Dodatno za – Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 30 propisa:

PRAVILNIK O REGISTRU PRAVNIH SHVATANJA
POSLOVNIK O RADU SAVETA
PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA
POSLOVNIK O RADU ETIČKOG KOMITETA
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U STRUČNOJ SLUŽBI KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O POSTUPANJU PO ZAHTEVU IZVRŠNOG POVERIOCA KOMORI JAVNIH IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE JAVNOG IZVRŠITELJA KOJEM SE PODNOSI PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG IZ KOMUNALNIH USLUGA I SRODNIH DELATNOSTI
PRAVILNIK O POČETNOJ OBUCI KANDIDATA ZA JAVNE IZVRŠITELJE
POSLOVNIK O RADU SAVETA ZA UJEDNAČAVANJE PRAKSE U POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA
PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD I NAKNADAMA TROŠKOVA ORGANA, ČLANOVA ORGANA I ČLANOVA RADNIH TELA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU UPISNINE I ČLANARINE KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 106/15 I 106/16 – AUTENTIČNO TUMAČENJE)
ODLUKA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA O OBJAVLJIVANJU AKATA ORGANA KOMORE
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE UPISNINE U KOMORU JAVNIH IZVRŠITELJA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEPROMENLJIVOG (FIKSNOG) DELA ČLANARINE
POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE POMOĆNIKA JAVNOG IZVRŠITELJA, IZDAVANJU I UNIŠTAVANJU LEGITIMACIJE I EVIDENCIJI O IZDATIM LEGITIMACIJAMA
AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 106/15)
ETIČKI KODEKS JAVNIH IZVRŠITELJA
STATUT KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA JAVNOG IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA, SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE I NAČINU NJENOG RADA
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE JAVNOG IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNOG IZVRŠITELJA, IZDAVANJU I UNIŠTAVANJU LEGITIMACIJE I EVIDENCIJI O IZDATIM LEGITIMACIJAMA
PRAVILNIK O ISPITU ZA JAVNOG IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV JAVNIH IZVRŠITELJA
PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 204 sudske prakse i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta 
suda/organa
BROJ PRIMERAKA PRILOGA PODNETIH UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE (ČL. 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.03.2019. Privredni apelacioni sud
OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA ZBOG BRISANJA PRAVNOG LICA IZ REGISTRA (ČL. 129. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.03.2019. Privredni apelacioni sud
PRIGOVOR VLASNIKA POKRETNIH STVARI KAO PRIGOVOR TREĆEG LICA (ČL. 108. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.02.2019. Privredni apelacioni sud
SADRŽINA PREDLOGA ZA IZVRŠENJE PODNETOG PROTIV REPUBLIKE SRBIJE – DIREKTNOG ILI INDIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETA (ČL. 59. I 300. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 21.02.2019. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA POKRENUTOG NAKON ISPLATE GLAVNOG DUGA (ČL. 34. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 24.01.2019. Privredni apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE PODNET SUDU KOJI JE DONEO IZVRŠNU ISPRAVU (ČL. 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 101. ZPP) 17.01.2019. Privredni apelacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PRIGOVORA KOJIM JE POBIJAN SAMO DEO REŠENJA O TROŠKOVIMA (ČL. 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 28.12.2018. Privredni apelacioni sud
NOVČANA KAZNA ZBOG NAPLATE NAKNADE SUPROTNO JAVNOIZVRŠITELJSKOJ TARIFI (ČL. 527. I 528. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.12.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4696/2016 – OTKLANJANJE NEDOSTATAKA IZVRŠNE ISPRAVE U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 8. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.11.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2514/2016 – PRENOS ILI PRELAZ OBAVEZE IZ IZVRŠNE ISPRAVE SA IZVRŠNOG DUŽNIKA NA DRŽAVU (ČL. 23. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.11.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-578/2017 – DEJSTVO OBUSTAVE POSTUPKA U FAZI SPROVOĐENJA IZVRŠENJA (ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.11.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7203/2016 – DVOSTRUKA UPLATA PREDUJMA ZA ISTU IZVRŠNU RADNJU (ČL. 34. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.11.2018. Ustavni sud
PODNOŠENJE UGOVORA O HIPOTECI ILI ZALOŽNE IZJAVE UZ PREDLOG ZA IZVRŠENJE (ČL. 41. I 153. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.11.2018. Privredni apelacioni sud
ROK ZA IZJAŠNJAVANJE IZVRŠNIH POVERILACA O SPROVOĐENJU IZVRŠENJA (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 02.11.2018. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA ZA KAŠNJENJE U ISPUNJAVANJU NOVČANE OBAVEZE KAO SPOREDNA OBAVEZA (ČL. 3. I 62. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 5. I 10. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA) Privredni apelacioni sud 25.10.2018
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PRODAJU NEPOKRETNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA NA ČIJEM UDELU POSTOJI ZABELEŽBA IZVRŠENJA (ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 318. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PRESTANAK DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA PO SILI ZAKONA ZBOG NAVRŠENJA RADNOG VEKA (ČL. 486. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.06.2018. Vrhovni kasacioni sud
MERITORNA ODLUKA SUPROTNA IZDATOJ PRIVREMENOJ MERI (ČL. 449. I 459. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.05.2018. Apelacioni sud
DELIMIČNA UPLATA DUGA KAO RAZLOG DA SE REŠENJE O IZVRŠENJU STAVI VAN SNAGE (ČL. 89. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 16.05.2018. Privredni apelacioni sud
PRINUDNA NAPLATA POREZA IZ NOVČANIH SREDSTAVA PORESKOG OBVEZNIKA U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA (ČL. 71., 77., 84., 92., 95- 96A ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 289. I 294. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 92. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.04.2018. Privredni apelacioni sud
DOKAZ O ISPUNJENJU SVOJE OBAVEZE KOD USLOVNIH I UZAJAMNIH OBAVEZA (ČL. 49. I 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.04.2018. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA OBUSTAVU POSTUPKA (ČL. 129. I 243. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 12.04.2018. Privredni apelacioni sud
ISTICANJE NEPOSTOJANJA ODGOVARAJUĆEG RADNOG MESTA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 74. I 383. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 28.03.2018. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE PODNETOM U TOKU REVIZIJSKOG POSTUPKA (ČL. 448. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 28.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV ODLUKE O DOSTAVLJANJU SPISA PARNIČNOM SUDU (ČL. 24. I 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 18.01.2018. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES IZVRŠNOG DUŽNIKA ZA POBIJANJE ODLUKE USVAJANJU NJEGOVOG PRIGOVORA (ČL. 24. I 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 18.01.2018. Privredni apelacioni sud
OBAVEZNI PODACI U PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE (ČL. 415. I 416. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.12.2017. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE IDENTITETA OBAVEZE IZ IZVRŠNE ISPRAVE I OBAVEZE IZ PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 5., 41. I 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.12.2017. Privredni apelacioni sud
IDENTIČNOST PREDLOGA ZA PRIVREMENU MERU I TUŽBENOG ZAHTEVA U SPOROVIMA ZA ZAŠTITU DRŽAVINE (ČL. 415. I 449. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.11.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4626/2015 – ROK ZA IZBOR IZMEĐU REINTEGRACIJE I NAKNADE ŠTETE I NAČELO FORMALNOG LEGALITETA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 8. I 238. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.11.2017. Ustavni sud
POSEBAN POSTUPAK IZVRŠENJA UTVRĐENIH TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 34. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.11.2017. Viši sud
PRINUDNA NAPLATA GLAVNOG DUGA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE – OBRAČUNA KAMATE (ČL. 52. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 03.10.2017. Viši sud
PROPUŠTANJE DOSTAVLJANJA IZVRŠNOM DUŽNIKU PREDLOGA ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE (ČL. 88. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA I ČL. 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 374. ZPP) 21.09.2017. Viši sud
OPRAVDAN ZAHTEV ZA OBJAVU PRESUDE KOD PREKORAČENJA ROKA ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZVRŠENJE (ČL. 29. ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I ČL. 7. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.09.2017. Viši sud
OPŠTI AKTI ZDRAVSTVENE USTANOVE KAO OSNOV ZA PRELAZ POTRAŽIVANJA (ČL. 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
OVERA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ POSTOJI ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 53. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 19. I 156. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NAMIRENJE POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG IZVRŠNOM VANSUDSKOM HIPOTEKOM (ČL. 29-38. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 18.07.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA DO IMENOVANJA IZVRŠITELJA (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA ODLUKE O IZDRŽAVANJU (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
UREDNOST PREDLOGA ZA IZVRŠENJE SA FAKSIMILOM PREDLAGAČA ILI ADVOKATA (ČL. 59. I 62. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NOVČANIH OBAVEZA U PORODIČNIM ODNOSIMA (ČL. 3. I 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA PROGLAŠENJE NEDOPUŠTENIM IZVRŠENJA NA POKRETNOJ STVARI U POSEDU IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ PROMENE NOSIOCA PRAVA SVOJINE NA HIPOTEKARNOJ NEPOKRETNOSTI NA SADRŽAJ PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 153. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 30.05.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3560/2015 – PROMENE VLASNIKA NEPOKRETNOSTI I IZVRŠENJE UZ PROŠIRENO DEJSTVO HIPOTEKE (ČL. 2., 5. I 13. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 13. I 20. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 18.05.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8183/2014 – ODLUKA DONETA U UPRAVNOM POSTUPKU KAO IZVRŠNA ISPRAVA (ČL. 13. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 266. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 27.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5973/2015 – OSPORAVANJE AKATA IZ IZVRŠNOG POSTUPKA USTAVNOM ŽALBOM I PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O ZAHTEVU ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (ČL. 82. I 83. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2045/2014 – AKTIVNO PONAŠANJE SUDA I NEPODOBNOST IZVRŠNE ISPRAVE KAO RAZLOG ZA OBUSTAVU IZVRŠENJA (ČL. 6., 7., 17. I 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8231/2014 – SVOJSTVO STRANKE U PARNIČNOM I OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA PREDUZETNIKA (ČL. 83. I 85. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ČL. 74. ZPP I ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3390/2015 – POGREŠNO OZNAČENJE DATUMA OD KADA POČINJE DA TEČE ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA (ČL. 35. DO 37. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 277. ZOO) 13.04.2017. Ustavni sud
NIŠTAVOST UGOVORA ZBOG NAMERE UGOVARAČA DA OSUJETE NAPLATU POTRAŽIVANJA POVERIOCA (ČL. 52., 53. I 103. ZOO I ČL. 293. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.04.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-678/2015 – DOKAZ O IZMIRENJU KUPOPRODAJNE CENE NEPOKRETNOSTI KAO USLOV ZA UPIS PRAVA SVOJINE I USLOV ZA ODREĐIVANJE IZVRŠENJA (ČL. 105. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.04.2017. Ustavni sud
IZVRŠNA ISPRAVA KOD POSTUPKA REORGANIZACIJE NAD IZVRŠNIM DUŽNIKOM (ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 10.04.2017. Viši sud
ODNOS OPŠTE I POSEBNE MESNE NADLEŽNOSTI KOD PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 7. I 217. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 05.04.2017. Viši sud
NADLEŽNOST I PRIMENA PROPISA NA PRIVREMENE MERE ZABRANE PONOVNOG OBJAVLJIVANJA INFORMACIJE (ČL. 104. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA, ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA, ČL. 449. I 459. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 1. ZPP) 24.03.2017. Apelacioni sud
IZREKA REŠENJA KOJIM SE ODREĐUJE PRIVREMENA MERA ZABRANE PONOVNOG OBJAVLJIVANJA INFORMACIJE (ČL. 101. I 104. ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA I ČL. 420. I 453. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 24.03.2017. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE DATUMA ROĐENJA I JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.03.2017. Viši sud
OBAVEZA DOSTAVLJANJA DATUMA ROĐENJA I JMBG IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 31. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.03.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ZA IZVRŠENJE KOD ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA DECE ILI RODITELJA (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.03.2017. Viši sud
DOSTAVLJANJE OD STRANE JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (ČL. 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.03.2017. Viši sud
PRIMENA ODREDBE U OBAVEŠTAVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA O POSTUPKU (ČL. 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.03.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE OGRANIČENJA KOD PLENIDBE NOVČANIH SREDSTAVA SA TEKUĆEG RAČUNA IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 258. I 310. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 20.03.2017. Viši sud
POSEBNA REVIZIJA U POSTUPKU IZVRŠENJA (ČL. 27. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 404. ZPP) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6967/2015 – TRENUTAK STICANJA PRAVA NA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA NA RAD (ČL. 35. I 237. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.03.2017. Ustavni sud
SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA O DEOBI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNE SUDSKE PRODAJE (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.03.2017. Viši sud
ZAJEDNIČKA PRODAJA NA OSNOVU PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA O DEOBI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNE PRODAJE (ČL. 212. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.03.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3260/2015 – IZVRŠENJE NEPRAVNOSNAŽNE ODLUKE KADA ŽALBA NE ODLAŽE IZVRŠENJE (ČL. 35. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 02.03.2017. Ustavni sud
KUMULATIVNI USLOVI ZA ODREĐIVANJE PRETHODNE MERE RADI OBEZBEĐENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA (ČL. 439. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.02.2017. Viši sud
NEOPHODNOST POSTOJANJA SUBJEKTIVNE OPASNOSTI OD OSUJEĆENJA NAPLATE POTRAŽIVANJA (ČL. 439. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 13.02.2017. Viši sud
PROMENA STVARNE NADLEŽNOSTI U POSTUPKU IZVRŠENJA (ČL. 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 3. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ZAKAZIVANJA ROČIŠTA ZA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA DETETA (ČL. 371. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 07.02.2017. Viši sud
PRIVREMENA MERA OBEZBEĐENJA KAO SAMOSTALNO PRAVNO SREDSTVO (ČL. 449. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.02.2017. Viši sud
USLOVI ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE KOD PRIMARNOG I EVENTUALNOG TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 197. ZPP I ČL. 449. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.02.2017. Viši sud
ODBAČAJ PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE KOJA JE PRAVNOSNAŽNA, A NIJE IZVRŠNA (ČL. 368. ZPP I 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 30.01.2017. Viši sud
KARAKTER ZABRANE UKIDANJA PRVOSTEPENOG REŠENJA I UPUĆIVANJA NA PONOVNO REŠAVANJE (ČL. 26. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
KVALIFIKACIJA DELATNOSTI KAO SRODNE KOMUNALNOJ (ČL. 3. I 392. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 17.01.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE MERA OBEZBEĐENJA KOJIMA SE TRAŽI NEČINJENJE (ČL. 4. I 416. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.12.2016. Viši sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE KOJI NIJE PODNET U NAJMANJE ČETIRI  PRIMERKA (ČL. 59. I 64. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I 101. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
STVARNA NENADLEŽNOST ZA DONOŠENJE REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 80. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE PODNET OD STRANE NEUKE STRANKE (ČL. 64. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 101. ZPP) 22.12.2016. Apelacioni sud
RAZLIKA KOD DOSTAVLJANJA REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE I IZVRŠNE ISPRAVE (ČL. 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
ISKLJUČIVA NADLEŽNOST SUDA ZA IZVRŠENJE (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE KOJI NE SADRŽI DATUM ROĐENJA IZVRŠNOG DUŽNIKA ILI POVERIOCA (ČL. 59. I 62. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA KOJIM SE POSTUPAK OBUSTAVLJA I NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
ODLUKA DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI PROTIV PRVOSTEPENOG REŠENJEM KOJIM SU UKINUTE SVE SPROVEDENE IZVRŠNE RADNJE (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA RADI NAPLATE TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
IZJAŠNJAVANJE POVERILACA U PREDMETIMA U KOJIMA JE ISKLJUČIVO NADLEŽAN SUD (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
ZABRANA UKIDANJA I UPUĆIVANJA NA PONOVNO REŠAVANJE SVIH PRVOSTEPENIH REŠENJA (ČL. 26., 78. DO 80, 93. I 96. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
PODNOŠENJE NOVOG PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU ODLUKE O PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 93., 96., 105. I 405. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
SPROVOĐENJE IZVRŠENJA I POSTUPANJE U PREDMETIMA KOJI SE POKREĆU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 3., 4., 546. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 08.12.2016. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI NA REŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZBOG “ĆUTANJA“ I PASIVNOSTI POVERIOCA (ČL. 6., 24. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
VEĆI IZNOS OD IZNOSA OBEZBEĐENOG ZALOŽNOM IZJAVOM U PREDLOGU ZA IZVRŠENJE (ČL. 5. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 05.12.2016. Osnovni sud – Opštinski sud
USVAJANJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE ZA KOJI IZVRŠNI POVERILAC NE POSEDUJE IZVRŠNU ISPRAVU (ČL. 5. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 03.12.2016. Viši sud
PODOBNOST IZVRŠNE ISPRAVE DEKLARATORNOG KARAKTERA (ČL. 47. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 29.11.2016. Viši sud
KOMPENZACIONI PRIGOVOR U ŽALBENOM POSTUPKU (ČL. 372. ZPP I ČL. 74. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.11.2016. Viši sud
OBAVEZA SUDA DA POZIVA IZVRŠNE POVERIOCE DA SE IZJASNE O DALJEM TOKU POSTUPKA (ČL. 546. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SA STVARIMA ODUZETIM DUŽNIKU U SLUČAJU NEAKTIVNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA (ČL. 146. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SA NEOSNOVANIM PREDLOGOM ZA PROTIVIZVRŠENJE NA KOJI SE IZVRŠNI POVERILAC NE IZJASNI (ČL. 115. I 116. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
MESNO NADLEŽAN SUD ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA PROTIVIZVRŠENJE (ČL. 7. I 114. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRIVREMENO SUSPENDOVANJE ODREDBE O VERODOSTOJNOJ ISPRAVI ZA POTRAŽIVANJE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS (ČL. 52. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRIBAVLJANJE PRIMERKA IZVRŠNE ISPRAVE I POTVRDE O IZVRŠNOSTI SLUŽBENIM PUTEM (ČL. 59. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI LEK PROTIV REŠENJA KOJIM JE USVOJEN ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (ČL. 23., 24., 148. I 149. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ULOGA SUDIJE POJEDINCA U POSTUPANJU SA PRAVNIM LEKOVIMA (ČL. 86., 87. I 90. DO 95. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRELAZ POTRAŽIVANJA SA LIKVIDIRANOG DRUŠTVA NA NJEGOVE OSNIVAČE (ČL. 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 541. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SA ZAHTEVIMA ZA DOBIJANJE IZJAVE O IMOVINI (ČL. 545. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
IZREKA REŠENJA O ZAKLJUČENJU POSTUPKA (ČL. 130. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
BROJ PRIMERAKA PREDLOGA ZA IZVRŠENJE I ISPRAVA KOJE SE DOSTAVLJAJU JAVNOM IZVRŠITELJU (ČL. 59., 62. I 70. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
SPROVOĐENJE IZVRŠENJA PRED IZVRŠITELJEM UKOLIKO JE VEĆ IZABRANO DA IZVRŠENJE SPROVODI SUD (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RADNJE SUDA PREMA DUŽNIKU PRONAĐENOM PO POTERNICI (ČL. 145. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRVENSTVO U NAMIRENJU U ODNOSU NA IZVRŠNOG POVERIOCA KOJI STUPA U VEĆ POKRENUTI POSTUPAK (ČL. 155. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POČETAK RADA IZVRŠITELJA NA PODRUČJU SVAKOG POJEDINAČNOG SUDA (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA NEPOKRETNOSTI U VANKNJIŽNOJ SVOJINI (ČL. 3., 58., 66., 209. I 397. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI LEK PROTIV REŠENJA KOJIM SE POSTUPAK OBUSTAVLJA ZBOG NEIZJAŠNJAVANJA IZVRŠNIH POVERILACA (ČL. 6., 24. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Apelacioni sud
TAKSA KOD IZVRŠNOG POSTUPKA POKRENUTOG PRED IZVRŠITELJEM, A NASTAVLJENOG PRED SUDOM (ČL. 20. I 51. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 34. I 330. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RADNJE ZA KOJE SE PLAĆA SUDSKA TAKSA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 30. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 49. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NEPOSTOJANJE TAKSE NA REŠENJE O IZVRŠENJU NAKON IZMENA ZAKONA (ČL. 30. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I ČL. 33. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE REŠENJA O IZVRŠENJU DONETOG NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE I PRIGOVOR NA REŠENJE (ČL. 37., 70. I 133. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DONOŠENJE REŠENJA O IZVRŠENJU I REDOVAN PRAVNI LEK U POSTUPKU ZA NAPLATU I POVRAĆAJ TAKSE (ČL. 30, 36, 41, 40. I 44. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA I 24. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA O NEPOKRETNOSTI (ČL. 31. I 32. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ROK ZA ŽALBU PROTIV REŠENJA O ODBAČAJU PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE (ČL. 25., 423. I 426. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RAČUNANJE ROKA ZA PONAVLJANJE DOSTAVLJANJA REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
IZJAVA O IMOVINI U POSTUPCIMA PRED NASTAVLJENIM PRED JAVNIM IZVRŠITELJIMA (ČL. 545, 546. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI LEK PROTIV REŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA ZBOG NEIZJAŠNJENJA POVERILACA (ČL. 545. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE VREDNOSTI UDELA SUVLASNIKA POKRETNE STVARI KOJI NIJE IZVRŠNI DUŽNIK (ČL. 112. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ZNANJE TREĆEG LICA O ZABRANI RASPOLAGANJA PREDMETOM IZVRŠENJA ILI OBEZBEĐENJA (ČL. 19. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 281. ZOO) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
UKIDANJE PRVOSTEPENOG REŠENJA I PONOVNO REŠAVANJE (ČL. 26. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NEODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U PROPISANOM ROKU (ČL. 148. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJA SUDIJSKOG POMOĆNIKA U IZVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OBEZBEĐENJA (ČL. 12. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZEBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA NAKON IZJAŠNJENJA IZVRŠNIH POVERILACA DA IZVRŠENJE SPROVEDE JAVNI IZVRŠITELJ (ČL. 546. I 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE SPISA PREDMETA JAVNOM IZVRŠITELJU I ČUVANJE SPISA (ČL. 70. I 92. DO 97. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
SARADNJA SUDA I JAVNIH IZVRŠITELJA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM (ČL. 25, 36. I 37. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST SUDA NA ČIJEM PODRUČJU SE NALAZI NEPOKRETNOST (ČL. 7. I 8. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.11.2016. Viši sud
OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA BEZ OBAVEŠTENJA IZVRŠNOG POVERIOCA O DUŽNOSTI IZJAŠNJAVANJA (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 03.11.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3220/2014 – PRIGOVOR PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU ZBOG NEISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRIZNANJE STRANE IZVRŠNE ISPRAVE (ČL. 21. I 42. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 101. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 03.11.2016. Ustavni sud
IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI U SVOJINI TREĆEG LICA (ČL. 74. I 108. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.11.2016. Viši sud
IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA KOJE NISU UPISANE U KATASTAR I NA KOJIMA NE MOŽE DA SE UPIŠE SVOJINA (ČL. 209. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 01.11.2016. Viši sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O ZAHTEVU ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (ČL. 24., 86. I 148. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU IMOVINE I UDELA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 44. DO 47. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 293., 296. I 297. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
NEDOPUŠTENOST IZVRŠENJA NA NEPOKRETNOSTI STEČENOJ BEZ UPISA U JAVNU KNJIGU (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 20. I 50. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
NEDOSTATAK POTPISA I PEČATA NA ŽALBI IZJAVLJENOJ PUTEM TELEGRAMA (ČL. 98., 104., 370. I 371. ZPP I ČL. 39. I 82. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.10.2016. Viši sud
NAKNADNO DOSTAVLJANJE OBRAZLOŽENJA ŽALBE IZVRŠNOG POVERIOCA U ZAKONOM PROPISANOM ROKU (ČL. 104. ZPP I ČL. 39., 73. I 82. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.10.2016. Viši sud
IZVRŠNA ISPRAVA SA KLAUZULOM PRAVNOSNAŽNOSTI (ČL. 59., 545. I 551. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.10.2016. Viši sud
NEIZJAŠNJAVANJE O SPROVOĐENJU IZVRŠENJA ZBOG NEDOSTAVLJANJA REŠENJA O NASTAVKU POSTUPKA (ČL. 547. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 225., 361., 364. I 366. ZPP) 12.10.2016. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST ODREĐENA PREMA PRVOM NAZNAČENOM SREDSTVU IZVRŠENJA (ČL. 7., 8. I 217. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 11.10.2016. Viši sud
NADLEŽNOST ZA IZVRŠENJE IZVRŠNE ISPRAVE KOJOM JE ODREĐENO IZDRŽAVANJE (ČL. 4. I 380. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 10.10.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8530/2014 – PREDUSLOV ZA PRIMENU IZVRŠENJA RADI USPOSTAVLJANJA PREĐAŠNJEG STANJA (ČL. 365. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.10.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6229/2015 – PRIMENA NAČELA SLOBODNE OCENE DOKAZA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 10. ZPP I ČL. 47. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 06.10.2016. Ustavni sud
IZVRŠNI POSTUPAK RADI PRINUDNE NAPLATE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 3. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 276. I 277. ZKP) 05.10.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8276/2014 – POVRATAK DETETA U JURISDIKCIJU IZ KOJE JE NEZAKONITO ODVEDENO (ČL. 29. ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA, ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 13. KONVENCIJE O GRAĐANSKOPRAVNIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE) 05.10.2016. Ustavni sud
DOSTAVLJANJE REŠENJA O UZIMANJU IZJAVE O IMOVINI IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 36., 54. I 55. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 29.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2944/2014 – OBAVEZE IZVRŠNOG SUDA KOD PREDLOGA ZA IZVRŠENJE PODNETOG NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTECI (ČL. 6., 13., 17. I 37. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 15. ZAKONA O HIPOTECI) 29.09.2016. Ustavni sud
VRAĆANJE NA RAD I OGRANIČENJA U POGLEDU UPRAŽNJENIH RADNIH MESTA (ČL. 74. I 383. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 28.09.2016. Viši sud
DEJSTVO I PRAVNE POSLEDICE REŠENJA O USVAJANJU PRIVREMENE MERE (ČL. 296. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.09.2016. Viši sud
MESNA NENADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZVRŠENJE RADI NAPLATE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 7. I 39. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 43. I 374. ZPP) 27.09.2016. Viši sud
SPORAZUM POSTIGNUT NA OSNOVU PREDLOGA ZA MIRNO REŠAVANJE SPORA KAO IZVRŠNA ISPRAVA (ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.09.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1730/2014 – ODLUKA SNABDEVENA KLAUZULAMA PRAVNOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI NAKON PROTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 15., 35. I 237. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 15.09.2016. Ustavni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O ODBACIVANJU PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 24., 85. I 86. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 14.09.2016. Viši sud
DETE VRAĆENO IZVRŠNOM POVERIOCU PRE PODNOŠENJA PREDLOGA ZA IZVRŠENJE (ČL. 372. I 379. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.09.2016. Viši sud
USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA IZVRŠENJA (ČL. 3. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.09.2016. Viši sud

U vezi sa ovim zakonom imamo 72 modela:

Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti
Predlog izvršnog dužnika za odlaganje izvršenja
Predlog izvršnog poverioca za promenu sredstva i predmeta izvršenja
Predlog izvršnog dužnika za protivizvršenje
Predlog za izricanje sudskih penala
Žalba izvršnog dužnika protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave
Žalba izvršnog poverioca protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave
Prigovor izvršnog dužnika protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave
Prigovor trećeg lica radi utvrđenja izvršenja nedozvoljenim
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem prethodne mere
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave oduzimanjem i predajom deteta
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi predaje individualno određene stvari
Predlog za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad sa naknadom izgubljene zarade
Zahtev izvršnog poverioca za dostavljanje podataka o izvršnom dužniku
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari
Predlog za izvršenje na nepokretnosti na osnovu izvršne isprave
Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika
Rešenje javnog izvršitelja o obustavi izvršnog postupka
Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za izvršenje
Rešenje javnog izvršitelja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti
Zahtev javnog izvršitelja za dostavljanje podataka o izvršnom dužniku
Zahtev javnog izvršitelja za pružanje policijske pomoći
Rešenje javnog izvršitelja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika uz polaganje jemstva
Rešenje javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja pre isteka vremena na koje je odloženo
Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon javnog nadmetanja
Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja nakon promene javnog izvršitelja
Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršnog postupka protiv novog vlasnika nepokretnosti
Zaključak javnog izvršitelja o obustavi sprovođenja izvršenja pred njim i određivanju drugog javnog izvršitelja
Zaključak javnog izvršitelja o odobravanju sporazuma kupca nepokretnosti na kojoj se sprovodi izvršenje i založnog poverioca
Zaključak javnog izvršitelja o predaji nepokretnosti kupcu
Zaključak javnog izvršitelja o konačnom popisu pokretnih stvari
Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon neposredne pogodbe
Predlog za izvršenje za izvršenje zajedničkom prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari
Predlog za donošenje rešenja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
Predlog za izvršenje na osnovu menice
Predlog za izvršenje na osnovu obračuna kamate
Predlog za izvršenje na penziji izvršnog dužnika
Predlog za izvršenje na zaradi izvršnog dužnika
Zaključak javnog izvršitelja o promeni sredstva i predmeta izvršenja
Zaključak javnog izvršitelja o prodaji nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju
Zaključak javnog izvršitelja o oglašavanju bez dejstva prodaje nepokretnosti zbog neplaćanja prodajne cene
Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju pokretne stvari nakon javnog nadmetanja
Zaključak javnog izvršitelja o uklanjanju pokretnih stvari kod izvršenja radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti
Zaključak javnog izvršitelja o oduzimanju pokretnih stvari izvršnom dužniku i poveravanju drugom licu
Zaključak javnog izvršitelja o sprovođenju izvršenja sledećim sredstvom i predmetom izvršenja kada izvršni poverilac nije namiren
Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za donošenje rešenja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
Predlog za izvršenje ispražnjenjem i predajom nepokretnosti
Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju i otklanjanju nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
Zaključak javnog izvršitelja o predujmu troškova izvršnog postupka
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi naplate troškova krivičnog postupka
Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju izvršenja nedozvoljenim po prigovoru trećeg lica
Obrazac zahteva arhivi suda za dostavu spisa
Obrazac zahteva za razgledanje spisa
Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje
Predlog trećeg lica za obustavu izvršnog postupka
Tužba trećeg lica radi utvrđenja da je izvršenje nedozvoljeno
Predlog za izvršenje novčanog potraživanja na nepokretnosti na osnovu izvršne isprave
Predlog za ukidanje potvrde (klauzule) izvršnosti
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave zbog ponovnog smetanja državine
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio sud
Žalba zbog neodlučivanja o prigovoru radi ubrzavanja postupka
Tužba radi novčanog obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Žalba zbog izostanka naloga predsednika suda za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ako se vodi postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Žalba zbog izostanka naloga neposredno višeg javnog tužioca za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Žalba zbog nepreduzimanja naloženih procesnih radnji u ostavljenom roku

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 15 komentara:

NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
PODNOSIOCI PREDLOGA ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA (ČL. 120. DO 123. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
PROTIVIZVRŠENJE (ČL. 113. DO 119. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
PRIGOVOR TREĆEG LICA (ČL. 108. DO 112. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (ČL. 148. I 149. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
TUŽBA IZVRŠNOG DUŽNIKA RADI NEDOZVOLJENOSTI IZVRŠENJA (ČL. 81. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
PRAVNI LEKOVI (ČL. 24. DO 28, 73. DO 75, 82. i 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
PRELAZ POTRAŽIVANJA I OBAVEZE (ČL. 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
ODNOS ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ZAKONA O HIPOTECI (ČL. 20. I 21. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 15. I 24. ZAKONA O HIPOTECI)
NADLEŽNOST JAVNOG IZVRŠITELJA (ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
NADLEŽNOST SUDA (ČL. 3, 4. I 6. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
KAKVA ISPRAVA JE RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU? (ČL. 52, 53. I 392. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)
IZVRŠNOST OBRAČUNA ZARADE (ČL. 15, 17. I 35. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 121. ZAKONA O RADU)
NOVI NAČIN PODNOŠENJA PREDLOGA ZA IZVRŠENJA – KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE (ČL. 252. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: