEMA REŠENJA O OBUSTAVI STEČAJA KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 424. ZPP) 22.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVILNO OZNAČENJE TUŽENOG KOD TUŽBE PROTIV OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA (ČL. 98. I 192. ZPP I ČL. 571. I 573. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 21.06.2017. Privredni apelacioni sud
NEPOŠTOVANJE ROKA ZA ODLUČIVANJE KADA SE NE RADI O HITNOM PREDMETU (ČL. 4. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ČL. 383. ZPP) 21.06.2017. Apelacioni sud
POGREŠNO OZNAČENJE TUŽENOG KOD TUŽBE PROTIV OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA (ČL. 101. ZPP) 21.06.2017. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA U POGLEDU PRAVA NA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE (ČL. 29. I 31. ZPP) 14.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE O EVENTUALNOM TUŽBENOM ZAHTEVU O KOME PRVOSTEPENI SUD NIJE ODLUČIVAO (ČL. 374. ZPP) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PONIŠTAJ ODLUKE ODBORA ZA PROFESIONALNU ETIKU (ČL. 1. ZPP I ČL. 4. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 25.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA OD STRANE UMEŠAČA SA POLOŽAJEM JEDINSTVENOG SUPARNIČARA (ČL. 210. I 219. ZPP) 23.05.2017. Viši sud
PREURANJEN ZAHTEV ZA ISPLATU NAGRADE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 261., 262. I 264. ZKP I ČL. 7. I 12. ZPP) 22.05.2017. Viši sud
VREDNOST PREDMETA SPORA PREMA PLAĆENOJ SUDSKOJ TAKSI I DOZVOLJENOST REVIZIJE (ČL. 28. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 403. ZPP) 18.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
UGOVORENA MESNA NADLEŽNOST SUDA PREMA PRETHODNO VAŽEĆIM SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA (ČL. 19. I 65. ZPP I ČL. 3. ZAKONU O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA) 11.05.2017. Viši sud
NEDOSTAVLJANJE NA IZJAŠNJENJE TUŽENOM PODNESKA O POVLAČENJU TUŽBE (ČL. 202. I 374. ZPP) 09.05.2017. Viši sud
PREKID POSTUPKA ZBOG BRISANJA TUŽENOG PREDUZETNIKA IZ REGISTRA (ČL. 222. ZPP) 05.05.2017. Viši sud
KAMATA KAO DEO VREDNOSTI PREDMETA SPORA (ČL. 28. I 403. ZPP) 04.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA PO VANREDNOM PRAVNOM LEKU PROTIV PRESUDE KOJA JE U JEDNOM DELU POSTALA PRAVNOSNAŽNA (ČL. 12. I 223. ZPP) 04.05.2017. Viši sud
POSEBNA REVIZIJA ZBOG BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 404. ZPP) 27.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7291/2015 – MERODAVNA VREDNOST ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE (ČL. 403. ZPP) 27.04.2017. Ustavni sud
ODBIJANJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE (ČL. 422. ZPP) 24.04.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8231/2014 – SVOJSTVO STRANKE U PARNIČNOM I OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA PREDUZETNIKA (ČL. 83. I 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 74. ZPP I ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4092/2014 – NEPOSTOJANJE UTICAJA SLOŽENOSTI SPORNIH PITANJA NA TRAJANJE POSTUPKA I PRESTANAK SAVESNOSTI KUPCA UKRADENOG VOZILA (ČL. 10. ZPP, ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I 290. ZOO) 20.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA SUDA KOD PRESTANKA PRAVNOG INTERESA ZA VOĐENJE POSTUPKA (ČL. 194. ZPP) 20.04.2017. Viši sud
IZOSTANAK PROCESNIH USLOVA ZA ODLUČIVANJE O EVENTUALNOM TUŽBENOM ZAHTEVU (ČL. 197. ZPP) 13.04.2017. Apelacioni sud
NEPOZIVANJE PUNOMOĆNIKA TUŽIOCA NA ROČIŠTE (ČL. 311. I 374. ZPP) 12.04.2017. Viši sud
ODBACIVANJE PREDLOGA STRANKE NAKON ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE (ČL. 319. ZPP) 11.04.2017. Viši sud
INSTRUKTIVAN ROK ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI I DAVANJE PREDNOSTI HITNIM PREDMETIMA (ČL. 4. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ČL. 383. ZPP) 10.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5055/2015 – DEJSTVA SUDSKOG PORAVNANJA I USLOVI ZA PONIŠTAJ (ČL. 338. I 339. ZPP) 06.04.2017. Ustavni sud
DOKAZI DA JE PODNOSILAC TUŽBE STATUTARNI ILI ZAKONSKI ZASTUPNIK JAVNOG PREDUZEĆA (ČL. 77. I 85. ZPP) 05.04.2017. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE U SLUČAJU NETAČNE ADRESE TUŽENOG (ČL. 141. I 143. ZPP) 30.03.2017. Viši sud
POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA (ČL. 81. ZPP) 30.03.2017. Viši sud
POSTOJANJE PRAVNOG INTERESA KAO SEKUNDARNO PITANJE (ČL. 294. ZPP. I ČL. 165. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.03.2017. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA I PRAVNI OSNOV PO TUŽBAMA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PROTIV ZDRAVSTVENIH USTANOVA (ČL. 1. ZPP I ČL. 262. ZOO) 24.03.2017. Apelacioni sud
UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ODREDBE UGOVORA O PROMENLJIVOJ KAMATNOJ STOPI KADA JE VANSUDSKIM PORAVNANJEM ODREĐENA FIKSNA STOPA (ČL. 1065. I 1089. ZOO I ČL. 194. ZPP) 24.03.2017. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV BLAGOVREMENOG, DOZVOLJENOG I UREDNOG PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (ČL. 114. ZPP) 24.03.2017. Viši sud
RAČUNANJE ROKA ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE KADA STRANKU ZASTUPAJU DVA ADVOKATA (ČL. 403. I 410. ZPP) 24.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O KREDITU KADA JE POTPISANO VANSUDSKO PORAVNANJE SA BANKOM (ČL. 47., 103., 1065. I 1089. ZOO I ČL. 194. ZPP) 24.03.2017. Apelacioni sud
NADLEŽNOST I PRIMENA PROPISA NA PRIVREMENE MERE ZABRANE PONOVNOG OBJAVLJIVANJA INFORMACIJE (ČL. 104. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA, ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA, ČL. 449. I 459. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 1. ZPP) 24.03.2017. Apelacioni sud
KUMULATIVNI USLOVI ZA POSTOJANJE PROCESNE SMETNJE ZA VOĐENJE PARNICE (ČL. 359. ZPP) 23.03.2017. Apelacioni sud
ODLUKA U VANPARNIČNOM POSTUPKU KOJA NE PREDSTAVLJA PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. I 223. ZPP) 22.03.2017. Viši sud
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA VANPARNIČNOG POSTUPKA PENZIONERA, VLASNIKA VIŠE NEPOKRETNOSTI (ČL. 168. I 169. ZPP, ČL. 10 ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.03.2017. Viši sud
NEPRISTUPANJE TUŽIOCA NA ROČIŠTE ZA GLAVNU RASPRAVU U POSTUPKU ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 141, 311. I 448. ZPP) 20.03.2017. Viši sud
SAZNANJE SUDA DA STRANKA NE STANUJE NA ADRESI NA KOJOJ JE PRIJAVLJENA (ČL. 141. ZPP) 20.03.2017. Viši sud
PREDLOG DA SE VEŠTACI POZOVU NA ROČIŠTE RADI DODATNIH POJAŠNJENJA I IZJAŠNJENJA (ČL. 271. ZPP) 20.03.2017. Viši sud
ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA KOD POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 153., 154. I 202. ZPP) 20.03.2017. Viši sud
POSEBNA REVIZIJA NA OSNOVU NEPRAVNOSNAŽNE ODLUKE (ČL. 404. ZPP) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PUNOMOĆNIK U POSTUPKU KOJI JE PONOVLJEN PO STUPANJU NA SNAGU VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 85. I 506. ZPP) 16.03.2017. Apelacioni sud
POSEBNA REVIZIJA U POSTUPKU IZVRŠENJA (ČL. 27. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 404. ZPP) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEOPREDELJIVANJE TROŠKOVA OD STRANE STRANKE KOJA JE USPELA U PARNICI (ČL. 153. I 163. ZPP) 16.03.2017. Viši sud
SUDSKA NADLEŽNOST ZA OBAVEZIVANJE POSLODAVCA NA PONOVNI IZBOR PRIJAVLJENIH KANDIDATA (ČL. 1. I 16. ZPP) 15.03.2017. Viši sud
PROPUST SUDA DA ODLUČI O TROŠKOVIMA NA IME TAKSE NA REVIZIJU (ČL. 154. I 165. ZPP) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE NALAZA VEŠTAKA U POSTUPKU PO ŽALBI U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (ČL. 479. ZPP) 15.03.2017. Viši sud
RASPRAVNI PRINCIP I PREDLAGANJE DOKAZA KOJIMA SE OSPORAVA NALAZ VEŠTAKA (ČL. 7., 228. I 231. ZPP) 15.03.2017. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOSTAVLJANJA SUDSKE POŠILJKE (ČL. 79., 127. I 422. ZPP) 10.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
TERET DOKAZIVANJA PRETRPLJENE ŠTETE KOJA SE SASTOJI U NEMOGUĆNOSTI PRODAJE STVARI (ČL. 155. ZOO I ČL. 231. ZPP) 10.03.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1901/2014 – KONVALIDACIJA UGOVORA O POKLONU IDEALNOG DELA STANA NA KOJEM JE USTANOVLJENO PLODOUŽIVANJE (ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 103. ZPP) 09.03.2017. Ustavni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 153., 154. I 160. ZPP) 08.03.2017. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENO PREINAČENJE TUŽBE U POGLEDU ZAHTEVA KOJI SE ODNOSI NENOVČANO POTRAŽIVANJE (ČL. 34. I 194. ZPP) 07.03.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA NOVČANO KAŽNJAVANJE ZBOG NEPOSTUPANJA PO NALOGU SUDA (ČL. 243. ZPP) 03.03.2017. Viši sud
SADRŽINA UREDNE TUŽBE KOJOM SE ZAHTEVA ODREĐENA ČINIDBA TUŽENOG (ČL. 192. ZPP) 03.03.2017. Viši sud
REVIZIJA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 403. I 410. ZPP I ČL. 43. ZAKONA O STEČAJU) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTEVA I POSLEDICE (ČL. 349. ZPP) 27.02.2017. Viši sud
IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE I PRIRODA SUDSKE ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE POVLAČENJE (ČL. 202. ZPP) 27.02.2017. Viši sud
PRAVNE POSLEDICE POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 202. ZPP) 27.02.2017. Viši sud
ANALOGIJA IZJAVE O POVLAČENJU TUŽBE I ODRICANJA OD TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 202. I 349. ZPP) 27.02.2017. Viši sud
POVLAČENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE KAO TUŽBE U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 202. ZPP) 27.02.2017. Viši sud
NADLEŽNOST PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ STATUTA ADVOKATSKE KOMORE (ČL. 1. I 16. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 23.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
TUŽBA ZA PONIŠTAJ REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE VRAĆANJA STUDENTSKOG KREDITA (ČL. 1. ZPP, ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 4. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 23.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBACIVANJU PRIGOVORA  (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 378. ZPP I ČL. 8. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU) 23.02.2017. Apelacioni sud
NEPREDLAGANJE DONOŠENJA DOPUNSKE PRESUDE I PONOVO PODNOŠENJE TUŽBE  (ČL. 202. I 356. ZPP) 20.02.2017. Viši sud
PONOVNO PODNOŠENJE TUŽBE ZBOG NEPOSTOJANJA ODLUKE O DELU TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 294. ZPP) 20.02.2017. Viši sud
MESNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE ZASNOVANOG NA SUBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI (ČL. 44. ZPP) 14.02.2017. Viši sud
PRESUDA ZBOG IZOSTANKA ZBOG NAKNADNOG PRECIZIRANJA TUŽBENOG ZAHTEVA  (ČL. 351. I 475. ZPP) 08.02.2017. Viši sud
PREKID PARNIČNOG POSTUPKA DO PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 12. I 223. ZPP) 07.02.2017. Viši sud
UTVRĐIVANJE OBIMA NEMATERIJALNE ŠTETE SLOBODNOM OCENOM (ČL. 228. I 232. ZPP I ČL. 200. ZOO) 06.02.2017. Viši sud
POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I PUNOMOĆ (ČL. 89. ZPP I ČL. 6. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU) 06.02.2017. Viši sud
OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 89. ZPP I ČL. 6. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU) 06.02.2017. Viši sud
PREKID POSTUPKA USLED SMRTI STRANKE PO SILI ZAKONA (ČL. 222. ZPP) 03.02.2017. Viši sud
STVARNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (ČL. 28. ZPP) 02.02.2017. Apelacioni sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV ODLUKE REVIZIJSKOG SUDA (ČL. 426. ZPP) 02.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE KOD PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP I ČL. 449. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.02.2017. Viši sud
ODBAČAJ PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE KOJA JE PRAVNOSNAŽNA, A NIJE IZVRŠNA (ČL. 368. ZPP I 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 30.01.2017. Viši sud
NEPROPISAN SASTAV SUDA U POSTUPKU PO ZAHTEVU ZA PONIŠTAJ BRAKA (ČL. 35. I 374. ZPP) 27.01.2017. Apelacioni sud
POSTUPCI KOJI SE NE MOGU VODITI ZAJEDNO (ČL. 197. I 374. ZPP) 27.01.2017. Apelacioni sud
ISTOVREMENO ODBIJANJE SUPROTNIH TUŽBENIH ZAHTEVA TUŽIOCA I TUŽENOG (ČL. 374. ZPP) 27.01.2017. Apelacioni sud
NEUREDNA DOSTAVA ZBOG NEPOSTOJANJA UPOZORENJA NA POSLEDICE IZOSTANKA SA ROČIŠTA (ČL. 351. ZPP) 24.01.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 350. I 472. ZPP) 24.01.2017. Viši sud
POSEBNA IZBORNA MESNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA PROTIV PRAVNOG LICA KOJE IMA OGRANAK (ČL. 54. ZPP. I ČL. 567. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 18.01.2017. Viši sud
PREDUSLOV ZA OGLAŠENJE SUDA MESNO NENADLEŽNIM (ČL. 51., 52., 56., 57. I 58. ZPP) 18.01.2017. Viši sud
PREDLAGANJE DOKAZA KOJE NISU ISTAKNUTI U TUŽBI (ČL. 308. I 374. ZPP) 16.01.2017. Viši sud
ODLUČIVANJE O SAMOSTALNOM TUŽBENOM ZAHTEVU KOJI SE ODNOSI NA UPIS RADNOG STAŽA (ČL. 1. I 16. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 11.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
TROŠAK SASTAVA PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA I KRIVICA TUŽENOG ZA ŠTETU (ČL. 154. I 193. ZPP I ČL. 154. ZOO) 10.01.2017. Viši sud
ZATEZNA KAMATA NA IZNOS TROŠKOVA POSTUPKA DOSUĐEN DOPUNSKIM REŠENJEM (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO) 10.01.2017. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA VREDNOSTI ZAOSTAVŠTINE (ČL. 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 223. I 231. ZPP) 10.01.2017. Viši sud
PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 231. ZPP, ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 452. ZOO I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
PROCENTUALNO IZRAČUNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA (ČL. 153. ZPP) 23.12.2016. Apelacioni sud
PREKID POSTUPKA ZBOG STATUSNE PROMENE DRUŠTVA (ČL. 222. ZPP I ČL. 485. I 486. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.12.2016. Apelacioni sud
OBAVEZE PO PRESUDI DONETOJ PO DEKLARATORNOJ TUŽBI (ČL. 194. I 196. I 342. ZPP) 23.12.2016. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ODLUČIVANJA DOPUNSKOM PRESUDOM VAN TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 194., 196. I 357. ZPP) 23.12.2016. Apelacioni sud
USLOVI ZA NASTAVAK POSTUPKA I PROCESNA LEGITIMACIJA STRANKE KOD RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE (ČL. 225. ZPP I ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE PODNET OD STRANE NEUKE STRANKE (ČL. 64. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 101. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE KOJI NIJE PODNET U NAJMANJE ČETIRI  PRIMERKA (ČL. 59. I 64. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I 101. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA SASTAVLJANJA ŽALBE U SLUČAJU NEZNATNOG USPEHA U POSTUPKU (ČL. 150., 151. I 153. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
PRIMENA ODREDABA O PREKORAČENJU TUŽBENOG ZAHTEVA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 393. I 467. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA SUDA VIŠEG STEPENA O PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 433. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
NASTAVAK POSTUPKA KADA JE OSTAVINSKI POSTUPAK IZA SMRTI PREMINULE STRANKE PRAVNOSNAŽNO OBUSTAVLJEN (ČL. 225. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
SMISAO PRAVILA O RAZGRANIČENJU NADLEŽNOSTI (ČL. 16. ZPP) 21.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSEBNA REVIZIJA ZBOG NEUSKLAĐENOSTI ODREDABA O PRAVU DRŽAVE DA NASLEĐUJE I ODREDABA O ODRŽAJU (ČL. 404. ZPP, ČL. 8., 21., 209., 220. I 221. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 28. I 73. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZIVANJE DUŽNIKA NA IZVRŠENJE ISTE OBAVEZE DVA PUTA (ČL. 374. ZPP) 15.12.2016. Apelacioni sud
ODBAČAJ TUŽBE PODNETE OD STRANE DIPLOMIRANOG PRAVNIKA ZAPOSLENOG U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI (ČL. 294. ZPP I ČL. 1. ZAKONA O JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU) 14.12.2016. Viši sud
PROMENA NAČINA PLAĆANJA IZDRŽAVANJA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE (ČL. 359. I 362. ZPP I ČL. 161. PORODIČNOG ZAKONA) 14.12.2016. Viši sud
PROPORCIONALNO SNOŠENJE TROŠKOVA POSTUPKA SOLIDARNOG DUŽNIKA (ČL. 414. ZOO I ČL. 153. ZPP) 13.12.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2458/2015 – POČETAK ROKA ZA IZJAVLJIVANJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 361. I 454. ZPP) 08.12.2016. Ustavni sud
PRENOŠENJE OVLAŠĆENJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE PO GENERALNOM PUNOMOĆJU NA TREĆE LICE (ČL. 85. I 294. ZPP) 07.12.2016. Viši sud
SUDSKO PORAVNANJE KADA NEMA SUDSKOG POSTUPKA (ČL. 336. ZPP, ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 88. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU) 07.12.2016. Viši sud
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA KOD ODUSTANKA OD NAMIRENJA NA POPISANIM POKRETNIM STVARIMA (ČL. 159. ZPP) 07.12.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA OSTVARIVANJEM PRAVA NA PENZIJU U TOKU POSTUPKA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 375. ZPP) 02.12.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-5745/2014 – GREŠKA U OZNAČAVANJU LIČNOG IMENA TUŽIOCA I DOSTAVLJANJE PUTEM OGLASNE TABLE (ČL. 140., 295. I 306. ZPP I ČL. 38. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 01.12.2016. Ustavni sud
KARAKTER ODLUKE O PREDLOGU ZA NASTAVAK POSTUPKA (ČL. 225. I 294. ZPP) 29.11.2016. Viši sud
KARAKTER ODLUKE O PREDLOGU ZA NASTAVAK POSTUPKA (ČL. 225. I 294. ZPP) 29.11.2016. Viši sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (ČL. 350. I 468. ZPP) 21.11.2016. Viši sud
PREKID PARNICE PO TUŽBI ZA ISELJENJE DO OKONČANJA PARNICE ZA PONIŠTAJ UGOVORA O POKLONU (ČL. 12. I 223. ZPP) 21.11.2016. Viši sud
SPAJANJE PARNICA PO TUŽBI POSESORNIM I PETITORNIM ZAHTEVOM (ČL. 198., 328. I 374. ZPP) 17.11.2016. Viši sud
RAZLIKE IZMEĐU POSTUPKA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE I POSTUPKA ZBOG UZNEMIRAVANJA PRAVA SVOJINE (ČL. 328., 448., 450. I 451. ZPP I ČL. 5. I 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.11.2016. Viši sud
KOMPENZACIONI PRIGOVOR U ŽALBENOM POSTUPKU (ČL. 372. ZPP I ČL. 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.11.2016. Viši sud
PRENOS IMOVINE BRISANOG UDRUŽENJA KAO OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 42. I 43. ZAKONA O UDRUŽENJIMA, ČL. 6. ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE I ČL. 1. I 16. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM NALOGA I OPOMENA ZA PLAĆANJE SUDSKIH TAKSI (ČL. 37. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 88. I 135. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POTVRDA PRIJEMU ELEKTRONSKE POŠTE OD SUDA I OBAVEZNO LIČNO DOSTAVLJANJE ELEKTRONSKIM PUTEM (ČL. 129. I 141. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO PRAVNO LICE I STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. ZPP,  ČL. 573. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 3. ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU I ČL. 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA ODREĐENIH DOPUNSKIM REŠENJE I DOSUĐENJE KAMATE NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
TAKSA NA ODGOVOR NA TUŽBU I PREDUZIMANJE PARNIČNE RADNJE U PISANOM OBLIKU IZVAN ROČIŠTA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 2. I 21. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 14., 467. I 472. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PROMENA PRAVNE FORME STRANKE PRE ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE (ČL. 22. I 478. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 355. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OBRAČUN SUDSKE TAKSE KADA JE SUD JEDNIM PISMENOM OBJEDINIO DVE ODLUKE (ČL. 2. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 153. ZPP) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6645/2014 – PRAVNI INTERES KADA SE TRAŽI RASKID UGOVORA SUDSKOM PRESUDOM (ČL. 124. ZOO I ČL. 194. I 294. ZPP) 09.11.2016. Ustavni sud
OBAVEZA IZJAŠNJENJA O ODBACIVANJU TUŽBE (ČL. 101. I 294. ZPP) 09.11.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2086/2015 – ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UPLATU NAKNADE U SLUČAJU PRIVREMENE NEZAPOSLENOSTI (ČL. 1. I 16. ZPP I ČL. 125. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI) 09.11.2016. Ustavni sud
USLOVI ZA NASTAVAK POSTUPKA PO PREDLOGU NASLEDNIKA (ČL. 225. ZPP) 08.11.2016. Viši sud
UKIDANJE REŠENJA O ODBAČAJU TUŽBE NAKON UKIDANJA PRESUDE PRVOSTEPENOG SUDA (ČL. 387. ZPP) 04.11.2016. Viši sud
PITANJE AKTIVNE LEGITIMACIJE KAO PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. ZPP) 02.11.2016. Viši sud
ISTICANJE BITNE ČINJENICE NA ROČIŠTU ZA GLAVNU RASPRAVU BEZ OBRAZLOŽENJA ZBOG ČEGA TO NIJE UČINJENO RANIJE (ČL. 308. I 314. ZPP) 02.11.2016. Apelacioni sud
PREKID PARNIČNOG POSTUPKA IZ RAZLOGA CELISHODNOSTI  (ČL. 223. ZPP) 02.11.2016. Viši sud
ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IZNOS TROŠKOVA KAO PREDMET POSEBNE PARNICE (ČL. 163. ZPP) 27.10.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ DOSTAVLJANJA PREKO OGLASNE TABLE SUDA   NA ROK ZA IZJAVLJIVANJE PRAVNIH LEKOVA (ČL. 141. ZPP) 26.10.2016. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA POSTOJANJA I OBIMA IZMAKLE KORISTI (ČL. 189. ZOO I ČL. 231. ZPP) 24.10.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE OSNOVA ZA PRIZNAVANJE NOVČANE NAKNADE ZA NARUŽENOST (ČL. 200. ZOO I ČL. 259. I 260. ZPP) 21.10.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA NEMATERIJALNU ŠTETU ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLOVE ZBOG NARUŽENOSTI (ČL. 200. ZOO I ČL. 259. I 260. ZPP) 21.10.2016. Apelacioni sud
IZBOR VEŠTAKA ZA PRIZNAVANJE NOVČANE NAKNADE ZA NARUŽENOST (ČL. 200. ZOO I ČL. 259. I 260. ZPP) 21.10.2016. Apelacioni sud
UTVRĐENA VISINA IZDRŽAVANJA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 375. I 376. ZPP) 20.10.2016. Apelacioni sud
DODATNA PITANJA ZA STRUČNE ORGANE U SLUČAJU PODJEDNAKE PODOBNOSTI RODITELJA ZA POVERAVANJE DETETA (ČL. 77.,205., 266., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 313. I 375. ZPP) 19.10.2016. Apelacioni sud
NEPRAVILNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE KOD DODELJIVANJA DETETA JEDNOM RODITELJU (ČL. 77., 266. I 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 375. ZPP) 19.10.2016. Apelacioni sud
NEDOSTATAK POTPISA I PEČATA NA ŽALBI IZJAVLJENOJ PUTEM TELEGRAMA (ČL. 98., 104., 370. I 371. ZPP I ČL. 39. I 82. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.10.2016. Viši sud
NAKNADNO DOSTAVLJANJE OBRAZLOŽENJA ŽALBE IZVRŠNOG POVERIOCA U ZAKONOM PROPISANOM ROKU (ČL. 104. ZPP I ČL. 39., 73. I 82. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.10.2016. Viši sud
NEIZJAŠNJAVANJE O SPROVOĐENJU IZVRŠENJA ZBOG NEDOSTAVLJANJA REŠENJA O NASTAVKU POSTUPKA (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 225., 361., 364. I 366. ZPP) 12.10.2016. Privredni apelacioni sud
VEŠTAČENJE POSTOJANJA POVEĆANIH POTREBA I ISPLATE RENTE (ČL. 195. ZOO I ČL. 259. I 260. ZPP) 12.10.2016. Apelacioni sud
EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEVI KAO SADRŽAJNO RAZLIČITI (ČL. 197. ZPP) 11.10.2016. Viši sud
ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE PROPISAN POSEBNIM ZAKONOM (ČL. 294. ZPP I ČL. 71. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 07.10.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6229/2015 – PRIMENA NAČELA SLOBODNE OCENE DOKAZA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 10. ZPP I ČL. 47. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.10.2016. Ustavni sud
SUBJEKTIVNO PREINAČENJE TUŽBE ZAMENOM TUŽIOCA (ČL. 201. ZPP) 06.10.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8830/2012 – TROŠKOVI POSTUPKA KOD OSETNO VEĆEG USPEHA JEDNE STRANKE (ČL. 149. ZPP) 06.10.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-583/2014 – TROŠKOVI POSTUPKA KOD DELIMIČNOG USPEHA U SPORU ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 149. ZPP) 06.10.2016. Ustavni sud
POSTUPANJE SUDA KOD PODNOŠENJA TUŽBE I PROTIV TUŽBE O RAZVODU BRAKA (ČL. 203. ZPP I ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 30.09.2016. Apelacioni sud
PREKLUZIVNOST ROKA ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA (ČL. 33. ZPP) 30.09.2016. Apelacioni sud
UTICAJ IZMENE VREDNOSTI PREDMETA SPORA NA STVARNU NADLEŽNOST, SASTAV SUDA I NA PRAVO NA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE (ČL. 28. I 33. ZPP) 30.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3853/2014 – IZBOR ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA OD STRANE STRANKE (ČL. 22. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 88. ZPP) 29.09.2016. Ustavni sud
OGRANIČENJA ZA ISKLJUČENJE SUDIJE OD POSTUPANJA PO PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 426. ZPP) 29.09.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU U SITUACIJI KADA TUŽILAC ODUSTANE OD PREDLOŽENOG VEŠTAČENJA (ČL. 231. ZPP) 29.09.2016. Apelacioni sud
PRAVO PRIVREMENOG ZASTUPNIKA DA U POSEBNOM POSTUPKU ZAHTEVA NAPLATU TROŠKOVA ZASTUPANJA (ČL. 82. I 163. ZPP) 29.09.2016. Apelacioni sud
SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. I 79. ZPP) 29.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4535/2014 – NEPRILAGANJE DOKAZA O PLAĆENIM SUDSKIM TAKSAMA I KAMATA KOD NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE (ČL. 2, 3, 37. I 40. ZAKONOM O SUDSKIM TAKSAMA, ČL. 154. I 163. ZPP I ČL. 189. I 277. ZOO) 29.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3/2014 – ODBIJANJE „SUPERVEŠTAČENJA“ BEZ OBRAZLOŽENJA (ČL. 8., 259. I 293. ZPP) 29.09.2016. Ustavni sud
MESNA NENADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZVRŠENJE RADI NAPLATE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 7. I 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 43. I 374. ZPP) 27.09.2016. Viši sud
ODBAČAJ TUŽBE POSLE ZAKLJUČENE GLAVNE RASPRAVE (ČL. 294. ZPP) 23.09.2016. Viši sud
ODBIJANJE SUDA DA SPROVEDE IZVOĐENJE PREDLOŽENIH DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 22.09.2016. Apelacioni sud
NADLEŽNOST U SPORU O PRESTANKU RADNOG ODNOSA POKRENUTOM PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 17. ZPP) 15.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10137/2013 – PRAVNI STAVOVI SUDOVA KAO IZVOR PRAVA (ČL. 376. ZPP I ČL. 200. ZOO) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4822/2014 – SAMOSTALAN ZAHTEV ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (ČL. 1. I 16. ZPP, ČL. 6. I 51. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 150. DO 152. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6670/2014 – UOBIČAJENA PAŽNJA KOJA SE OČEKUJE OD PROSEČNOG ZAPOSLENOG I NAČELO NEPOSREDNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 4. I 13. ZPP) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2592/2014 – USLOVI I OBAVEZE SUDA KOD DONOŠENJA PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA (ČL. 338. ZPP) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7417/2014 – ODGOVORNOST SUDA ZA PONAŠANJE STRANKE I POČETAK ZASTARELOSTI OD PRIZNANJA PRAVA KOJE JE OSNOV ZA POTRAŽIVANJE (ČL. 10. ZPP I ČL. 361. ZOO) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7895/2013 – VEZANOST REVIZIJSKOG SUDA ČINJENIČNOM PODLOGOM UTVRĐENOM PRED NIŽESTEPENIM SUDOVIMA (ČL. 407. ZPP) 15.09.2016. Ustavni sud
VIŠE PODNOSILACA ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU KAO JEDNA STRANKA (ČL. 28. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 154. ZPP) 14.09.2016. Apelacioni sud
PONIŠTAJ REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA (ČL. 1. ZPP I ČL. 4. I 5. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 14.09.2016. Apelacioni sud
TRAJANJE PRIVREMENIH MERA ZBOG NASILJA U PORODICI IZREČENIH TOKOM PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 299. ZPP) 14.09.2016. Apelacioni sud
POSLEDICA NEPOTPUNE PROCESNE ZAJEDNICE TUŽENIH NUŽNIH SUPARNIČARA (ČL. 211. ZPP) 02.09.2016. Apelacioni sud
STVARNA LEGITIMACIJA TUŽENIH NUŽNIH SUPARNIČARA (ČL. 211. ZPP) 02.09.2016. Apelacioni sud
SKUPŠTINA ZGRADE KAO NUŽNI SUPARNIČAR (ČL. 211. ZPP) 02.09.2016. Apelacioni sud
PRESUDA ZBOG IZOSTANKA ZBOG PRISPEĆA PODNESKA TUŽENOG NA DAN ODRŽAVANJA ROČIŠTA (ČL. 475. ZPP) 01.09.2016. Viši sud
ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE KOJI NIJE POSTAVLJEN U USTAVNOJ ŽALBI (ČL. 85. I 89. ZAKONA O USTAVNOM SUDU, ČL. 1. ZPP I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 25.08.2016. Apelacioni sud
PUNOMOĆJE ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 91. ZPP) 24.08.2016. Viši sud
USLOV ZA OGLAŠAVANJE SUDA MESNO NENADLEŽNIM PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 19. ZPP) 24.08.2016. Viši sud
ŠTETA NASTALA NAKON DO DONOŠENJA SUDSKE ODLUKE ILI ZAKLJUČENJA PORAVNANJA (ČL. 203. I 1089. ZOO I ČL. 197. I 359. ZPP) 23.08.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRESUĐENE STVARI ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI NAKON ZAKLJUČENJA VANSUDSKOG PORAVNANJA (ČL. 359. ZPP) 23.08.2016. Apelacioni sud
PREDUZETNIK KAO STRANKA U POSTUPKU I ODGOVORNOST NAKON PRESTANKA SVOJSTVA PREDUZETNIKA (ČL. 83. I 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 74. ZPP) 16.08.2016. Privredni apelacioni sud
ODBACIVANJE PODNESKA SAČINJENOG NA LATINIČNOM PISMU (ČL. 6. ZPP) 09.08.2016. Viši sud
MIRNO REŠAVANJE SPOROVA U SLUČAJU MOBINGA (ČL. 194. ZAKONA O RADU I ČL. 29.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I 376. ZPP) 14.07.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2967/2014 – KORIŠĆENJE SUSEDSKIH PRAVA PROTIVNO IZDATOM ODOBRENJU NADLEŽNOG ORGANA I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 5. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 1. I 223. ZPP) 14.07.2016. Ustavni sud
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE STRANKE I U PARNICI RAZDVOJENOJ PO PROTIVTUŽBI (ČL. 89. ZPP) 12.07.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8544/2014 – PRODUŽAVANJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA (ČL. 2. I 159. ZPP) 07.07.2016. Ustavni sud
NAKNADA TROŠKOVA NA IME POREZA NA DODATU VREDNOST NA ADVOKATSKU USLUGU (ČL. 150, 153. I 154. ZPP, ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 8. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 05.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVLAČENJE PREDLOGA ZA PREKID POSTUPKA NAKON DOSTAVLJANJA REŠENJA O PREKIDU STRANKAMA (ČL. 223. ZPP) 01.07.2016. Viši sud
PROPUŠTANJE DOSTAVLJANJA AKATA U PARNICI ZBOG VIŠESTRUKE PROMENE ADRESE STRANKE (ČL. 144. I 374. ZPP) 30.06.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ZA SASTAV PREDLOGA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 154. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 29.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST SUDA KOD OGOVORNOSTI ZA ŠTETU USLED TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 44. ZPP) 28.06.2016. Apelacioni sud
PREINAČENJE POBIJANE PRESUDE U POGLEDU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 165. ZPP) 27.06.2016. Viši sud
UTVRĐIVANJE PRAVNIH SLEDBENIKA U SLUČAJU SMRTI NASLEDNIKA ILI STRANKE (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
PRAVNI SLEDBENICI PREMINULOG NASLEDNIKA I MOGUĆNOST PREKIDA POSTUPKA (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
SMRT STRANKE ILI NASLEDNIKA I UTICAJ NA OSTAVINSKI POSTUPAK (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
ZAMENIK PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U POSTUPKU ZA DELIMIČNO LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 76., 82.  I 374. ZPP I ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 147. PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2016. Viši sud
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI U POGLEDU RADNJI UČINJENIH DO PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA POSTUPKA (ČL. 10. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 168. I 169. ZPP) 21.06.2016. Viši sud
ZASTUPANJE STRANKE OD STRANE ZAMENE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 82. ZPP) 21.06.2016. Viši sud
POSLEDICE NEPOŠTOVANJA INSTRUKTIVNOG ROKA (ČL. 4. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ČL. 383. ZPP) 20.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
OCENA DOKAZA KAO PREDMET REVIZIJE (ČL. 398. ZPP) 16.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐENJE ČINJENICA KAO PREDMET DEKLARATORNE TUŽBE (ČL. 188. ZPP) 16.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE U GRANICAMA ZAHTEVA KOD UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI I RELATIVNE NIŠTAVOSTI (ČL. 103., 111. I 112. ZOO I ČL. 3. ZPP) 14.06.2016. Apelacioni sud
NADLEŽNOST PARNIČNOG SUDA KOD FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJE (ČL. 1. ZPP, ČL. 16. I 132. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 36. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 14.06.2016. Viši sud
NUŽNI SUPARNIČARI KOD UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI SUDSKOG PORAVNJANJA (ČL. 211. ZPP) 14.06.2016. Apelacioni sud
GENERALNO PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE DEPONOVANO KOD ODREĐENOG SUDA (ČL. 88. I 89. ZPP) 10.06.2016. Apelacioni sud
PREDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA POSTUPKA PODNET OD STRANE NEUKE STRANKE (ČL. 101. I 169. ZPP) 10.06.2016. Apelacioni sud
POSTUPAK PO TUŽBI RADI PROGLAŠENJA NEDOPUSTIVOSTI IZVRŠENJA NA POPISANIM POKRETNIM STVARIMA (ČL. 468. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 10.06.2016. Apelacioni sud
ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEPOSTUPANJA TUŽIOCA PO NALOGU SUDA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM TUŽENOM (ČL.  101, 143. I 144. ZPP) 10.06.2016. Apelacioni sud
PUTNI I OSTALI TROŠKOVI PREVOZA PUNOMOĆNIKA -ADVOKATA ZA ZASTUPANJE IZVAN SEDIŠTA ADVOKATSKE KANCELARIJE (ČL. 154. ZPP) 10.06.2016. Apelacioni sud
SPOR U KOME ZBIR IZNOSA PO TUŽBI I PROTIVTUŽBI PRELAZI PROPISANU DINARSKU PROTIVVREDNOST ZA SPOR MALE VREDNOSTI (ČL. 468. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 10.06.2016. Apelacioni sud
LICA OBUHVAĆENA TUŽBOM ZA KONSTITUISANJE PRIVREMENE SLUŽBENOSTI NA NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU DRŽAVE (ČL. 211. ZPP I ČL. 49. I 56. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.06.2016. Apelacioni sud
NEODBACIVANJE PODNESKA PODNETOG NAKON ISTEKA ROKA (ČL. 98. ZPP) 10.06.2016. Apelacioni sud
DOSPELOST ZAKONSKE KAMATE NA IZNOS PRIMERENE NAKNADE I TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 277. ZOO I ČL. 163. ZPP) 08.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEUSVAJANJE TROŠKOVA ZA ZASTUPANJE NA SVIM ODRŽANIM ROČIŠTIMA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 153., 154., 165. I 376. ZPP) 02.06.2016. Apelacioni sud
TUŽBENI ZAHTEV AKCIONARA ZA DOSTAVLJANJE ODLUKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI (ČL. 1. ZPP I ČL. 466. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 01.06.2016. Privredni apelacioni sud
MEĐUSOBNE TUŽBE SUOSNIVAČA ZA ISTUPANJE IZ DVOČLANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 12., 223. I 225. ZPP) 01.06.2016. Privredni apelacioni sud
REŠENJE SUDA NA OSNOVU NASLEDNIČKIH IZJAVA KOJE NE PROIZVODE PRAVNO DEJSTVO (ČL. 30., 115. I 118. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU i ČL. 361. ZPP) 31.05.2016. Viši sud
NEUJEDNAČENA SUDSKA PRAKSA I ODLUKA U POVODOM ISTOG PRAVNOG PITANJA IZMEĐU DRUGIH STRANAKA (ČL. 422. ZPP) 26.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA SAMO U ODNOSU NA JEDNOG TUŽENOG (ČL. 350. ZPP) 25.05.2016. Apelacioni sud
DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O NASLEĐIVANJU I PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE PREMA NASLEDNIKU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
SUPRUG SUDIJE KAO DIREKTOR TUŽENOG POSLODAVCA KOD KOJEG JE TUŽILAC BIO ZAPOSLEN (ČL. 67. ZPP) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST POSTUPANJA PARNIČNOG SUDA U POGLEDU PITANJA IZVRŠNOG POSTUPKA (ČL. 1., 222., 227. I 327. ZPP) 19.05.2016. Viši sud
NEPROPISAN SASTAV PRVOSTEPENOG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA (ČL. 35. I 407. ZPP) 17.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5536/2014 – TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE IZ JEDNE TUŽBE PROIZAŠLO VIŠE PREDMETA (ČL. 153. I 328. ZPP) 12.05.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11472/2013 – PONAVLJANJE POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PO NALOGU USTAVNOG SUDA (ČL. 87, 89. I 104. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 426. ZPP) 12.05.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3279/2013 – POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE KADA JE DRUGOSTEPENOM PRESUDOM UTVRĐENO DRUGAČIJE ČINJENIČNO STANJE (ČL. 383. ZPP) 12.05.2016. Ustavni sud
STVARNA NENADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA KAO REVIZIJSKI RAZLOG (ČL. 374. I 407. ZPP) 12.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6687/2014 – ŠTETNE POSLEDICE PASIVNOG DRŽANJA STRANKE I USLOVLJAVANJE DOKAZIVANJA VISINE NAKNADE ŠTETE SAMO JEDNIM DOKAZNIM SREDSTVOM (ČL. 228, 229, 231, 232. I 259. ZPP I ČL. 200. ZOO) 12.05.2016. Ustavni sud
ULOGA PRVOSTEPENOG SUDA U ODLUČIVANJU O ZAHTEVU ZA DELEGACIJU NADLEŽNOSTI (ČL. 62. ZPP) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE REVIZIJE OD STRANE PREDSEDNIKA OPŠTINE (ČL. 85. I 410. ZPP I ČL. 52. ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
IDENTITET U POGLEDU STRANAKA, ŽIVOTNOG DOGAĐAJA I ZAHTEVA (ČL. 294. ZPP) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST PREINAČENJE TUŽBE U POSTUPKU U KOME SE ODLUČUJE O PRAVNOJ SUDBINI REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 199. ZPP) 09.05.2016. Viši sud
NEUPOZNAVANJE TUŽENOG SA PREDLOGOM ZA PREINAČENJE KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 199. I 374. ZPP) 09.05.2016. Viši sud
ONEMOGUĆAVANJE RASPRAVLJANJA O PREINAČENOM TUŽBENOM ZAHTEVU (ČL. 199., 228, 231. I 374. ZPP) 09.05.2016. Viši sud
MOGUĆNOST DUŽNIKA DA TRAŽI ALTERNATIVNO ISPUNJENJE SVOJE OBAVEZE U PARNIČNOM POSTUPKU  (ČL. 196. ZPP I 403, 404. I 405. ZOO) 26.04.2016. Upravni sud
MOGUĆNOST ZAMENE IZVRŠENJA OBAVEZE DUŽNIKA (ČL. 196. ZPP) 26.04.2016. Upravni sud
USLOVI ZA NASTUPANJE DUŽNIČKE DOCNJE U POGLEDU NAKNADE PARNIČNIH TROŠKOVA (ČL. 163. ZPP I ČL. 277. I 324. ZOO) 26.04.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7197/2013 – DIREKTNO PODNOŠENJE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE NA IME TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 193. ZPP) 21.04.2016. Ustavni sud
ODBACIVANJE TUŽBE POSLE ZAKLJUČENE GLAVNE RASPRAVE (ČL. 294. I 374. ZPP) 20.04.2016. Apelacioni sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA KOD JEDINSTVENIH SUPARNIČARA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 210, 291., 350. I 374. ZPP) 20.04.2016. Apelacioni sud
NESAVESNOST KAO MOGUĆNOST ZA ŽALBU KOD PRETENZIJE VIŠE LICA NA STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 373. I 376.  ZPP I ČL. 12. ZOO) 20.04.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE APELACIONOG SUDA U POSTUPKU PO POSEBNOJ REVIZIJI (ČL. 374. I 404. ZPP) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST ZA PREINAČENJE TUŽBE I KADA SE TUŽENI TOME PROTIVI (ČL. 199. ZPP) 20.04.2016. Apelacioni sud
RAČUNANJE ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU PARNIČNIH TROŠKOVA (ČL. 149., 150. I 159. ZPP) 20.04.2016. Apelacioni sud
REVIZIJA PROTIV PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE (ČL. 420. ZPP) 19.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNOST NAVOĐENJA RAZLIČITIH SUDSKIH ODLUKA ILI RAZLIKA U STAVOVIMA (ČL. 404. ZPP) 19.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI ADVOKATA ODREĐENOG ZA PRIVREMENOG STARATELJA (ČL. 151, 152. I 154. ZPP) 18.04.2016. Viši sud
VEZANOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PREDLOGOM APELACIONOG O OCENI IZUZETNE DOZVOLJENOSTI REVIZIJE (ČL. 395. ZPP) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1327/2014 – DOKAZI I ČINJENIČNO STANJE PRED REVIZIJSKIM SUDOM I DOSPELOST, KAMATA I VISINA IZMAKLE KORISTI USLED NEREALIZOVANOG ZAKUPA (ČL. 407. I 416. ZPP I ČL. 189., 277., 324. I 583. ZOO) 14.04.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3112/2014 – UVEĆANJE NAGRADE ADVOKATA ZA ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA (ČL. 146. I 150. ZPP) 14.04.2016. Ustavni sud
PRIGOVOR ZBOG NEDELOTVORNOSTI POSTUPANJA PREDSEDNIKA SUDA (ČL. 7. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ČL. 62. ZPP) 13.04.2016. Apelacioni sud
ODLUKA O DELIMIČNOM POVLAČENJU TUŽBE KOJIM JE IZVRŠENO SMANJIVANJE VISINE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 200. ZPP) 12.04.2016. Viši sud
NAKNADA ZA SASTAV ŽALBE KOD DELIMIČNOG USPEHA SA ŽALBOM (ČL. 153. I 154. ZPP) 07.04.2016. Apelacioni sud
REVIZIJA U SPORU PO TUŽBI KOJOM JE POBIJAN ANEKS UGOVORA O RADU (ČL. 439. ZPP) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
REVIZIJA U SPOROVIMA RADI NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 403. I 441. ZPP) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNA KORIST KOJA SE BEZ SUDSKE ODLUKE NE BI MOGLA OSTVARITI (ČL. 188. ZPP) 07.04.2016. Apelacioni sud
IZVRŠNOST PRESUDE KAO TRENUTAK OD KADA TEČE ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I ČL. 277. ZOO) 07.04.2016. Apelacioni sud
SPORAZUM O MESNOJ NADLEŽNOSTI U RAČUNU- OTPREMNICI- ZAKLJUČNICI (ČL. 65. ZPP) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI INTERES ZA POBIJANJE ODLUKE KOJA JE POVOLJNA ZA STRANKU (ČL. 378. ZPP) 07.04.2016. Privredni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE PISMENA U SKLADU MEĐUNARODNIM UGOVOROM (ČL. 133. I 374. ZPP) 06.04.2016. Privredni apelacioni sud
NEOPHODNOST UTVRĐIVANJA KRITERIJUMA I USLOVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA I PRETHODNO OBRAĆANJE POSLODAVCU KAO USLOV ZA POKRETANJE SPORA (ČL. 118. I 195. ZAKONA O RADU I ČL. 193 ZPP) 05.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZASTUPANJE PRAVNOG LICA KOJE NE POSTOJI (ČL. 73. I 84. ZPP) 04.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA ZASNIVANJE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA (ČL. 27. I 57. ZPP I ČL. 46. I 47. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 04.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POJAM GLAVNOG I SPOREDNOG POTRAŽIVANJA MERODAVNIH ZA PRAVO NA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE (ČL. 28. I 403. ZPP) 31.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE UREDNOG PUNOMOĆJA KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA PROPUŠTANJE ROČIŠTA (ČL. 109. I 475. ZPP) 31.03.2016. Privredni apelacioni sud
REVIZIJI IZJAVLJENA ZBOG OCENE IZVEDENIH DOKAZA (ČL. 407. ZPP) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA RANIJEG ZAKONA I IZUZETAK OD OVOG PRAVILA (ČL. 403. ZPP) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE I PRIVREMENA MERA ZBOG PROBIJANJA PRAVNE LIČNOSTI (ČL. 404. ZPP I ČL. 18. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE REVIZIJSKOG POSTUPKA (ČL. 422. ZPP) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE PODNET OD STRANE PUNOMOĆNIKA KAO ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 421. I 422. ZPP) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
DELEGACIJA DRUGOG STVARNO NADLEŽNOG SUDA IZ RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE ILI IZUZEĆE SUDIJE (ČL. 63. ZPP) 29.03.2016. Viši sud
POSEBNA REVIZIJA PROTIV REŠENJA KOJIM JE TUŽBA ODBAČENA KAO NEUREDNA (ČL. 404. ZPP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPREDUZIMANJE PROCESNIH RADNJI SMANJENJA TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 361. I 474. ZPP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
REŠENJE SPORA PO TUŽBI SA ZAHTEVOM ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA KAO PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. I 223. ZPP) 24.03.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI ODNOS IZMEĐU TUŽIOCA I UMEŠAČA KAO PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. I 223. ZPP) 24.03.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEŠTENJE JAVNOG TUŽIOCA STRANCI KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 417. I 418. ZPP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVA STRANKE KOD PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 417. I 418. ZPP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREKRŠAJNA ODGOVORNOST KAO PRETHODNO PITANJE U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 12. I 13. ZPP) 24.03.2016. Privredni apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA VREDNOSTI NASLEĐENE IMOVINE TUŽENIH (ČL. 231. ZPP) 24.03.2016. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA DA POTPIS NA PRIZNANICI NIJE UČINJEN OD STRANE PRAVNOG PRETHODNIKA TUŽENIH (ČL. 231. ZPP) 24.03.2016. Apelacioni sud
POUKA O PRAVNOM LEKU PROTIV ODLUKE PROTIV KOJE SE NE MOŽE IZJAVITI PRAVNI LEK (ČL. 17. I 354. ZPP) 23.03.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET OD STRANE TUŽIOCA LIČNO (ČL. 84, 401. I 421. ZPP) 23.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PROTIVLJENJE TUŽENOG I PREKLUZIJA TUŽIOCA KOD PREINAČENJA TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 199. ZPP) 23.03.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA POZIVANJA VEŠTAKA RADI DAVANJA USMENOG IZJAŠNJENJA (ČL. 270. ZPP) 23.03.2016. Privredni apelacioni sud
POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA DOSTAVLJANJEM TUŽBE BEZ PREVODA NA SRPSKI JEZIK (ČL. 96. I 374. I ZPP ČL. 13. ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA) 22.03.2016. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE TUŽBE BEZ PREVODA NA SRPSKI JEZIK (ČL. 6. I 13. ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA I ČL. 95., 96. I 374. ZPP) 22.03.2016. Viši sud
RAZLOZI PRAVIČNOSTI KOD ODLUČIVANJA O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 2. I 153. ZPP) 18.03.2016. Apelacioni sud
UTICAJ PREINAČENJA PRVOSTEPENE PRESUDE NA DOZVOLJENOST REVIZIJE (ČL. 479, 485. I 506. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA TUŽENOG IZJAVLJENA PRE POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 202. I 378. ZPP) 17.03.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI OSTVARENJA POTRAŽIVANJA ZASNOVANOG NA VERODOSTOJNIM ISPRAVAMA (ČL. 455. I 456. ZPP) 17.03.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SA NOVIM ČINJENICAMA I DOKAZIMA U PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 372. I 426. ZPP) 17.03.2016. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE PO TUŽBI RADI NAKNADE ŠTETE U VEZI ISPLATE RAZLIKE OD ISPLAĆENOG DO PRIPADAJUĆEG IZNOSA POGREBNIH TROŠKOVA KORISNIKA POLJOPRIVREDNIH PENZIJA (ČL. 1. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE ČINJENIČNOG STANJA IZ ODLUKE O IZRICANJU MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 407. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
VLADA AUTONOMNE POKRAJINE KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. ZPP) 17.03.2016. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE REVIDENTA NA OBRAZLOŽENJE POBIJANE PRESUDE (ČL. 414. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OZNAČENJE O DONOŠENJU REŠENJA NA RASPRAVI ILI VAN NJE (ČL. 342. I 354. ZPP) 17.03.2016. Privredni apelacioni sud
ZASNIVANJE ODLUKE NA PRAVNOM OSNOVU KOJI NIJE NAVEDEN U TUŽBI KAO RAZLOG ZA POSEBNU REVIZIJU (ČL. 192. I 404. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ROKOVI ZA PREDUZIMANJE PROCESNIH RADNJI KADA JE PRESUDA DOSTAVLJENA VIŠE PUTA (ČL. 128., 138., 367. I 428. ZPP) 17.03.2016. Privredni apelacioni sud
FORMALNO POZIVANJE NA DOZVOLJEN RAZLOG ZA IZJAVLJIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 417. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNOST VEŠTAČENJA KOD ODLUKE O NEMATERIJALNOJ ŠTETI (ČL. 200. ZOO I ČL. 232. ZPP) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
REVIZIJA ZBOG PROTIVREČNOSTI IZREKE RAZLOZIMA PRESUDE (ČL. 407. ZPP) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE PARNIČNOG SUDA DA CENI POSTUPANJE KRIVIČNOG SUDA ZBOG KOGA JE NASTALA ŠTETA (ČL. 13. ZPP I ČL. 172. ZOO) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PROMENJEN PRAVNI STAV U KASNIJE DONETIM ODLUKAMA SUDA KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 422. ZPP) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NUŽNI JEDINSTVENI SUPARNIČARI PO TUŽBI JEMCA PLATCA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O KREDITU (ČL. 210. I 211. ZPP) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST POSEBNE REVIZIJE NA OSNOVU RAZLIČITOG ODLUČIVANJA PRVOSTEPENOG I DRUGOSTEPENOG SUDA (ČL. 404. ZPP) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSEDOVANJE REŠENJA O TROŠKOVIMA POSTUPKA KAO REVIZIJSKI RAZLOG (ČL. 404. I 407. ZPP) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE ZAHTEVA ZA SASLUŠANJE STRANKE KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 262. I 361. ZPP) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
USVAJANJE ZAHTEVA ZA SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA JEDNE STRANE I NAKNADA TROŠKOVA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 153. ZPP) 09.03.2016. Apelacioni sud
UREDNOST TUŽBE U SVOJINSKOM SPORU KOD POSTOJANJA ZAVEŠTANJA (ČL. 210. I 211. ZPP) 09.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPRISTUPANJE ROČIŠTU ZA GLAVNU RASPRAVU KOJE NIJE OPRAVDANO (ČL. 374. ZPP) 03.03.2016. Apelacioni sud
POSLEDICE PROPUSTA NEUKE STRANKE DA ZAHTEV ZA ODLAGANJE ROČIŠTA DOPUNI ODGOVARAJUĆIM DOKAZIMA (ČL. 304. I 374. ZPP) 03.03.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZBOG PRAVNOSNAŽNE PRESUDE KOJOM JE UTVRĐENO PRAVO TUŽIOCA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 02.03.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5061/2013 – OTISAK PRSTA VLASTODAVCA NA PUNOMOĆJU KAO VRSTA POTPISA (ČL. 91. I 294. ZPP) 25.02.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3532/2014 – PROPUŠTANJE DOSTAVLJANJA REVIZIJE NA ODGOVOR (ČL. 374. ZPP) 25.02.2016. Ustavni sud
DOKAZIVANJE POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENOG PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 228. I 231. ZPP) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10723/2013 – ODBACIVANJE TUŽBE SA PREDLOGOM ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (ČL. 458. ZPP) 25.02.2016. Ustavni sud
POBIJANJE NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA U ŽALBENOM POSTUPKU (ČL. 372. ZPP) 25.02.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA KADA JE DRUGOSTEPENI SUD UKINUO PRVOSTEPENU ODLUKU (ČL. 165. ZPP) 18.02.2016. Privredni apelacioni sud
ODBAČAJ TUŽBE ZBOG NENAVOĐENJA LIČNOG SVOJSTVA PO KOM JE IZVRŠENA DISKRIMINACIJA (ČL. 98., 101. I 374. ZPP I ČL. 43. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 12.02.2016. Apelacioni sud
PRIZNANJE NEODREĐENOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 3., 192. I 348. ZPP) 11.02.2016. Privredni apelacioni sud
OPREDELJIVANJE TROŠKOVA POSTUPKA PO VISINI (ČL. 163. ZPP) 11.02.2016. Viši sud
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA PO TUŽBI ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 163. ZPP) 11.02.2016. Viši sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST KORISNIKA KREDITA I JEMCA KAO OBIČNIH SUPARNIČARA (ČL. 209. ZPP. I ČL. 1004. ZOO) 10.02.2016. Viši sud
UTICAJ SMRTI JEDNOG SUPARNIČARA NA PREKID POSTUPKA (ČL. 209. I 222. ZPP) 10.02.2016. Viši sud
USLOVI ZA PONAVLJANJE POSTUPKA NA OSNOVU ODLUKE USTAVNOG SUDA (ČL. 426. ZPP I ČL. 87. ZAKONA O USTAVNOM SUDU) 09.02.2016. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 75879/14 – STOKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE – PRAVO NA PRITUŽBU NASLEDNIKA KOJI JE NASTAVIO POSTUPAK NA CELU DUŽINU POSTUPKA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 10. I 217. ZPP I ČL. 5. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU) 09.02.2016. Evropski sud za ljudska prava
IDENTIČNA PRAVNA SITUACIJA PRED DRUGIM SUDOM KOJA NIJE REŠAVANA KAO PRETHODNO PITANJE KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 12. I 422. ZPP) 08.02.2016. Viši sud
OBAVEZA POKRETANJA POSTUPAKA INTERNE ZAŠTITE KAO PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. I 422. ZPP I ČL. 71. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 08.02.2016. Viši sud
REŠENJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA KAO NOVI DOKAZ I RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 422. ZPP) 08.02.2016. Viši sud
NEOBJAVLJIVANJE PRESUDE KAO BITAN NEDOSTATAK (ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA FORMIRANJA ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA I PREPORUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE STRANCI KOJA IMA PUNOMOĆNIKA U POSTUPKU O NAPLATI SUDSKE TAKSE (ČL. 135. ZPP I ČL. 37. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 04.02.2016. Privredni apelacioni sud
NEDOSTATAK OBRAZLOŽENJA ZBOG ČEGA JE NAJBOLJI INTERES DETETA DA SE POVERI JEDNOM RODITELJU (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE SUDA O DODELI RODITELJSKOG PRAVA NA OSNOVU DVA SUPROTNA IZVEŠTAJA (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
POGREŠAN POPIS IMOVINE OD STRANE SUDA KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 218, 374, 386. I 391. ZPP) 03.02.2016. Viši sud
IZVEŠTAJI LEKARA SPECIJALISTE KAO NOVI DOKAZ (ČL. 372. ZPP) 27.01.2016. Apelacioni sud
IZNOS IZDRŽAVANJA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I PRESELJENJE RODITELJA KAO RAZLOG ZA ŽALBU (ČL. 375. ZPP I ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
POVERAVANJE DETETA JEDNOM RODITELJU KAO PRIVREMENA MERA SUDA U TOKU BRAKORAZVODNE PARNICE (ČL. 299. ZPP I ČL. 61. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA KADA JE DONETA PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA (ČL. 163, 192. I 350. ZPP) 27.01.2016. Viši sud
REVIZIJA PROTIV REŠENJA KOJIM JE POTVRĐENO REŠENJE O USVAJANJU PRIVREMENE MERE (ČL. 420. ZPP) 27.01.2016. Privredni apelacioni sud
PRIMENA PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA NAKON ODBIJANJA PREDLOŽENIH DOKAZA (ČL. 229. I 231. ZPP) 27.01.2016. Privredni apelacioni sud
ASFALTIRANJE PUTA KAO OSNOV ZA ŽALBU KOJIM SE TRAŽI UKIDANJE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 346. ZPP I ČL. 49, 57. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.01.2016. Viši sud
POBIJANJE PRESUDE U SPORU MALE VREDNOSTI (Čl. 374, 468. I 479. ZPP) 26.01.2016. Viši sud
POBIJANJE PRESUDE U DELU U KOJEM JE STRANKA USPELA U SPORU (ČL. 378. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6211/2013 – ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI KAO JAVNA ISPRAVA (ČL. 91, 116. I 238. ZPP) 21.01.2016. Ustavni sud
PREINAČENJE TUŽBE PRE DONOŠENJA ODLUKE O NJENOM ODBAČAJU (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 193. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA KOD TUŽBE ZA PROGLAŠENJE IZVRŠENJA NEDOPUŠTENIM NAKON OBUSTAVE IZVRŠNOG POSTUPKA (ČL. 194. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
ZAHTEVI KOJI NE MOGU STAJATI U ODNOSU PRIMARNOG I EVENTUALNOG (ČL. 197. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-10048/2013- REDOSLED ODLUČIVANJA KOD PRIMARNOG I EVENTUALNOG ZAHTEVA I POSLEDICE USVAJANJA PRIMARNOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 21.01.2016. Ustavni sud
OSPORAVANJE UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA U POSTUPKU O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (ČL. 479. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES VLASNIKA PARCELE DA SE PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI USTANOVI SUDSKOM ODLUKOM ZA PUT KOJI SE PROSTIRE OD JAVNOG PUTA DO POVLASNE PARCELE (ČL. 194. ZPP I ČL. 50., 51. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2016. Apelacioni sud
MESNA NADLEŽNOST SUDA U POGLEDU NAKNADE TROŠKOVA ZA SASTAV ODŠTETNOG ZAHTEVA (ČL. 44. ZPP) 20.01.2016. Viši sud
PLAĆANJE NAGRADE ZA RAD ADVOKATA KAO UMANJENJE IMOVINE TUŽIOCA (ČL. 44. ZPP) 20.01.2016. Viši sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU STRANKE SLABIJE U PRAVU I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 231. ZPP) 20.01.2016. Viši sud
POSLEDICE NEBLAGOVREMENE ŽALBE (ČL. 367. I 378. ZPP) 19.01.2016. Apelacioni sud
POSLEDICE DONOŠENJA DOPUNSKOG REŠENJA OD STRANE NEPROPISNO SASTAVLJENOG SUDA (ČL. 35, 374, 386, 391. I 402. ZPP) 19.01.2016. Apelacioni sud
SASTAV SUDA KOD OSPORAVANJA OČINSTVA (ČL. 35, 355, 357. I 363. ZPP) 19.01.2016. Apelacioni sud
NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA KOJI NE PREDSTAVLJA NOVO DOKAZNO SREDSTVO (ČL. 422. ZPP) 15.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZE STRANAKA I SUDA U VEZI SA ČINJENICAMA I DOKAZIMA U POSTUPKU (ČL. 7., 228. I 231. ZPP) 14.01.2016. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA VREDNOSTI NASLEĐENE IMOVINE (ČL. 231. ZPP I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.01.2016. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PRIGOVORA MESNE NENADLEŽNOSTI (ČL. 478. ZPP) 14.01.2016. Privredni apelacioni sud
ŽALBA NA VISINU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 153, 154. I 370. ZPP) 14.01.2016. Viši sud
OBAVEZAN PREKID POSTUPKA ZBOG POKRENUTOG POSTUPKA ZA OGLAŠAVANJE ŽIGA NIŠTAVIM (ČL. 222. ZPP) 14.01.2016. Privredni apelacioni sud
TROŠKOVI NA IME TAKSE NA ODGOVOR NA TUŽBU KAO SKRIVLJENI TROŠKOVI (ČL. 155. ZPP) 13.01.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-7784/2013 – OBAVEZA UREDNOG VOĐENJA SPISA PREDMETA I ZAKONSKA PRETPOSTAVKA ISTINITOSTI SADRŽINE ZAPISNIKA SUDA (ČL. 117, 118, 119. I 230. ZPP) 13.01.2016. Ustavni sud
KOLIZIJSKO ZASTUPANJE MALOLETNOG DETETA U SLUČAJU RAZVEDENIH RODITELJA KOJI ZAJEDNIČKI VRŠE RODITELJSKO PRAVO (ČL. 72. I 76. I 265. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 76. ZPP) 11.01.2016. Apelacioni sud
MAJKA KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK DETETA (ČL. 72. I 76. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 76. ZPP) 11.01.2016. Apelacioni sud
STRANKE U POSTUPKU OBEZBEĐENJA DOKAZA (ČL. 284. ZPP) 08.01.2016. Privredni apelacioni sud
TAKSA NA ŽALBU NA REŠENJE O TROŠKOVIMA SADRŽANO U REŠENJU O POVLAČENJU TUŽBE (ČL. 154. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 04.01.2016. Privredni apelacioni sud
UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE U POGLEDU PARNIČNIH TROŠKOVA (ČL. 404. ZPP) 24.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
OCENA VREDNOSTI PREDMETA SPORA U SLUČAJU FORMALNOG AKTIVNOG SUPARNIČARSTVA (ČL. 205. ZPP) 23.12.2015. Apelacioni sud
NALOG SUDA ZA BRISANJE ILI UPIS ODREĐENOG PRAVA U KATASTRU (ČL. 63. I 128. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 1. I 16. ZPP) 17.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
TUŽBENI ZAHTEV ZA UTVRĐENJE STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM (ČL. 1. I 16. ZPP) 16.12.2015. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA POSTUPANJA PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA, PRAVILIMA STRUKE I SA POTREBNOM PAŽNJOM (ČL. 154., 170. I 171. ZOO I ČL. 231. ZPP) 16.12.2015. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE PRAVNE VALJANOSTI SUDSKOG PORAVNANJA O RASKIDU UGOVORA O POKLONU (ČL. 3. ZPP) 02.12.2015. Apelacioni sud
ODBACIVANJE UREDNOG PREDLOGA RADI UTVRĐENJA VREMENA I MESTA ROĐENJA (ČL. 71A, 71G I 71D ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 374. ZPP) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
USAGLAŠAVANJE RAZLIČITIH NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA (ČL. 271. I 374. ZPP) 02.12.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENOG PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 228. I 231. ZPP) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPORA POVODOM DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA (ČL. 1. I 16. ZPP, ČL. 1. I 24. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 70. ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U TOKU PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 74. ZPP I ČL. 91. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
MEĐUNARODNA NADLEŽNOST PO TUŽBI MANJINSKIH AKCIONARA PROTIV STICAOCA AKCIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA (ČL. 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA, ČL. 6. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTVA, ČL. 7. I 523. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 53. I 55. ZPP I 54. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
SUDSKO PORAVNANJE PRE PODNOŠENJA TUŽBE I NADLEŽNOST SUDA (ČL. 336. ZPP, ČL. 22. I 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 8. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
TUŽBA PROTIV STRANOG PRAVNOG LICA SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU (ČL. 46., 47., 49. I 56. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA, ČL. 26. I 58. ZPP, ČL. 174., 175. I 177. ZAKONA O STEČAJU) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA SA TUŽBOM RADI PREPARCELACIJE KATASTARSKIH PARCELA (ČL. 1., 16., 98. I 294. ZPP I ČL. 65., 66. I 68. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
LICE OVLAŠĆENO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE (ČL. 421. ZPP) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE PODNET PREMA ODREDBAMA PRETHODNO VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 421. ZPP) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O NENADLEŽNOSTI I ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI U POSTUPKU ODLUČIVANJA O PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 17, 428. I 429. ZPP) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6388/2013 – PRECIZIRANJE TUŽBENOG ZAHTEVA NEPOSREDNO PRE ZAKLJUČENJA GLAVNE RASPRAVE (ČL. 149, 150. I 194. ZPP) 19.11.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9130/2013 – ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO) 19.11.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10353/2013 – OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA DA OD PROTIVNE STRANE PRIMI I NAPLATI DOSUĐENE TROŠKOVE (ČL. 89. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.11.2015. Ustavni sud
OCENA NADLEŽNOSTI U MOMENTU PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 15. ZPP I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 18.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG PONAŠANJA STRANAKA KOJE PRETHODI PARNICI (ČL. 417. I 418. ZPP) 18.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
VEZANOST RAZLOZIMA ZA IZJAVLJIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI NAKON ODUSTANKA JAVNOG TUŽIOCA (ČL. 417. I 418. ZPP) 18.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 375. ZPP) 13.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-7558/2013 – ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NENAVOĐENJA TAČNE VISINE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 192. ZPP) 05.11.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-5976/2013 – EFIKASNO POSTUPANJE SUDOVA NAKON DONOŠENJE PRVOSTEPENA PRESUDE (ČL. 10. I 435. ZPP I ČL. 195. ZAKONA O RADU) 05.11.2015. Ustavni sud
PRAVO NA REVIZIJU U SPOROVIMA POVODOM RASPODELE STANOVA (ČL. 439. ZPP) 04.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA DRUGOSTEPENOG SUDA KOJA NE SADRŽI RAZLOGE O ODLUČNIM ČINJENICAMA (ČL. 396. I 407. ZPP) 29.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PONAVLJANJE DRUGOSTEPENOG POSTUPKA (ČL. 399. ZPP) 29.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-11421/2013 – PRECIZIRANJE TUŽBE I OBRAZLOŽENJE REŠENJA O ODBACIVANJU PREINAČENE TUŽBE KAO NEBLAGOVREMENE (ČL. 200. I 294. ZPP) 29.10.2015. Ustavni sud
POKUŠAJ USAGLAŠAVANJA NALAZA VEŠTAKA PRE KONTROLNOG VEŠTAČENJA (ČL. 271. I 374. ZPP) 28.10.2015. Viši sud
OSPORAVANJE OCENE IZVEDENIH DOKAZA U POSTUPKU PO REVIZIJI (ČL. 407. ZPP) 27.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREDMET SADRŽINE PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 22.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
APSOLUTNA NENADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA (ČL. 1. I 16. ZPP) 21.10.2015. Viši sud
ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI I SPORAZUM O MESNOJ NADLEŽNOSTI ZAKLJUČEN IZMEĐU TUŽENIH (ČL. 42. I 65. ZPP) 14.10.2015. Viši sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU RADI PONIŠTAJA REŠENJA O RAZREŠENJU DIREKTORA (ČL. 441. ZPP) 07.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
SPECIJALNO PRAVILO KOJE ISKLJUČUJE PRIMENU OPŠTIH PRAVILA REVIZIJE (ČL. 441. ZPP) 07.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ODREDBE UGOVORA O KREDITU NAKON VRAĆANJA KAMATE NA INICIJALNI NIVO (ČL. 194. ZPP I ČL. 47, 103, 148. I 307. ZOO) 01.10.2015. Apelacioni sud
NEOBJAVLJIVANJE PRESUDE KAO POVREDA KOJA NE UTIČE NA DONOŠENJE ZAKONITE I PRAVILNE PRESUDE (ČL. 352. I 374. ZPP) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVA I DUŽNOSTI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U POSTUPKU LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 76. I 82. ZPP I ČL. 35. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 29.09.2015. Viši sud
IZVODI IZ POSLOVNIH KNJIGA – ANALITIČKE KARTICE KAO PRIVATNE ISPRAVE (ČL. 231. I 238. ZPP) 28.09.2015. Viši sud
IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA KAO DOKAZNO SREDSTVO (ČL. 231. I 238. ZPP) 28.09.2015. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA KOD OSPORAVANJA ANALITIČKE KARTICE KAO DOKAZNOG SREDSTVA (ČL. 231. I 238. ZPP) 28.09.2015. Viši sud
PUNOMOĆJE ZA NAPLATU GLAVNOG DUGA I PUNOMOĆJE ZA IZVRŠNI POSTUPAK (ČL. 88. I 89. ZPP I ČL. 91. ZOO) 25.09.2015. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG I NEPRAVILNOG RADA DRŽAVNIH ORGANA KOD ISPLATE SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA (ČL. 1. ZPP I ČL. 376. ZOO) 25.09.2015. Apelacioni sud
VEZANOST SUDA ZAHTEVOM ZA UTVRĐENJE RELATIVNE NIŠTAVOSTI UGOVORA (ČL. 3. ZPP) 25.09.2015. Apelacioni sud
ODRŽAVANJE PRIPREMNOG ROČIŠTA KADA TUŽENI NIJE ODGOVORIO NA TUŽBU (ČL. 301., 350. I 374. ZPP) 22.09.2015. Apelacioni sud
OCENA DOZVOLJENOSTI REVIZIJE U STAMBENOM SPORU (ČL. 403. ZPP) 17.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA IZUZEĆE SUDIJE ZBOG PROCESNIH NEDOSTATAKA (ČL. 66., 70. I 71. ZPP) 17.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
BITNA POVREDA ODREDABA POSTUPKA ZBOG KOJE SE REVIZIJA NE MOŽE IZJAVITI (ČL. 407. ZPP) 17.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM (ČL. 4. I 383. ZPP) 17.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZJAVLJIVANJE REVIZIJE OD STRANE LICA KOJE JE POVUKLO REVIZUJU (ČL. 410. ZPP) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10486/2013 – SUBJEKTIVNA I OBJEKTIVNA NEPRISTRASNOST SUDIJE I PREDSEDNIK VEĆA DRUGOSTEPENOG SUDA KOJI JE POSTUPAO U PRVOSTEPENOM POSTUPKU (ČL. 66. I 67. ZPP) 15.09.2015. Ustavni sud
OBAVEZA ODRŽAVANJA RASPRAVE PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM (ČL. 4. I 383. ZPP) 15.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1728/2013 – SUMNJA U NEPRISTRASNOST ŽALBENOG SUDA ZBOG FORMIRANOG STAVA SUDIJE O MERITUMU SPORA (ČL. 66. ZPP) 07.09.2015. Ustavni sud
ISTOVREMENO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA I ZAHTEVA ZA ISPLATU KAMATE NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 163. ZPP) 03.09.2015. Apelacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA O TROŠKOVIMA PARNIČNOG POSTUPKA KOJI NE ČINE GLAVNI ZAHTEV (ČL. 28. I 403. ZPP) 03.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST REVIZIJE I PORED PREINAČENJA PRVOSTEPENE PRESUDE U POGLEDU SPOREDNIH TRAŽENJA (ČL. 28. I 403. ZPP) 27.08.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODBAČAJ TUŽBE KAO NEPOTPUNE NAKON PRETHODNOG ISPITIVANJA (ČL. 192. I 294. ZPP) 06.08.2015. Viši sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZA PONIŠTAJ ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 441. ZPP) 15.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREDAJA REVIZIJE PREKO POŠTE NAKON ISTEKA ZAKONSKOG ROKA (ČL. 403. ZPP) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA OPŠTEG REŽIMA DOPUŠTENOSTI REVIZIJE PREMA VREDNOSTI SPORA (ČL. 403. I 441. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU KOJI SE ODNOSI NA ISPLATU RAZLIKE U ZARADI (ČL. 403. I 441. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST REVIZIJE U SLUČAJU PONIŠTAJA REŠENJA O RASPOREĐIVANJU (ČL. 439. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE KADA STRANKE NISU JEDINSTVENI SUPARNIČARI (ČL. 403. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST ŽALBE IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA (ČL. 394. I 412. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ODREDBE SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 441. ZPP) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PARNIČNI TROŠKOVI SASTAVA ODŠTETNOG ZAHTEVA KAO PREDMET POSEBNOG POSTUPKA (ČL. 150. I 163. ZPP ČL. 155. ZOO) 06.07.2015. Viši sud
PRIMENA ODREDBI KOJE SE TIČU NAKNADE ŠTETE NA POTRAŽIVANJE NASTALO ANGAŽOVANJEM ADVOKATA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 150., 163. I 376. ZPP I ČL. 155. ZOO) 06.07.2015. Viši sud
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 324. ZOO I ČL. 150. I 163. ZPP) 06.07.2015. Viši sud
OBAVEZNI ELEMENTI TUŽBE U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. I 30. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 192. ZPP) 06.07.2015. Apelacioni sud
NEOSNOVANO ODBIJANJE PREDLOGA IZVOĐENJA DOKAZA KAO BITAN NEDOSTATAK AKO PRESUDA NIJE JASNA (ČL. 228., 244., 259., 260. I 308. ZPP) 06.07.2015. Apelacioni sud
TROŠAK SASTAVA ODŠTETNOG ZAHTEVA KAO ŠTETA (ČL. 150. I 163. ZPP I ČL. 155. ZOO) 06.07.2015. Viši sud
ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA KAO USLOV ZA NASTUPANJE DOCNJE (ČL. 324. ZOO I ČL. 150. I 163. ZPP) 06.07.2015. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11065/2013 – SUDSKA TAKSA KAO ZAKONSKA OBAVEZA I NUŽNI TROŠAK POSTUPKA (ČL. 153. I 154. ZPP I ČL. 2, 3, 4, 37. I 40. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 02.07.2015. Ustavni sud
VREDNOST PREDMETA SPORA KOJU JE TUŽILAC OZNAČIO U TUŽBI (ČL. 33. I 403. ZPP) 02.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEBLAGOVREMENOST ŽALBE POSLATE POST EXPRESSOM POSLEDNJEG DANA ROKA (ČL. 107. ZPP) 01.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
REVIZIJSKI CENZUS NAKON IZMENE ZAKONA (ČL. 403. I 506. ZPP) 30.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
REVIZIJA U SPORU ZA ISPLATU NEISPLAĆENE PLATE I UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 403. I 410. ZPP) 25.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENA REVIZIJA ZBOG NEOZNAČAVANJA VREDNOSTI PREDMETA SPORA (ČL. 403. I 410. ZPP) 25.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-8736/2013 – DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA NA TREĆA LICA I NA „SLIČNE“ I „ISTOVETNE“ SITUACIJE (ČL. 422. (426.) ZPP) 18.06.2015. Ustavni sud
NEDOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZBOG NAKNADE ŠTETE ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 441. ZPP) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 441. ZPP) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST PONAVLJANJA POSTUPKA PRED VRHOVNIM KASACIONIM SUDOM (ČL. 426. I 433a ZPP) 11.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA DOSTAVLJANJA SUDSKIH ODLUKA UZ REVIZIJU (ČL. 404. ZPP) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPOROVIMA RADI NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 439. ZPP) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZA PONIŠTAJ REŠENJA DIREKTORA O STATUSU ZAPOSLENOG (ČL. 441. ZPP) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZOVLJENOST REVIZIJE U SPORU ZA PONIŠTAJ REŠENJA O STATUSU ZAPOSLENOG (ČL. 441. ZPP) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
RASPRAVLJANJE U DRŽAVINSKOM SPORU (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 450. ZPP) 03.06.2015. Viši sud
IZJAVLJIVANJE REVIZIJE OD STRANE LICA KOJE NIJE ADVOKAT (ČL. 410. ZPP) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-7623/2012 – OCENA CELOKUPNOG PERIODA TRAJANJA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 10. ZPP) 28.05.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-9817/2012 – PRAVO PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE NA UPOTREBU JEZIKA KOJI RAZUME (ČL. 6. ZPP I ČL. 12. ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISMA I ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA) 28.05.2015. Ustavni sud
ODBACIVANJE TUŽBE I OCENA NADLEŽNOSTI DRUGOG SUDA (ČL. 3, 26. I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 15. ZPP) 22.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
DUŽNOST UPRAVNOG SUDA NA OCENU NADLEŽNOSTI DRUGOG SUDA U SVOM REŠENJU (ČL. 28. I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 15. ZPP) 22.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE PRESUDE U SLUČAJU NEOBJAVLJIVANJA OD STRANE SUDA (ČL. 352, 353. I 374. ZPP) 20.05.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE ČINJENICA U PONOVLJENOM POSTUPKU PO NOVOM ZAKONU (ČL. 8., 231. I 506. ZPP) 15.05.2015. Apelacioni sud
UKIDANJE PRESUDE ZBOG NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 376. I 377. ZPP) 15.05.2015. Apelacioni sud
NEDOKAZIVANJE UROČNO – POSLEDIČNE VEZE KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 361. ZPP) 15.05.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE PREDLOGA TUŽIOCA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI (ČL. 10. I 11. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 165. ZPP) 15.05.2015. Apelacioni sud
POSLEDICE NEMOGUĆNOSTI UTVRĐIVANJA NARUČIOCA UGOVORA O DELU (ČL. 228, 229. I 231. ZPP I ČL. 600. ZOO) 14.05.2015. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE NARUČIOCA UGOVORA O DELU KAO BITNE ČINJENICE (ČL. 228, 229. I 231. ZPP I ČL. 600. ZOO) 14.05.2015. Privredni apelacioni sud
KONDEMNATORNI ZAHTEV PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU U LIKVIDACIJI (ČL. 192. ZPP I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 13.05.2015. Privredni apelacioni sud
MERITORNO ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU KADA TUŽBOM NISU OBUHVAĆENI SVI NUŽNI SUPARNIČARI (ČL. 211. ZPP) 12.05.2015. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE USLED PROPUSTA ADVOKATA DA PRILOŽI PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE (ČL. 91. I 101. ZPP) 12.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOSTAVLJANJE OBRAZLOŽENJA ŽALBE ELEKTRONSKIM PUTEM (ČL. 107. ZPP) 08.05.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-2334/2012 – NADLEŽNOST PO ZAHTEVU ZA ZABRANU PREDUZIMANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SUSEDNOJ PARCELI (ČL. 1. ZPP) 07.05.2015. Ustavni sud
KARAKTER SPORA PO TUŽBI ZA ISELJENJE IZ POSLOVNOG PROSTORA (ČL. 469. ZPP) 07.05.2015. Privredni apelacioni sud
NEBLAGOVREMENOST REVIZIJE (ČL. 394. ZPP) 07.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA KOD PRETVARANJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE (ČL. 73. ZPP) 22.04.2015. Apelacioni sud
DOSPELOST PARNIČNIH TROŠKOVA I ZATEZNE KAMATE (ČL. 146, 149, 150. I 159. ZPP) 20.04.2015. Apelacioni sud
REVIZIJA PROTIV REŠENJA DONETOG U POSTUPKU REHABILITACIJE (ČL. 403. I 410. ZPP) 08.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE VREDNOSTI SPORA PREMA POJEDINAČNIM TUŽBENIM ZAHTEVIMA SUPARNIČARA (ČL. 209. I 468. ZPP) 08.04.2015. Apelacioni sud
IRLEVANTNOST PERSONALNOG ELEMENTA KOD DEJSTVA ODLUKE USTAVNOG SUDA (ČL. 87. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 422. ZPP) 01.04.2015. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA POBIJANJE REŠENJA O POVLAČENJU TUŽBE DONETOG NA OSNOVU IZJAVE STRANKE (ČL. 202. ZPP) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE TUŽBENOG ZAHTEVA ZBOG NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE (ČL. 74. ZPP) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI INTERES VLASNIKA OSNOVNIH SREDSTAVA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O KUPOPRODAJI KAPITALA (ČL. 188. ZPP) 26.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE U POSTUPKU PO REVIZIJI I ŽALBA PROTIV ODLUKE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (ČL. 109, 367. I 419. ZPP) 26.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
PARCELIZACIJA ZEMLJIŠTA I NETAČNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE (ČL. 231. I  374. ZPP) 20.03.2015. Apelacioni sud
NEPOUZDANO UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE OD STRANE SUDA KAO RAZLOG ZA POGREŠNU PRIMENU MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU, ČL. 20, 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 376. ZPP) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG (ČL. 16. I 374. ZPP) 19.03.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3469/2012 – DOSPELO POTRAŽIVANJE KOJE NIJE IZVRŠNO, INSOLVENTNOST KOD PAULIJANSKE TUŽBE I TROŠKOVI KOJE STRANKA NE MOŽE IMATI (ČL. 280. ZOO I ČL. 149. ZPP) 19.03.2015. Ustavni sud
PREKID POSTUPKA USLED OTVARANJA STEČAJA NA OSNOVU UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 222. ZPP I ČL. 73. ZAKONA O STEČAJU) 19.03.2015. Privredni apelacioni sud
PREINAČENJE PRESUDE ZBOG POGREŠNE PRIMENE MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 192. I 394. ZPP) 18.03.2015. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE BITNIH ČINJENICA KOD SPORA U VEZI UGOVORA O KREDITU (ČL. 276. ZPP I ČL. 1069. I 1070. ZOO) 18.03.2015. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 8182/07 – RAGUŽ PROTIV SRBIJE – OBAVEZE SUDOVA PO DONOŠENJU REŠENJA O IZVRŠENJU I NASTAVAK POSTUPKA PROTIV NASLEDNIKA DUŽNIKA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 1. PROTOKOLA BROJ 1 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 2. I 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 217. ZPP) 17.03.2015. Evropski sud za ljudska prava
ODBACIVANJE PREDLOGA ZA ZAKLJUČENJE SUDSKOG PORAVNANJA OD STRANE SUDA (ČL. 336. ZPP) 12.03.2015. Privredni apelacioni sud
DOPUNA PRESUDE U UPRAVNOM SPORU U ODNOSU NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 71. I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 153, 154, 356, 357. I 366. ZPP) 12.03.2015. Upravni sud
ZABRANA DVOSTRUKOG UKIDANJA PRVOSTEPENE PRESUDE U PRIVREDNOM SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 383, 387. I 479. ZPP) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4681/2012 – STANJE PREDMETA NA DAN STUPANJA NA SNAGU USTAVA I RAZLIKA IZMEĐU NALOGA I LEGATA (ČL. 2., 82. I 113. ZAKONA O USTAVNOM SUDU, ČL. 10. ZPP I ČL. 132. I 141. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2015. Ustavni sud
ODLUKA  USTAVNOG SUDA BROJ Už-9399/2013 – DOZVOLJENOST REVIZIJE KOD TUŽBENOG ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZASNOVANOG NA DISKRIMINATORSKOM POSTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 41. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 394. ZPP) 11.03.2015. Ustavni sud
ŠTRAJK I OBUSTAVA RADA ADVOKATA KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA ODLAGANJE ROČIŠTA (ČL.108. I 374. ZPP) 11.03.2015. Apelacioni sud
PREDUZETNIČKA RADNJA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 73. ZPP I ČL. 83. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 11.03.2015. Apelacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE POSLE 31. MAJA 2014. (ČL. 403. I 404. ZPP) 10.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
VIŠESTRUKO UKIDANJE ISTOVRSNIH PRESUDA U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (ČL. 383. ZPP) 10.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOPUNA ZAKLJUČAKA O DOZVOLJENOSTI REVIZIJE POSLE 31. MAJA 2014. (ČL. 403. ZPP) 10.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNO ROČIŠTE BEZ OBZIRA NA RAZLOG ODBAČAJA TUŽBE (ČL. 294. I 374. ZPP) 09.03.2015. Viši sud
PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA OBIČNIH SUPARNIČARA (ČL. 153. I 209. ZPP) 05.03.2015. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA VEŠTAČENJA U PUNOM IZNOSU NEZAVISNO OD VISINE DOSUĐENE NAKNADE (ČL. 153. ZPP) 05.03.2015. Apelacioni sud
ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA KAO NOVČANA OBAVEZA (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO) 03.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE NAGRADE ADVOKATA ZA SASTAV ODŠTETNOG ZAHTEVA (ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 150. ZPP) 27.02.2015. Viši sud
VANREDNI PRAVNI LEKOVI PODNETI OD TUŽIOCA LIČNO ZA VREME “ŠTRAJKA” ADVOKATA (ČL. 85, 410. I 430. ZPP) 25.02.2015. Viši sud
POSTUPANJE SUDA NAKON NEPRIHVATANJA MIŠLJENJA VEŠTAKA (ČL. 8, 270. I 271. ZPP) 19.02.2015. Apelacioni sud
UTVRĐENJE ČINJENICA DEKLARATORNOM TUŽBOM (ČL. 188. I 361. ZPP) 05.02.2015. Apelacioni sud
POJAM I ULOGA UMEŠAČA (ČL. 208. ZPP) 05.02.2015. Apelacioni sud
UTICAJ IZVRŠENE PROMENE PODATAKA U APR NA PREKID POSTUPKA RADI UTVRĐENJA POVREDE ŽIGA (ČL. 222. I 225. ZPP) 05.02.2015. Privredni apelacioni sud
POSEBNA REVIZIJA IZJAVLJENA ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 404. ZPP) 04.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKA U VISINI NOVČANOG IZNOSA PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 28.01.2015. Viši sud
ODLUKA O TROŠKOVIMA DONETA OD STRANE SUDA U NEPROPISNOM SASTAVU (ČL. 35. I 163. ZPP) 22.01.2015. Apelacioni sud
SASTAV SUDA KOD DONOŠENJA DOPUNSKE ODLUKE U PARNICI ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 35., 356. I 357. ZPP) 22.01.2015. Apelacioni sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG PRITVORA VLASNIKA TUŽENOG U VREME PODNOŠENJA TUŽBE I DONOŠENJA PRESUDE (ČL. 131. I 426. ZPP) 22.01.2015. Apelacioni sud
DOSTAVA PUNOMOĆJA KAO USLOV ZA ZASTUPANJE (ČL. 85, 90, 91, 296. i 298. ZPP) 22.01.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA POZIVANJA STRANKE USLED NEDOSTAVLJANJA PUNOMOĆJA ZASTUPNIKA I OSNOV ZA POBIJANJE PRESUDE (ČL. 91, 298, 372, 373. I 375. ZPP) 22.01.2015. Apelacioni sud
KARAKTER OBAVEZE NAKNADE TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I ČL. 277. ZOO) 19.01.2015. Privredni apelacioni sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA U SPORU OKO NEDOSTOJNOSTI ZA NASLEĐIVANJE IZA OSTAVIOCA STRANOG DRŽAVLJANINA (ČL. 338.  ZPP I ČL. 30. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 15.01.2015. Apelacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA (ČL. 168., 169, 170. I 172. ZPP) 15.01.2015. Viši sud
ČINJENICE RELEVANTNE PRILIKOM ODLUČIVANJA SUDA O OSLOBAĐANJU OD TROŠKOVA (ČL. 168. ZPP I ČL. 10. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 15.01.2015. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE PODNETE OD STRANE TUŽILACA KOJI IMAJU PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM PISMENA (ČL. 146. I 192. ZPP) 13.01.2015. Viši sud
DOCNJA I DOKAZIVANJE ZATEZNE KAMATE (ČL. 228. I 231. ZPP I ČL. 324. ZOO) 30.12.2014. Privredni apelacioni sud
BLAGOVREMENI PODNESAK UPUĆEN PREPORUČENOM POŠILJKOM (ČL. 104. I 374. ZPP) 30.12.2014. Privredni apelacioni sud
VREDNOST GLAVNOG ZAHTEVA KAO OSNOV ZA UTVRĐIVANJE VISINE SUDSKE TAKSE NA TUŽBU (ČL. 29. ZPP I ČL. 21. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 23.12.2014. Viši sud
MOMENAT UTVRĐIVANJA VISINE TAKSENE OBAVEZE (ČL. 3, 21. I 36. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 149. ZPP) 23.12.2014. Viši sud
ODRŽAVANJE ROČIŠTA RADI IZVOĐENJA DOKAZA IZ PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (ČL. 113. I 374. ZPP) 19.12.2014. Viši sud
REVIZIJA U PARNICI ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 403, 420. I 452. ZPP) 17.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
GRAĐANSKOPRAVNI IMUNITET STRANE DRŽAVE U RADNIM SPOROVIMA (ČL. 26. ZPP) 10.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI SASTAVA ŽALBE PROTIV REŠENJA O PRINUDNOJ NAPLATI KOJE JE UKINUTO (ČL. 153. I 155. ZPP) 04.12.2014. Privredni apelacioni sud
PRAVNA ZAŠTITA KOD POSTUPKA IZDAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 62. I 64A. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I ČL. 1. ZPP) 04.12.2014. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA PREMA IZNOSU OBEZBEĐENOG POTRAŽIVANJA (ČL. 32. ZPP) 03.12.2014. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE AKTA O USKLAĐIVANJU PENZIJA KAO USLOV ZA PREKID POSTUPKA (ČL. 12. I 223. ZPP) 03.12.2014. Apelacioni sud
TUŽBA ZBOG NETAČNOSTI PODATAKA UNETIH U FAKTURU (ČL. 194. I 238. ZPP) 03.12.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-4523/2012 – POSEBAN INTERES ZA REŠENJE SPORA I MERE ZA UBRZANJE POSTUPANJA VEŠTAKA (ČL. 10., 181. i 258. ZPP) 27.11.2014. Ustavni sud
DOKAZNA SNAGA ANALITIČKE KARTICE (ČL. 7., 8. I 238. ZPP I ČL. 11. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 27.11.2014. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3707/2012 – OTUĐENJE STVARI ILI PRAVA, NEUPOTPUNJAVANJE PROCESNE ZAJEDNICE TUŽENIH I NEPREDLAGANJE SPAJANJA PARNICA (ČL. 198., 199., 214. I 314. ZPP) 27.11.2014. Ustavni sud
NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA KOD POVREDE PRAVA NA IMOVINU (ČL. 21. ZPP) 26.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
NENADLEŽNOST SUDA ZA ODLUČIVANJE O BRISANJU HIPOTEKE (ČL. 8. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 16. ZPP) 26.11.2014. Apelacioni sud
VREDNOST PREDMETA SPORA O NEPOKRETNOSTI (ČL. 24. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 469. ZPP) 26.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ISPISU (BRISANJU) HIPOTEKE (ČL. 1. I 16. ZPP) 26.11.2014. Apelacioni sud
ODBACIVANJE TUŽBE BEZ ODRŽAVANJA ROČIŠTA RADI IZJAŠNJENJA O ODBACIVANJU TUŽBE (ČL. 294. I 374. ZPP) 26.11.2014. Apelacioni sud
REVIZIJA ZBOG EVENTUALNO UČINJENE BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 404. I 420. ZPP) 20.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE TUŽBENOG ZAHTEVA PRE POKUŠAJA USAGLAŠAVANJA MIŠLJENJA DVA PRETHODNA VEŠTAKA (ČL. 271. I 374. ZPP) 20.11.2014. Apelacioni sud
NEPOTPISANA PRESUDA OD STRANE POSTUPAJUĆEG SUDIJE (ČL. 354. I 382. ZPP) 19.11.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA KOJA NE BI UTICALA NA POVOLJNIJU ODLUKU U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 426. ZPP) 19.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
POZIVANJE NA ODLUKU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOJOM JE UTVRĐENO DA PODNOSIOCI PREDSTAVKE NISU ISKORISTILI SVE PRAVNE LEKOVE (ČL. 426. ZPP) 19.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 422. I 426. ZPP) 12.11.2014. Privredni apelacioni sud
POSLEDICE PRIPAJANJA I BRISANJA NA UČEŠĆE PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO STRANKE U POSTUPKU (ČL. 468. I 486. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 73. I 214. ZPP) 06.11.2014. Privredni apelacioni sud
MESTO SEDIŠTA TUŽENOG U VREME PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 15. I 19. ZPP) 05.11.2014. Viši sud
NEODAZIVANJE STRANKE NA POZIV RADI SASLUŠANJA (ČL. 105, 281. I 374. ZPP) 03.11.2014. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA (ČL. 231. ZPP I 262. ZOO) 29.10.2014. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA UKLANJANJE BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA NA ZAJEDNIČKOJ SVOJINI (ČL. 1, 16. I 279. ZPP) 29.10.2014. Apelacioni sud
TUŽBA KOJA NE SADRŽI PODATKE KOJI SU DOSTUPNI SVIMA (ČL. 98. I 192. ZPP) 28.10.2014. Viši sud
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA KOD POVLAČENJA TUŽBE IZVAN ROČIŠTA (ČL. 163. ZPP) 23.10.2014. Viši sud
DOSTAVLJANJE NA ADRESU PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA STRANKE PRE DOSTAVLJANJA PUTEM OGLASNE TABLE (ČL. 131. I 141. ZPP) 22.10.2014. Viši sud
DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA USLED POGREŠNOG DOSTAVLJANJA (ČL. 351, 374. I 475. ZPP) 22.10.2014. Viši sud
PREDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI PODNET NAKON PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA POSTUPKA (ČL. 168. I 169. ZPP) 21.10.2014. Viši sud
ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I PRETHODNO PODNETOJ REVIZIJI (ČL. 430. I 432. ZPP) 15.10.2014. Viši sud
VOĐENJE PARNIČNOG POSTUPKA PROTIV DRUŠTVA U LIKVIDACIJI (ČL. 222. I 225. ZPP) 14.10.2014. Viši sud
REŠAVANJE STAMBENOG SPORA PUNOM JURISDIKCIJOM (ČL. 407. ZPP) 10.10.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8709/2014 – POSTUPANJE STRANKE KOJA IMA ADVOKATA PO POGREŠNOJ POUCI O PRAVNOM LEKU (ČL. 2., 354., 367. I 452. ZPP) 09.10.2014. Ustavni sud
IZOSTANAK OCENE NOVIH DOKAZA UZ PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 374. I 426. ZPP) 09.10.2014. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU USKRAĆIVANJA ISPLATE PENZIJE U CELINI ILI DELIMIČNO (ČL. 1. ZPP) 08.10.2014. Apelacioni sud
ELEKTIVNA NADLEŽNOST SUDA PO TUŽBI ZAPOSLENOG PROTIV POSLODAVCA (ČL. 40. I 60. ZPP) 08.10.2014. Viši sud
TUŽBA ZA UTVRĐENJE NEPOSTOJANJA DUŽNIČKO-POVERILAČKOG ODNOSA (ČL. 194. I 294. ZPP) 07.10.2014. Viši sud
OCENA ISKLJUČIVO BITNIH ŽALBENIH NAVODA (ČL. 374. ZPP) 02.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
NUŽNO SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZA KONSTITUISANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 49. I 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 211. ZPP) 02.10.2014. Apelacioni sud
PRAVO STRANKE NA RAZUMAN ROK SPROVOĐENJA RADNOG SPORA (ČL. 10 ZPP I ČL. 8b ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 30.09.2014. Apelacioni sud
ODBIJANJE RASPRAVLJANJA PRED SUDOM I NAPUŠTANJE ROČIŠTA (ČL. 296. ZPP) 30.09.2014. Viši sud
USLOV ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE ZBOG PROPUŠTANJA ROČIŠTA (ČL. 109. I 111. ZPP) 27.09.2014. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG PROCESNIH NEDOSTATAKA NAKON UPUŠTANJA U RASPRAVLJANJE (ČL. 294. ZPP) 26.09.2014. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6598/2012 – NEOPRAVDANO DUGO TRAJANJE ŽALBENOG POSTUPKA (ČL. 10. ZPP) 25.09.2014. Ustavni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE KADA VREDNOST PREDMETA SPORA NIJE OPREDELJENA NITI SE MOŽE UTVRDITI (ČL. 394. ZPP) 24.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO IZBORA MESNO NADLEŽNOG SUDA OD STRANE TUŽIOCA (ČL. 42. ZPP) 24.09.2014. Viši sud
NESANKCIONISANJE NEAKTIVNOSTI PARNIČNE STRANKE KAO PROPUST SUDA (ČL. 10. ZPP) 24.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZLOZI EKONOMIČNOSTI I EFIKASNOSTI KOD ODLUČIVANJA O PRIGOVORU MESNE NENADLEŽNOSTI (ČL. 62. ZPP) 24.09.2014. Viši sud
UTICAJ VREDNOSTI PREDMETA SPORA NA STVARNU NADLEŽNOST U POSTUPKU ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 124. I 452. ZPP I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 22.09.2014. Apelacioni sud
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA LICA SA REDOVNIM MESEČNIM PRIMANJIMA (ČL. 168. ZPP) 17.09.2014. Viši sud
OBAVEZIVANJE TUŽENOG NA PLAĆANJE TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA DRUGOM TUŽENOM (ČL. 149. ZPP) 17.09.2014. Viši sud
POTPUNO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA KAO USLOV ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ (ČL. 168. I 170. ZPP) 17.09.2014. Viši sud
TROŠKOVI PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENOG KAO TROŠKOVI U POSTUPKU ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA (ČL. 163. ZPP) 17.09.2014. Viši sud
REVIZIJA PROTIV ODLUKE POSLODAVCA O RAZREŠENJU DIREKTIORA (ČL. 441. ZPP) 11.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
KUMULATIVNO POSTAVLJENI USLOVI ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA (ČL. 350. ZPP) 10.09.2014. Apelacioni sud
TROŠKOVI POSTUPKA U PARNICI PROTIV LICA NA NEPOZNATOJ ADRESI (ČL. 153. ZPP) 05.09.2014. Apelacioni sud
MERA UBRZANJA POSTUPKA I NAKNADA ŠTETE KAO PRIMERENA SATISFAKCIJA ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 10. ZPP I ČL. 8A I 8B ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 04.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE PREMA GRUPI LICA (ČL. 46. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 91. ZPP) 03.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZDVAJANJE RASPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA PRED SUDOM SUPROTNO ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA (ČL. 279. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 198. ZPP) 01.09.2014. Apelacioni sud
DONOŠENJE REŠENJA O USKLAĐIVANJU VOJNE PENZIJE KAO PRETHODNO PITANJE (ČL. 12. I 223. ZPP) 28.08.2014. Viši sud
PRESUDA ZBOG IZOSTANKA DONETA UZ OSPORAVANJE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 351. ZPP) 28.08.2014. Viši sud
NADLEŽNOST ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELOSTI NAPLATE SUDSKIH TAKSI (ČL. 1. I 16. ZPP) 28.08.2014. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O DOZVOLJENOSTI UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (ČL. 16. ZPP) 21.08.2014. Apelacioni sud
ODNOS PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 21.08.2014. Viši sud
PRESUDA ZBOG IZOSTANKA U PARNICI O SPORU MALE VREDNOSTI (Čl. 467. i 476. ZPP) 20.08.2014. Apelacioni sud
POSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (ČL. 455. ZPP) 13.08.2014. Viši sud
STRANAČKA SPOSOBNOST SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNJE (ČL. 74. I 79. ZPP I ČL. 2. I 11. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.08.2014. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA REDOVNE NADLEŽNOSTI KOD NAKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA DRŽAVNOG ORGANA (ČL. 1. I 16. ZPP) 13.08.2014. Apelacioni sud
KOLIZIJA IZREKE I OBRAZLOŽENJA REŠENJA (ČL. 355. ZPP) 13.08.2014. Viši sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA KOJIM JE USVOJEN UREDAN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (ČL. 113. I 114. ZPP) 06.08.2014. Viši sud
POSTOJANJE SUMNJE U PARNIČNU SPOSOBNOST STRANKE (ČL. 77. I 78. ZPP) 31.07.2014. Apelacioni sud
POVLAČENJE TUŽBE TUŽIOCA U TOKU POSTUPKA (ČL. 139, 196. I 361. I ZPP) 23.07.2014. Viši sud
OPREDELJNOST TROŠKOVNIKA U POGLEDU BROJA ROČIŠTA, PARNIČNIH RADNJI I IZNOSA TROŠKOVA (ČL. 153. ZPP) 10.07.2014. Apelacioni sud
RETROAKTIVNA PRIMENA ZAKONA U POSTUPKU PO ŽALBI (ČL. 383. ZPP) 10.07.2014. Privredni apelacioni sud
PODNESCI U KOJIMA SE PONAVLJAJU VEĆ IZNETE ČINJENICE (ČL. 150. ZPP) 03.07.2014. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6536/2011 – POMERANJE ROKOVA KOD MATERIJALNOPRAVNIH – PREKLUZIVNIH ROKOVA (ČL. 103. ZPP) 03.07.2014. Ustavni sud
SASTAV SUDA POTREBAN ZA ODLUČIVANJE O OSLOBAĐANJU OD SUDSKIH TROŠKOVA (ČL. 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 168. I 169 ZPP) 27.06.2014. Upravni sud
ROK ZA IZJAŠNJENJE O PREDMETU VEŠTAČENJA I KONKRETNOM VEŠTAKU (ČL. 260. ZPP) 27.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POGREŠNE PRIMENE MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 417. I 418. ZPP) 26.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POZIVANJE NA ROČIŠTA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 80. I 361. ZPP I ČL. 137. PORODIČNOG ZAKONA) 18.06.2014. Viši sud
OPSEG TROŠKOVA KOJI PRIPADAJU PRIVREMENOM ZASTUPNIKU (ČL. 146. I 147. ZPP) 17.06.2014. Viši sud
TROŠKOVI ZASTUPNIKA TUŽENOG ČIJE JE PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE NEPOZNATO (ČL. 149. ZPP) 17.06.2014. Viši sud
VREDNOST SPORA KOD TUŽBENIH ZAHTEVA OBIČNIH SUPARNIČARA KOJI PROIZLAZE IZ RAZNIH OSNOVA (ČL. 30. ZPP) 17.06.2014. Viši sud
POJAM I CILJ RAZUMNOG ROKA (ČL. 8a ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 10. ZPP) 13.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZAZIVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI NAKON UPUŠTANJA TUŽENOG U RASPRAVLJANJE (ČL. 17. ZPP) 12.06.2014. Apelacioni sud
OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTEVA (ČL. 30. ZPP) 12.06.2014. Viši sud
ISTICANJE PRIGOVORA MESNE NENADLEŽNOSTI U ODGOVORU NA TUŽBU (ČL. 19. I 298. ZPP) 11.06.2014. Viši sud
PODNOŠENJE DOKAZA O NASLEDNICIMA UMRLE STRANKE (ČL. 225. ZPP) 11.06.2014. Viši sud
PRIMENA PRAVILA PRESUĐENE STVARI KOD ODLUKA O MERAMA OBEZBEĐENJA (ČL. 359. ZPP  I ČL. 285. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.06.2014. Viši sud
BORAVAK STRANKE U INOSTRANSTVU KAO RAZLOG ZA PREKID PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 222. I 223. ZPP) 10.06.2014. Viši sud
NAGRADA ADVOKATU ZA ZASTUPANJE SAMOG SEBE (ČL. 150. ZPP) 05.06.2014. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU (PREDLOGU) ZA DELEGACIJU NADLEŽNOSTI (ČL. 62. ZPP) 04.06.2014. Apelacioni sud
SLOBODNA VOLJA TUŽIOCA KOD POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 202. ZPP) 04.06.2014. Viši sud
SAZNANJE ZA PROPUŠTANJE PO PRESTANKU RAZLOGA ZA PROPUŠTANJE (ČL. 110. ZPP) 04.06.2014. Viši sud
POGREŠNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KAO RAZLOG ZA IZJAVLJIVANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 418. I 421. ZPP) 29.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA ŽALBU PODNETU OD STRANE UMEŠAČA (ČL. 217. ZPP) 28.05.2014. Viši sud
PROCESNA KVALIFIKACIJA PRIMARNIH I EVENTUALNIH TUŽBENIH ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 27.05.2014. Viši sud
PREKID POSTUPKA NA OSNOVU PAUŠALNOG NAVOĐENJA O NENAMIRENJU POTRAŽIVANJA (ČL. 214. ZPP) 24.05.2014. Apelacioni sud
STEČAJNA MASA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 101. ZAKONA O STEČAJU I  ČL. 73. ZPP) 22.05.2014. Apelacioni sud
NUŽNOST JEDINSTVENOG PRESUĐENJA KOD NUŽNOG SUPARNIČARSTVA (ČL. 211, 328. I 346. ZPP) 22.05.2014. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA ZA VOĐENJE PARNICE SRAZMERNO VREDNOSTI SPORA SA KOJOM JE TUŽILAC USPEO (ČL. 150. I 153. ZPP) 22.05.2014. Viši sud
NEDOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE (ČL. 374. ZPP) 22.05.2014. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA PRE OBAVEŠTENJA O POVLAČENJU TUŽBE (ČL. 154. I 261. ZPP) 21.05.2014. Viši sud
ROK ZA ŽALBU IZJAVLJENU OD STRANE UMEŠAČA (ČL. 210. I 355. ZPP) 16.05.2014. Viši sud
ŽALBA ADVOKATA KOME JE OPOZVANO PUNOMOĆJE (ČL. 378. I 389. ZPP) 15.05.2014. Apelacioni sud
ISPRAVKA OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 362. ZPP) 14.05.2014. Viši sud
USLOVI ZA POSTOJANJE PRESUĐENE STVARI (ČL. 279. ZPP) 14.05.2014. Viši sud
NUŽNO SUPARNIČARSTVO POKLONODAVCA I POKLONOPRIMCA (ČL. 211. ZPP) 13.05.2014. Viši sud
PRIGOVOR NEDOSTATKA PASIVNE LEGITIMACIJE KAO MATERIJALNO–PRAVNI PRIGOVOR (ČL. 74. ZPP) 09.05.2014. Viši sud
NEPOSTOJANJE ODLUKE O PRIGOVORU NEDOSTATKA PASIVNE LEGITIMACIJE (ČL. 374. ZPP) 09.05.2014. Viši sud
DOSTAVLJANJE PODNESAKA ELEKTRONSKIM PUTEM (ČL. 104. I 506. ZPP) 08.05.2014. Apelacioni sud
ISTICANJA VIŠE ALTERNATIVNIH TUŽBENIH ZAHTEVA (ČL. 190. I 191. ZPP) 08.05.2014. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE DOSPELOSTI OBAVEZE OD STRANE SUDA (ČL. 374. ZPP) 08.05.2014. Viši sud
OCENA OPŠTIH USLOVA ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA (ČL. 351, 374. I 475. ZPP) 08.05.2014. Viši sud
PRAVO IZBORA MESNO NADLEŽNOG SUDA KOD REGRESNOG ZAHTEVA (ČL. 44. ZPP) 08.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSNOVANOST TUŽBENOG ZAHTEVA KAO USLOV ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA (ČL. 351. ZPP) 08.05.2014. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA U VEZI ZAHTEVA ZA ISPLATU NOVČANE NAKNADE PO OSNOVU STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 44. I 51. ZPP) 08.05.2014. Viši sud
ISTOVREMENO POVLAČENJE TUŽBE I ODRICANJE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 202. I 349. ZPP) 08.05.2014. Apelacioni sud
AKT DISKRIMINACIJE IZVRŠEN OD STRANE REDOVNIH SUDOVA PRI ODLUČIVANJU O RATNIM DNEVNICAMA (ČL. 422. ZPP) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVLAČENJE TUŽBE KADA JE NA ROČIŠTE ZA GLAVNU RASPRAVU PRISTUPIO SAMO TUŽENI KOJI NIJE ODBIO DA RASPRAVLJA (ČL. 311. ZPP) 07.05.2014. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA DOSTAVU STAVLJANJEM PISMENA NA OGLASNU TABLU (ČL. 144. i 374. ZPP) 07.05.2014. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG POVREDE LJUDSKOG ILI MANJINSKOG PRAVA (ČL. 426. ZPP) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
KONSTITUISANJE PRAVA NA ŽALBU MIMO ZAKONOM PROPISANIH SLUČAJEVA (ČL. 439. ZPP) 30.04.2014. Viši sud
BRISOVNA PARNICA PRED SUDOM OPŠTE NADLEŽNOSTI (ČL. 16. ZPP) 27.04.2014. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE NOVOG VEŠTAČENJA ZBOG NESAGLASNOSTI NALAZI I MIŠLJENJA VEŠTAKA (ČL. 271. I 374. ZPP) 25.04.2014. Viši sud
NEIZVOĐENJE TOKOM GLAVNE RASPRAVE DOKAZA ODREĐENIH NA PRIPREMNOM ROČIŠTU (ČL. 308. I 374. ZPP) 25.04.2014. Viši sud
IME ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA KAO OBAVEZAN ELEMENT ZAMENIČKOG PUNOMOĆJA (ČL. 88. ZPP) 23.04.2014. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE PO SLOBODNOJ OCENI SUDA I DOKAZIVANJE (ČL. 223. I 224. ZPP) 19.04.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ISTINITOSTI PODATAKA IZ DOKAZA DOSTAVLJENIH UZ TUŽBU (ČL. 98. I 192. ZPP) 17.04.2014. Apelacioni sud
IZVOD SA INTERNET STRANE DRŽAVNOG ORGANA KAO DOKAZ PRILOŽEN UZ TUŽBU (ČL. 192, 238. DO 243. ZPP) 17.04.2014. Apelacioni sud
TROŠKOVI PREVOĐENJA TUŽBE I POZIVA SUDA (ČL. 95, 96, 150. I 155. ZPP) 17.04.2014. Viši sud
ZAMENIČKA PUNOMOĆ ZA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA (ČL. 88. I 89. ZPP) 16.04.2014. Viši sud
NEOBRAZLAGANJE ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA KAO BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 361. ZPP) 16.04.2014. Viši sud
PODNOŠENJE SPECIFICIRANOG TROŠKOVNIKA (ČL. 163. ZPP) 15.04.2014. Viši sud
OBEZBEĐENJE PRIVREMENOM MEROM EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP) 11.04.2014. Viši sud
REŠENJE DONETO U UPRAVNOM POSTUPKU KOJE PREDSTAVLJA DOKAZ NA KOME SE ZASNIVA PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 428. ZPP) 11.04.2014. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NOVOG DOKAZA O VLASNIŠTVU NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 422. ZPP) 11.04.2014. Viši sud
PITANJE VANREDNOG USKLAĐIVANJA PENZIJA VOJNIH OSIGURANIKA KAO PREDMET REVIZIJE (ČL. 395. ZPP) 10.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVERILAC POTRAŽIVANJA NA IME TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 154. ZPP) 09.04.2014. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 32277/07 – ĐEKIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE – UPOTREBA SILE U POLICIJSKOM PRITVORU, PRAVIČNO SUĐENJE U KRIVIČNIM PREDMETIMA I KRIVIČNA OSUDA U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 3. I 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 241. ZKP I ČL. 13. ZPP) 08.04.2014. Evropski sud za ljudska prava
UPODOBLJAVANJE SADRŽINE TUŽBENOG ZAHTEVA IMPERATIVNIM PRAVILIMA (ČL. 192. ZPP I 53. ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE) 03.04.2014. Apelacioni sud
UTICAJ PRESUDE KRIVIČNOG SUDA NA ODLUKU U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 13. ZPP) 03.04.2014. Viši sud
UTVRĐIVANJE PREVARE I UTICAJ NA ODLUKU U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 13. ZPP. I ČL. 65. ZOO.) 03.04.2014. Viši sud
OSLOBAĐANJE STRANKE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI (ČL. 101, 168. I 169. ZPP) 02.04.2014. Viši sud
ODLUKA O PRIGOVORIMA MATERIJALNO-PRAVNE PRIRODE (ČL. 330. I 342. ZPP) 02.04.2014. Apelacioni sud
USTAVNA ODLUKA KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE DRUGOSTEPENOG POSTUPKA (ČL. 422. ZPP I ČL. 60. I 61. ZAKONA O USTAVNOM SUDU) 02.04.2014. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA ZA PODNOŠENJE PROTIVTUŽBE (ČL. 89. ZPP) 02.04.2014. Viši sud
KAŽNJAVANJE VEŠTAKA ZBOG NEOPRAVDANOG NEDOLASKA NA ZAKAZANO ROČIŠTE (ČL. 267. ZPP) 02.04.2014. Viši sud
PRIGOVOR NA VREDNOST PREDMETA SPORA KADA SE TUŽBENIM ZAHTEVOM TRAŽI UTVRĐENJE STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA (ČL. 31, 33. I 374. ZPP) 01.04.2014. Apelacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA KOD DOSTAVLJANJA ODLUKE SUDA PUTEM OGLASNE TABLE (ČL. 424. ZPP) 01.04.2014. Viši sud
PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE ZBOG PROPUSTA SUDA (ČL. 109. ZPP) 27.03.2014. Privredni apelacioni sud
OBJAVLJIVANJE OGLASA O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA (ČL. 81. I 83. ZPP) 26.03.2014. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4403/2011 – PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE POSTOJANJE RADNOG ODNOSA PRE DOSPELOSTI ZAHTEVA ZA ČINIDBU (ČL. 188. ZPP) 26.03.2014. Ustavni sud
NOVI ZAHTEV U NOVOM POSTUPKU IZMEĐU ISTIH STRANAKA I POVODOM ISTOG DOGAĐAJA (ČL. 294. ZPP) 26.03.2014. Viši sud
NEOBJAVLJIVANJE OGLASA O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U „SL. GLASNIKU RS“ (ČL. 81. I 83. ZPP) 26.03.2014. Viši sud
OBAVEŠTAVANJE TUŽIOCA O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENOG (ČL. 81. I 150. ZPP) 26.03.2014. Viši sud
IZMENA VREDNOSTI PREDMETA SPORA NAKON POČETKA RASPRAVLJANJA O GLAVNOJ STVARI (ČL. 34. I 194. ZPP) 26.03.2014. Apelacioni sud
ISTOVETNOST PRAVNOG INTERESA UMEŠAČA SA INTERESOM STRANKE KOJOJ SE PRIDRUŽUJE U PARNICI (ČL. 208. ZPP) 25.03.2014. Apelacioni sud
POZIVANJE I DOSTAVLJANJE PRIVREMENOM ZASTUPNIKU NASLEDNIKA (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 159. ZPP) 21.03.2014. Viši sud
IZOSTANAK PUNOMOĆJA UZ ŽALBU KAO PRVU PREDUZETU RADNJU (ČL. 91. I 401. ZPP) 20.03.2014. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3525/2011 – PREKID PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG POKRENUTOG POSTUPKA ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI I NEAKTIVNOST PRIVREMENOG STARATELJA (ČL. 10., 74., 77. I 214. ZPP) 20.03.2014. Ustavni sud
NADLEŽNOST SUDA U SLUČAJU TUŽBE PROTIV REŠENJA O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE (ČL. 23. I 29. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I 60. ZPP) 20.03.2014. Upravni sud
POGREŠNO NAVEDENA ČINJENICA U OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 361. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
KRAJNJE OPREDELJENI ZAHTEV I KRAJNJE UTVRĐENA VREDNOST PREDMETA SPORA (ČL. 163. ZPP) 19.03.2014. Viši sud
NEOBAVEŠTAVANJE SUDA O PROMENI ADRESE U TOKU POSTUPKA (ČL. 144. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
PREKID POSTUPKA IZ RAZLOGA ŠTO JE PREBIVALIŠTE TUŽIOCA NEPOZNATO (ČL. 222, 223. I 374. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
NEJASNOĆE, PROTIVREČNOSTI ILI DRUGI NEDOSTACI PRESUDE ZBOG KOJIH SE ISTA NE MOŽE ISPITATI (ČL. 361. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA KADA STRANKA SAMO DELIMIČNO USPE U PARNICI (ČL. 149. I 161. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
NEPRAVILNO DOSTAVLJANJE ISPRAVE KAO PREDMET ŽALBENOG ISPITIVANJA (ČL. 230. ZPP) 19.03.2014. Apelacioni sud
ISPRAVKA PODNESKA PODNETOG OD ADVOKATA KOJI NEMA OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE (ČL. 101. ZPP) 18.03.2014. Apelacioni sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA DONETA ZBOG ODGOVORA NA TUŽBU PODNETOG OD NEOVLAŠĆENOG LICA (ČL. 374. ZPP) 18.03.2014. Apelacioni sud
ODGOVOR NA TUŽBU PODNET OD STRANE ADVOKATA KOJI NEMA PUNOMOĆJE (ČL. 91. I 350. ZPP) 18.03.2014. Apelacioni sud
REVIZIJA PROTIV DRUGOSTEPENE ODLUKE (ČL. 385. I 395. ZPP) 13.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
KARAKTER TROŠKOVA MIRNOG REŠAVANJA SPORA (ČL. 150. I 193. ZPP) 13.03.2014. Viši sud
TROŠKOVI POSTUPKA KOD POVLAČENJA TUŽBE NAKON ISPUNJENJA OBAVEZE OD STRANE TUŽENOG (ČL. 157. ZPP) 12.03.2014. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU PRETRPLJENIH DUŠEVNIH BOLOVA (čl. 44. ZPP) 07.03.2014. Viši sud
OZNAČENJE ADRESE ZAPOSLENJA STRANKE U PODNESKU (ČL. 98, 101. I 192. ZPP) 06.03.2014. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O REŠENJU KOJIM JE ODBIJEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU (ČL. 1. I 16. ZPP) 05.03.2014. Apelacioni sud
NUŽNI SUPARNIČARI U SPORU PO TUŽBI TREĆEG LICA UPUĆENOG NA PARNICU (ČL. 211. ZPP I ČL. 50. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 05.03.2014. Apelacioni sud
PRAVO STRANKE NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA KADA NA ROČIŠTIMA ADVOKATA ILI JAVNOG PRAVOBRANIOCA ZAMENJUJE  PRIPRAVNIK (ČL. 88. I 150. ZPP) 04.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
LIČNA DOSTAVA NEOVLAŠĆENOM LICU (ČL. 85. I 131. ZPP) 27.02.2014. Privredni apelacioni sud
PROMENJENA NADLEŽNOST SUDA NAKON UTUŽENJA (ČL. 17. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 26.02.2014. Viši sud
OGLAŠAVANJE NENADLEŽNIM SUDA NADLEŽNOG U MOMENTU UTUŽENJA (ČL. 17. I 27. ZPP) 26.02.2014. Viši sud
REŠENJE O PRIVREMENOJ MERI VAN ROČIŠTA KOJIM SE OCENJUJU SVI PREDLOŽENI DOKAZI (Čl. 327. ZPP) 21.02.2014. Apelacioni sud
IZOSTANAK OBRAZLOŽENJA O PRIGOVORU ZASTARELOSTI U OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 361. ZPP) 20.02.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST PO TUŽBI ZA UPLATU DOPRINOSA (ČL. 1. I 16. ZPP I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 20.02.2014. Apelacioni sud
KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 157. I 163. ZPP) 20.02.2014. Privredni apelacioni sud
NEODLUČIVANJE O DELU ZAHTEVA TUŽIOCA BEZ OBRAZLOŽENJA (ČL. 356. ZPP) 19.02.2014. Viši sud
TUŽBA PROTIV ORTAKA ORTAČKOG DRUŠTVA BRISANOG U APR-U NAKON PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 331. ZPP) 19.02.2014. Apelacioni sud
ODBACIVANJE TUŽBE KAO PRESUĐENA STVAR (ČL. 294. ZPP) 18.02.2014. Viši sud
TROŠKOVI SASTAVA ODGOVORA NA ŽALBU KAO NUŽNI TROŠKOVI (ČL. 154. I 380. ZPP) 14.02.2014. Apelacioni sud
POGREŠNO NAVOĐENJE ČLANA UGOVORA U PRESUDI (ČL. 3. I 361. ZPP) 13.02.2014. Apelacioni sud
PONAVLJANJE POSTUPKA U SLUČAJU OKONČANJA POSTUPKA REŠENJEM O POVLAČENJU TUŽBE (ČL. 422. I 475. ZPP) 13.02.2014. Viši sud
IZMENA SUDIJE U POSTUPKU BEZ ODRŽAVANJA NOVE GLAVNE RASPRAVE (ČL. 331. I 374. ZPP) 13.02.2014. Viši sud
PROCESNO DEJSTVO SMRTI SUPARNIČARA (ČL. 211, 222. I 225. ZPP) 13.02.2014. Viši sud
USLOV ZA USPEŠNO DOSTAVLJANJE PISMENA ISTICANJEM NA OGLASNOJ TABLI (ČL. 141. I 143. ZPP) 13.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA POGREŠNOG ZAKONA I UTICAJ NA PRAVILNOST PRESUDE (ČL. 149, 150, 159. I 361. ZPP) 13.02.2014. Viši sud
PRIMENA POGREŠNOG ZAKONA KOD PONAVLJANJA POSTUPKA (ČL. 426, 429. I 506. ZPP) 13.02.2014. Viši sud
NEDOSTAVLJANJE SPORAZUMA O MESNOJ NADLEŽNOSTI UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE (ČL. 65. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.02.2014. Viši sud
POGREŠNA POUKA SUDA O POSEBNOJ ŽALBI U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 478. ZPP) 12.02.2014. Viši sud
ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA KOJE SE MEĐUSOBNO ISKLJUČUJU (ČL. 153. I 374. ZPP) 12.02.2014. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENOM UMESTO ODBACIVANJA TUŽBE (ČL. 81, 98. I 101. ZPP) 12.02.2014. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA U SLUČAJU IZMENA UPISA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI (ČL. 16. ZPP I ČL. 106. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 07.02.2014. Viši sud
MESNA NADLEŽNOST UGOVORENA SPORAZUMOM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 65. ZPP) 06.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST SUDA KOD REGRESNIH TUŽBI KADA JE POSLEDICA NASTUPILA U SEDIŠTU FILIJALE KOJA NEMA STATUS PRAVNOG LICA (ČL. 44. ZPP) 05.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA U SLUČAJU DONOŠENJA PRESUDE ZBOG PROPUŠTANJA (ČL. 163. ZPP) 05.02.2014. Viši sud
DOKAZ ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI I POSTUPANJE SUDA (ČL. 168. I 169. ZPP) 05.02.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST PO TUŽBI RADI PONIŠTAJA ODLUKE ZA IZBOR I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA U ZVANJU PREDAVAČA (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 39. ZPP) 03.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA STRANKE DA SAMA PRIBAVI SVE NEOPHODNE PODATKE O PRIHODIMA I IMOVINI KOJU POSEDUJE (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
NAJBITNIJI KRITERIJUM ZA DONOŠENJE ODLUKE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI ILI SVIH TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEPOSTOJANJA PASIVNE LEGITIMACIJE (ČL. 74. I 294. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
NEPOTPUNO UVERENJE O IMOVNOM STANJU KAO OSNOV ZA ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
KRITERIJUMI ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA ILI TAKSE (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG PROTEKA ROKA PROPISANOG POSEBNIM PROPISOM (ČL. 294. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
ČINJENICE BITNE ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI (ČL. 168. I 169. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
ODBAČAJ BLAGOVREMENOG PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE UZ KOJI SU PREDLOŽENI ODGOVARAJUĆI DOKAZI (ČL. 110., 111. I 113. ZPP) 30.01.2014. Viši sud
PARNICA U TOKU I RESTITUCIJA (ČL. 279. ZPP I ČL. 12. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU) 29.01.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNA PISMENA FORMA SPORAZUMA O DODATNOJ NAGRADI ADVOKATA (ČL. 154. ZPP I ČL. 69. ZOO) 28.01.2014. Apelacioni sud
NAVOĐENJE NETAČNOG BROJA PRAVILNO IMENOVANE ULICE (ČL. 101. ZPP) 27.01.2014. Apelacioni sud
SPOR PO TUŽBENOM ZAHTEVU ZA UTVRĐENJE VEZANO ZA ZAKLJUČENJE I RASKID UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (ČL. 468. I 469. ZPP) 23.01.2014. Viši sud
DEJSTVO PARNICE NA STICAOCA KOD PROMENE VLASNIKA STVARI ODLUKOM DRŽAVNOG ORGANA (ČL. 204. ZPP) 23.01.2014. Apelacioni sud
PRETHODNO PITANJE U VEZI SA TUŽBENIM ZAHTEVOM KOJI SE ODNOSI NA PREDAJU NEPOKRETNOSTI (ČL. 12. I 223. ZPP) 23.01.2014. Privredni apelacioni sud
ISPRAVLJANJE GREŠKE U PISANJU KOJU JE UČINILA STRANKA (ČL. 362. ZPP) 22.01.2014. Apelacioni sud
NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA KOD POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 157. ZPP) 22.01.2014. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1517/2011 – DUGO TRAJANJE POSTUPKA UZROKOVANO OD STRANE SUDA (ČL. 10. ZPP) 22.01.2014. Ustavni sud
PREBIVALIŠTE PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM PISMENA (ČL. 192. ZPP) 21.01.2014. Viši sud
POREZ NA DODATU VREDNOST NA DOSUĐENI IZNOS TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 150. I 153. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 21.01.2014. Viši sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 30671/08 – MAŠIREVIĆ PROTIV SRBIJE – REVIZIJA PODNESENA OD STRANE ADVOKATA U SVOJE IME I RESTITUTIO IN INTEGRUM ZBOG POVREDE PRAVA NA PRISTUP SUDU (ČL. 6. I 41. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 84., 401. I 491. ZPP I ČL. 185., 199. I 200. ZOO) 21.01.2014. Evropski sud za ljudska prava
IZREKA REŠENJA O PREKIDU POSTUPKA DO PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA NEKOG DRUGOG POSTUPKA (ČL. 12. I 223. ZPP) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA PROTIVNE STRANKE DA NADOKNADI TROŠKOVE ANGAŽOVANJA ADVOKATA SA TERITORIJE VAN SEDIŠTA SUDSKE JEDINICE (ČL. 150. ZPP) 16.01.2014. Apelacioni sud
OBAVEZE SUDA PRE POSTAVLJANJA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA (ČL. 79. ZPP) 16.01.2014. Apelacioni sud
OBAVEŠTAVANJE DUŽNIKA O NASTALOJ OBAVEZI (ČL. 18. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 455. ZPP) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
TROŠKOVI POSTUPKA KOD DELIMIČNOG USPEHA U PARNICI (ČL. 153. ZPP) 16.01.2014. Viši sud
POUKA O DOKAZIMA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE (ČL. 168. I 169. ZPP) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
PRAVILA DOKAZIVANJA RADI UTVRĐIVANJA VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (ČL. 1. I 228. ZPP I ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 16.01.2014. Apelacioni sud
POSEBNO NAVOĐENJE RAZLIČITIH VRSTA TROŠKOVA U ZAHTEVU ZA NAKNADU (ČL. 163. ZPP) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRAVNOG INTERESA TUŽENOG ZA POBIJANJE REŠENJA KOJIM SE NE DOZVOLJAVA UČEŠĆE UMEŠAČA U PARNICI (ČL. 378. ZPP) 15.01.2014. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES TUŽIOCA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA ČINIDBU (ČL. 188. ZPP) 15.01.2014. Apelacioni sud
POSLEDICE PROPUŠTANJA ROKA ZA ISPLATU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 153, 154. I 345. ZPP) 14.01.2014. Viši sud
OCENA ČINJENIČNOG STANJA U POSTUPKU PO ŽALBI PROTIV PRESUDE DONETE U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 479. ZPP) 13.01.2014. Viši sud
UTVRĐENA GREŠKA U PRIJEMA KAO NOVI DOKAZ (ČL. 422. I 424. ZPP) 09.01.2014. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA I PRIMENA PRAVA KOD RAZVODA BRAKA ZAKLJUČENOG U KONZULATU (ČL. 35. I 61. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA, ČL. 38. I 39. ZPP I ČL. 209. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2014. Apelacioni sud
KONSTITUISANJE PRAVA SLUŽBENOSTI KAO EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV (ČL. 12. I 191. ZPP) 09.01.2014. Viši sud
USLUGA DOSTAVLJANJA SUDSKIH PISMENA I POVRATNICA KAO JAVNA ISPRAVA (ČL. 128. I 238. ZPP) 09.01.2014. Privredni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST PREINAČENJA ODLUKE NA ŠTETU ŽALIOCA (ČL. 395. ZPP) 27.12.2013. Viši sud
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA OBRAČUNATI SHODNO PROCENTU USPEHA (ČL. 153. ZPP) 26.12.2013. Privredni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST OGLAŠAVANJA SUDA MESNO NENADLEŽNIM I PORED UGOVORENE NADLEŽNOSTI DRUGOG SUDA (ČL. 65. ZPP) 20.12.2013. Privredni apelacioni sud
POVRAĆAJ GREŠKOM PLAĆENE SUDSKE TAKSE (ČL. 43. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 151. ZPP) 20.12.2013. Privredni apelacioni sud
DISKRECIONO PRAVO STRANAKA U POGLEDU POZIVANJA NA UGOVORENU MESNU NADLEŽNOST (ČL. 65. ZPP) 20.12.2013. Privredni apelacioni sud
SMRT TUŽENOG KAO OTKLONJIVI PRAVNI NEDOSTATAK (ČL. 80. I 225. ZPP) 12.12.2013. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA NEISTINITOSTI PODATAKA UPISANIH U JAVNU ISPRAVU (ČL. 231. ZPP) 11.12.2013. Privredni apelacioni sud
USLOVI ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 351. I 475. ZPP) 11.12.2013. Privredni apelacioni sud
ODLUČIVANJE O OSNOVANOSTI TUŽBENOG ZAHTEVA ZBOG OSPORAVANJA PRAVNOG SLEDBENIŠTVA TUŽENOG (ČL. 217. ZPP) 10.12.2013. Viši sud
OSNOVANOST TUŽBENOG ZAHTEVA KAO USLOV ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA (ČL. 476. ZPP) 10.12.2013. Viši sud
DOSTAVLJANJE PISMENA PREDUZEĆU U LIKVIDACIJI (ČL. 131, 144. I 374. ZPP) 04.12.2013. Privredni apelacioni sud
ČINJENICE I DOKAZI NASTALI NAKON PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG POSTUPKA ČIJE SE PONAVLJANJE TRAŽI (ČL. 422. ZPP) 04.12.2013. Privredni apelacioni sud
DONOŠENJE PRESUDE NA OSNOVU ODRICANJA USLED ODUSTANKA OD TUŽBE (ČL. 202. I 349. ZPP) 04.12.2013. Apelacioni sud
POSEBNA ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 451. ZPP) 21.11.2013. Viši sud
PODNESAK USMEREN NA OPRAVDANJE IZOSTANKA SA ROČIŠTA (ČL. 111, 112. I 115. ZPP) 21.11.2013. Viši sud
NADLEŽNOST VIŠEG SUDA U SPOROVIMA ZA NAPLATU AUTORSKIH HONORARA (ČL. 374. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 20.11.2013. Apelacioni sud
ZNAČAJ PRAVNOSNAŽNE PRESUDE KRIVIČNOG SUDA U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 13. ZPP) 20.11.2013. Viši sud
DAVANJE POVODA ZA TUŽBU OSPORAVANJEM DOSPELIH POTRAŽIVANJA (ČL. 156. ZPP) 20.11.2013. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJA OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE KAO POVLAČENJE TUŽBE (ČL. 91. I 475. ZPP) 20.11.2013. Privredni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE TUŽENOM PRILOGA UZ TUŽBU (ČL. 296. I 297. ZPP) 20.11.2013. Apelacioni sud
TROŠKOVI POSTUPKA RADI REHABILITACIONOG OBEŠTEĆENJA (ČL. 153. ZPP) 19.11.2013. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE PODNESAKA POŠTANSKOM USLUGOM “POST EKSPRES” (ČL. 104. ZPP) 19.11.2013. Apelacioni sud
IDENTITET ZAHTEVA ZA PONIŠTAJ I ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI SPORAZUMA (ČL. 203. ZPP) 15.11.2013. Viši sud
DOSTAVA ŽALBE NA ODGOVOR PUNOMOĆNIKU UMRLOG LICA (ČL. 93, 222, 225, 374. i 380. ZPP) 14.11.2013. Viši sud
PREKID ROKOVA ZA VRŠENJE PARNIČNIH RADNJI (ČL. 222, 224. I 225. ZPP) 14.11.2013. Viši sud
ZNAČAJ IZJAVE STRANKE PRISUTNE NA ROČIŠTU DA ODBIJA DA RASPRAVLJA (ČL. 311. I 506. ZPP) 13.11.2013. Viši sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PODNET PO NOVOM ZPP-U (ČL. 506. ZPP) 13.11.2013. Viši sud
PREKID POSTUPKA ZBOG REŠAVANJA U VANSUDSKOM POSTUPKU (ČL. 12. I 223. ZPP) 13.11.2013. Viši sud
SPOROVI KOJI SE NE SMATRAJU SPOROVIMA MALE VREDNOSTI BEZ OBZIRA NA VREDNOST PREDMETA SPORA (ČL. 468. I 469. ZPP) 07.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
SPOR ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE KAO SPOR MALE VREDNOSTI (ČL. 468. I 469. ZPP) 07.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA KAO RAZLOG ZA PREKID POSTUPKA (ČL. 180, 223. I 227. ZPP) 01.11.2013. Viši sud
ODBAČAJ TUŽBE KOJA NE SADRŽI PREDLOG ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (ČL. 455. I 458. ZPP) 01.11.2013. Viši sud
IZVOĐENJE DOKAZA KOD OSPORAVANJA PRIZNATE ČINJENICE (ČL. 230. ZPP) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
PREINAČENJE TUŽBE POSLE DOSTAVLJANJA TUŽBE TUŽENOM (ČL. 199. ZPP) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
PRIMENA PRAVILA O SPOROVIMA MALE VREDNOSTI U SPORU ZBOG POVREDE ŽIGA SA NENOVČANIM ZAHTEVIMA (ČL. 468. ZPP) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
NEPOTREBNO PONAVLJANJE BITNIH ČINJENICA U OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 374. ZPP) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE IDENTITETA PROCESNIH ODREDABA (ČL. 361. I 422. ZPP) 31.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVO PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA PREMA NEPOSTOJEĆEM LICU (ČL. 367. ZPP) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
DOPUNA PRESUDE ZBOG NEODLUČIVANJA O ZATEZNOJ KAMATI NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 343. I 349. ZPP) 30.10.2013. Privredni apelacioni sud
MATERIJALNA PRAVOSNAŽNOST ODLUKE SUDA KAO USLOV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 426. ZPP) 25.10.2013. Privredni apelacioni sud
TAKSA ZA ODLUKU O TROŠKOVIMA POSTUPKA SADRŽANU U ODLUCI O GLAVNOJ STVARI (ČL. 153. I 163. ZPP) 25.10.2013. Privredni apelacioni sud
MESTO NASTUPANJA ŠTETNE POSLEDICE ZA OŠTEĆENOG I REGRESNOG POVERIOCA (ČL. 44. ZPP) 24.10.2013. Viši sud
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 350, 374. I 472. ZPP) 24.10.2013. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA U SPORU RADI RUŠENJA BESPRAVNO SAGRAĐENE OGRADE (ČL. 16. ZPP) 23.10.2013. Viši sud
MOMENAT OD KOG TEČE ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IZNOS TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I ČL. 277. I 324. ZOO) 23.10.2013. Viši sud
TERET DOKAZIVANJA KOD KREDITNOG ODNOSA (ČL. 231. ZPP) 23.10.2013. Privredni apelacioni sud
OSPORAVANJE TUŽBENOG ZAHTEVA I UKAZIVANJE NA NEDOSTATAK AKTIVNE LEGITIMACIJE TUŽIOCA (ČL. 476. ZPP) 23.10.2013. Viši sud
DOZVOLJENOST TUŽBE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE (ČL. 1. ZPP) 23.10.2013. Viši sud
PRISTANAK NUŽNOG SUPARNIČARA ZA PROŠIRENJE TUŽBE (ČL. 199. ZPP) 17.10.2013. Privredni apelacioni sud
PRIMENA PRETHODNO VAŽEĆEG PROCESNOG ZAKONA (ČL. 506. ZPP) 17.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA UKIDANJA SVIH ODLUKA DONETIH ZBOG PROPUŠTANJA ROČIŠTA (ČL.111. ZPP) 17.10.2013. Privredni apelacioni sud
NEPODOBNOST PRESUDE ZA ISPITIVANJE USLED NENAVOĐENJA PREDMETA SPORA (ČL. 374. ZPP) 17.10.2013. Privredni apelacioni sud
ISTICANJE NOVIH ČINJENICA U ŽALBI VEZANIH ZA NEIZVRŠENJE OBAVEZA IZ UGOVORA (ČL. 372. ZPP) 17.10.2013. Privredni apelacioni sud
ODBAČAJ TUŽBE ZBOG POGREŠNOG OZNAČAVANJA ADRESE PRAVNOG LICA (ČL. 143. ZPP) 17.10.2013. Viši sud
DOSTAVLJANJE DOKAZA O OPŠTEM IMOVNOM STANJU STRANKE (ČL. 168, 169. I 372. ZPP) 17.10.2013. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE MEĐUNARODNE NADLEŽNOSTI SUDA (ČL. 16. ZPP) 16.10.2013. Privredni apelacioni sud
NAVOĐENJE RAZLOGA O NEVAŽNIM I SUVIŠNIM ČINJENICAMA U OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 374. ZPP) 15.10.2013. Privredni apelacioni sud
ZAMENIČKO PUNOMOĆJE ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA (ČL. 88. ZPP) 15.10.2013. Privredni apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA KOD PRETPOSTAVKE POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 153, 196. I 296. ZPP) 10.10.2013. Apelacioni sud
SUŠTINSKO OSPORAVANJE ČINJENIČNOG STANJA U REVIZIJI (ČL. 407. ZPP) 03.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA OPREDELJENJA VRSTE I IZNOSA TROŠKOVA U ZAHTEVU ZA NAKNADU TROŠKOVA (ČL. 163. ZPP) 03.10.2013. Privredni apelacioni sud
PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU U SLUČAJU NEOSTVARIVANJA PRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU (ČL. 1. I 16. ZPP) 03.10.2013. Viši sud
NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA U SPOROVIMA POVODOM UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 121. I 195. ZAKONA O RADU I ČL. 1. I 16. ZPP) 03.10.2013. Viši sud
OTKAZ PUNOMOĆJA JEDNOM OD VIŠE PUNOMOĆNIKA IZ ISTE ADVOKATSKE KANCELARIJE (ČL. 374. ZPP) 03.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA KOJA NE PREDSTAVLJA REVIZIJSKI RAZLOG (ČL. 407. ZPP) 03.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
USVAJANJE ZAHTEVA KOJI NISU PREDVIĐENI ZAKONOM KOJI JE VAŽIO U VREME PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 376. ZPP) 03.10.2013. Privredni apelacioni sud
PRIMENA STAROG ZAKONA KOD SPORA MALE VREDNOSTI (ČL. 468. ZPP) 03.10.2013. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PREDLOGA ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE (ČL. 342. I 356. ZPP) 03.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
PREKID I NASTAVAK POSTUPKA U SLUČAJU SMRTI STRANKE (ČL. 214. I 217. ZPP) 27.09.2013. Viši sud
PRESUDA ZBOG IZOSTANKA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 476. ZPP) 23.09.2013. Viši sud
POSLEDICE OPRAVDANOG ODSUSTVA PUNOMOĆNIKA (ČL. 296. ZPP) 23.09.2013. Viši sud
NADLEŽNOST  SUDA PREMA VREDNOSTI SPORA KOD ŽALBE NA PRESUDU (ČL. 468. ZPP I ČL. 23. I 24. ZAKONA O  UREĐENJU SUDOVA) 23.09.2013. Viši sud
ISPLATA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE NA DOSUĐENI IZNOS TROŠKOVA U DRUGOJ PARNICI (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO) 20.09.2013. Apelacioni sud
UTVRĐENJE IDENTITETA POTPISA NA PUNOMOĆJU (ČL. 103. I 279. ZPP) 19.09.2013. Viši sud
RASPRAVA O POSTOJANJU STRANKE  NAKON NASTAVKA PREKINUTOG POSTUPKA (ČL. 222. ZPP) 19.09.2013. Privredni apelacioni sud
IZNOS ZAHTEVAN TUŽBOM KAO RAZLOG NEUREDNOSTI TUŽBE (ČL. 3., 192. I 294. ZPP) 16.09.2013. Viši sud
TROŠKOVI POSTUPKA U SPOROVIMA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 153. ZPP) 12.09.2013. Viši sud
PARNICA ZA PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 1. ZPP. I ČL. 214. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.09.2013. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE POZIVA ZA SASLUŠANJE LICU KOJE SE NALAZI NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA (ČL. 278. ZPP) 10.09.2013. Apelacioni sud
NEDONOŠENJE NAREDBE SUDA ZA DOVOĐENJE NA ROČIŠTE (ČL. 374. ZPP) 10.09.2013. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE UČINJENOG ZAJMA (ČL. 557. ZOO I ČL. 220. I 221. ZPP) 05.09.2013. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE (ČL. 451. ZPP) 04.09.2013. Apelacioni sud
NEJASNI RAZLOZI REŠENJA KAO POSLEDICA NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA U POGLEDU ČINJENICA ČIJI JE TERET DOKAZIVANJA NA STRANI TUŽIOCA (ČL. 374. ZPP) 04.09.2013. Viši sud
ŽALBA PROTIV ODLUKE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE U DRŽAVINSKOM SPORU (ČL. 374. I 451. ZPP) 04.09.2013. Viši sud
USLOVI ZA OBAVEZIVANJE TUŽIOCA DA TUŽENOM NAKNADI TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 152. ZPP) 29.08.2013. Viši sud
NAKNADA NUŽNIH I OPRAVDANIH TROŠKOVA (ČL. 149, 150. I 152. ZPP) 27.08.2013. Viši sud
UKIDANJE REŠENJA ZBOG NEJASNOĆE IZREKE U POGLEDU PREDLOGA O KOM JE ODLUČIVANO (ČL. 374. ZPP) 20.08.2013. Viši sud
SKUPŠTINA STANARA ZGRADE KAO STRANKA U PARNICI (ČL. 11. i 12. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I ČL. 73. ZPP) 16.08.2013. Viši sud
DOPUNA PRESUDE REŠENJEM (ČL. 344. ZPP) 15.08.2013. Viši sud
ODLUČIVANJE U MERITUMU REŠENJEM O ISPRAVCI PRESUDE (ČL. 349. ZPP) 15.08.2013. Viši sud
PAUŠALNI ZAKLJUČAK SUDA O OSNOVANOSTI PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (ČL. 109. ZPP) 02.08.2013. Viši sud
ODLUČIVANJE O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA (ČL. 1. I 16. ZPP) 02.08.2013. Viši sud
DOKAZIVANJE OPRAVDANOSTI ODSUSTVA TUŽIOCA SA ROČIŠTA (ČL. 475. ZPP) 30.07.2013. Apelacioni sud
OSNOV POTRAŽIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU I ČL. 361. ZPP) 26.07.2013. Apelacioni sud
JEZIK KOJI UČESNICI U POSTUPKU RAZUMEJU (ČL. 6. I 95. ZPP) 25.07.2013. Apelacioni sud
POSTOJANJE LITISPENDENCIJE KADA SE U VIŠE POSTUPAKA NA ISTU UTUŽENU GLAVNICU TRAŽI RAZLIČITA KAMATA (ČL. 294. ZPP) 25.07.2013. Viši sud
NEDOZVOLJENOST REVIZIJE ZBOG NEOZNAČAVANJA VREDNOSTI PREDMETA STAMBENOG SPORA (ČL. 394. ZPP) 10.07.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODBAČAJ TUŽBE ZBOG NEUSPEŠNOG DOSTAVLJANJA (ČL. 101. ZPP) 04.07.2013. Apelacioni sud
USVAJANJE TUŽBENOG ZAHTEVA U SLUČAJU NEDOLASKA TUŽENOG NA GLAVNU RASPRAVU (ČL. 476. ZPP) 02.07.2013. Viši sud
VISINA TROŠKOVA POSTUPKA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 153. I 154. ZPP) 18.06.2013. Viši sud
PODNESCI SASTAVLJENI NA LATIČNOM PISMU (ČL. 6., 98. I 192. ZPP) 14.06.2013. Privredni apelacioni sud
REŠENJE O IZVRŠENJU I TUŽBENI ZAHTEV KOJI SE ODNOSE NA ISTO POTRAŽIVANJE (ČL. 361. I 458.  ZPP) 13.06.2013. Viši sud
POSTUPAJUĆI SUDIJA KAO ČLAN VEĆA U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG KOJEG SE VODI PARNICA (ČL. 67. ZPP) 13.06.2013. Privredni apelacioni sud
ISPUNJENOST PROCESNIH PRETPOSTAVKI ZA VOĐENJE NOVE PARNICE U ISTOJ STVARI (ČL. 294. ZPP I ČL. 251. PORODIČNOG ZAKONA) 11.06.2013. Apelacioni sud
NADLEŽNOST PRVOSTEPENOG SUDA NAKON DRUGOG UKIDANJA PRESUDE (ČL. 15. I 471. ZPP) 10.06.2013. Apelacioni sud
UKIDANJE PRESUDE PO DRUGI PUT U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 383. ZPP) 10.06.2013. Apelacioni sud
OPŠTA MESNA NADLEŽNOST PO SPOROVIMA ČIJI JE OSNOV STICANJE BEZ OSNOVA (ČL. 39. ZPP) 29.05.2013. Viši sud
PREDLAGANJE NOVIH DOKAZA U POSTUPKU PO ŽALBI (ČL. 359. ZPP) 23.05.2013. Apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA PO ZAHTEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA POSLE USPOSTAVLJANJA NOVE MREŽE SUDOVA (ČL. 429. ZPP) 23.05.2013. Apelacioni sud
MOGUĆNOST IZNOŠENJA NOVIH DOKAZA STRANKE KOJA SE BRANI OD ŽALBE (ČL. 2, 5, 359. ZPP) 23.05.2013. Apelacioni sud
NOVI DOKAZI KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 422. I 423. ZPP) 23.05.2013. Apelacioni sud
OZNAČAVANJE NEPOSTOJEĆEG PRAVNOG LICA U TUŽBI (ČL. 80. ZPP) 23.05.2013. Apelacioni sud
MESNA NADLEŽNOST U SPORU RADI ČINIDBE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 39. I 51. ZPP) 17.05.2013. Viši sud
VEZANOST PARNIČNOG SUDA REŠENJEM ORGANA ZA PREKRŠAJE (ČL. 13. ZPP) 08.05.2013. Viši sud
OPRAVDANOST RAZLOGA ZA DOSUĐENJE NAKNADE TROŠKOVA SVEDOČENJA U VEĆEM IZNOSU OD PREDVIĐENOG (ČL. 258. ZPP) 25.04.2013. Privredni apelacioni sud
ZAHTEV IZ TUŽBE ZA UTVRĐENJE DA SE DOKAZ PROGLASI NIŠTAVIM (ČL. 188. ZPP) 24.04.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ODLUČNIH ČINJENICA KOJE UTIČU NA VISINU NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 172. ZOO I ČL. 10. ZPP) 22.04.2013. Apelacioni sud
NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA LICU KOJE JE DALO POVOD ZA TUŽBU (ČL. 156. ZPP) 17.04.2013. Apelacioni sud
OBRAĆANJE DIREKCIJI ZA IMOVINU UMESTO PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 193. ZPP) 09.04.2013. Apelacioni sud
PROPUST SUDA DA ZAKAŽE PRIPREMNO ROČIŠTE I OMOGUĆI STRANKAMA IZNOŠENJE ČINJENICA I DOKAZA (ČL. 374. ZPP) 09.04.2013. Apelacioni sud
IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA PODELJENE ODGOVORNOSTI KOD OSPORAVANJA VISINE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 298. I 376. ZPP) 03.04.2013. Apelacioni sud
ODRŽAVANJE ROČIŠTA PO PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 468. ZPP) 03.04.2013. Viši sud
OBAVEZA STRANAKA I SUDA DA UPOTREBLJAVAJU ĆIRILIČNO PISMO (ČL. 6. I 95. DO 97. ZPP) 02.04.2013. Viši sud
NADLEŽNOST ZA POSTUPKE VRAĆANJA IMOVINE (ČL. 16. ZPP I ČL. 40. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU) 28.03.2013. Apelacioni sud
UTICAJ VRSTE POTRAŽIVANJA NA ODREĐENJE SPORA MALE VREDNOSTI (ČL. 468. ZPP) 27.03.2013. Viši sud
UTICAJ OZNAČENJA U TUŽBI NA ODREĐIVANJE VREDNOSTI SPORA (ČL. 468. ZPP) 27.03.2013. Viši sud
PREURANJENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 355. ZPP) 20.03.2013. Apelacioni sud
STVARNA NENADLEŽNOST USLED PROMENE OKOLNOSTI I RAZDVAJANJA POSTUPKA (ČL. 15. ZPP) 20.03.2013. Privredni apelacioni sud
PREDLOG ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE U ŽALBI PO DELIMIČNOJ PRESUDI (ČL. 356. ZPP) 20.03.2013. Privredni apelacioni sud
NEOSNOVANOST TUŽBENOG ZAHTEVA ZBOG NEPOSTOJANJA OPISA NAČINA NASTANKA ŠTETE (ČL. 351. ZPP) 19.03.2013. Viši sud
NEPRAVILNA NUMERACIJA REŠENJA I ONEMOGUĆAVANJE STRANAKA DA RASPRAVLJAJU PRED SUDOM (ČL. 374. ZPP) 19.03.2013. Viši sud
VALIDNOST DOKAZA SASLUŠANJEM STRANAKA (ČL. 276. ZPP) 13.03.2013. Apelacioni sud
TUŽBA BEZ PRILOŽENOG ZAKLJUČKA STEČAJNOG SUDIJE O UPUĆIVANJU NA PARNICU (ČL. 101. ZPP) 13.03.2013. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2289/2010 – IZVOĐENJE VELIKOG BROJA DOKAZA NA PREDLOG STRANKE I IZDRŽAVANJE NAKON PRESTANKA BRAKA (ČL. 10. ZPP I ČL. 151. I 163. PORODIČNOG ZAKONA) 13.03.2013. Ustavni sud
POSEBNO ODLUČIVANJE O ISTAKNUTOM PRIGOVORU PODELJENE ODGOVORNOSTI (ČL. 298. I 396. ZPP) 12.03.2013. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 23103/07 – MOMČILOVIĆ PROTIV SRBIJE – PRIMENA RAZLIČITIH ZAKONA NA SASTAV VEĆA I DOPUŠTENOST REVIZIJE I NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 38. I 491. ZPP, ČL. 6. I 41. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 200. ZOO) 12.03.2013. Evropski sud za ljudska prava
ODBACIVANJE NOVE PRIJAVE STEČAJNOG POVERIOCA ZA IDENTIČNO POTRAŽIVANJE (ČL. 203. ZPP) 07.03.2013. Privredni apelacioni sud
ZNAČAJ OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE KRIVIČNOG SUDA U PARNICI (ČL. 13. ZPP) 07.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
PROCESNOPRAVNI ZNAČAJ PODNESKA KOJIM SE VRŠI UREĐENJE ILI PREINAČENJE TUŽBE (ČL. 338. ZPP) 27.02.2013. Apelacioni sud
UREDNA DOSTAVA I POVREDA PRAVA NA RASPRAVLJANJE (ČL. 135. I 136. ZPP) 27.02.2013. Privredni apelacioni sud
UKUPAN  DOSUĐENI IZNOS KAO VREDNOST SPORA PREMA KOJOJ SE OBRAČUNAVAJU TROŠKOVI POSTUPKA (ČL. 153. I 154. ZPP) 26.02.2013. Viši sud
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA POSLE POVLAČENJA TUŽBE (ČL. 154. I 157. ZPP) 25.02.2013. Viši sud
NADLEŽNOST SUDA PO TUŽBI PROTIV FIRME U STEČAJU RADI OSTVARIVANJA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 58. ZPP) 25.02.2013. Viši sud
MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPOROVIMA PROTIV TUŽENOG U STEČAJU (ČL. 58. ZPP) 25.02.2013. Viši sud
PONOVNO UKIDANJE PRESUDE U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 391. ZPP) 21.02.2013. Privredni apelacioni sud
DOKAZI PRIBAVLJENI SLOBODNIM ULASKOM U POSLOVNE  PROSTORIJE (ČL. 228. ZPP) 21.02.2013. Privredni apelacioni sud
DOSPELOST ZATEZNE KAMATE NA IZNOS TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I ČL. 277. I 324. ZOO) 20.02.2013. Privredni apelacioni sud
TROŠKOVI MIRNOG REŠAVANJA SPORA KAO DEO PARNIČNIH TROŠKOVA (ČL. 150. I 193. ZPP) 20.02.2013. Privredni apelacioni sud
IZOSTANAK PUNOMOĆNIKA SA ROČIŠTA U USLOVIMA PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE (ČL. 111. ZPP) 18.02.2013. Viši sud
NASTAVAK POSTUPKA PREKINUTOG USLED PRESTANKA POSTOJANJA PRAVNOG LICA (ČL. 222. I 225. ZPP) 18.02.2013. Viši sud
TEHNIČKA GREŠKA KAO OSNOV ZA POBIJANJE SUDSKE PRESUDE (ČL. 41. I 74.  ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, ČL. 362. ZPP) 14.02.2013. Vrhovni kasacioni sud
DOPUNSKA PRESUDA U UPRAVNO-SUDSKOM POSTUPKU (ČL. 356. ZPP) 13.02.2013. Upravni sud
UTICAJ OTVARANJA STEČAJA NAD TUŽIOCEM U TOKU GLAVNE RASPRAVE NA MESNU NADLEŽNOST (ČL. 19. ZPP) 06.02.2013. Privredni apelacioni sud
ISTICANJE PRIGOVORA ZASTARELOSTI U ŽALBI (ČL. 359. ZPP) 05.02.2013. Apelacioni sud
TUŽENI KOJI JE PREMINUO PRE PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 74., 79. I 80. ZPP) 04.02.2013. Viši sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA SUDA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 399. I 478. ZPP) 04.02.2013. Viši sud
PRAVNI INTERES ZA POKRETANJE POSTUPKA TUŽBOM PROTIV LICA U RESTRUKTURIRANJU (ČL. 194. I 455. ZPP) 30.01.2013. Privredni apelacioni sud
DOKAZIVANJE PRAVNOG INTERESA KOD UPISA NEPOKRETNOSTI U KATASTAR (ČL. 188. ZPP) 29.01.2013. Apelacioni sud
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA OD STRANE FIZIČKOG LICA (ČL. 50. I 74. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 91. I 98. ZPP) 24.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
NAZNAČAVANJE PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM PISMENA KADA STRANKA IMA PUNOMOĆNIKA (ČL. 146. ZPP) 24.01.2013. Viši sud
VIŠESTRUKO UKIDANJE PRESUDE I PONAVLJANJE POSTUPKA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 383. ZPP) 24.01.2013. Privredni apelacioni sud
PREKORAČENJE TUŽBENOG ZAHTEVA ZBOG PONIŠTAJA POGREŠNOG PRAVNOG AKTA (ČL. 374. i 386. ZPP) 23.01.2013. Apelacioni sud
OBRAZLAGANJE PRESTANAKA VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE (ČL. 210. ZOO  I  ČL. 374. ZPP) 23.01.2013. Privredni apelacioni sud
KATASTARSKA ISPRAVKA RAZGRANIČENJA DVE PARCELE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA i ČL. 16. ZPP) 21.01.2013. Apelacioni sud
SUBJEKTIVNO PREINAČENJE TUŽBE (ČL. 193. I 195. ZPP) 21.01.2013. Viši sud
PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTEVA OD STRANE JEDNOG OD VIŠE TUŽENIH KOJI NISU JEDINSTVENI I NUŽNI SUPARNIČARI (ČL. 365. ZPP) 17.01.2013. Apelacioni sud
OBAVEZNO OBAVEŠTENJE KADA TUŽBA NIJE DOSTAVLJENA LIČNO STRANCI (ČL. 141. ZPP) 15.01.2013. Apelacioni sud
PREJUDICIRANJE SUDSKE ODLUKE KOD UREĐIVANJA LIČNIH ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I DECE (ČL. 374. ZPP I ČL. 61. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2013. Viši sud
NEPOTPUNA PROCESNA ZAJEDNICA TUŽENIH NUŽNIH SUPARNIČARA (ČL. 211. I 374. ZPP) 10.01.2013. Apelacioni sud
REŠAVANJE SUKOBA MESNE NADLEŽNOSTI (ČL. 22, 65. I 462. ZPP) 10.01.2013. Privredni apelacioni sud
PREJUDICIRANJE ODLUKE O TUŽBENOM ZAHTEVU KOD PREDLOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 374. ZPP I ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2013. Viši sud
ODRŽAVANJE NA SNAZI PLATNOG NALOGA U CELINI I ISTOVREMENO ODLUČIVANJE O NJEMU KAO O TUŽBENOM ZAHTEVU (ČL. 460. ZPP) 08.01.2013. Viši sud
VEŠTAČENJE RADI UTVRĐIVANJA DISKRIMINACIJE (ČL. 249. ZPP) 27.12.2012. Vrhovni kasacioni sud
PLAĆANJE ZATEZNE KAMATE NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 163. ZPP) 24.12.2012. Apelacioni sud
DELIMIČNA PRESUDA NA OSNOVU PROPUŠTANJA (ČL. 346. ZPP) 24.12.2012. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O NEPUNOVAŽNOSTI ZAVEŠTANJA U GRANICAMA POSTAVLJENOG ZAHTEVA (ČL. 83. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 3. ZPP) 21.12.2012. Apelacioni sud
UTICAJ RASKIDA UGOVORA NA SPORAZUM O MESNOJ NADLEŽNOSTI (ČL. 65. ZPP) 21.12.2012. Privredni apelacioni sud
ZAHTEV ZA UTVRĐENJE ČINJENICA (ČL. 188. ZPP) 20.12.2012. Apelacioni sud
PROPIS MERODAVAN ZA OCENU BLAGOVREMENOSTI PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA  (ČL. 506. ZPP) 05.12.2012. Privredni apelacioni sud
OZNAČAVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA (ČL. 192. ZPP) 28.11.2012. Apelacioni sud
PODNOŠENJE TUŽBE PROTIV DRUŠTVA U LIKVIDACIJI (ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 1. ZPP) 28.11.2012. Privredni apelacioni sud
POSLEDICE PROTEKA ROKA ZA ODLUČIVANJE O ISKLJUČIVOJ MESNOJ NADLEŽNOSTI (ČL. 19. I 51. ZPP) 27.11.2012. Viši sud
OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 74. ZPP) 22.11.2012. Privredni apelacioni sud
DOZVOLJENOST I OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE (ČL. 422. i 506. ZPP) 22.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA SUDA DA PRIBAVI ADRESU TUŽENOG (ČL. 143. ZPP) 20.11.2012. Viši sud
NEOZNAČAVANJE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA TUŽENOG PRAVNOG LICA (ČL. 98. ZPP) 20.11.2012. Viši sud
NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA KOD TUŽBE RADI REALIZACIJE BANKARSKE GARANCIJE (ČL. 294. I 455. ZPP) 20.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PREKID POSTUPKA (ČL. 226. ZPP) 15.11.2012. Viši sud
DOKAZIVANJE PROBOJA PRAVNE LIČNOSTI (ČL. 228. I 231. ZPP) 14.11.2012. Apelacioni sud
OBAVEZNA SADRŽINA OBAVEŠTENJA O PREUZIMANJU PISMENA (ČL. 141. I 304. ZPP) 06.11.2012. Viši sud
SNOŠENJE SOPSTVENIH TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG RAZLOGA PRAVIČNOSTI (ČL. 151. I 153. ZPP) 06.11.2012. Viši sud
PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE VLASNIKA SUSEDNOG GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA (ČL. 188. ZPP) 01.11.2012. Apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE RASPRAVLJANJA U SPORU MALE VREDNOSTI (ČL. 472. ZPP) 30.10.2012. Viši sud
ZASTUPANJE U IZDVOJENOM POSTUPKU PO PROTIVTUŽBI NA OSNOVU OVLAŠĆENJA DATOG ZA ZASTUPANJE TUŽENOG U PARNICI (ČL. 89. DO 92. ZPP) 30.10.2012. Apelacioni sud
PODNOŠENJE TUŽBE SUDU UGOVORENE MESNE NADLEŽNOSTI (ČL. 65. ZPP) 25.10.2012. Privredni apelacioni sud
LICE UPISANO U REGISTAR KOJE NEMA POLOŽEN PRAVOSUDNI ISPIT KAO ZASTUPNIK (ČL. 77. I 85. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
ODLAGANJE ROČIŠTA NA ZAHTEV STRANKE (ČL. 108. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
OPRAVDANI IZOSTANAK OBE PARNIČNE STRANKE (ČL. 108. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
ZASTUPNIK PRAVNOG LICA PRED  SUDOM KOJI VODI POSTUPAK (ČL. 77. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
OPOZIVANJE PARNIČNIH RADNJI  PRAVNIH LICA (ČL. 483. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE UKOLIKO TUŽBOM NISU OBUHVAĆENI SVI NUŽNI SUPARNIČARI (ČL. 211. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
ZAKAZIVANJE PRIPREMNOG ROČIŠTA KADA JE DAT ODGOVOR NA TUŽBU I ISTAKNUT PROTIVTUŽBENI ZAHTEV (ČL. 328. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PROTIVTUŽBA U VREME KADA STUPA NA SNAGU NOVI ZAKON (ČL. 198. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
OTKAZ PUNOMOĆJA KOJI NIJE SAOPŠTEN SUDU (ČL. 90. ZPP) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
POGREŠAN ROK ZA IZJAVLJIVANJE PRAVNOG LEKA U PRAVNOJ POUCI (ČL. 489. ZPP) 18.10.2012. Privredni apelacioni sud
PRECIZIRANJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA (ČL. 159. ZPP.) 03.10.2012. Viši sud
IZNOŠENJE NOVIH ČINJENICA U ŽALBENOM POSTUPKU (ČL. 359. ZPP) 03.10.2012. Apelacioni sud
KONKRETAN PREDLOG NAČINA PORAVNANJA (ČL. 98. ZPP) 02.10.2012. Viši sud
POSLEDICE IZOSTANKA PODNOSIOCA PREDLOGA SA ROČIŠTA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 427. I 475. ZPP) 28.09.2012. Viši sud
USLOVLJENOST REVIZIJE VREDNOŠĆU PREDMETA SPORA (ČL. 394. ZPP) 27.09.2012. Vrhovni kasacioni sud
DOSTAVA PODNESKA SUDU KADA JE ŽALBA IZJAVLJENA TELEGRAFSKIM PUTEM (ČL. 104. ZPP) 27.09.2012. Privredni apelacioni sud
NEPOTPUNA TUŽBA KOJU JE SASTAVIO ADVOKAT A PODNELA SAMA STRANKA (ČL. 101. ZPP) 27.09.2012. Viši sud
DOSTAVLJANJE UVERENJA O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU (ČL. 85. ZPP) 25.09.2012. Vrhovni kasacioni sud
NOVČANI  CENZUS KOD REVIZIJE ZA RAZMATRANJE PITANJA OD OPŠTEG INTERESA (ČL. 395. ZPP) 20.09.2012. Privredni apelacioni sud
PRECIZRANJE  PODATAKA O POVLASNOM I POSLUŽNOM DOBRU (ČL. 101. ZPP) 20.09.2012. Viši sud
URUČENJE PRESUDE LICU KOJE NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA ADRESI PUNOMOĆNIKA TUŽIOCA (ČL. 136. ZPP) 19.09.2012. Privredni apelacioni sud

U vezi sa ovim zakonom imamo 168 model:

Tužba radi utvrđenja preobražaja radnog odnosa
Predlog za nastavak prekinutog parničnog postupka
Tužba za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na putu od stana do mesta rada ili obratno
Tužba radi utvrđivanja prava svojine na stanu u izgradnji nakon isplate cene kada nije izvršena predaja stvari
Tužba radi raskida ugovora o prodaji nepokretnosti i povraćaja datog
Tužba radi deobe zajedničke stvari (u susvojini)
Tužba privrednog društva radi isključenja člana društva sa ograničenom odgovornošću
Tužba radi naknade materijalne štete od divljači
Tužba radi naknade materijalne štete od divljači – podeljena odgovornost
Tužba radi isplate odustanice
Tužba radi zaključenja glavnog ugovora zbog odbijanja druge ugovorne strane da pristupi zaključenju
Tužba radi raskida ugovora i povraćaja datog
Tužba radi isplate naknade zbog faktičke eksproprijacije
Tužba radi utvrđenja povrede moralnog autorskog prava, naknade štete i zabrane umnožavanje dela
Tužba radi utvrđenja povrede autorskih prava i naknade štete
Tužba stečajnog upravnika radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika
Tužba radi naknade nematerijalne štete pretrpljene za vreme izdržavanja kazne
Predlog za delegaciju nadležnosti u parničnom postupku
Tužba radi utvrđivanja postojanja radnog odnosa
Predlog za dopunu presude u parničnom postupku
Tužba radi naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode
Tužba radi naknade štete po osnovu solidarne odgovornost roditelja i deteta
Tužba radi naknade štete zbog lekarske greške
Tužba trećeg lica radi utvrđenja da je izvršenje nedozvoljeno
Tužba radi naknade nematerijalne štete
Prigovor mesne nenadležnosti suda
Prigovor stvarne nenadležnosti suda
Tužba radi izdržavanja supružnika
Tužba radi utvrđenja preobražaja radnog odnosa
Tužba radi utvrđivanja naslednog prava nakon pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka
Tužba radi zaštite u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem
Zahtev za obezbeđenje besplatnog tumača u parničnom postupku
Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje
Obrazac zahteva za razgledanje spisa
Obrazac zahteva arhivi suda za dostavu spisa
Zahtev za izuzeće sudije u parničnom postupku
Tužba jemca radi naknade (regresa) od glavnog dužnika
Predlog za vraćanje u pređašnje stanje u parničnom postupku
Zahtev za isključenje sudije u parničnom postupku
Tužba radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju
Žalba protiv presude na osnovu priznanja
Tužba radi izdržavanja maloletnog deteta
Tužba radi ustanovljenja prava stanovanja
Tužba radi naknade štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora
Tužba radi naknade štete usled nedonošenja odluke ili odbijanja zahteva od strane Komisije za rehabilitaciono obeštećenje
Tužba radi razvoda braka kada bračni drugovi imaju maloletnu decu
Tužba radi utvrđenja prava svojine po osnovu građenja na tuđem zemljištu
Predlog za mirno rešavanje spora protiv Republike Srbije
Tužba radi zaštite prava svojine od uznemiravanja
Tužba radi novčanog obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Tužba zbog smetanja poseda stvari
Tužba radi razvoda braka
Tužba radi zaštite od diskriminacije na radu i naknade štete
Žalba zbog nedonošenja obaveznog uputstva za ubrzavanje postupka od strane neposredno višeg javnog tužioca
Žalba zbog nepreduzimanja naloženih procesnih radnji u ostavljenom roku
Žalba zbog izostanka naloga neposredno višeg javnog tužioca za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Žalba zbog izostanka naloga predsednika suda za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ako se vodi postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
Žalba zbog neodlučivanja o prigovoru radi ubrzavanja postupka
Tužba radi utvrđivanja postojanja (punovažnosti) usmenog zaveštenja
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio javni tužilac
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio sud
Tužba zbog promene kamatne stope iz ugovora o kreditu i povraćaja datog
Tužba radi isplate zarade, putnih troškova i uplate doprinosa
Tužba radi utvrđivanja osporenog potraživanja u stečaju
Tužba radi ostvarivanja prava na nužni deo kao stvarnog prava
Tužba radi ostvarivanja prava na nužni deo kao obligacionog prava
Tužba radi poništenja priznanja očinstva usled ništavosti priznanja
Tužba radi poništenja priznanja očinstva usled mana volje
Tužba za poništenje braka sklopljenog u zabludi
Tužba radi poništaja braka
Tužba za poništenje braka sklopljenog pod prinudom
Tužba za poništenje braka maloletnog lica
Tužba za poništenje braka lica nesposobnog za rasuđivanje
Predlog za obezbeđenje dokaza u toku parničnog postupka
Žalba protiv presude zbog propuštanja
Tužba zbog povrede prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta
Tužba radi pobijanja dužnikovog besteretnog raspolaganja imovinom
Tužba radi naknade štete prouzrokovane poslodavcu od strane zaposlenog
Revizija protiv pravnosnažne presude drugostepenog suda
Povlačenje tužbe
Tužba zbog zlostavljanja na radu kada nije pokrenut postupak kod poslodavca
Tužba radi otkaza ugovora o zakupu stana i iseljenja
Tužba nesaglasnog akcionara radi isplate akcija
Odgovor na tužbu
Tužba radi naknade štete nastale zbog povrede na radu
Tužba radi redukcije ugovora o poklonu
Tužba radi povećanja iznosa izdržavanja
Opomena pred utuženje
Žalba protiv presude zbog izostanka
Rešenje o odbacivanju zahteva za naknadu troškova
Tužba radi zaštite prava na žig
Opšte punomoćje
Žalba protiv presude zbog neisključenja sudije iz postupka
Žalba protiv presude u parničnom postupku
Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude
Zahtev za ispravku presude
Tužba zbog sticanja bez osnova
Tužba zbog neosnovanog obogaćenja u vanbračnoj zajednici
Tužba sa eventualnim tužbenim zahtevom kod povraćaja imovine u stečajnu masu
Tužba radi zaštite od nasilja u porodici
Tužba radi vršenja roditeljskog prava
Tužba radi vraćanja pokretne stvari u državinu
Tužba radi utvrđivanja prestanka prava stvarne službenosti zbog prestanka potrebe za korišćenjem povlasnog dobra
Tužba radi utvrđivanja prestanka prava stvarne službenosti zbog nekorišćenja
Tužba radi utvrđivanja prekoračenja prava stvarne službenosti
Tužba radi utvrđivanja prava svojine stečenog održajem
Tužba radi utvrđivanja prava stvarne službenosti stečenog održajem
Tužba radi utvrđivanja prava na zaostavštinu
Tužba radi utvrđivanja postojanja testamenta
Tužba radi utvrđivanja očinstva
Tužba radi utvrđivanja nepostojanja prava stvarne službenosti
Tužba radi utvrđivanja imovine stečene u braku sa predlogom sa određivanjem privremene mere
Tužba radi utvrđivanja imovine stečene u braku
Tužba radi uračunavanja poklona u nasledni deo
Tužba radi raskida ugovora o poklonu
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju
Tužba radi produženja roditeljskog prava
Tužba radi predaje pokretnih stvari
Tužba radi predaje nepokretnosti
Tužba radi potpunog lišenja roditeljskog prava
Tužba radi poništaja ugovora zbog zablude
Tužba radi poništaja ugovora zbog prekomernog oštećenja
Tužba radi poništaja testamenta zbog falsifikovanja
Tužba radi poništaja testamenta napisanog pod pretnjom i prinudom
Tužba radi poništaja sudskog poravnanja
Tužba radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu
Tužba radi poništaja nasledničke izjave
Tužba radi osude na činidbu
Tužba radi osporavanja očinstva
Tužba radi naplate zakupnine
Tužba radi naknade štete od opasne stvari
Tužba radi naknade materijalne štete zbog smrti lica
Tužba radi izvršenja ugovora sa alternativnim zahtevom
Tužba radi izvršenja ugovora o zakupu
Tužba radi izvršenja ugovora o poklonu
Tužba radi izmene odluke o poveravanju maloletnog deteta na negu, čuvanje i vaspitavanje
Tužba radi izmene odluke o održavanju ličnih odnosa roditelja i maloletnog deteta
Tužba radi izlučenja stvari iz stečajne mase
Tužba radi izdavanja platnog naloga na iznos preko 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
Tužba radi izdavanja platnog naloga
Tužba radi ispražnjenja poslovne prostorije
Tužba radi ispražnjenja nepokretnosti i naknade štete
Tužba radi isplate otpremnine
Tužba radi isplate duga sa predlogom za izdavanje platnog naloga
Tužba radi isplate duga
Tužba radi isplate cene
Tužba radi iseljenja
Tužba radi brisanja uknjižbe i povraćaja u pređašnje stanje
Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika
Punomoćje za vođenje parnice
Punomoćje za razvod braka
Protivtužba
Prigovor protiv platnog naloga zbog nepostojanja uslova za izdavanje
Prigovor protiv platnog naloga
Presuda o razvodu braka
Presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev
Presuda kojom se odbija tužbeni zahtev
Predlog za ponavljanje postupka
Predlog za oslobođenje od plaćanja parničnih troškova
Predlog za izvođenje novih dokaza
Predlog za izvođenje dokaza saslušanjem svedoka
Preciziranje tužbenog zahteva u radnom sporu
Preciziranje tužbenog zahteva u pogledu isplate kamate na dug
Posebno punomoćje za zastupanje u sporu radi osporavanja očinstva
Otkaz punomoćja od strane punomoćnika
Izjava umešača o stupanju u parnicu

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 25 komentara:

NEUPLAĆENI DOPRINOSI KAO PREDMET SAMOSTALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA – PRIKAZ ODLUKA REDOVNIH I USTAVNOG SUDA (ČL. 1. I 16. ZPP, ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI)
PRIKAZ IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – SL. GLASNIK RS“, BR. 87/2018 (ČL. 204. ZPP)
IZUZEĆE SUDIJE U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 66.-73. ZPP)
OBRAZLOŽENA SUDSKA ODLUKA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA (ČL. 124, 355, 374, 386. I 396. ZPP)
OBRAZLOŽENA SUDSKA ODLUKA – PRAKSA USTAVNOG SUDA (ČL. 124, 355, 374, 386. I 396. ZPP)
OBRAZLOŽENA SUDSKA ODLUKA – PRAKSA REDOVNIH SUDOVA (ČL. 124, 355, 374, 386. I 396. ZPP)
OBRAZLOŽENA SUDSKA ODLUKA – ZAKONSKA REGULATIVA (ČL. 124, 355, 374, 386. I 396. ZPP)
LIKVIDACIJA – SUDSKA PRAKSA (ČL. 192. ZPP I ČL. 524. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 201. I 231. ZPP, ČL. 452. ZOO I ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
TUŽBA U PRAKSI USTAVNOG SUDA (ČL. 98, 192, 193. I 294. ZPP)
PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA OD 25.10.2016. GODINE (ČL. 180. DO 185. ZPP, ČL. 53,  53A, 82. I 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ČL.4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ČL. 70. ZOO)
TUŽBA – ZAKONSKE ODREDBE (ČL. 98, 192. I 294. ZPP)
OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM NALOGA, ODNOSNO OPOMENA ZA PLAĆANJE SUDSKIH TAKSI (ČL. 88., 89. I 135. ZPP I ČL. 37. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA)
NEPRIZNAVANJE TROŠKOVA ZASTUPANJA PRED USTAVNIM SUDOM I STAV EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (ČL. 6, 8, 30. I 83. ZAKONA O USTAVNOM SUDU, ČL. 150, 163. I 165. ZPP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI)
TROŠKOVI ANGAŽOVANJA PUNOMOĆNIKA ILI BRANIOCA VAN SEDIŠTA KANCELARIJE, ODNOSNO VAN SEDIŠTA POSTUPAJUĆEG SUDA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 85. I 154. ZPP, ČL. 262. I 265. ZKP I ČL. 2. I 23. ZAKONA O ADVOKATURI)
UPOTREBA JEZIKA U POSTUPKU PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 95. DO 97. ZPP, ČL. 11. ZKP)
PRAVO NA ZATEZNU KAMATU NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 163. ZPP I 277. ZOO)
UTICAJ SUBOTE NA ZAVRŠETAK ROKA (ČL. 103. I 104.  ZPP I ČL. 90, 91. I 92. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU)
POSLEDICE TUŽBE SA PRIMARNIM I EVENTUALNIM TUŽBENIM ZAHTEVOM (ČL. 197, 374. I 393. ZPP)
„NERAZUMLJIVOST I NEPOTPUNOST“ KAO PRAVNI STANDARDI (ČL. 98. ZPP)
PONAVLJANJE POSTUPKA PRED VRHOVNIM KASACIONIM SUDOM (ČL. 433A ZPP)
KAKO BI TREBALO DA GLASI EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV KOD POVRAĆAJA IMOVINE U STEČAJNU MASU (ČL. 128. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 197. ZPP)
EVENTUALNI TUŽBENI ZAHTEV KOD POVRAĆAJA IMOVINE U STEČAJNU MASU (ČL. 128. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 197. ZPP)
REVIZIJA NAKON IZMENA PARNIČNOG POSTUPKA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 55/2014 (ČL. 403, 404, 410. I 416. ZPP)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: