Dodatno za – Zakon o javnim nabavkama

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 201 sudsku praksu i službeno mišljenje:

  • MOMENAT OBJAVLJIVANJA POJAŠNJENJA NARUČIOCA (ČL. 63. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
  • Pogledajte naslove ostalih sudskih praksi i službenih mišljenja iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5371/2017 – PRETPOSTAVKE ZA PRAVIČNOST UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA I NEPOSTOJANJE NEZAVISNE PONUDE (ČL. 9. I 133. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, ČL. 33. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, ČL. 5., 9. I 10. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE I ČL. 27. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.07.2019. Ustavni sud
ULOGA NARUČIOCA I REPUBLIČKE KOMISIJE KOD ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 224. DO 235. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 139. I 152. DO 154.  ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 07.02.2019. Vrhovni kasacioni sud
USLOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA KOJIM SE OSPORAVAJU RADNJE NARUČIOCA PREDUZETE PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 11.09.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PRIKAZ EKRANA ELEKTRONSKE POŠTE KAO DOKAZ DOSTAVLJANJA ZAHTEVA NARUČIOCU (ČL. 20. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.06.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UMANJENJE ZARADE ZBOG PROBIJANJA ROKOVA ZA IZVRŠENJE RADNIH ZADATAKA (ČL. 106. I 107. ZAKONA O RADU I ČL. 134. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 24.04.2018. Apelacioni sud
UMANJENJE ZARADE ZBOG KAŠNJENJA U RASPISIVANJU JAVNIH NABAVKI I ZAKLJUČIVANJU UGOVORA (ČL. 106. I 107. ZAKONA O RADU I ČL. 134. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 24.04.2018. Apelacioni sud
RAZLIČITE VALUTE U BANKARSKOJ GARANCIJI I PONUDI (ČL. 3., 19. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.03.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PROVERA UZORAKA U REALNIM USLOVIMA EKSPLOATACIJE (ČL. 61., 77., 104. I 105. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ISPITIVANJE I OCENA UZORAKA (ČL. 61., 77., 104. I 105. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PAUŠALNO NAVOĐENJE RAZLOGA ZA ODBIJANJE PONUDE I OBUSTAVU POSTUPKA (ČL. 105. I 109. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ROK ZA UREĐENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA OD POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU (ČL. 148. I 151. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 59. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 31.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEOBILAZAK LOKACIJE KAO BITAN NEDOSTATAK PONUDE (ČL. 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NENAVOĐENJE PODATAKA O KOLIČINI DOBARA I USLUGA ILI OKVIRNOJ KOLIČINI (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.01.2018. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZAKLJUČEN PRE DONOŠENJA ODLUKE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 150. I 163. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 22.12.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UKAZIVANJE NA NEDOSTATKE I NEPRAVILNOSTI NARUČIOCU I POSTOJANJE INTERESA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA (ČL. 63., 148. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.12.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
STRUČNA OCENA PONUDE U ODGOVORU NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 153. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.10.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEUOČAVANJE NEDOSTATAKA PRILIKOM OTVARANJA PONUDA (ČL. 3. I 104. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.10.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA PRE POTPISIVANJA I PRIJEMA IZVEŠTAJA O STRUČNOJ OCENI PONUDA (ČL. 107. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.09.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME VAŽEĆI U MOMENTU PODNOŠENJA PONUDA KAO DOKAZ KADROVSKOG KAPACITETA (ČL. 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NAZIV RADNOG MESTA KOJI NE ODGOVARA NAZIVU POSLOVA KOJI SE TRAŽE KOD KADROVSKOG KAPACITETA (ČL. 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ROK PLAĆANJA KAO ELEMENT KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA (ČL. 84. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
RAZLOZI ODBIJANJA PONUDE U ODGOVORU NA ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 108. I 153. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
CENA PO KOJOJ JE PONUĐAČ NABAVIO PREDMET NABAVKE (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBRAĆANJE PROIZVOĐAČU RADI OTKLANJANJA SUMNJE U SASTAV PREDMETA NABAVKE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOSTAVLJANJE NEODGOVARAJUĆEG DOKAZA KOJI JE JAVNO DOSTUPAN (ČL. 79. I 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEOSPORAVANJE SVIH BOLJE RANGIRANIH PONUDA (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
REŠENJE O UPISU HEMIKALIJA KAO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET (ČL. 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 39. ZAKONA O HEMIKALIJAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOSTAVLJANJE DOKAZA TRAŽENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM KAO USLOV ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE (ČL. 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POSLEDICE NEOSPORAVANJA LOŠE POSTAVLJENIH DODATNIH USLOVA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 63., 77. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PREDUSLOV ZA PODNOŠENJA PISANOG IZJAŠNJENJA ZA NASTAVAK POSTUPKA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM (ČL. 153. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 18.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NOSILAC POSLA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE KAO REFERENTNI NARUČILAC (ČL. 77. I 81. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 07.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
AKTIVNA LEGITIMACIJA POSLE DODELE UGOVORA (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.05.2017. Upravni sud
SMERNICE ZA PRIMENU KRITERIJUMA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE (ČL. 85. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.05.2017. Uprava za javne nabavke
SMERNICE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U CIKLUSU JAVNE NABAVKE (ČL. 21. I 24. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.05.2017. Uprava za javne nabavke
SMERNICE ZA PREGOVARANJE (ČL. 35. I 36. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.05.2017. Uprava za javne nabavke
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA KAO DIREKTOR PONUĐAČA (ČL. 29. I 30. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.04.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
(L6) PRIMER SADRŽINE KORISNIČKOG UPUTSTVA ZA OKVIRNI SPORAZUM – OKVIRNI SPORAZUM KOJI ZAKLJUČUJE TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE (CJN) (ČL. 40. I 48. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
(L4) DIJAGRAM TOKA POSTUPKA – KLJUČNE ETAPE PRI ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
(L5) PRIMERI METODA ZA DIREKTNU DODELU UGOVORA U SKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM O NABAVCI DOBARA (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAKMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
(L2) UGOVORNE STRANE U OKVIRNOM SPORAZUMU I UČESNICI U POSTUPKU DODELE UGOVORA U SKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
(L1) PITANJA ZA RAZMATRANJE NA STRANI TRAŽNJE/KUPCA I NA STRANI PONUDE (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
(L3) PREDNOSTI I MANE SVAKOG OD TIPOVA OKVIRNOG SPORAZUMA (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
SMERNICE ZA OKVIRNE SPORAZUME (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2017. Uprava za javne nabavke
PODATAK ZAHTEVAN KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM SADRŽAN U BILO KOM DELU PONUDE (ČL. 3. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 07.03.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA POSLATOG “POST EXPRESS-OM” (ČL. 92. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, ČL. 3. ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA I ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.02.2017. Upravni sud
ISTOVRSNOST NABAVKE USLUGA POPRAVKE I ODRŽAVANJA I REZERVNIH DELOVA (ČL. 3., 4., 6., 39. I 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 09.02.2017. Upravni sud
KOMUNIKACIJA PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI I OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA NERADNIM DANIMA (ČL. 20., 149. I 152. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
GREŠKE NASTALE PRILIKOM OPREDELJIVANJA JEDINIČNE PONUĐENE CENE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOSTAVLJANJE ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA JEDNOM OD ČLANOVA ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 81. I 152. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEOBJAVLJIVANJE ZAKLJUČKA O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PORTALU JAVNIH NABAVKI (ČL. 152. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEJASNA NAMERA PONUĐAČA ZBOG NAČINA POPUNJAVANJA PONUDE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UPOZNAVANJE PONUĐAČA SA PROCENJENOM VREDNOŠĆU JAVNE NABAVKE (ČL. 61., 103. I 104. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 22.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NADLEŽNOST REPUBLIČKE KOMISIJE ZA PREISPITIVANJE POSTUPANJA NARUČIOCA KOD ODREĐIVANJA PROCENJENE VREDNOSTI (ČL. 64., 138., 139. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 22.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
RADNJE NARUČIOCA NAKON PROTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
SVRHA, RAZLOZI I NAČIN POSTUPANJA SA DOSTAVLJENIM UZORCIMA (ČL. 61. I 70. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOSTAVLJANJE UZORAKA NAKON ŠTO SU PONUDE OCENJENE KAO ODGOVARAJUĆE (ČL. 3., 61. I 70. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEUPOREDIVOST PONUDA ZBOG NEODREĐIVANJA KOLIČINE DOBARA KOJA SE NABAVLJUJU (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.12.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ISTOVRSNOST NABAVKI I VRSTA POSTUPKA ZA NABAVKU STRUČNIH ČASOPISA (ČL. 4., 36., 39. I 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.12.2016. Uprava za javne nabavke
OBEZBEĐIVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOD VIŠEGODIŠNJIH OKVIRNIH SPORAZUMA (ČL. 40. I 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.12.2016. Uprava za javne nabavke
PREĆUTNO PRODUŽENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (ČL. 10., 23. I 357. ZOO I ČL. 30. I 31. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 24.11.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA SPROVOĐENJA POSTUPKA KOD CENTRALIZOVANIH NABAVKI AKO JE PROCENJENA VREDNOST ISPOD 500.000 DINARA (ČL. 39, 48. I 49. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.11.2016. Uprava za javne nabavke
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA (ČL. 117, 118, 119, 120, 121. I 124A ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.10.2016. Uprava za javne nabavke
ODLUČIVANJE O PRIMEDBAMA KOJE NISU IZNETE U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 151. I 157. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 19.09.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UPUTSTVO O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA (ČL. 40. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.08.2016. Uprava za javne nabavke
UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK (ČL. 35. I 36. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.08.2016. Uprava za javne nabavke
PRIMENA RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA KOD POVEZANIH LICA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (ČL. 5. I 10. ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE ČL. 26. I 27. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.07.2016. Komisija za zaštitu konkurencije
UGOVOR O DELU KAO OSNOV ZA IZUZIMANJE OD SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE (ČL. 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
LIMITI KOD UGOVARANJA VIŠKOVA RADOVA (ČL. 115. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
ISTOVRSNOST USLUGA MOBILNE, FIKSNE TELEFONIJE, INTERNETA I KABLOVSKE TELEVIZIJE (ČL. 6. I 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
NABAVKA MALE VREDNOSTI BEZ OBAVEZE SAČINJAVANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 39. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
JAVNA NABAVKA BANKARSKE GARANCIJE (ČL. 6. I 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
NABAVKA IZ SREDSTAVA DONACIJE (ČL. 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
MOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA UGOVORA BEZ NAVOĐENJA KOLIČINA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI (ČL. 3, 40, 40a, 61. I 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
RAČUNANJE MINIMALNOG GODIŠNJEG PRIHODA KOJI SE TRAŽI OD PONUĐAČA I ODREĐIVANJE FINANSIJSKOG KAPACITETA (ČL. 76. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA DODATNIH USLOVA PREKO PODIZVOĐAČA (ČL. 75. I 80. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.07.2016. Uprava za javne nabavke
DOKAZ DA NAD PONUĐAČEM NIJE POKRENUT POSTUPAK ODNOSNO PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 76., 77. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.07.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OVLAŠĆENJE ZA INICIRANJE I VOĐENJE POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA KOD ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 81. I 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PONUDA GREŠKOM OTVORENA PRE JAVNOG OTVARANJA PONUDA (ČL. 12. I 87. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOSTOJANJE AKTIVNE LEGITIMACIJE PODNOSIOCA ZAHTEVA KOJI IMA STATUS PONUĐAČA (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OSPORAVANJE STRUČNE OCENE SOPSTVENE PONUDE BEZ OSPORAVANJA STRUČNE OCENE PONUDE IZABRANOG PONUĐAČA (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POGLEDU PARTIJA U KOJIMA PONUĐAČ NE UČESTVUJE (ČL. 3. I 63. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOSTOJANJE OBAVEZE NARUČIOCA DA PROVERI MERODAVNE SASTAVNE ELEMENTE PONUDE (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEDOSTAVLJANJE MENIČNOG OVLAŠĆENJA KOJE NE UTIČE NA PRIHVATLJIVOST PONUDE (ČL. 3, 61. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
TROŠKOVI POSTUPKA KADA JE ZAHTEV OSNOVAN SAMO ZA ODREĐENE PARTIJE (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOKUMENTA PREDVIĐENA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM POTPISANA OD STRANE ZASTUPNIKA OGRANKA PONUĐAČA (ČL. 61. I 78. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 567. I 570. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PROVERA TAČNOSTI JEDINIČNIH CENA I SAGLASNOST ZA ISPRAVKU RAČUNSKE GREŠKE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPRECIZNOST KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POGLEDU OBAVEZE DOSTAVLJANJA UZORKA (ČL. 77. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.06.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PROVERA TAČNOSTI DOKAZA PROTIV PONUĐAČA UPISANOG U REGISTAR PONUĐAČA (ČL. 75., 78. I 157. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 192. I 199. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 09.06.2016. Upravni sud
PREDVIĐENOST OSNOVA ZA IZMENU UGOVORA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI I UGOVORU KAO USLOV ZA IZMENU (ČL. 115. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 09.05.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA KADA JE ODREĐEN POGREŠAN ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA (ČL. 95. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.03.2016. Upravni sud
INTERES ZA DODELU UGOVORA U NAKNADNO POKRENUTOM PREGOVARAČKOM POSTUPKU (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.03.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OSPORAVANJE FAZE STRUČNE OCENE PONUDA U PARTIJAMA ZA KOJE NISU PODNETE PONUDE (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.01.2016. Upravni sud
UPUTSTVO O UPLATI TAKSI IZ INOSTRANSTVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEOSPORAVANJE ODLUKE O OCENI SOPSTVENE PONUDE OD STRANE PODNOSIOCA ZAHTEVA (ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UPUTSTVO O UPLATI TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OGRANIČENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIM VREMENOM NARUČIOCA (ČL. 20. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
VREDNOVANJE JEDINIČNE ILI UKUPNE CENE KOD KRITERIJUMA NAJNIŽA PONUĐENA CENA (ČL. 3. I 85. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U POSTUPKU OBLIKOVANOM PO PARTIJAMA (ČL. 3. I 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PODELA OBAVEZA PONUĐAČA KAO DEO SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOJ PONUDI (ČL. 81. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
RANGIRANJE PONUDA PREMA JAVNO DOSTUPNOM I UNAPRED POZNATOM PODATKU (ČL. 10, 12, 84. I 85. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OGRANIČAVANJE KONKURENCIJE KADROVSKIM KAPACITETOM PONUĐAČA (ČL. 10, 12. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEDOSTAVLJANJE POJEDINAČNIH IZJAVA ZA SVAKOG OD UČESNIKA ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 26, 81. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
TAKSA UPLAĆENA U IZNOSU VEĆEM OD ZAKONOM PROPISANOG (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBJAVLJIVANJA ODGOVORA NA PORTALU JAVNIH NABAVKI NAKON ZAKONSKOG ROKA (ČL. 63. I 157. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 24.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ELEMENTI KRITERIJUMA U VEZI SA IZVRŠENJEM KONKRETNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (ČL. 84. I 85. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 24.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
BLAGOVREMENOST ZAHTEVA PROTIV RADNJI KOJE NARUČILAC PREDUZME PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA (ČL. 63. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 23.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PRETHODNO POSTUPANJE NARUČIOCA PO NEPOTPUNOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 148, 151. I 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 58. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 23.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA ZA IZRADU PLANA NABAVKI I KVARTALNIH IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 51., 132. I 133. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.12.2015. Uprava za javne nabavke
RAČUNANJE ROKA KADA JE DOKUMENT POSLAT PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (ČL. 20. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 90. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 15.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UVID U DOKUMENTACIJU (ČL. 20. I 110. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.12.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOKAZ O UPISU U REGISTAR PONUĐAČA (ČL. 78. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.11.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POSLOVNI I FINANSIJSKI KAPACITET U SRAZMERI SA PROCENJENOM VREDNOŠĆU JAVNE NABAVKE (ČL. 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.10.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
AKCESORNOST SREDSTVA OBEZBEĐENJA U ODNOSU NA UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI (ČL. 61. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.10.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ELEMENTI KOJI NEMAJU ZNAČAJ ZA UTVRĐIVANJE STVARNE SADRŽINE PONUDE (ČL. 76. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.10.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
FINANSIRANJE NABAVKE OD STRANE MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE (ČL. 7. I 138. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 26.10.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA ZAHTEV BUDŽETSKE INSPEKCIJE U JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 100. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 165. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 86. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU) 05.10.2015. Prekršajni apelacioni sud – Viši prekršajni sud
UPUTSTVO PONUĐAČIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 03.09.2015. Uprava za javne nabavke
KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 20.08.2015. Upravni sud
PONUĐAČ KAO LICE KOJE JE UČESTVOVALO U RADU KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU GLAVNOG PROJEKTA KAO DELA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 23. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.06.2015. Upravni sud
PREKORAČENJE UGOVORENE VREDNOSTI RADOVA U JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 18. ZOO I ČL. 82. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 03.04.2015. Privredni apelacioni sud
DOBAVLJAČ PONUĐAČA KAO PODIZVOĐAČ (ČL. 75. I 80. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 16.03.2015. Uprava za javne nabavke
MOGUĆNOST IZUZIMANJA SPROVOĐENJA POSTUPKA JN KOD USLUGA ISTRAŽIVANJA (ČL. 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVAKAMA) 16.03.2015. Uprava za javne nabavke
ISTOVRSNOST RADOVA (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 16.03.2015. Uprava za javne nabavke
JAVNA NABAVKA DOZVOLJENOG MINUSA (ČL. 6. I 66. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 16.03.2015. Uprava za javne nabavke
IZRAČUNAVANJE PROCENJENE VREDNOSTI KOD ELEKTRIČNE ENERGIJE (ČL. 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 16.03.2015. Uprava za javne nabavke
MOGUĆNOST PROMENE STATUSA PONUĐAČA U SLUČAJU DOPUNE PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU (ČL. 35. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2015. Uprava za javne nabavke
MOGUĆNOST UČESTVOVANJA JEDNOG PONUĐAČA U ZAJEDNIČKOJ PONUDI I KAO PODIZVOĐAČA U DRUGOJ (ČL. 80, 81. I 87. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.03.2015. Uprava za javne nabavke
ODREĐIVANJE ISTOVRSNOSTI USLUGA (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.03.2015. Uprava za javne nabavke
NABAVKA USLUGA IZVRŠITELJA (ČL. 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.03.2015. Uprava za javne nabavke
OROČAVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA KAO PREDMET JAVNE NABAVKE (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.03.2015. Uprava za javne nabavke
OBAVEZA SPROVOĐENJA NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE I GASA ZA MALE KUPCE (ČL. 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.03.2015. Uprava za javne nabavke
DUG PONUĐAČA PREMA NARUČIOCU KAO OSNOV ZA IZUZIMANJE OD SPROVOĐENJA POSTUPKA (ČL. 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.03.2015. Uprava za javne nabavke
DELATNOST SLUŽBENOG GLASNIKA KAO ISKLJUČIVO PRAVO (ČL. 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.03.2015. Uprava za javne nabavke
DODATNI (NEPREDVIĐENI) RADOVI KAO JEDAN OD ELEMENATA KRITERIJUMA ZA OCENJIVANJE PONUDA (ČL. 84. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.03.2015. Uprava za javne nabavke
DOKAZIVANJE OBAVEZNIH I DODATNIH USLOVA OGRANKA I STRANOG PRAVNOG LICA (ČL. 75, 76, 77. I 79. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
UTICAJ GLAVNICE NA PROCENJENU VREDNOST USLUGE KREDITA (ČL. 66. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
RAZLIČITE VRSTE SEMINARA KAO PREDMET ODREĐIVANJA ISTOVRSNOSTI USLUGA (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
ISPUNJAVANJE OBAVEZNOG USLOVA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA SLOŽENOM STRUKTUROM UPRAVLJANJA (ČL. 75. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
ODREĐIVANJE DOBRA DOMAĆEG POREKLA U SLUČAJU PONUDE PREDMETA SA VIŠE RAZLIČITIH DOBARA (ČL. 86. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
UTVRĐIVANJE NEGATIVNE REFERENCE (ČL. 82. I 83. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
UPIS PONUĐAČA U SPISAK NEGATIVNIH REFERENCI I MOGUĆNOST ŽALBE (ČL. 82. i  83. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
POTREBA SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE NARUČIOCA ZA PODIZVOĐAČA (ČL. 3, 80, 81. I 87. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
OBAVEZA ZAHTEVANJA BANKARSKE GARANCIJE KOD NABAVKI PODELJENIH PO PARTIJAMA (ČL. 57. I 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
NEGATIVNA REFERENCA DRUGOG NARUČIOCA (ČL. 82. I 83. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
ZAJEDNIČKA PONUDA SA PODIZVOĐAČEM (ČL. 80, 81. I 87. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
DOKAZIVANJE OBAVEZNOG USLOVA IZMIRENJA PORESKIH OBAVEZA KADA JE PONUĐAČ PORESKI OBVEZNIK U VIŠE LOKALNIH SAMOUPRAVA (ČL. 75, 76, 77. I 79. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.03.2015. Uprava za javne nabavke
UPUTSTVO O UPLATI TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.03.2015. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBRAZLAGANJE STRUČNE OCENE PONUDA (ČL. 78. I 80. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.12.2014. Upravni sud
OBAVEZA NARUČIOCA DA TRAŽI OBRAZLOŽENJE KOD NEUOBIČAJENO NISKE CENE (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 11.12.2014. Upravni sud
ROKOVI ZA ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U JAVNIM NABAVKAMA(ČL. 76., 234. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 121. ZAKONA O JAVNIM NABAVAKAMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
NOSILAC REGISTRACIJE KAO AKTIVNO LEGITIMISANO LICE (ČL. 11. I 26. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 148. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.12.2014. Upravni sud
NADLEŽNOST ZA OCENU ZAKONITOSTI POSTUPKA JAVNIH NABAVKI I PONIŠTENJA UGOVORA (ČL. 138, 139, 157. I 168. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 103. ZOO) 27.11.2014. Privredni apelacioni sud
MOGUĆNOST NAKNADA ŠTETE ZA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA AKO SE NE ZAKLJUČI UGOVOR (ČL. 112., 113. I 115. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 185. ZOO) 27.11.2014. Privredni apelacioni sud
NAGRADA ADVOKATU ODREĐENA U ODNOSU NA PROCENJENU VREDNOST JAVNE NABAVKE (ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI, ČL. 116. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I TARIFNI BR. 7. I 15. TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA) 24.11.2014. Upravni sud
JEZIK NA KOME SE PODNOSI ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA KAO MOGUĆI OSNOV ZA ODBACIVANJE (ČL. 17. I 151. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 17.10.2014. Upravni sud
JEZIK NA KOME STRANI DRŽAVLJANIN PODNOSI ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 17. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 17.10.2014. Upravni sud
NARUČILAC KAO STRANKA PRED  UPRAVNIM SUDOM (ČL. 11. I 26. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I  ČL. 159. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 19.09.2014. Upravni sud
POKRETANJE UPRAVNOG SPORA OD STRANE NARUČIOCA  (ČL. 159. ZAKONA O JAVNIM NABAVAKAMA I  ČL. 11. I 26. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 03.09.2014. Upravni sud
STRANI PONUĐAČ U ZAJEDNIČKOJ PONUDI I MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PREFERENCIJALA (ČL. 86. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 20.08.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOTPISANA IZJAVA O SUKOBU INTERESA KAO OSNOV ZA PONIŠTENJE POSTUPKA (ČL. 29, 30, 54. i 168. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.07.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOTPISANI MODEL UGOVORA KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE PONUDE (ČL. 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. 13.11.36 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
IZRAŽAVANJE CENE U PONUDI I DOSTAVLJANJE BANKARSKE GARANCIJE (ČL. 3. I 64. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OSNOV ZA SPROVOĐENJE PREGOVARČKOG POSTUPKA SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA (ČL. 35. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POPUST NA PONUĐENU CENU (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
MOGUĆNOSTI ODREĐIVANJA DODATNIH USLOVA I ELEMENATA KRITERIJUMA (ČL. 76. I 84. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOTPUNOST PODATAKA U PONUDI KAO BITAN NEDOSTATAK (ČL. 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
KOMUNIKACIJA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE ILI FAKSOM (ČL. 20. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PONUDA ISTOVETNIH DOBARA DOMAĆEG POREKLA OD STRANE SVIH PONUĐAČA (ČL. 86. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 14.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPROPISIVANJE DOKAZA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNOG USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.04.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEMOGUĆNOST IZJAŠNJENJA O NEKOM ELEMENTU PONUDE ZBOG PROPUSTA NARUČIOCA (ČL. 61. I 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.03.2014. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA DOSTAVLJANJA DOKAZA O UPLATI TAKSE UZ ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA ( ČL. 151. I 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 10. I 14. ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA) 31.03.2014. Upravni sud
DOKAZIVANJE UPLATE ADMINISTRATIVNE TAKSE PRI PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA(ČL. 109 I 116. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 10. I 14. ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA) 31.03.2014. Upravni sud
PROCENJENA VREDNOST JAVNE NABAVKE USLUGE KREDITA (ČL. 66. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 03.03.2014. Uprava za javne nabavke
UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI NARUČIOCA (ČL. 165. I 169. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA NEGATIVNE REFERENCE KAO DEO STRUČNE OCENE PONUDA (ČL. 82. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
„OTVORENI SISTEMI“ KAO FAKTOR OMOGUĆAVANJA KONKURENCIJE I “ZATVORENI SISTEMI“ KAO FAKTOR OGRANIČAVANJA KONKURENCIJE (ČL. 10. I ČL. 9. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2013. Uprava za javne nabavke
ELEMENTI KRITERIJUMA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KOJI SE ODNOSE NA IZVRŠENJE KONKRETNOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI (ČL. 85. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ISPUNJAVANJE OBAVEZNIH USLOVA UPISOM U REGISTAR PONUĐAČA (ČL. 75. I 78.  ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEMOGUĆNOST NASTAVKA POSTUPKA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM NAKON USVAJANJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA OD STRANE NARUČIOCA I DELIMIČNO USVOJENI ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. I 153. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA NARUČIOCA KADA OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE NISU JASNO I PRECIZNO ODREĐENI U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI (ČL. 75. I 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DUŽI ROK PLAĆANJA OD ZAKONOM DOZVOLJENOG (ČL. 61. I 168. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 4. I 6. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA) 25.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DODELA UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU KADA SU PONUDE IZNAD PROCENJENE VREDNOSTI (ČL. 107. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 23.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA OBRAZLAGANJA ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPKA (ČL. 109. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 20.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
KUMULATIVNO ISPUNJENJE USLOVA ZA OBUSTAVU POSTUPKA IZ NEPREDVIDIVIH RAZLOGA ZBOG KOJIH POSTUPAK NE MOŽE DA SE OKONČA (ČL. 109. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBUSTAVA POSTUPKA KADA JE PODNET PREDLOG ZA DOZVOLU NASTAVKA AKTIVNOSTI NARUČIOCA (ČL. 109. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEMOGUĆNOST DOKAZIVANJA USLOVA DOKAZIMA KOJI NISU TRAŽENI KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM IAKO SU VALIDNI (ČL. 76, 106. I 107. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.12.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
USKRAĆIVANJE PRAVA PONUĐAČA NEOBRAZLAGANJEM STRUČNE OCENE PONUDA (ČL. 105, 108. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
JAVNA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE (ČL. 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.11.2013. Uprava za javne nabavke
JAVNA NABAVKA USLUGE PRIVATNIH IZVRŠITELJA (ČL. 6. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.11.2013. Uprava za javne nabavke
JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (ČL. 4. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 27.11.2013. Uprava za javne nabavke
RELEVANTAN DOKAZ NEPOSTOJANJA ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI PONUĐAČA (ČL. 75. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 26.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OVLAŠĆENI SERVISER KAO DODATNI USLOV KOD PRUŽANJA USLUGA (ČL. 10 I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVAKAMA) 26.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OPREDELJENJE TROŠKOVA I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA NASTALIH PO OSNOVU ZAŠTITE PRAVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 26.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEODGOVARAJUĆA PONUDA ZBOG NEPRAVILNOG NAČINA ISPRAVLJANJA PONUDE (ČL. 3. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 25.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PREKLUZIVAN ROK ZA DOPUNU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 151. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA ODREĐIVANJA PROCENJENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE PO PARTIJAMA (ČL. 53, 68. i 104. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 20.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ODREĐIVANJE KADROVSKOG KAPACITETA PONUĐAČA (ČL. 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 19.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ISTOVETNOST PODATAKA IZ POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UTVRĐIVANJE DATUMA PRIJEMA ODLUKE PROTIV KOJE JE PODNET ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. I 152. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOKAZ NEGATIVNE REFERENCE OD STRANE DRUGOG NARUČIOCA (ČL. 82. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PARTIJE KAO ZASEBNE CELINE (ČL. 3, 105, 108, 109. I 112. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEUOBIČAJENO NISKA CENA KOD NABAVKE SA VIŠE PREDMETA NABAVKE (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
VEZA NEUOBIČAJENO NISKE CENE I VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POTPISIVANJE ZAHTEVA ZA NAKNADU „TROŠKOVA ADVOKATA“ (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEUOBIČAJENO NISKA CENA I MOGUĆNOST NARUČIOCA DA ODBIJE PONUDU (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA SPROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA I PORED POZITIVNOG MIŠLJENJA UJN (ČL. 36. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. 14.50.55 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NENAVOĐENJE ROKA PLAĆANJA U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJU U SKLADU SA ZAKONOM O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POGREŠNO OZNAČAVANJE JAVNE NABAVKE NA JEDNOJ STRANI KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZNA SADRŽINA DOKAZA O UPLATI TAKSE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 151. I 154. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ROK ISPORUKE DOBARA OZNAČEN TREMINOM „ODMAH“ (ČL. 61. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
TERITORIJALNA DISKRIMINACIJA PONUĐAČA (ČL. 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
IZVOD IZ KAZNENE EVIDENCIJE POSEBNOG ODELJENJA (ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL) KAO OBAVEZAN DOKAZ (ČL. 75. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ODREĐIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA U SLUČAJU KADA SE TEHNIČKI PROPIS POZIVA NA SRPSKI STANDARD (ČL. 70. I 71. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEUPISIVANJE JEDINIČNE CENE KAO BITAN NEDOSTATAK PONUDE (ČL. 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEZAKONITO ANEKSIRANJE UGOVORA U JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 115. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 08.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA FAKSOM ILI ELEKTRONSKOM POŠTOM (ČL. 20. I 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 07.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UTVRĐIVANJE STVARNE SADRŽINE PONUDE SA NEDOSTACIMA (ČL. 61. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 07.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
FAVORIZOVANJE JEDNOG PROIZVOĐAČA PRI ODREĐIVANJU TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA (ČL. 10. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA KAO OSNOV ZA ZAKONITOST POSTUPKA (ČL. 84. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA I OBRAZLOŽENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA (ČL. 84. I 108. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PRISTANAK IZABRANOG PONUĐAČA NA IZMENU PRAVNOSNAŽNE ODLUKE O DODELI UGOVORA (ČL. 108. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 255. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 04.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DAVANJE PREDNOSTI PREDNOST DOMAĆEM PONUĐAČU UZ RELEVANTAN DOKAZ O DOMAĆEM POREKLU DOBRA (ČL. 86. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
USLOVI ZA STATUS POVERLJIVIH PODATAKA (ČL. 14. I 110. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 04.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
UGOVORI O JAVNOJ NABAVCI KOJI TRAJU VIŠE GODINA (ČL. 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 54. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU) 01.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
KUMULATIVNO POSTAVLJENI USLOVI ZA ISTOVRSNA DOBRA (ČL. 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 31.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEDOSTAVLJANJE DOKAZA PO ZAHTEVU REPUBLIČKE KOMISIJE (ČL. 154. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
POGREŠNO UPUTSTVO NARUČIOCA U POGLEDU ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 200. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 29.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DISKRIMINACIJA PONUĐAČA ODREĐIVANJEM TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE NE ODGOVARAJU OBJEKTIVNIM POTREBAMA NARUČIOCA (ČL. 10, 70. i 71. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA NARUČIOCA DA ZAHTEVA PRECIZIRANJE PONUDE U CILJU UTVRĐIVANJA STVARNE SADRŽINE PONUDE (ČL. 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
SAMOINICIJATIVNO DOSTAVLJENA IZJAVA O IDENTIČNOSTI PONUĐENIH DOBARA (ČL. 3. I 107. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
RESTRIKTIVNA PRIMENA PREGOVARAČKOG POSTUPKA (ČL. 31. I 36. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 22.10.2013. Uprava za javne nabavke
NEDOSTAVLJANJE ORIGINALA DOKUMENTA BANKARSKE GARANCIJE KAO BITAN NEDOSTATAK (ČL. 61. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 18.10.2013. 14.53.03 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEDOSTAVLJANJE DOKAZA O NEOSUĐIVANOSTI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA ILI PUNOMOĆNIKA KAO BITAN NEDOSTATAK (ČL. 75. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 18.10.2013. 14.49.19 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
SREDSTVO OBEZBEĐENJA NA VEĆI IZNOS KAO BITAN NEDOSTATAK PONUDE (ČL. 61. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 18.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
BLAGOVREMENO DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA POŠTOM (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, I ČL. 92. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 15.10.2013. 14.45.21 Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NEISPUNJAVANJE POSLOVNOG KAPACITETA JEDNOG OD PONUĐAČA IZ ZAJEDNIČKE PONUDE (ČL. 76. I 81. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 09.10.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OSNOV ANGAŽOVANJA RADNIKA KOD PONUĐAČA KAO DODATNI USLOV (ČL. 10, 12. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.09.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU EKSKURZIJA (ČL. 2. I 3. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.09.2013. Uprava za javne nabavke
OBAVEZA ODBIJANJA PONUDE POSLE OBRAZLAGANJA NEUOBIČAJENO NISKE CENE (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 06.09.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OBAVEZA DOSTAVLJANJA DOKAZA KOD DOKAZIVANJA USLOVA IZJAVOM (ČL 77, 79. I 93. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 21.08.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PRVOBITNO PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ODREĐENU JAVNU NABAVKU (ČL. 51. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.08.2013. Uprava za javne nabavke
MODELI I UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA 23.07.2013. Uprava za javne nabavke
UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ZA SPROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA 23.07.2013. Uprava za javne nabavke
ZASTOJ ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 11.07.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
BLAGOVREMENO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA (ČL. 149. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 11.07.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DISKRIMINACIJA VEZIVANJEM KADROVSKOG KAPACITETA ZA MOMENAT PRE POKRETANJA POSTUPKA (ČL. 10, 12, 61. I 84. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 10.07.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
USKLAĐIVANJE NOVIH POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI SA ZAKONOM I PRAVILNIKOM (ČL. 51. ZAKONA  O JAVNIM NABAVKAMA) 19.06.2013. Uprava za javne nabavke
POSTAVLJANJE I DOSTUPNOST APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA IZRADU PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA (ČL. 132. I 133. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 19.06.2013. Uprava za javne nabavke
OBAVEZA DOSTAVLJANJA PLANA NABAVKI U 2013. GODINI (ČL. 51. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
RAZLIČITO POSTUPANJE PRI SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  U ODNOSU NA NJENU VREDNOST (ČL. 57, 61, 95. I 111. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE UVERENJA DA PONUĐAČ NIJE KRIVIČNO OSUĐIVAN (ČL. 75. I 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
UVERENJE O MIROVANJU PORESKOG DUGA (ČL. 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
BESPLATNO PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE OD STRANE ZAINTERESOVANIH PONUĐAČA (ČL. 62. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
VAŽENJE LISTE KANDIDATA U  DRUGOJ FAZI RESTRIKTIVNOG POSTUPKA POKRENUTOG PO PRETHODNOM ZAKONU  (ČL. 172. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 29.05.2013. Uprava za javne nabavke
PRAVILA KOJA SE PRIMENJUJU NA POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA (ČL. 172. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.05.2013. Uprava za javne nabavke
IZNOSI TAKSI U POSTUPCIMA ZAŠTITE PRAVA (ČL. 156. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 16.05.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
MOGUĆNOST ZA SPROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA (ČL. 35. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 13.05.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
JAVNE NABAVKE OD STRANE APOTEKA (ČL. 4. I 7. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 22.04.2013. Uprava za javne nabavke
IZUZIMANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI POZORIŠTA OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 7. I 36. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 18.04.2013. Uprava za javne nabavke
POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA ZAPOČETIM PO STAROM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 172. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.04.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
DRUGA FAZA RESTRIKTIVNOG POSTUPKA ZAPOČETOG PO STAROM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA  (ČL. 172. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.04.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
NAČIN PAKOVANJA PONUDE KOJI NE PREDSTAVLJA OSNOV ZA ODBIJANJE PONUDE (ČL. 106. I 107. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 30.01.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

U vezi sa ovim zakonom imamo 60 modela:

  • Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke
  • Pogledajte naslove ostalih modela iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

Zapisnik o kvalitativnoj i kvantitativnoj predaji i prijemu predmeta nabavke
Model internog akta Uprave za javne nabavke
Model internog plana Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinskih sredstava – hirurških igala i konaca sa zaključenjem okvirnog sporazuma Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za nabavku hrane sa zaključenjem okvirnog sporazuma Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za nabavku hrane Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za drugu fazu kvalifikacionog postupka Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za prvu fazu kvalifikacionog postupka Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za restriktivni postupak Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti Uprave za javne nabavke
Model konkursne dokumentacije za otvoreni postupak Uprave za javne nabavke
Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke male vrednosti
Tužba zbog nedonošenja odluke (ćutanja uprave) Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Tužba radi poništaja zaključka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Tužba zbog ćutanja uprave – Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahteva za zaštitu prava
Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke velike vrednosti
Interni akt naručioca – Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Zahtev za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija za drugu fazu restriktivnog postupka javne nabavke
Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog postupka javne nabavke
Konkursna dokumentacija za drugu fazu kvalifikacionog postupka javne nabavke
Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahteva za zaštitu prava
Zaključak o odbacivanju zahteva za zaštitu prava koji je podnelo lice koje nema aktivnu legitimaciju
Zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke
Konkursna dokumentacija za prvu fazu kvalifikacionog postupka javne nabavke
Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke
Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke
Sporazum(ugovor) o zajedničkoj ponudi
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke
Odluka o isključenju kandidata sa liste kandidata u kvalifikacionom postupku javne nabavke
Odluka o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku javne nabavke
Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku
Odluka o pokretanju kvalifikacionog postupka javne nabavke
Odluka o pokretanju restriktivnog postupka javne nabavke
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga u skladu sa članom 39a ZJN
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti
Odluka o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke
Izveštaj naručioca o sprovođenju odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Izveštaj o dodeli ugovora ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti
Zaključak o obustavljanju postupka za zaštitu prava zbog povlačenja zahteva za zaštitu prava
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda – posle izmene iz Sl. glasnika RS, br. 68-15
Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca – posle izmena iz Sl. glasnika RS – 68-15
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – posle izmene iz Sl. glasnika RS, br. 68-15
Ugovor o javnoj nabavci električne energije
Model okvirnog sporazuma između tela za centralizovane javne nabavke i jednog ponuđača za nabavku dobara
Model okvirnog sporazuma između jednog naručioca i više ponuđača za nabavku usluga
Model okvirnog sporazuma između jednog naručioca i jednog ponuđača za nabavku radova
Ugovor o javnoj nabavci usluga
Ugovor o javnoj nabavci usluga po partijama
Ugovor o javnoj nabavci dobara
Zahtev za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjeg ugovora – Obrazac UPR

U vezi sa ovim zakonom imamo 56 komentara:

  • JAVNA NABAVKA EKSKURZIJA I NAKNADA ZA BRIGU O DECI
  • Pogledajte naslove ostalih komentara iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

AKTIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPCIMA ZAŠTITE PRAVA PONUĐAČA I JAVNOG INTERESA
ROKOVI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
NIŠTAVOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
OSNOVNI POJMOVI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI PO NOVOM ZAKONU
SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA
USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
NOVA REŠENJA U KOMUNIKACIJI I PLANIRANJU PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA
OGLASI O JAVNOJ NABAVCI
USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
SLUŽBENIK I UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI
JAVNE NABAVKE U POSEBNIM OBLASTIMA
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ILI KVALIFIKACIONI POSTUPAK
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
NAPOMENE O ČLANU 57. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA I NOVOM PRAVILNIKU O FORMI I SADRŽINI PLANA NABAVKA I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA
ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA I POSTUPANJE PO NJEMU
SADRŽINA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA
ZAKLJUČIVANJE I IZMENA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
ISPIT ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE PO NOVOM ZAKONU
SMISAO ISKLJUČIVIH PRAVA
PREGOVARAČKI POSTUPAK SA I BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA
USLUGE IZVRŠITELJA – SPROVOĐENJE JAVNE NABAVKE ILI NE?
PLAN NABAVKI I IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI
NEGATIVNE REFERENCE U JAVNIM NABAVKAMA
PLAĆANJE EKSKURZIJA NA RATE
IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
PROCENJIVANJE VREDNOSTI PREDMETA NABAVKE I ODREĐIVANJE VRSTE POSTUPKA
POJAM NARUČIOCA POSLE IZMENA ZAKONA
POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA POSLE IZMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
PROBLEM KORUPCIJE U POSTUPCIMA JAVIH NABAVKI
IZMENA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PO NOVIM PROPISIMA
NOVINE KOD USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
TAKSE I TROŠKOVI POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA
MINIMALNI KRITERIJUMI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA
AKTIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA I UPRAVNOM SPORU
„IN-HOUSE“ NABAVKE – ČLAN 7A ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
BITNI NEDOSTACI PONUDE KROZ PRAKSU RK
NOVO UPUTSTVO O POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I RAČUNANJE ROKOVA U JAVNIM NABAVKAMA I UPRAVNOM POSTUPKU
PRIMENA ODREDBE ČLANA 93. ZJN
SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBRAĆAJA I POŠTANSKIH USLUGA
KRITERIJUM EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE
JEZIK U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
DISKRIMINIŠUĆI ZAHTEVI U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI
POJEDINA OGRANIČENJA ZAŠTITE PRAVNOG INTERESA STRANKE U POSTUPCIMA ZAŠTITE PRAVA
KAKO USPEŠNO ODREDITI I DEFINISATI DODATNE USLOVE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE?
NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I UTICAJ NA JAVNE NABAVKE
PROCESNE PRETPOSTAVKE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U JAVNIM NABAVKAMA
REZERVISANE JAVNE NABAVKE
TROŠKOVI ŽIVOTNOG CIKLUSA JAVNE NABAVKE
ZAŠTITA INTEGRITETA POSTUPKA KROZ ZAKONSKU REGULATIVU, DIREKTIVU EU I PRAKSU NADLEŽNIH ORGANA
POSTUPCI JAVNIH NABAVKI U SVETLU OČEKIVANOG NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 9 štampanih izdanja:

Knjiga:

Časopis:

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: