Dodatno za – Krivični zakonik

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 2009 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta suda/organa
SMRT FETUSA KAO POSLEDICA NESAVESNOG PRUŽANJA LEKARSKE POMOĆI (ČL. 251. I 259. KZ) 30.03.2018. Vrhovni kasacioni sud
KRIVIČNO DELO IZVRŠENO U ISTOVREMENOJ NUŽNOJ ODBRANI I KRAJNJOJ NUŽDI (ČL. 19. I 20. KZ) 26.03.2018. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENO PRENOŠENJE OPOJNE DROGE OD STRANE PROFESIONALNOG VOZAČA (ČL. 246. KZ) 20.03.2018. Apelacioni sud
ODUZIMANJE OPOJNIH DROGA ZA KOJE POSTOJI LEKARSKI RECEPT (ČL. 87. KZ) 12.03.2018. Apelacioni sud
ZAJEDNIČKO NABAVLJANJE I UŽIVANJE OPOJNE DROGE (ČL. 247. KZ) 06.03.2018. Apelacioni sud
RADOVI ZA KOJE NIJE POTREBNA GRAĐEVINSKA DOZVOLA (ČL. 219A KZ) 29.01.2018. Viši sud
NEOTKLONJIVA PRAVNA ZABLUDA OKRIVLJENOG KOJI JE VIŠE PUTA OSUĐIVAN ZA ISTO DELO (ČL. 29. I 195. KZ) 19.01.2018. Viši sud
UTICAJ PREKVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA NA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 103. I 104. KZ I ČL. 438. ZKP) 19.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
STICAJ KRIVIČNIH DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 12.12.2017. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE SIGURNOSTI PRETNJOM UPUĆENOM TELEFONSKIM PUTEM (ČL. 138. KZ I ČL. 439. ZKP) 15.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE SVOJSTVA ODGOVORNOG LICA U VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 234. KZ) 01.11.2017. Viši sud
PREKID ZASTARELOSTI DOSTAVLJANJEM PRESUDE UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA (ČL. 107. KZ) 31.10.2017. Apelacioni sud
VIŠE OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA NEOPRAVDANOST USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 46. KZ) 24.10.2017. Viši sud
SUMNJA U POGLEDU ČINJENICA VEZANIH ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 16. ZKP I ČL. 289. I 297. KZ) 16.10.2017. Viši sud
VIŠESTRUKA OSUĐIVANOST I BROJNOST POJEDINAČNIH DELA U SASTAVU PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 54. KZ) 02.10.2017. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE PRITVORA U NOVČANU KAZNU UZ KOJU JE IZREČENA I USLOVNA OSUDA (ČL. 63. KZ) 29.09.2017. Apelacioni sud
OCENA RANIJE OSUĐIVANOSTI U ODNOSU NA VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA A NE MOMENAT DONOŠENJA PRESUDE (ČL. 54. KZ) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA NA SLOBODI OKRIVLJENOM KOJI JE OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA (ČL. 82. KZ) 29.09.2017. Apelacioni sud
IZRICANJE NOVČANE KAZNE KAO SPOREDNE UČINIOCU KOME JE IZREČENA USLOVNA OSUDA (ČL. 48. KZ) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISTOVREMENO EGZISTIRANJE VIŠE USLOVNIH OSUDA (ČL. 67. I 68. KZ) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
VREDNOST PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI OŠTEĆENJEM TUĐIH PRAVA (ČL. 220. KZ) 20.09.2017. Viši sud
RADNJE KOJE ZAMENJUJU POLNI ODNOS (ČL. 178. KZ) 18.09.2017. Apelacioni sud
INTENZITET SILE I OZBILJNOST ODBRANE (ČL. 178. KZ) 18.09.2017. Apelacioni sud
ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA, KAO DELO KOJE NEMA BLANKETNU DISPOZICIJU, OD STRANE CARINSKOG SLUŽBENIKA (ČL. 359. KZ) 05.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE NOVCA KAO MOTIV PRI IZVRŠENJU TEŠKOG UBISTVA (ČL. 114. KZ) 05.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEDAVANJE IZDRŽAVANJA KAO DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 195. KZ) 23.08.2017. Viši sud
NEMOGUĆNOST POZIVANJA NA NUŽNU ODBRANU LICA KOJE JE DOBROVOLJNO UŠLO U FIZIČKI SUKOB (ČL. 19. KZ) 21.08.2017. Apelacioni sud
VIŠE RAZBOJNIŠTAVA U ODNOSU NA RAZLIČITA FIZIČKA LICA (ČL. 61. KZ) 14.08.2017. Apelacioni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA ČIJE JE BITNO OBELEŽJE ODREĐENI NOVČANI IZNOS (ČL. 61. KZ) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PODSEĆANJE OKRIVLJENOG NA DOGOVOR U VEZI SA IZVRŠENJEM SLUŽBENE RADNJE (ČL. 34. I 367. KZ) 05.07.2017. Apelacioni sud
PRIMANJE MITA RADI DONOŠENJA PRESUDE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 367. KZ) 05.07.2017. Apelacioni sud
PONAŠANJE KOJE UKAZUJE DA SE RADI O PRIMANJU MITA, A NE O POZAJMICI (ČL. 367. KZ) 05.07.2017. Apelacioni sud
PRIBAVLJANJE PRAVA KOJE OKRIVLJENOM ZAISTA PRIPADA (ČL. 330. KZ) 04.07.2017. Viši sud
FALSIFIKOVANJE PUNOMOĆJA ZA ZASTUPANJE STRANKE U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 112. I 355. KZ) 03.07.2017. Viši sud
RASPISIVANJE POTERNICE KAO RADNJA KOJOM SE PREKIDA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 103. I 104. KZ) 29.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK U ODNOSU NA KOJI JE IZVRŠENA RADNJA SPREČAVANJA I OMETANJA DOKAZIVANJA (ČL. 336. KZ) 28.06.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE OPISA UMIŠLJAJA U PRESUDI ZBOG KRIVIČNOG DELA PREVARA (ČL. 208. KZ) 28.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
DIREKTOR I ČLANOVI KOMISIJE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU KAO SLUŽBENA LICA (ČL. 112. I 359. KZ) 27.06.2017. Apelacioni sud
IZVRŠENJE DELA JEDNOM RADNJOM OPISANO DRUGOM ALTERNATIVNO PROPISANOM RADNJOM IZVRŠENJA (ČL. 112. I 359. KZ I ČL. 438. ZKP) 27.06.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA POSTOJANJE SAIZVRŠILAŠTVA (ČL. 33. KZ) 27.06.2017. Apelacioni sud
INTENZITET NUŽNE ODBRANE (ČL. 19. KZ) 20.06.2017. Apelacioni sud
NEOPREDELJENA MERA BEZBEDNOSTI KOJA SE NE MOŽE IZREĆI FIZIČKOM LICU (ČL. 85. KZ I ČL. 176. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 16.06.2017. Viši sud
UGROŽAVANJE SPOKOJSTVA DECE KAO PASIVNIH SUBJEKATA VRŠENJEM NASILJA PREMA SUPRUŽNIKU (ČL. 194. KZ) 13.06.2017. Apelacioni sud
NESVESNI NEHAT U POGLEDU NASTUPANJA TEŽE POSLEDICE (ČL. 26., 289. I 297. KZ) 06.06.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE SREDSTAVA NAMENJENIH ILI UPOTREBLJENIH ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 87. I 350. KZ) 06.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
DATUM SLANJA OTPRAVKA DRUGOSTEPENE PRESUDE PRVOSTEPENOM SUDU (ČL. 104. KZ) 06.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NASTAVAK GRADNJE NAKON VIŠE IZDATIH REŠENJA O OBUSTAVI RADOVA (ČL. 219A KZ I ČL. 4. ZKP) 25.05.2017. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE PLAĆANJA NOVČANE KAZNE U RATAMA NAKNADNIM REŠENJEM (ČL. 51. KZ) 12.05.2017. Apelacioni sud
JAČINA POVREĐENOG DOBRA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 08.05.2017. Apelacioni sud
USLOVNA OSUDA KOD KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE LJUDI (ČL. 66. I 350. KZ) 08.05.2017. Apelacioni sud
BEKSTVO SA LICA MESTA I UNIŠTENJE TRAGOVA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKONOST (ČL. 54. KZ) 08.05.2017. Apelacioni sud
MATERIJALNE I PORODIČNE PRILIKE OKRIVLJENOG KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 08.05.2017. Apelacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVA SUPROTNO ODLUCI SUDA O VLASNIŠTVU (ČL. 330. KZ) 05.05.2017. Viši sud
ELEMENTI NEOPHODNI ZA POSTOJANJE ZLOČINAČKOG UDRUŽIVANJA (ČL. 346. KZ) 28.04.2017. Apelacioni sud
NASTUPANJE POSLEDICE KOD KRIVIČNOG DELA ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE (ČL. 346. KZ) 28.04.2017. Apelacioni sud
UMANJENJE IMOVINE U CILJU OSUJEĆENJA PRINUDNOG IZVRŠENJA RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA (ČL. 237. KZ) 26.04.2017. Viši sud
DOKAZIVANJE BITNIH ELEMENTI BIĆA KRIVIČNOG DELA PREVARA U PRODUŽENJU (ČL. 61. I 208. KZ) 21.04.2017. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA NECELISHODNOST POKRETANJA POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU (ČL. 58. I 59. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 122. KZ) 21.04.2017. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PREVARE ZBOG GRAĐANSKO PRAVNOG ODNOSA (ČL. 61. I 208. KZ) 21.04.2017. Apelacioni sud
NIZAK STEPEN KRIVICE ZBOG ALTERNATIVNOG NAČINA PRIBAVLJANJA SREDSTAVA ZA IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 18. I 195. KZ) 19.04.2017. Viši sud
UTICAJ RANIJE OSUĐIVANOSTI NA POSTOJANJE DELA MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. KZ) 19.04.2017. Viši sud
DAVANJE IZDRŽAVANJA SA ZAKAŠNJENJEM (ČL. 18. I 195. KZ) 19.04.2017. Viši sud
OKOLNOSTI ZBOG KOJIH BI OKRIVLJENI SVAKAKO ODUSTAO OD IZVRŠENJA DELA (ČL. 32. KZ) 12.04.2017. Apelacioni sud
PREKID RELATIVNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA DANOM RASPISIVANJA POTERNICE (ČL. 104. KZ) 31.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISTOVREMENO DAVANJE SUDSKE REHABILITACIJE ZA VIŠE OSUDA (ČL. 98. I 100. KZ) 31.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA NAVOĐENJA VREDNOSTI PRISVOJENIH STVARI U ČINJENIČNOM OPISU KRIVIČNOG DELA KRAĐE (ČL. 203. KZ) 31.03.2017. Apelacioni sud
PONOVNA OSUĐIVANOST KAO DOKAZ O SKLOPU LIČNOSTI I ODREĐIVANJE KAZNE (ČL. 42., 54. I 55. KZ) 30.03.2017. Apelacioni sud
KRIVICA VOZAČA KAMIONA SA PRIKOLICOM ZA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 22. I 289. KZ I ČL. 120. ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 30.03.2017. Apelacioni sud
NEPRAVILNO UKLJUČIVANJE VOZILA NA AUTPUT KAO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (ČL. 289. I 297. KZ I ČL. 120. ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 30.03.2017. Apelacioni sud
POLUKRUŽNO OKRETANJE PRILIKOM POKUŠAJA KAMIONA DA SE UKLJUČI NA AUTOPUT (ČL. 22. I 289. KZ I ČL. 116. I 120. ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 30.03.2017. Apelacioni sud
IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OPTUŽENI STANUJE (ČL. 42., 45., 54., 56. I 57. KZ) 29.03.2017. Apelacioni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA U POSTUPKU PREMA MALOLETNIKU I UTICAJ PROPISANE KAZNE NA ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE (ČL. 103. DO 105. KZ I ČL. 29., 33. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
LIČNE PRILIKE I RANIJA NEOSUĐIVANOST KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 29.03.2017. Apelacioni sud
NAROČITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI U SLUČAJU NEOSUĐIVANOSTI OPTUŽENOG (ČL. 54., 56. I 57. KZ) 29.03.2017. Apelacioni sud
TEŠKO UBISTVO DOVOĐENJEM U KONKRETNU OPASNOST ŽIVOT JOŠ JEDNOG LICA (ČL. 114. KZ) 28.03.2017. Apelacioni sud
VISOK STEPEN KRIVICE I POVEĆANI STEPEN BEZOBZIRNOSTI (ČL. 54. KZ) 28.03.2017. Apelacioni sud
IZMENA ISKAZA ZBOG IZNUDE (ČL. 136. KZ I ČL. 86. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE KAZNE ZATVORA I ZAMENA U IZVRŠENJE U PROSTORIJAMA U KOJIMA STANUJE (ČL. 42. I 45. KZ) 27.03.2017. Apelacioni sud
IZJAVA SVEDOKA I IZVEŠTAJ LEKARA KAO DOKAZI PROTIV IZNUĐIVANJA ISKAZA (ČL. 136. KZ I ČL. 419., 428. I 440. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
OŠTEĆENJE TUĐIH PRAVA PRODAJOM IMOVINE DUŽNIKA U TOKU PRINUDNOG IZVRŠENJA PRED PRIVREDNIM SUDOM (ČL. 220. KZ) 20.03.2017. Viši sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD OŠTEĆENJA TUĐIH PRAVA PRODAJOM IMOVINE (ČL. 103., 104. I 220. KZ) 20.03.2017. Apelacioni sud
APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD OŠTEĆENJA TUĐIH PRAVA (ČL. 103., 104. I 220. KZ) 20.03.2017. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE NOVCA KOJIM SE OKRIVLJENI NEOVLAŠĆENO POSLUŽIO (ČL. 365. KZ) 17.03.2017. Viši sud
IZRICANJE KAZNE KOD KRIVIČNOG DELA TEŠKA KRAĐA U SAIZVRŠILAŠTVU I (ČL. 33., 54., 61., 64., 65., 66. I 204. KZ) 16.03.2017. Apelacioni sud
OSUDE NAKON IZVRŠENJA KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE SUDI (ČL. 54. I 55. KZ) 16.03.2017. Apelacioni sud
RAZGOVOR TELEFONOM OKRIVLJENOG U ISTOM VREMENU I NA MESTU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KAO SAIZVRŠILAŠTVO (ČL. 33. KZ) 16.03.2017. Apelacioni sud
MLADOST OKRIVLJENOG I PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA KAO OLAKŠAVAJUĆE OKONOSTI (ČL. 54. KZ) 16.03.2017. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKA KRAĐA U SAIZVRŠILAŠTVU ILI OD STRANE GRUPE (ČL. 33., 61. I 204. KZ) 16.03.2017. Apelacioni sud
PREINAČENJE PRVOSTEPENE PRESUDE I NA SAIZVRŠIOCE KOJI NISU IZJAVILI ŽALBU (ČL. 33. KZ I 454. ZKP) 16.03.2017. Apelacioni sud
JASNO UTVRĐENO LICE PREMA KOJEM SU IZVRŠENE RADNJE KOJIMA SU POVREĐENA PRAVA PO OSNOVU RADA I PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ČL. 163. KZ) 15.03.2017. Viši sud
VISINA IMOVINSKE KORISTI KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST KOD NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
KRIJUMČARENJE LICA U POKUŠAJU (ČL. 30. I 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 33. I 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
FUNKCIONALNA POVEZANOST VIŠE LICA U VRŠENJU DELA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE (ČL. 33. I 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA SAIZVRŠILAŠTVO LICA KOJA SE NE POZNAJU (ČL. 33. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
PUNOMOĆJE KOJE JE SAČINIO I UPOTREBIO OKRIVLJENI VAN NJEGOVIH SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA (ČL. 355. KZ) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
MLADOST OKRIVLJENOG, RANI OSTANAK BEZ RODITELJA, NEZAPOSLENOST, NEPOSTOJANJE REDOVNIH PRIMANJA I NEOSUĐIVANOST KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
SAKRIVANJE ODREĐENOG BROJA LICA KAO POMAGANJE KOD NEOVLAŠĆENOG PRELASKA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 35. I 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
PONAŠANJE OKRIVLJENOG, NAČIN PAKOVANJA, KOLIČINA I BROJNOST KESICA SA OPOJNOM DROGOM (ČL. 246. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POMAGANJA KRIJUMČARENJA LJUDI (ČL. 35. I 350. KZ) 15.03.2017. Apelacioni sud
TRAJNO I PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA OD OKRIVLJENOG (ČL. 87. KZ I 151. ZKP) 15.03.2017. Apelacioni sud
DRUGA DAVANJA UMESTO IZDRŽAVANJA ODREĐENOG SUDSKOM ODLUKOM (ČL. 195. KZ) 10.03.2017. Viši sud
ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I KOMUNIKACIJE SA OŠTEĆENOM SA KOJOM OKRIVLJENI IMA ZAJEDNIČKO DETE (ČL. 89A I 194. KZ) 09.03.2017. Viši sud
NEIZVRŠENJE ODLUKE O VRAĆANJU NA RAD ZAPOSLENOG (ČL. 340. KZ) 09.03.2017. Viši sud
LEKAR KAO SLUŽBENO LICE (ČL. 112. I 323. KZ) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREVARA IZVRŠENA LAŽNIM PREDSTAVLJANJEM (ČL. 208. I 254. KZ) 09.03.2017. Viši sud
OSNOV ZA IZRICANJE MERE OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA (ČL. 83. KZ) 08.03.2017. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA LAKE TELESNE POVREDE KRIVIČNIM DELOM ZLOSTAVLJANJE I MUČENJE (ČL. 122. I 137. KZ) 08.03.2017. Viši sud
ODREĐIVANJE KAZNE I POSTIZANJE SVRHE KAŽNJAVANJA  (ČL. 42. KZ) 08.03.2017. Apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI  (ČL. 54. I 55. KZ) 08.03.2017. Apelacioni sud
NEOTKLONJIVA PRAVNA ZABLUDA ZBOG INFORMACIJA DOBIJENIH OD PREDSEDNIKA SUDA I JAVNOG TUŽIOCA (ČL. 29. KZ) 08.03.2017. Viši sud
OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA KOJI JE OSUĐEN NA ZATVORSKU KAZNU (ČL. 83. KZ) 08.03.2017. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE FALSIFIKOVANJA I ZLOUPOTREBE PLATNIH KARTICA (ČL. 30., 61., 204. I 225. KZ) 08.03.2017. Apelacioni sud
PRIDAVANJE VEĆEG ZNAČAJA OLAKŠAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA OD ONOG KOJI OBJEKTIVNO IMAJU PRILIKOM IZRICANJA KAZNE (ČL. 246. KZ I ČL. 424. ZKP) 07.03.2017. Apelacioni sud
SVRŠENI POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA KOJE ZA POSLEDICU IMA APSTRAKTNU OPASNOST (ČL. 30. KZ) 07.03.2017. Apelacioni sud
REALIZACIJA SPORAZUMA KAO NUŽAN USLOV DOVRŠENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 30. I 246. KZ) 07.03.2017. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA „UGROŽAVANJA SPOKOJSTVA“ ČLANA DOMAĆINSTVA (ČL. 194. KZ) 06.03.2017. Viši sud
DUGOGODIŠNJI POREMEĆAJ PORODIČNIH ODNOSA KOJI UKAZUJE NA POSTOJANJE UMIŠLJAJA (ČL. 194. KZ) 03.03.2017. Viši sud
DOKAZI KOJI UKAZUJU DA SE RADI O OPOJNOJ DROGI ZA DALJU PRODAJU (ČL. 246. I 246A KZ) 02.03.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA POSTOJANJE STICAJA KRIVIČNOG DELA PRONEVERA SA FALSIFIKOVANJEM SLUŽBENE ISPRAVE (ČL. 60., 357. I 364. KZ) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
SILA ILI PRETNJA USMERENI U PRAVCU ODUZIMANJA TUĐE POKRETNE STVARI (ČL. 206. KZ) 27.02.2017. Apelacioni sud
ŠTETA NASTALA IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA ŠUMSKA KRAĐA (ČL. 275. KZ) 24.02.2017. Viši sud
POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA NEZAKONIT LOV KADA DIVLJAČ NIJE ODSTRELJENA (ČL. 276. KZ) 24.02.2017. Viši sud
ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I KOMUNIKACIJE SA OŠTEĆENOM KOD KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI (ČL. 89A I 194. KZ) 24.02.2017. Viši sud
OMALOVAŽAVANJE KAO PODCENJIVANJE VREDNOSTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI (ČL. 170. KZ) 24.02.2017. Viši sud
UMIŠLJAJ KOD KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 24.02.2017. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE KOD BLANKETNIH KRIVIČNIH DELA (ČL. 238. KZ I 438. ZKP) 21.02.2017. Viši sud
MOGUĆNOST IZVRŠENJA PREVARE PREMA NEIDENTIFIKOVANOM NEODREDEĐENOM BROJ LICA (ČL. 208. KZ) 20.02.2017. Apelacioni sud
PREVARNA NAMERA U SLUČAJU POSEBNE TARIFE I NAPLATE POZIVA PRILIKOM JAVLJANJA NA OGLAS ZA PRODAJU BESPLATNIH AKCIJA (ČL. 208. KZ) 20.02.2017. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KOMPLETNOG I POTPUNOG UZROČNO POSLEDIČNOG ODNOSA IZMEĐU POTPUNO UTVRĐENIH ČINJENICA KOD DELA PREVARE (ČL. 208. KZ I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA I ZAHTEV ZA UKIDANJE KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE (ČL. 51. KZ) 20.02.2017. Viši sud
UTVRĐIVANJE PREVARNE NAMERE I RELEVANTNIH ČINJENICA KAO USLOV ZA ODLUČIVANJE O DELU PREVARE (ČL. 208. KZ I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA NOVČANE KAZNE (ČL. 105. I 107. KZ) 09.02.2017. Viši sud
KONVERZIJA NOVČANE KAZNE U KAZNU ZATVORA I OBRATNO (ČL. 51. KZ) 08.02.2017. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. I 55. KZ) 08.02.2017. Apelacioni sud
STVARNA ZABLUDA KOD FALSIFIKOVANJA ISPRAVE (ČL. 28. I 355. KZ) 08.02.2017. Viši sud
LIČNE PORODIČNE I IMOVINSKE PRILIKE KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 08.02.2017. Apelacioni sud
DELO MALOG ZNAČAJA UČINJENO NA POSLOVIMA OTKRIVANJA KRIVIČNOG DELA I SUZBIJANJU KRIMINALA (ČL. 18. I 363. KZ) 07.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREDMET (OBJEKT) KRIVIČNOG DELA PRONEVERA (ČL. 364. KZ) 06.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
ČINJENICE POTREBNE KOD OBRAZLOŽENJA PRESUDE U SLUČAJU PRIZNANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 429. I 438. ZKP I ČL. 54. KZ) 03.02.2017. Viši sud
NAČINI NANOŠENJA TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. I 206. KZ) 02.02.2017. Apelacioni sud
ODMERAVANJE KAZNE ZA RAZBOJNIŠTVO AKO JE OKRIVLJENI VIŠE PUTA OSUĐIVAN (ČL. 54., 55. I 206. KZ) 02.02.2017. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI UČINJENO PREMA VIŠE LICA (ČL. 194. KZ) 01.02.2017. Viši sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI UČINJENO NAD VIŠE LICA (ČL. 61. I 194. KZ) 01.02.2017. Viši sud
NASILJE U PORODICI PREMA VIŠE LICA KAO KRIVIČNO DELO U STICAJU (ČL. 60., 61. I 194. KZ) 01.02.2017. Viši sud
BROJ OŠTEĆENIH POVERILACA (ČL. 237. KZ) 31.01.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE DUŽNOSTI UBLAŽAVANJA KAZNE NITI OBRAZLAGANJA TAKVE ODLUKE (ČL. 57. I 246. KZ I ČL. 428. ZKP) 31.01.2017. Apelacioni sud
IZDRŽAVNJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OKRIVLJENI STANUJE ZA PODSTREKIVANJE NA OMOGUĆAVANJE NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 4., 34., 42. I 350. KZ) 30.01.2017. Apelacioni sud
VERODOSTOJNOST ISKAZA OSUĐENOG LICA DATOG PRILIKOM IZNOŠENJA ODBRANE (ČL. 22., 34., 56. I 350. KZ I ČL. 86. I 419. ZKP) 30.01.2017. Apelacioni sud
PODSTREKIVANJE NA OMOGUĆAVANJE NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 22., 34. I 350. KZ) 30.01.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE MOBILNOG TELEFONA SA SIM KARTICOM KOD KRIVIČNOG DELA OMOGUĆAVANJE NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 79. I 350. KZ) 30.01.2017. Apelacioni sud
LIČNE PRILIKE I MATERIJALNA SITUACIJA KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 30.01.2017. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE OPASNIM ORUĐEM PRI SVAĐI (ČL. 124. KZ) 26.01.2017. Viši sud
MERA BEZBEDNOSTI KOJA SE IZRIČE OKRIVLJENOM NEURAČUNLJIVOM USLED DUŠEVNOG OBOLJENJA IZAZVANOG ALKOHOLOM (ČL. 81. I 84. KZ) 26.01.2017. Viši sud
DISCIPLINSKO KAŽNJAVANJE OKRIVLJENOG ZBOG PRIMENE BLAŽEG ZAKONA (ČL. 5., 62. I 138. KZ) 25.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA OSVARENJE SVRHE KAŽNJAVANJA (ČL. 42. KZ) 23.01.2017. Apelacioni sud
ISKLJUČENJE KRIVIČNOG GONJENJA DONOŠENJEM NAREDBE O LEGALIZACIJI ORUŽJA (ČL. 5., 14. I 348. KZ) 23.01.2017. Viši sud
JEDINSTVENA NOVČANA KAZNA KAO SPOREDNA ZA VIŠE IZVRŠENIH DELA PREVARE (ČL. 50. I 208. KZ) 23.01.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE TAČNO NAVEDENIH NOVČANICA DATIH ZA NEDOZVOLJENI PRELAZ GRANICE GRUPE LJUDI (ČL. 350. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
VISINA IMOVINSKE KORISTI KAO USLOV ZA KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE (ČL. 350. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
IZVRŠENJE ISTOG KRIVIČNOG DELA NAKON PREDMETNOG KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54., 56. I 57. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
NAROČITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO UBLAŽAVANJA KAZNE (ČL. 54., 56. I 57. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
UBLAŽAVANJE I IZDRŽAVANJE KAZNE U STANU ZA DELO PREVARE I FALSIFIKOVANJA ISPRAVE (ČL. 42. I 54. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
UBLAŽAVANJE KAZNE ZA DELO KOJE JE POČINJENO VIŠE PUTA (ČL. 42., 55, 57. I 206 KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
ODGOVORNO LICE U PREDUZEĆU KOJE SEBI PRIBAVLJA PROTIVPRAVNU IMOVINSKU KORIST (ČL. 208. I 238. KZ) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
DRŽANJE PSA KAO DELO SAUČESNIŠTVA U RAZBOJNIŠTVU (ČL. 33. I 206. KZ) 19.01.2017. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE OPISOM NAČINA ULASKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU SRBIJU BEZ DOKUMENATA (ČL. 350. KZ I ČL. 420. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAPAD NA LOVOČUVARA KAO SLUŽBENO LICE I POJAM NAPADA (ČL. 323. KZ) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJA LJUDI I PREKRŠAJA KOJI PROPISUJE ZAKON O STRANCIMA (ČL. 350. KZ) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
KORIST DRUGOM LICU U VIDU SAZNANJA DA PREMA NJEMU NIJE EVIDENTIRANA POTERNICA (ČL. 359. KZ) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
BLAŽE KAŽNJAVANJE USLED SMANJENE NEURAČUNLJIVOSTI (ČL. 54. KZ) 18.01.2017. Viši sud
ODBRANA SRAZMERNA NAPADU KAO JEDINA MOGUĆNOST ZA ODBIJANJE NAPADA (ČL. 19. I 121. KZ) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
GRAĐENJE BEZ DOZVOLE SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM I NAKNADNO PRIBAVLJANJE DOZVOLE KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 25., 54. I 219A KZ) 16.01.2017. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST I DRUGE OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 54., 56. I 57. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
PRODUŽENO DELO TEŠKE KRAĐE UČINJENO NA TERITORIJI ISTOG GRADA U TOKU ISTE GODINE (ČL. 61. I 204. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ OSUĐIVANOSTI OKRIVLJENOG NAKON IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA NA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 54., 55. I 57. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
OSUĐIVANOST MALOLETNOG LICA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ I ČL. 3. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 12.01.2017. Apelacioni sud
PRIZNANJE I KAJANJE KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE PROTIVPRAVNO PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI I IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV (ČL. 92. KZ I ČL. 252., 254., 258., 438. I 439. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
OSUĐIVANOST OKRIVLJENOG NAKON IZVRŠENJA PREDMETNOG KRIVIČNOG DELA I UTICAJ NA ODMERAVANJE I UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 4., 42., 54., 56. I 57. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
VREMENSKI PERIOD OD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA I LIČNE PRILIKE KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
PROPUŠTANJE IZRICANJA VASPITNE MERE UMESTO KAZNE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 54. KZ, ČL. 438. ZKP I ČL. 3. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 12.01.2017. Apelacioni sud
NEOBRAZLAGANJE RAZLOGA ZA NEIZRICANJE VASPITNE MERE MLAĐEM MALOLETNIKU (ČL. 54. KZ I ČL. 438. ZKP I ČL. 3., 40. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 12.01.2017. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE VREMENA PROVEDENOG U PRITVORU U IZREČENU KAZNU ZATVORA (ČL. 63. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE VREDNOSTI UKRADENE STVARI (ČL. 204. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI KAO TRAJNO KRIVIČNO DELO (ČL. 194. KZ) 12.01.2017. Viši sud
IZJAŠNJAVANJE OPTUŽENOG O KRIVIČNOM DELU KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 12.01.2017. Viši sud
ZAHTEV ZA DRUGAČIJOM OCENOM IZVEDENIH DOKAZA  BEZ OSPORAVANJA ISTIH KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 204. KZ I ČL. 438. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
KRAĐA BISTE VELIKE VREDNOSTI SA GROBLJA KAO TEŠKA KRAĐA U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 33. I 204. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U BOLNICI (ČL. 45. KZ I ČL. 13. ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA) 12.01.2017. Apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE LIČNE PRILIKE OPTUŽENOG (ČL. 54. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
PREVARNA NAMERA KOD NEISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA (ČL. 22. I 208. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 4., 42, 54, 56. I 57. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
LAŽNO PRIKAZIVANJE I DOVOĐENJE U ZABLUDU I PREVARNA NAMERA (ČL. 22. I 208. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
VISINA UGROŽAVANJA ZAŠTIĆENOG DOBRA I UPORNOST OPTUŽENOG KAO OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
VRŠENJE ISTOVRSNOG KRIVIČNOG DELA U VREME PROVERAVANJA (ČL. 60. I 67. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI KAO PREVARNA NAMERA SA ONEMOGUĆENJEM NAPLATE (ČL. 208. KZ) 12.01.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE VOZILA UPOTREBLJENIH ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE LJUDI U POKUŠAJU (ČL. 30. I 350. KZ) 10.01.2017. Apelacioni sud
NEZAKONITO UBLAŽAVANJE KAZNE KOD KVALIFIKOVANOG KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE LJUDI U POKUŠAJU (ČL. 30, 56, 57. I 350. KZ I ČL. 433. I 439. ZKP) 10.01.2017. Apelacioni sud
POKUŠAJ KRIJUMČARENJA LICA U PRIKLJUČNOM VOZILU TERETNOG MOTORNOG VOZILA (ČL. 25., 30. I 350 KZ) 10.01.2017. Apelacioni sud
NAČIN ISPRAVLJANJA GREŠKE PRI UBLAŽAVANJU KAZNE ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA U KORIST OKRIVLJENOG (ČL. 56. I 57. KZ I ČL. 433. I 439. ZKP) 10.01.2017. Apelacioni sud
MERA BEZBEDNOSTI PROTERIVANJA STRANCA IZ ZEMLJE NELEGALNOG PRELASKA GRANICE U POKUŠAJU (30., 88. I 350. KZ) 10.01.2017. Apelacioni sud
PREDAJA SUDU FOTOGRAFIJA I DVD SNIMKA KAO NEOVLAŠĆENO OBJAVLJIVANJE I PRIKAZIVANJE TUĐEG SPISA, PORTRETA I SNIMKA (ČL. 145. KZ) 09.01.2017. Viši sud
UTICAJ HIPOTEKE I NJENE PUNOVAŽNOSTI NA KRIVIČNO DELO PROTIVPRAVNO USELJENJE (ČL. 219. KZ) 05.01.2017. Viši sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE UPOTREBOM LAŽNE DOZVOLE IZDATE U CRNOJ GORI (ČL. 112. I  355. KZ) 28.12.2016. Viši sud
NEPOSTOJANJE ZABRANJENOG PRERAĐIVANJA ROBE (ČL. 242. KZ) 28.12.2016. Viši sud
PROCESNE RADNJE ORGANA POSTUPKA I RADNJE POLICIJE (ČL. 104. KZ) 27.12.2016. Apelacioni sud
PREREGISTRACIJA VOZILA LAŽNIM PRIKAZIVANJEM POTREBNIH UPLATA (ČL. 208,  355, 356. I 358. KZ) 20.12.2016. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE KAZNE U STANU KOD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PREVARE (ČL. 4., 42., 45. I 208. KZ) 20.12.2016. Apelacioni sud
LIČNE I PORODIČNE KARAKTERISTIKE KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. I 56. KZ) 20.12.2016. Apelacioni sud
POJAM DIREKTNOG UMIŠLJAJA (ČL. 22., 23. I 25. KZ) 20.12.2016. Apelacioni sud
OPOZIV USLOVNE OSUDE ZBOG ZAOSTALOG DUGA NA IME IZDRŽAVANJA MALOLETNE DECE (ČL. 551. ZKP I ČL. 69. KZ) 14.12.2016. Viši sud
IZVRŠAVANJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA OTVORENOG TIPA (ČL. 84. KZ) 14.12.2016. Viši sud
UTICAJ POKRETANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA OPOZIV USLOVNE OSUDE NA ISPLATU ZAOSTALIH IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 551. ZKP I ČL. 69. KZ) 14.12.2016. Viši sud
KRIJUMČARENJE LJUDI OD STRANE VOZAČA KAMIONA FIRME KOJA SE BAVI ŠPEDICIJOM (ČL. 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
UTICAJ JAVNOG TUŽIOCA KOD UBLAŽIVANJA KRIVIČNE SANKCIJE ISPOD PROPISANOG MINIMUMA ZA POKUŠAJ NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I (ČL. 30., 36., 42., 57. I 350. KZ I ČL. 433. I 451. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
ODUZIMANJE KAMIONA KOJI NIJE U VLASNIŠTVU IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE LJUDI (ČL. 87. I 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI ODUZIMANJA PREDMETA KOJI NIJE U SVOJINI OKRIVLJENOG (ČL. 87. I 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
NEUTVRĐIVANJE TAČNOG IZNOSA NAKNADE KOJI OKRIVLJENI DOBIJA KOD ILEGALNOG PREVOZA LJUDI (ČL. 350. KZ I ČL. 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE VOZAČA KAMIONA VEĆEM BROJU LICA DA SE UKRCA PRILIKOM PRELASKA GRANICE (ČL. 25. I 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
POKUŠAJ NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE BEZ DAVANJA BILO KAKVE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 30. I 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
PASIVNO PONAŠANJE VOZAČA KAMIONA U SLUČAJU UKRCAVANJA VEĆEG BROJA LICA PRILIKOM PRELASKA GRANICE (ČL. 25. I 350. KZ) 13.12.2016. Apelacioni sud
JASNI RAZLOZI ZA PRIMENU INSTITUTA SKRIVLJENE URAČUNLJIVOSTI (ČL. 23. I 24. KZ) 09.12.2016. Viši sud
IZOSTANAK DOKAZA O VLASNIŠTVU KOD OŠTEĆENJA TUĐE STVARI (ČL. 212. KZ I ČL. 503 ZKP) 08.12.2016. Viši sud
CELOKUPNOST ŽIVOTNOG I KRIVIČNO PRAVNOG DOGAĐAJA ZA OCENU POSTOJANJA NEDOZVOLJENIH POLNIH RADNJI (ČL. 182. KZ) 07.12.2016. Viši sud
OMAŠKA SUDIJE PRILIKOM PISANJA PRESUDE KOJA NIJE BITNA POVREDA POSTUPKA(ČL. 438. ZKP I ČL. 204. KZ) 06.12.2016. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI IZVRŠENO SAMO JEDNOM RADNJOM (ČL. 194. KZ) 06.12.2016. Viši sud
ALTERNATIVNI NAČINI IZVRŠENJA DELA I MOGUĆNOST OMAŠKE SUDIJE (ČL. 438. ZKP I ČL. 204. KZ) 06.12.2016. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 61. I 208. KZ) 01.12.2016. Apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA PREVARE (ČL. 54., 61. I 208. KZ) 01.12.2016. Apelacioni sud
TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA OBIJANJEM PUTNIČKOG VOZILA (ČL. 204. KZ) 30.11.2016. Apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU PRIVREMENOG ODUZIMANJA IMOVINE I ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI (ČL. 1. DO 3. I 25. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA I ČL. 91. KZ) 30.11.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE UTICAJA OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI NA ODMERAVANJE KAZNE ZBOG VIŠESTRUKOG POVRATA  (ČL. 54. KZ) 30.11.2016. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE NA IME BEZNAČAJNOG NEPLAĆENOG IZNOSA NA IME IZDRŽAVANJA (ČL. 545. ZKP I ČL. 69. KZ) 29.11.2016. Viši sud
TRAJANJE RADNJE IZVRŠENJA KOD RAZLIČITIH OBLIKA KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 61. I 348. KZ) 24.11.2016. Apelacioni sud
PRIVIDNI IDEALNI STICAJ PO OSNOVU KONSUMPCIJE LAKŠEG DELA TEŽIM OBLIKOM ISTOG DELA (ČL. 60. I 348. KZ) 24.11.2016. Apelacioni sud
OBJEKT KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE KOD KRIVIČNOG DELA NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU (ČL. 229A KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZRICANJA USLOVNE OSUDE (ČL. 441. ZKP I ČL. 66. KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
PONAŠANJE KOJE UKAZUJE NA POSTOJANJE UMIŠLJAJA DA SE UPLATA POREZA NE IZVRŠI (ČL. 25. I 229A KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
OBAVEZNO ODUZIMANJE VOZILA KOJIM JE IZVRŠENO KRIVIČNO DELO (ČL. 87. I 350. KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA UZ POSTOJANJE OVLAŠĆENJA VLASNIKA (ČL. 213. KZ) 23.11.2016. Viši sud
NASILJE U PORODICI I UTVRĐIVANJE CELISHODNOSTI SLANJA MALOLETNIKA U DOM (ČL. 10., 12. I 21. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 194. KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
IZNOSI NEUPLAĆENOG POREZA PO ODBITKU ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU (ČL. 229A KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
NAČIN PAKOVANJA OPOJNE DROGE KAO DOKAZ DA JE ISTA NAMENJENA ZA DALJU PRODAJU (ČL. 246. KZ) 22.11.2016. Apelacioni sud
IMOVINSKI CENZUS KOD KRIVIČNOG DELA PREVARA (ČL. 208. KZ) 18.11.2016. Viši sud
MESTO IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 17. I 195. KZ) 17.11.2016. Viši sud
IZDAVANJE MENICE ZA POTREBE PRIVREDNOG SUBJEKTA OD STRANE NJEGOVOG VLASNIKA I ZASTUPNIKA (ČL. 228. KZ) 16.11.2016. Apelacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE OSUĐENI IZDRŽAO KAZNE (ČL. 62. KZ I ČL. 556. ZKP) 14.11.2016. Apelacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA PO PRESUDAMA KOJE NISU OBUHVAĆENE ZAHTEVOM OSUĐENOG (ČL. 62. KZ I ČL. 552. ZKP) 14.11.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA UVREDA (ČL. 503. ZKP I ČL. 170 KZ) 09.11.2016. Viši sud
PODOBNOST  SREDSTVA ZA NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 122. KZ) 07.11.2016. Viši sud
ZAUSTAVLJANJE VOZILA PRILIKOM TEŠKE KRAĐE KAO SAIZVRŠILAŠTVO (ČL. 33. I 204. KZ) 06.11.2016. Apelacioni sud
ZBIR VREDNOSTI KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST KOD PRODUŽENOG DELA (ČL. 61. I 208. KZ) 03.11.2016. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 5. I 61. KZ) 03.11.2016. Apelacioni sud
SVOJSTVO OŠTEĆENOG KOD PREVARE U VEZI SA NAGRADNOM IGROM (ČL. 208. KZ) 03.11.2016. Apelacioni sud
RADNJE POMAGANJA KAO BITAN DOPRINOS IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 35. KZ) 03.11.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE KRIVIČNE SANKCIJE MLAĐEM MALOLETNIOKU ZA DELO RAZBOJNIŠTVA (ČL. 4., 9., 12. I 17. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 206. KZ) 02.11.2016. Apelacioni sud
OBJEKTIVNE NEMOGUĆNOSTI ZBOG KOJE TEŠKA KRAĐA NIJE DOVRŠENA (ČL. 204. KZ) 01.11.2016. Apelacioni sud
NESTRUČNOST VEŠTAKA ZA PROCENU VREDNOSTI PREDMETA KRAĐE (ČL. 203. KZ I 438. ZKP) 01.11.2016. Viši sud
OCENA VINOSTI U ODNOSU NA KRIVIČNO DELO DAVANJE LAŽNOG ISKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 335. KZ) 28.10.2016. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 4., 10. I 12. I 17. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 206. KZ) 25.10.2016. Apelacioni sud
FOTOKOPIRANJE FOTOKOPIJE KAO UMNOŽAVANJE AUTORSKOG DELA (ČL. 199. KZ I ČL. 20. ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA) 25.10.2016. Viši sud
POJAM UMNOŽAVANJA AUTORSKOG DELA (ČL. 199. KZ I ČL. 20. ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA) 25.10.2016. Viši sud
ZAŠTITNI OBJEKAT KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (ČL. 199. KZ) 25.10.2016. Viši sud
OSETNO ZADIRANJE U LIČNI ŽIVOT OŠTEĆENOG LICA (ČL. 145. KZ) 25.10.2016. Apelacioni sud
ZNANJE OPTUŽENOG DA JE NOVČANICA FALSIFIKOVANA (ČL. 223. KZ) 25.10.2016. Apelacioni sud
FOTOKOPIRANJE FOTOKOPIJA AUTORSKIH DELA U OKVIRU REGISTROVANE DELATNOSTI (ČL. 199. KZ) 25.10.2016. Viši sud
NEOVLAŠĆENO UMNOŽAVANJE I STAVLJANJE U PROMET AUTORSKOG DELA RADI PRIBAVLJANJA IMOVINSKE KORISTI (ČL. 199. KZ) 25.10.2016. Viši sud
DVA SILOVANJA U ISTOM DANU KAO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 178. KZ) 24.10.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRISTANKA NA OBLJUBU KOD PASIVNOG TRPLJENJA OŠTEĆENE (ČL. 178. KZ) 24.10.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE „SUDARNE BRZINE“ I MOGUĆNOSTI VOZAČA DA IZBEGNE TEŽU POSLEDICU (ČL. 289. I 297. KZ) 20.10.2016. Apelacioni sud
PRIMANJE MITA NAKON PROPUŠTANJA IZVRŠENJA RADNJE CARINSKE KONTROLE (ČL. 367. KZ) 19.10.2016. Apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE NEZAKONITOG BORAVKA VEĆEM BROJU STANIH DRŽAVLJANA OD STRANE REGISTROVANOG UGOSTITELJA (ČL. 33. I 350. KZ I ČL. 8., 24., 42. I 64. ZAKONA O STRANCIMA) 18.10.2016. Apelacioni sud
KOLIČINA OPOJNE DROGE KOJA PREVAZILAZI DNEVNE POTREBE OKRIVLJENOG (ČL. 246. KZ) 18.10.2016. Apelacioni sud
NAPLAĆIVANJE USLUGE SMEŠTAJA U UGOSTIELJSKOM OBJEKTU STRANCIMA KOJI NEZAKONITO BORAVE U ZEMLJI (ČL. 61. I 350. KZ I ČL. 8., 24, 42. I 64. ZAKONA O STRANCIMA) 18.10.2016. Apelacioni sud
SMEŠTAJ U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU STRANACA IDENTIFIKOVANIH NA OSNOVU NEVALIDNIH DOKUMENATA (ČL. 61. I 350. KZ I ČL. 24., 42. I 64. ZAKONA O STRANCIMA) 18.10.2016. Apelacioni sud
DAVANJE PRENOĆIŠTA STRANCIMA KAO NEZAKONITI BORAVAK I KRIJUMČARENJE LJUDI I SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 33., 61. I 350. KZ I ČL. 8., 24, 42. I 64. ZAKONA O STRANCIMA) 18.10.2016. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE KAZNE OSUĐENOG ZA KRIJUMČARENJE LJUDI U PROSTORIJAMA U KOJIMA STANUJE (ČL. 42., 45. I 350. KZ) 18.10.2016. Apelacioni sud
PRUŽANJE UGOSTITELJSKE USLUGE BORAVKA STRANCIMA KJI SU NEZAKONITO UŠLI U ZEMLJU (ČL. 350. KZ I ČL. 42. I 64. ZAKONA O STRANCIMA) 18.10.2016. Apelacioni sud
SKLONOST KA VRŠENJU ZA ODREĐENE GRUPE KRIVIČNIH DELA (ČL. 54. KZ) 13.10.2016. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZRICANJA USLOVNE OSUDE ZA KVALIFIKOVANI OBLIK FALSIFIKOVANJA I ZLOUPOTREBE PLATNIH KARTICA (ČL. 64. I 225. KZ) 13.10.2016. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE ZBOG NEISPUNJENJA OBAVEZA NA IME IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 69. KZ) 12.10.2016. Viši sud
ČINJENICE KOJE SE NE MOGU CENITI PRI ODLUČIVANJU O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 46. KZ I ČL. 567. ZKP) 11.10.2016. Apelacioni sud
URAČUNANJE PDV U VREDNOST ODUZETOG PREDMETA (ČL. 206. KZ) 06.10.2016. Apelacioni sud
PRIZNANJE IZVRŠENJA  KIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 22. I 206. KZ) 06.10.2016. Apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. I 56. KZ) 06.10.2016. Apelacioni sud
PORODIČNE, LIČNE I IMOVINSKE PRILIKE ZBOG KOJIH OSUĐENI NIJE PLATIO NOVČANU KAZNU (ČL. 51. KZ) 05.10.2016. Apelacioni sud
ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 4159/15 – AHMET KAMENICA I DRUGI PROTIV SRBIJE – POSTUPANJE PODNOSILACA PREDSTAVKI U PREDMETIMA U KOJIMA NEMA DELOTVORNE ISTRAGE, ROK ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKE I PODNOŠENJE KRIVIČNE PRIJAVE (ČL. 2. I 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 103. I 108. KZ) 04.10.2016. Evropski sud za ljudska prava
TRAGOVI PAPILARNIH LINIJA NA UKRADENOM PREDMETU KAO DOKAZ TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. KZ I ČL. 83. I 140. ZKP) 04.10.2016. Apelacioni sud
ODUZIMANJE PREDMETA I NOVCA OD OŠTEĆENOG UPOTREBOM SILE I PRETNJE (ČL. 206. KZ) 30.09.2016. Apelacioni sud
RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU I LIČNI DOŽIVLJAJ PONAŠANJA OKRIVLJENOG OD STRANE OŠTEĆENE (ČL. 30. I 206. KZ) 30.09.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRIVILEGOVANOG OBLIKA RAZBOJNIŠTVA I PORED MALE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 206. KZ) 30.09.2016. Apelacioni sud
SVEST UČINIOCA O VRŠENJU EKSPLOATACIJE OŠTEĆENOG LICA (ČL. 388. KZ) 29.09.2016. Apelacioni sud
PREDUZIMANJE RADNJI IZVRŠENJA RADI OSTVARENJA CILJA KOD TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ) 29.09.2016. Apelacioni sud
BITNE ČINJENICE U VEZI SA PROTIVPRAVNOM IMOVINSKOM KORISTI KOD PREVARE (ČL. 208. KZ) 28.09.2016. Apelacioni sud
SUBJEKTIVNA I OBJEKTIVNA KOMPONENTA SAIZVRŠILAŠTVA I RAZLIČITE VRSTE SAUČESNIŠTVA (ČL. 33. DO 35. KZ) 28.09.2016. Apelacioni sud
NAČIN SAKRIVANJA MUNICIJE KOJI UKAZUJE NA POSTOJANJE DIREKTNOG UMIŠLJAJA (ČL. 25. I 348. KZ) 27.09.2016. Apelacioni sud
USLOVI I SADRŽINA ODLUKE O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI (ČL. 91. I 92. KZ I ČL. 538. I 541. ZKP) 27.09.2016. Apelacioni sud
ODLUČNA ČINJENICA ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 27.09.2016. Apelacioni sud
ISKORIŠĆAVANJE POVERENJA OŠTEĆENOG KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 27.09.2016. Osnovni sud
NAČIN PREKORAČENJA GRANICE KONKRETNIH OVLAŠĆENJA (ČL. 234. KZ) 21.09.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE LICA KOJEM JE PRIBAVLJENA PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST (ČL. 234. KZ) 21.09.2016. Apelacioni sud
UVREDA IZVRŠENA PUTEM FACEBOOK STRANICE (ČL. 170. KZ) 20.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA JEDINSTVENE KAZNE IZREČENE U POSTUPKU ZA IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE (ČL. 105. I 107. KZ) 20.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAPISNIK ŠUMARSKOG I LOVNOG INSPEKTORA O POSEČENIM STABLIMA KAO DOKAZ ZA KRIVIČNO DELO ŠUMSKA KRAĐA (ČL. 275. KZ) 18.09.2016. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA PRODAJOM DOBARA ČIJA SE CENA ODREĐUJE NA BERZI (ČL. 234. KZ) 16.09.2016. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆEN UZGOJ OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 16.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
POTREBNA SVOJSTVA KANABISA KAO OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 15.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU UZGAJANJA I PROIZVODNJE OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 15.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENI PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI U POKUŠAJU (ČL. 30. I 350. KZ) 13.09.2016. Viši sud
NANOŠENJE VELIKOG BOLA ILI TEŠKIH PATNJI KAO BITAN ELEMENT BIĆA KRIVIČNOG DELA (ČL. 137. KZ) 09.09.2016. Viši sud
VEZANOST SUDA ZA PREDLOG ZAVODSKE USTANOVE U POGLEDU USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 46. KZ I ČL. 567. ZKP) 05.09.2016. Apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE NEDOZVOLJENOG TRANZITA PREKO TERITORIJE SRBIJE VEĆEM BROJU STRANIH DRŽAVLJANA (ČL. 350. KZ) 31.08.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 86., 91., 92. I 419. ZKP I ČL. 344. KZ) 30.08.2016. Apelacioni sud
NAMERA IZAZIVANJA STRAHA I OSEĆAJA NESIGURNOSTI (ČL. 138. KZ) 29.08.2016. Viši sud
PROPUSTI ADVOKATA KAO OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 216. KZ I ČL. 154. I 155. ZOO) 24.08.2016. Apelacioni sud
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEBLAGOVREMENOG ULAGANJA PRAVNIH SREDSTAVA SUDU OD STRANE ADVOKATA (ČL. 216. KZ I ČL. 154. ZOO) 24.08.2016. Apelacioni sud
DIREKTOR ŠKOLE KAO SLUŽBENO LICE (ČL. 112. KZ I ČL. 59. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 10.08.2016. Vrhovni kasacioni sud
FORMALNO NAVOĐENJE BROJA LICA KOJA SU IZVRŠILA KRIVIČNO DELO KAO KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI (ČL. 112. KZ I 424. ZKP) 08.08.2016. Apelacioni sud
PREVARNA NAMERA KOJA ISKLJUČUJE POSTOJANJE GRAĐANSKO-PRAVNOG ODNOSA (ČL. 208. KZ) 19.07.2016. Viši sud
PRIMENA PRAVILA O STICAJU KADA JE USLOVNA OSUDA OPOZVANA (ČL. 60. I 67. KZ) 12.07.2016. Apelacioni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE NAKON SPAJANJA KAZNI PO PRAVNOSNAŽNIM PRESUDAMA (ČL. 105. KZ) 05.07.2016. Apelacioni sud
KOMUNIKACIJA IZMEĐU OKRIVILJENIH KAO DOKAZ POSTOJANJA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 350. KZ) 01.07.2016. Apelacioni sud
PREKID MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA USLED USPEŠNOG LEČENJA (ČL. 531. ZKP I ČL. 83. KZ) 30.06.2016. Viši sud
SVEST OKRIVLJENOG DA KRIJUMČARENJE VRŠI KAO PRIPADNIK ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 350. KZ) 30.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEZAKONITO STEČEN PRIHOD OD PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE ALKOHOLNOG PIĆA (ČL. 229. KZ) 29.06.2016. Apelacioni sud
KRIVIČNOPRAVNA POSLEDICA KOJA NEDOZVOLJENO POSTUPANJE SLUŽBENOG LICA ČINI KRIVIČNIM DELOM (ČL. 359. KZ) 29.06.2016. Apelacioni sud
ČINJENIČNI OPIS RADNJE OMOGUĆAVANJA TRANZITA (ČL. 350. KZ) 28.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE MANJE KOLIČINE OPOJNE DROGE U SVAKOM KONKRETNOM SLUČAJU (ČL. 246A KZ) 28.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENJE OBAVEZE IZ PRAVNOSNAŽNE PRESUDE SA ZAKAŠNJENJEM (ČL. 69. KZ I ČL. 545. I 550. ZKP) 23.06.2016. Viši sud
ODUZIMANJE KORISTI OD NEPLAĆANJA AKCIZE (ČL. 92. KZ) 23.06.2016. Apelacioni sud
RADNJE OMOGUĆAVANJA DOLASKA I BEKSTVA SA MESTA IZVRŠENJA DELA NEPOSREDNIM IZVRŠIOCIMA (ČL. 33., 35. I 206. KZ) 09.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
CILJ OTMICE KAO RAZLIKA OD PROTIVPRAVNOG LIŠENJA SLOBODE (ČL. 132. I 134. KZ) 01.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
VRŠENJE OTMICE „NA DRUGI NAČIN“ (ČL. 134. KZ) 01.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST ILI OBAVEZA UBLAŽAVANJA KAZNE ZA POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA (ČL. 30. I 56. KZ) 31.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
ALTERNATIVNO PROPISANE KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI I KRIJUMČARENJE IZVRŠENO OD STRANE JEDNOG LICA (ČL. 350. KZ) 31.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU ZBOG NAGLO OTEŽANIH USLOVA PRIVREĐIVANJA (ČL. 229A KZ) 30.05.2016. Apelacioni sud
BIVŠI SUPRUŽNICI KOJI NE ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU KAO ČLANOVI PORODICE (ČL. 112. I 194. KZ) 27.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE KONKRETNE OPASNOSTI KOD TEŠKOG UBISTVA U POKUŠAJU (ČL. 30. I 114. KZ) 17.05.2016. Apelacioni sud
RAČUNANJE ROKA ZASTARELOSTI NAKON PONAVLJANJA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 107. KZ) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
KAZNA RAD U JAVNOM INTERESU OKRIVLJENOM KOJI JE VIŠE PUTA OSUĐIVAN (ČL. 42. I 52. KZ) 11.05.2016. Viši sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA PRE STUPANJA NA IZDRŽAVANJE KAZNE PO RANIJOJ OSUDI (ČL. 62. KZ I ČL. 552. ZKP) 11.05.2016. Apelacioni sud
PLAĆANJE NOVČANE KAZNE U RATAMA I UPLATE IZVRŠENE NAKON ZAMENE U KAZNU ZATVORA (ČL. 51. KZ) 11.05.2016. Viši sud
UDARANJE PEŠAKA NA KOLOVOZU KAO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 297. KZ) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE U CILJU ODVRAĆANJA OD NAPADA (ČL. 19. I 122. KZ) 28.04.2016. Viši sud
MESTO I VREME IZVRŠENJA KAO OPREDELJUJUĆA OKOLNOST ZA POSTOJANJE NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344. KZ) 28.04.2016. Viši sud
PRISVAJANJE ROBE IZ ROBNIH REZERVI RADI SPASAVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA FINANSIJSKE PROPASTI (ČL. 234. KZ) 22.04.2016. Apelacioni sud
UMIŠLJAJNO ZAJEDNIČKO IZVRŠENJE FALSIFIKOVANJA POPISNE LISTE ROBNIH REZERVI (ČL. 33. I 357. KZ) 22.04.2016. Apelacioni sud
SUŠTINSKA RAZLIKA IZMEĐU PRONEVERE I POSLUGE (ČL. 364. I 365. KZ) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE I OKOLNOSTI IZVRŠENJA DELA KOJE UKAZUJU NA NAMERU PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 364. KZ) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
“PRETPLATA” IZDRŽAVANJA PRE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 195. KZ) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ORGANIZOVANJE KONTINUIRANE NABAVKE I PRODAJE NEOCARINJENE ROBE (ČL. 230. I 346. KZ) 19.04.2016. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE OPŠTIH ODREDBI O NOVČANOJ KAZNI U IZRECI PRESUDE (ČL. 48. I 50. KZ I ČL. 424. I 428. ZKP) 19.04.2016. Apelacioni sud
TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE U ODNOSU NA KRIVIČNO DELO UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 162. ZKP I ČL. 346. KZ) 19.04.2016. Apelacioni sud
RAČUNANJE VREMENA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. I 104. KZ) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE KUĆNOG ZATVORA KOD NEPRAVOG PONAVLJANJA POSTUPKA (SPAJANJE KAZNI) (ČL. 45. KZ I ČL. 556. ZKP) 14.04.2016. Viši sud
RADNJA IZVRŠENJA PORESKE UTAJE U OKVIRU JEDNE FISKALNE GODINE (ČL. 229. KZ) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA USLOVNI OTPUST ZBOG ODNOSA OSUĐENOG PREMA KAZNI (ČL. 46. KZ) 12.04.2016. Viši sud
UVREDA IZREČENA PRILIKOM POSTUPANJA OKRIVLJENOG U SKLADU SA PRAVILIMA NA NJEGOVOM RADNOM MESTU (ČL. 170. KZ) 12.04.2016. Viši sud
OCENA OLAKŠAVAJUĆIH I OTEŽAVAJUĆIH OKOLNOSTI PRILIKOM IZRICANJA RADA U JAVNOM INTERESU (ČL. 52. I 54. KZ) 12.04.2016. Viši sud
UPOTREBA SILE PRILIKOM ODUZIMANJA STVARI OD OŠTEĆENIH (ČL. 206. KZ) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI UČINIOCU ČIJA JE URAČUNLJIVOST BITNO SMANJENA (ČL. 82. KZ) 06.04.2016. Viši sud
RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE (ČL. 182. KZ) 06.04.2016. Viši sud
ODBAČAJ ZAHTEVA OSUĐENOG ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 473. I 475. ZKP I ČL. 195. KZ) 04.04.2016. Viši sud
DIREKTNI UMIŠLJAJ SADRŽAN U NAMERI PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 22. I 25. KZ) 31.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEVRAĆANJE RADNIKA NA POSAO PO PRAVNOSNAŽNOJ PRESUDI (ČL. 340. KZ) 30.03.2016. Viši sud
TEŠKA KRAĐA IZVRŠENA PROVALJIVANJEM KAO KRIVIČNO DELO SITNA KRAĐA (ČL. 204. I 210. KZ) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
TEŠKA TELESNA POVREDA KOJA PREVAZILAZI MERU POSLEDICE TEŠKE TELESNE POVREDE KAO KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 29.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PUŠTANJE NA USLOVNI OTPUST OSUĐENOG KOD KOJE POSTOJI SREDNJI STEPEN RIZIKA (ČL. 46. KZ) 25.03.2016. Apelacioni sud
OBEZBEĐENJE PRISUSTVA LICA OSUĐENOG NA „KUĆNI ZATVOR“ (ČL. 29. ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA I ČL. 45. KZ) 25.03.2016. Apelacioni sud
VRŠENJE OVLAŠĆENJA IZ OKVIRA DELATNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA (ČL. 112. I 323. KZ) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
SREDSTVO KOJIM JE NAČINJENA ŠTETA NA TUĐOJ STVARI (ČL. 212. KZ) 24.03.2016. Viši sud
POKUŠAJ I DOVRŠENO KRIVIČNO DELO SITNA KRAĐA (ČL. 30. I 210. KZ) 23.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA PRAVNOSNAŽNE PRESUDE U POGLEDU NAČINA IZDRŽAVANJA KAZNE (ČL. 45. KZ) 21.03.2016. Viši sud
NEDAVANJE IZDRŽAVANJA IZVRŠENO SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 25. I 195. KZ) 21.03.2016. Viši sud
PLAĆANJE ZA POVRAĆAJ ODUZETOG VOZILA (ČL. 221. KZ) 18.03.2016. Viši sud
PREDUZIMANJE RADNJI KOJE NE SPADAJU U DELOKRUG POSLOVA SLUŽBENOG LICA (ČL. 359. KZ) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POKUŠAJ PRINUDE KAKO BI LICE OŠTETILO SOPSTVENU IMOVINU  (ČL. 214. I 330. KZ) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POTPUNA ČINJENIČNA ODREĐENOST KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI (ČL. 33, 112. I 206. KZ) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ UZ POSTOJANJE BITNO SMANJENE URAČUNLJIVOSTI (ČL. 23. I 25. KZ) 16.03.2016. Viši sud
IZNUDA U POGLEDU STVARI KOJA PRIPADA OKRIVLJENOM (ČL. 214. KZ) 15.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UDARANJE ZAPOSLENOG KAO MOBING (ČL. 122. KZ I ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.03.2016. Apelacioni sud
“UTVRĐENI OBRAZAC PONAŠANJA” OKRIVLJENOG (ČL. 14. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
PRETNJA KAO RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PRIMANJE MITA (ČL. 367. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
POSTUPANJE NOSIOCA JAVNE FUNKCIJE KAO “PROMOTERA“ MORALNOSTI KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
PROTIVUREČNI OBRASCI PONAŠANJA KOD KRIVIČNOG DELA PRIMANJE MITA (ČL. 367. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE ZBOG NEJASNOG NAČINA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PRIMANJE MITA (ČL. 367. KZ I ČL. 438. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
RADNJE ZBOG KOJIH JE TRAŽEN MITO KOJE NE SPADAJU U POSLOVE I OVLAŠĆENJA OKRIVLJENOG (ČL. 367. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
“ZABRANA DVOSTRUKOG VREDNOVANJA“ OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 54. KZ) 09.03.2016. Apelacioni sud
IZVRŠENJE DELA PORESKE UTAJE (ČL. 229. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OKRIVLJENI KAO TVORAC IDEJE O DELU SA IZRIČITOM VOLJOM DA IZVRŠI KRIVIČNO DELO (ČL. 34. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
KOLIZIJA NORMI I VREMENSKA PRIMENA ZAKONA (ČL. 172. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 5. I 229. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
KONKRETAN PREDLOG U POGLEDU „ZAHVALJIVANJA“ POKLONOM U NOVCU (ČL. 367. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA KAO OSNOV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 439. ZKP I ČL. 5. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
RADNA I SEKSUALNA EKSPLOATACIJA UZ KORIŠĆENJE TEŠKIH PRILIKA OŠTEĆENIH (ČL. 388. KZ) 02.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NAVOĐENJE NA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA PRIKVIRANJEM I LAŽNIM PRIKAZIVANJEM ČINJENICA (ČL. 238. KZ) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NENAVOĐENJE OVLAŠĆENJA I PROPISA IZ KOG JE ZLOUPOTREBLJENO U OPISU RADNJE IZVRŠENJA (ČL. 238. KZ) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZBEGAVANJE PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZADRŽAVANJEM NOVCA OD PRODAJE MOTORNIH VOZILA (ČL. 229. KZ) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZNUĐIVANJE KAMATE KOJA U ZNATNOJ MERI PREVAZILAZI KAMATU BANAKA (ČL. 214. KZ) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
KVALIFIKATORNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA KAO OBELEŽJA DRUGOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 246. I 346. KZ) 23.02.2016. Apelacioni sud
OBAVLJANJE DELATNOSTI KOJA SPADA U KRUG SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (ČL. 367. KZ) 23.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPANJE SA ROBOM PREUZETOM OD OŠTEĆENOG KAO POVREDA OVLAŠĆENJA U POGLEDU UPRAVLJANJA, RASPOLAGANJA I KORIŠĆENJA IMOVINOM (ČL. 238. KZ) 23.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA DRUGOSTEPENOG SUDA DONETA PO NASTUPANJU ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 103. I 104. KZ I ČL. 422. ZKP) 23.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
ACTIONES LIBERAE IN CAUSA KOD NEHATNOG LIŠENJA ŽIVOTA (ČL. 24. I 118. KZ) 22.02.2016. Apelacioni sud
DOVOĐENJE VEĆEG BROJA LICA BEZ VIZE DO BLIZINE GRANICE (ČL. 30. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE ZA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE NA ISKAZIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (ČL. 91., 92., 93., 161., 162., 419. I 438. ZKP I ČL. 350. KZ I ČL. 30. I 50. ZAKONA O POLICIJI) 14.02.2016. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANJA KAZNE ZA NEZAKONIT PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE(ČL. 56., 57. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
GRANICE UBLAŽAVANJA KAZNE ZA NEZAKONIT PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE U POKUŠAJU (ČL. 30., 56., 57. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OPTUŽENI STANUJE ZA NEZAKONIT PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE U POKUŠAJU (ČL. 30., 42., 45., 56., 57. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
OSUJEĆENJE NEZAKONITOG PRELASKA DRŽAVNE GRANICE OD STRANE GRANIČNE POLICIJE (ČL. 30. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
VEĆI BROJ LJUDI KOD KVALIFIKOVANOG DELA KRIJUMČARENJA LJUDI  (ČL. 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
NAMERA TAKSI VOZAČA DA DOVEZE I OMOGUĆI VEĆEM BROJU LICA NELEGALNI PRELAZAK GRANICE (ČL. 25. I 350. KZ) 14.02.2016. Apelacioni sud
SVEDOČENJA SLUŽBENIKA POLICIJE O ČINJENICAMA DO KOJIH SU DOŠLI VRŠENJEM REDOVNIH DUŽNOSTI (ČL. 91., 92., 93., 162., 419. I 438. ZKP, ČL. 350. KZ. I ČL. 30. I 50. ZAKONA O POLICIJI) 14.02.2016. Apelacioni sud
UDARANJE ZAPOSLENOG I NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE KAO ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 122. KZ I ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.02.2016. Apelacioni sud
SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA KAO OBELEŽJE DELA (ČL. 281. I 288. KZ) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTUPANJE PO OPŠTIM PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (ČL. 281. KZ) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NASTUPANJE TEŽE POSLEDICE USLED PROPUSTA OKRIVLJENOG DA OBEZBEDI KORIŠĆENJE SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU (ČL. 169, 280. I 288. KZ) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KAO USLOV ZA IZRICANJE SUDSKE OPOMENE (ČL. 54. I 77. KZ) 08.02.2016. Viši sud
DAVANJA MIMO ODLUKE SUDA O IZDRŽAVANJU (ČL. 195. KZ) 08.02.2016. Viši sud
FIZIČKI OBRAČUN SA OŠTEĆENIM TOKOM ODRŽAVANJA JAVNOG SKUPA (ČL. 344. KZ) 03.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPREDVIĐENOST DELA UTAJE POREZA ILI UPLATE POREZA PO ODBITKU U KZ KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 451. ZKP I ČL. 229. I 229A KZ I ČL. 173. ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.02.2016. Apelacioni sud
POSREDNA UPOTREBA TUĐE PLATNE KARTICE (ČL. 225. KZ) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE BEZBEDNIH USLOVA ZA IZVRŠENJE RADNJE U SAOBRAĆAJU (ČL. 289. I 297. KZ) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UZROČNA VEZA IZMEĐU UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA I NASTUPANJA TEŽE POSLEDICE (ČL. 289. I 297. KZ) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
ANGAŽOVANJE TREĆEG LICA RADI BESPRAVNE SEČE ŠUME (ČL. 33. I 275. KZ) 27.01.2016. Apelacioni sud
PREVARA IZVRŠENA PREKO NEPOSTOJEĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 208. KZ) 27.01.2016. Viši sud
PREDAJA OŠTEĆENOM MENICA KAO GARANCIJE PLAĆANJA OD STRANE DIREKTORA NESOLVENTNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 228. I 234. KZ) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OŠTEĆENJE POVERILACA U STEČAJNOM POSTUPKU BEZ NASTUPANJA ŠTETE ZA POVERIOCE (ČL. 30. I 237. KZ) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
STVAR KOJA SE NALAZI U PRITEŽANJU OKRIVLJENOG PO PRAVNOM OSNOVU KOJI VODI STICAJU SVOJINE (ČL. 207. KZ) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKE IZMEĐU OSNOVNIH OBLIKA KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
NARUŠAVANJE UGLEDA I ČASTI KAO OSNOV  ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZA DUŠEVNE BOLOVE KOJE U OSNOVI NISU PROUZROKOVALI OZBILJNU PSIHIČKU DESTABILIZACIJU DUŠEVNOG ŽIVOTA (ČL. 170. I 172. KZ I ČL. 200. ZOO) 26.01.2016. Viši sud
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA KOD NEZAKONITOG RASPOLAGANJA SREDSTVIMA SVOG PREDUZEĆA (ČL. 234. KZ) 26.01.2016. Apelacioni sud
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG UVREDE ČASTI I ODNOS SA KRIVIČNOM GRAĐANSKOPRAVNOM ZAŠTITOM (ČL. 170. I 172. KZ I ČL. 200. ZOO) 26.01.2016. Viši sud
ELEMENTI KOJI UTIČU NA ODLUČIVANJE SUDA O NOVČANOJ NAKNADI ZA NEMATERIJALNU ŠTETU ZBOG POVREDE ČASTI I UGLEDA (ČL. 170. I 172. KZ I ČL. 200. ZOO) 26.01.2016. Viši sud
ODREĐIVANJE VISINE NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU UVREDE (ČL. 170. I 172. KZ I ČL. 200. ZOO) 26.01.2016. Viši sud
DISCIPLINSKO KAŽNJAVANJE OSUĐENOG U TOKU IZDRŽAVANJA JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA (ČL. 46. KZ) 22.01.2016. Apelacioni sud
PONAŠANJE OSUĐENOG TOKOM IZDRŽAVANJA KAZNE (ČL. 46. KZ) 21.01.2016. Viši sud
SVOJSTVO SLUŽBENOG I SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA OKRIVLJENOG KAO ORGANA KOJI RUKOVODI RADOM USTANOVE (ČL. 112, 234. I 359. KZ) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
KONTINUITET KRIVIČNOG DELA NEUPLAĆIVANJE POREZA PO ODBITKU NAKON IZMENA ZAKONA (ČL. 229A KZ) 20.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE KOJE NE PREDSTAVLJAJU RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE (ČL. 14. I 230. KZ) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
ISTI NUŽNI ELEMENT BIĆA DELA I RAZLIČITE RADNJE KOJIMA JE PROUZROKOVANA POSLEDICA (ČL. 234. I 238. KZ) 19.01.2016. Apelacioni sud
NASTAVNIK KOJI DRŽI PRIVATNE ČASOVE KAO IZVRŠILAC OBLJUBE ZLOUPOTREBOM POLOŽAJA (ČL. 181. I 182. KZ) 15.01.2016. Viši sud
FORMALNI USLOVI ZA POSTOJANJE SVOJSTVA NASTAVNIKA, VASPITAČA ILI STRUČNOG SARADNIKA (ČL. 181. I 182. KZ) 15.01.2016. Viši sud
UMIŠLJAJNO NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 25. I 122. KZ) 24.12.2015. Viši sud
POVERAVANJE STVARI KAO BITAN ELEMENT UTAJE I IMOVINSKA KORIST KOJA NIJE PRIBAVLJENA (ČL. 207. KZ) 23.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA PROPISA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA VAŽEĆEG U VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 5. I 297. KZ) 22.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVEST O POSTUPANJU SUPROTNO PROPISIMA UZ NASTUPANJE TEŽE POSLEDICE (ČL. 281. I 288. KZ) 16.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA KOJE IZVRŠILAC NIJE ISPUNJAVAO I PROPIS KOJIM SU ODREĐENI (ČL. 209. KZ) 16.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAŠTITNI OBJEKAT KOD KRIVIČNOG DELA UVREDE (ČL. 170. KZ) 15.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA ODREDABA O NEKAŽNJAVANJU ZA POJEDINA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA (ČL. 170. I 176. KZ) 08.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
MALI PROCENAT SADRŽAJA NARKOTIKA U SMESI DRUGOG PROIZVODA (ČL. 246. KZ) 02.12.2015. Apelacioni sud
MEŠANJE KOFEINA I KREATINA RADI UVEĆANJA MASE NARKOTIKA (ČL. 246. KZ) 02.12.2015. Apelacioni sud
POSEDOVANJE VAGA ZA MERENJE NA KOJIM SU TRAGOVI PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (ČL. 246. KZ) 02.12.2015. Apelacioni sud
REČI PODOBNE DA UVREDE PRIVATNOG TUŽIOCA (ČL. 170. KZ) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAZBOJNIŠTVO UČINJENO OD STRANE GRUPE SA UNAPRED ODREĐENIM ZADACIMA I DOGOVOROM ZA IZVRŠENJE DELA (ČL. 112. I 206. KZ) 01.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
OCENA RANIJE OSUĐIVANOSTI PREMA MOMENTU PREDUZIMANJA RADNJI IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 54. KZ) 24.11.2015. Apelacioni sud
KUĆNI ZATVOR KAO DEO SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 45. KZ I ČL. 314, 315. I 317. ZKP) 09.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
BLAŽA KAZNA PREDVIĐENA SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 56. I 57. KZ I ČL. 314. ZKP) 05.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-3262/2014 – PRIGOVOR ZASTARELOSTI PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NOVČANE KAZNE (ČL. 107. KZ I ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 05.11.2015. Ustavni sud
PREVARA IZVRŠENA PLAĆANJEM TUĐIM ČEKOVIMA (ČL. 208, 228. I 355. KZ) 05.11.2015. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 5. KZ I ČL. 478. ZKP) 03.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRISUSTVO OPTUŽENOG U MESTU IZVRŠENJA DELA U VREME NASTUPANJA POSLEDICE DELA (ČL. 16. I 113. KZ) 03.11.2015. Viši sud
SUBJEKTIVNI STAV O PRIRODI ODNOSA OPTUŽENOG SA OŠTEĆENIM KOJI JE LIŠEN ŽIVOTA (ČL. 22. I 113. KZ) 03.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIPREMNE RADNJE ZA PROIZVODNJU OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 27.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOVLAŠĆENO NOŠENJE ORUŽJA SA MANJOM FUNKCIONALNOM ISPRAVNOŠĆU (ČL. 348. KZ) 22.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPRIJAVLJIVANJE AKCIZE ZA PROMET PORESKOJ UPRAVI (ČL. 229. KZ) 20.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE TUĐE POKRETNE STVARI ZA VREME POPLAVE (ČL. 204. KZ) 30.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE PRIVIDNOG IDEALNOG STICAJA KOD POVREDE DVA RAZLIČITA ZAŠTITNA OBJEKTA (ČL. 60, 115. I 278. KZ) 30.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA KOJA NISU OBUHVAĆENA OPISOM PREKRŠAJA (ČL. 139. KZ I ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) 22.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST PRIMENE BLAŽEG ZAKONA U POGLEDU STICAJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 5. I 60. KZ) 21.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODRŽAVANJE JAVNOG REDA I MIRA KAO POSAO JAVNE BEZBEDNOSTI (ČL. 323. KZ) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
TEŠKA ALKOHOLISANOST OKRIVLJENOG KAO OKOLNOST KOJA JE OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 54. I 297. KZ) 15.09.2015. Apelacioni sud
POSLEDNJA RADNJA IZVRŠENJA NAKON POČETKA PRIMENE ZAKONA KOJIM JE PROPISAN NOVI OBLIK KRIVIČNOG DELA PRIKRIVANJE (ČL. 16. I 221. KZ) 15.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
RETROAKTIVNA PRIMENA BLAŽEG PROCESNOG ZAKONA (ČL. 5. KZ) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
FOTOGRAFIJE NAPRAVLJENE BEZ PREĆUTNE ILI IZRIČITE SAGLASNOSTI OKRIVLJENOG (ČL. 112. KZ I ČL. 16. I 84. ZKP) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
SUPROTSTAVLJANJE SLUŽBENOM LICU U IZVRŠENJU PREDUZETE SLUŽBENE RADNJE (ČL. 322. KZ) 08.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
MALI IZNOS OD PRODAJE ODUZETIH PREDMETA ČIJA JE REALNA VREDNOST ZNATNO VEĆA (ČL. 204. I 210. KZ) 08.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVOJSTVO PASIVNOG SUBJEKTA KAO OPREDELJUJUĆE I DOMINANTNO ZA KVALIFIKACIJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 30. I 114. KZ) 06.09.2015. Apelacioni sud
KRIJUMČARENA ROBA KOJA NIJE PRENETA PREKO GRANIČNE LINIJE (ČL. 230. KZ) 02.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
KONTINUIRANE I OZBILJNE PRETNJE PRE I POSLE NANOŠENJA TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. I 138. KZ) 02.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ALTERNATIVNO PROPISANE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE (ČL. 230. KZ) 02.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOSNOVANO PRAVO NA ODBITAK POREZA ZBOG LAŽNIH PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI (ČL. 229. KZ) 13.08.2015. Vrhovni kasacioni sud
KALENDARSKA GODINA KAO OBUHVAT ZA RAČUNANJE PORESKE UTAJE (ČL. 229. KZ) 11.08.2015. Viši sud
OSLOBAĐANJE OD OPTUŽBE ZA UTAJU POREZA U TOKU VIŠE GODINA (ČL. 229. KZ I ČL. 423 ZKP) 11.08.2015. Viši sud
VREMENSKI INTERVAL I VISINA POREZA ČIJE SE PLAĆANJE IZBEGAVA KAO OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA (ČL. 229. KZ) 11.08.2015. Viši sud
NEHATNO LIŠENJE ŽIVOTA IZVRŠENO UZ POSTOJANJE SVESNOG NEHATA (ČL. 118. KZ) 28.07.2015. Viši sud
IZMENA NAČINA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA IZREČENE PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 45. KZ) 17.07.2015. Viši sud
MOGUĆNOST PUŠTANJA NA USLOVNI OTPUST UČINIOCA KRIVIČNOG DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA (ČL. 46. I 180. KZ I ČL. 3. I 5. ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA) 14.07.2015. Viši sud
POSTOJANJE POZITIVNOG IZVEŠTAJA UPRAVE KPZ O VLADANJU UČINIOCA KRIVIČNOG DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA (ČL. 46., 61. I 180. KZ I ČL. 3. I 5. ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA) 14.07.2015. Viši sud
KRAĐA IZVRŠENA PRIKLJUČENJEM OBJEKTA NA ELEKTRODISTRIBUCIONU MREŽU (ČL. 203. KZ) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
URAČUNAVANJE PRITVORA U NOVČANU KAZNU KAO SPOREDNU (ČL. 63. KZ) 08.07.2015. Apelacioni sud
IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ČINOM IZJEDNAČENIM SA OBLJUBOM NAD DETETOM (ČL. 180. KZ) 07.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDAVANJE KAO TRAJNO I KAO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 195. KZ) 30.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNO ODUZIMANJE PREDMETA ZBOG BEZ OBZIRA NA RAZLOG ODUZIMANJA (ČL. 87. I 350. KZ) 30.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
SAMOVLASNO PRIKLJUČENJE NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU (ČL. 330. KZ) 26.06.2015. Viši sud
NEPRIJAVLJIVANJE EVIDENTIRANIH I NEEVIDENTIRANIH ZAKONITO STEČENIH PRIHODA (ČL. 229. KZ) 24.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNO-PRAVNIH RADNJI I NASTUPANJE POSLEDICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 10. I 17. KZ) 24.06.2015. Apelacioni sud
UNOŠENJE NOVCA PRIBAVLJENOG IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA U LEGALNI PLATNI PROMET (ČL. 231. KZ) 24.06.2015. Apelacioni sud
SVEST O NEDOSTATKU POKRIĆA ZA KORIŠĆENJE KARTICE (ČL. 228. KZ) 24.06.2015. Apelacioni sud
TEŠKO UBISTVO NA SVIREP I NA PODMUKAO NAČIN KAO ALTERNATIVNO POSTAVLJENIM RADNJAMA IZVRŠENJA (ČL. 114. KZ) 18.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE PRIVIDNOG IDEALNOG STICAJA USLED RAZLIČITOG SVOJSTVA I NAMERE IZVRŠIOCA (ČL. 60. I 61. KZ) 11.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE KOJE ČINE RAZLIKU IZMEĐU FALSIFIKOVANJA ISPRAVE I NAVOĐENJA NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA (ČL. 355. I 358. KZ) 11.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ JE DOŠLO DO POVREĐIVANJA (ČL. 122. KZ) 10.06.2015. Viši sud
UTICAJ RAZLIKE IZMEĐU POREZA I DOPRINOSA NA INKRIMINACIJU (ČL. 229. I 229a KZ) 02.06.2015. Apelacioni sud
RADNJE KOJE IMAJU KARAKTER POLNIH RADNJI (ČL. 182. KZ) 26.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
VIŠE ISTIH KRIVIČNIH DELA IZVRŠENIH PREMA RAZLIČITIM OŠTEĆENIMA (ČL. 61. KZ) 26.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
ISTA NACIONALNOST UČINIOCA I OŠTEĆENOG KOD IZAZIVANJA NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI (ČL. 317. KZ) 20.05.2015. Viši sud
NAČIN UTVRĐIVANJA KONKRETNE OPASNOSTI PO ŽIVOT DRUGOG LICA (ČL. 30. I 114. KZ) 17.05.2015. Apelacioni sud
MOBILINI TELEFON I SIM KARTICA KAO SREDSTVO ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA RAZBOJINIŠTVO (ČL. 61, 87. I 206. KZ) 12.05.2015. Apelacioni sud
SPORAZUM O PRIZNANJU IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA SPSKOG DRŽAVALJNINA U INOSTRANSTVU (ČL. 8. I 10. KZ) 12.05.2015. Apelacioni sud
IZRUČENJE SPSKOG DRŽAVLJANINA OSUĐENOG OD SUDA U INOSTRANSTVU (ČL. 8. I 10. KZ I ČL. 7. I 63. ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA) 12.05.2015. Apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA ZA SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA IZVRŠENOG U INOSTRANSTVU (ČL. 8. I 10. KZ) 12.05.2015. Apelacioni sud
KVALIFIKACIJA DELA U ZAVISNOSTI OD CILJA PRETNJE (ČL. 214. KZ) 04.05.2015. Apelacioni sud
ZAKONSKA REHABILITACIJA VIŠESTRUKO OSUĐIVANOG LICA I PREURANJENOST ZAHTEVA ZA SUDSKU REHABILITACIJU (ČL. 98, 99. I 100. KZ I ČL. 572. I 574. ZKP) 30.04.2015. Viši sud
RASPOREĐIVANJE NA BOLJE POSLOVE OD STRANE RUKOVODIOCA ZA NOVAC (ČL. 61. I 367. KZ) 27.04.2015. Apelacioni sud
PRIMANJE MITA KAO PRODUŽENO DELO (ČL. 61. I 367. KZ) 27.04.2015. Apelacioni sud
SVRŠENO KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA (ČL. 336. KZ) 21.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOSNOVANO DOBIJANJE KREDITA NA OSNOVU LAŽNIH ISPRAVA (ČL. 209, 355. I 357. KZ) 21.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAČUNANJE VREMENA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA ZA DELA U SASTAVU PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. I 104. KZ) 14.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
KUMULATIVNO POSTOJANJE OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE OSUĐENI NE MOŽE USLOVNO OTPUSTITI (ČL. 46. KZ) 07.04.2015. Apelacioni sud
PODIZANJE NOVCA SA RAČUNA PREMINULOG LICA BEZ PREVARNE NAMERE (ČL. 208. KZ) 06.04.2015. Osnovni sud
RADNJE OSNOVNIH OBLIKA KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 02.04.2015. Apelacioni sud
RELEVANTNOST POJMA OPASNOSTI ZA ŽIVOT I TELO LJUDI (ČL. 278. I 288. KZ) 02.04.2015. Apelacioni sud
NEPRIJAVLJENE ISPLATE KOJE SE SMATRAJU ZARADOM (ČL. 229. KZ) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOVOĐENJE U ZABLUDU ORGANA UPRAVLJANJA U PREDUZEĆU OKRIVLJENOG I PREDUZEĆU OŠTEĆENOG (ČL. 238. KZ) 27.03.2015. Apelacioni sud
VIŠE RADNJI NASILJA U PORODICI IZVRŠENIH PREMA ISTOM LICU (ČL. 194. KZ) 27.03.2015. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST KOD ODMERAVANJA POJEDINAČNE I JEDINSTVENE KAZNE (ČL. 54. I 60. KZ) 27.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIVIDNI IDEALNI STICAJ ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA I UDRUŽIVANJA RADI VRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 234. I 346. KZ) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
URAČUNAVANJE RANIJE KAZNE ZA PREKRŠAJE U KAZNU IZREČENU ZA KRIVIČNO DELO (ČL. 63. KZ) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIPADNOST ORGANIZOVANOJ KRIMINALNOJ GRUPI (ČL. 346. KZ) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA KAO BLANKETNO KRIVIČNO DELO (ČL. 234. KZ) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTUPANJE PO PRESUDI I PRODAJA VOZILA TREĆEM LICU KAO OSNOV ZA OŠTEĆENJE TUĐIH PRAVA (ČL. 220. KZ I 103. ZOO) 17.03.2015. Apelacioni sud
NAJBLAŽI ZAKON OBZIROM NA GRANICE UBLAŽAVANJA KAZNE (ČL. 5. KZ) 10.03.2015. Apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE NEDOZVOLJENOG PRELAZA GRANICE DRŽAVLJANINU REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 350. KZ) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAJBLAŽI ZAKON U POGLEDU OBAVEZNOSTI IZRICANJA MERE BEZBEDNOSTI (ČL. 5. I 229a KZ) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
FALSIFIKOVANJE JAVNE ISPRAVE RADI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 355. KZ) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
REČI NAVEDENE U DOPISU PROSVETNOJ INSPEKCIJI KOJE SE ODNOSE NA PRIVATNOG TUŽIOCA (ČL. 170. KZ) 26.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREKRŠAJ IZ ZAKONA O PLOVODBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I KRIVIČNO DELO NEZAKONIT RIBOLOV (ČL. 4. ZKP I ČL. 277. KZ) 24.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZADRŽAVANJE NOVCA DOBIJENOG NEEVIDENTIRANOM PRODAJOM ROBE PREDUZEĆA (ČL. 234. KZ) 13.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
SAIZVRŠILAŠTVO ZAJEDNIČKIM DRŽANJEM OPOJNE DROGE U NEPOSREDNOM PRITEŽANJU (ČL. 33. I 246. KZ) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMANJE MITA OD STRANE SLUŽBENOG LICA PRILIKOM KONTROLE VOZILA (ČL. 367. KZ) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTOJANJE NAMERE PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI, BEZ PRIBAVLJANJA ISTE (ČL. 238. KZ) 11.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
KRAĐA OD LICA KOJE JE I SAMO UKRALO TUĐU POKRETNU STVAR I NJENA VREDNOST KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST (ČL. 203, 204. I 213. KZ) 10.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA KADA SU OSUĐENOM IZREČENE RAZLIČITE VRSTE KAZNI (ČL. 60. KZ I ČL. 552. ZKP) 05.02.2015. Apelacioni sud
NASILNIČKO PONAŠANJE PREMA MALOLETNOM OŠTEĆENOM U PRISUSTVU DRUGIH LICA (ČL. 344. KZ) 03.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI PONAVLJANJEM POSTUPKA (ČL. 104. KZ) 03.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
LAKA TELESNA POVREDA U OPISU KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U GRUPI KOJA IZVRŠI KRIVIČNO DELO (ČL. 438. ZKP I 349. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOJI NIJE VEZAN ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 5. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA OSNOVNI OBLIK KRIVIČNOG DELA UVREDA (ČL. 103, 104. I 170. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVEST OKRIVLJENOG DA DELUJE U OKVIRU GRUPE (ČL. 349. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA IZVRŠENO PREMA VIŠE LICA (ČL. 247. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOBAVEŠTAVANJE POVERIOCA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE (ČL. 238. KZ) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRETNJA STAVLJANJEM U IZGLED NAPADA NA ŽIVOT I TELO (ČL. 138. KZ) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE NADLEŽNOSTI JAVNOG TUŽILAŠTVA (ČL. 14. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU,  ČL. 23. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 234. KZ) 23.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
INKRIMINISANE RADNJE OTKRIVENE NAKON OSUDE ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ I ČL. 4. ZKP) 22.01.2015. Apelacioni sud
DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE NA OSNOVU KONTRADIKTORNIH DOKAZA (ČL. 16., 419, 438. I 440. ZKP I ČL. 22. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE UZROKA TEŠKE TELESNE POVREDE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 438. I 440. ZKP I ČL. 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
SMRT LICA KAO POSLEDICA TEŠKE TELESNE POVREDE KOJU OKRIVLJENI NIJE ŽELEO (ČL. 25., 26., 27, 118. I 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
STEPEN VINOSTI POČINIOCA KOD NASTALIH TEŠKIH TELESNIH POVREDA USLED IZBACIVANJA IZ KAFANE (ČL. 25. I 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
TEŠKA TELESNA POVREDA NANESENA GURANJEM OŠTEĆENOG KROZ VRATA (ČL. 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
TEŠKA TELESNA POVREDA NASTALA POSTUPANJEM SA EVENTUALNIM UMIŠLJAJEM OKRIVLJENOG (ČL. 25. I 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST ZA DELO SA OBELEŽJIMA NASILJA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST KOD TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 54., 55. I 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA NEOSNOVANIM DOBIJANJEM I KORIŠĆENJEM KREDITA (ČL. 209. KZ) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NENAMENSKO KORIŠĆENJE KREDITA (ČL. 209. KZ) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
ORGANIZOVANJE NEZAKONITE LICITACIJE FALSIFIKOVANJEM SLUŽBENE ISPRAVE (ČL. 357. KZ) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA ZLOUPOTREBOM SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 234. I 359. KZ) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBELEŽJA KOJA PRAVE RAZLIKU IZMEĐU IZNUDE I PRINUDE (ČL. 135. I 214. KZ) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NESAVESNO POSTUPANJE  LEKARA SPECIJALISTE INTERNE MEDICINE (ČL.  251. I 259. KZ) 14.01.2015. Apelacioni sud
NEPRIJAVLJENI I NEPLAĆENI POREZ NA VREDNOST ROBE DATE U ZAMENU ZA ZARADU (ČL. 229. KZ) 13.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
ADEKVATNA KRIVIČNA SANKCIJA SHODNO KARAKTERISTIKAMA OKRIVLJENOG (ČL. 10., 21. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 4. KZ) 29.12.2014. Apelacioni sud
PRODAJA ROBE „NA CRNO“ ZA GOTOV NOVAC (ČL. 234. KZ) 25.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PROTIVPRAVNOST IMOVINSKE KORISTI KAO POSLEDICA PROTIVPRAVNOG DELOVANJA (ČL. 14. I 234. KZ) 25.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
UNOŠENJE NEISTINITIH PODATAKA O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI (ČL. 234. KZ) 24.12.2014. Apelacioni sud
ODGOVORNO LICE ZAPOSLENO NA RAZLIČITIM RADNIM MESTIMA U PRAVNOM LICU (ČL. 112. KZ) 24.12.2014. Apelacioni sud
ODOBRAVANJE KREDITA KREDITNO NESPOSOBNIM LICIMA KAO ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA U PRODUŽENOM TRAJANJU (ČL. 61. I 234. KZ) 24.12.2014. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNOST IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE ZABRANJENIM, ODNOSNO PROTIVPRAVNIM DELOVANJEM (ČL. 14. I 234. KZ) 24.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
JEDINSTVENI UMIŠLJAJ KAO ALTERNATIVNI ELEMENT PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. KZ) 24.12.2014. Apelacioni sud
SVRŠENOST KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI (ČL. 138. KZ) 18.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
STICAJ KRIVIČNIH DELA NASILJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI I TEŠKA TELESNA POVREDA (ČL. 121. KZ I 344A KZ) 12.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKVALIFIKACIJA ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA U ZLOUPOTREBU POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČL. 234. I 359. KZ I ČL. 420. ZKP) 12.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA OPTUŽNICE NA TEŽE KRIVIČNO DELO I OGLAŠAVANJE KRIVIM ZA TEŽU PRAVNU KVALIFIKACIJU (ČL. 409. I 420. ZKP I ČL. 203. I 204. KZ) 12.12.2014. Apelacioni sud
LICE KOJE JE PREKRŠILO MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI KAO UČINILAC KRIVIČNOG DELA (ČL. 112. I 194. KZ) 12.12.2014. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE VIDLJIVIH POVREDA I FIZIČKIH TRAGOVA KOD ŽRTVE SILOVANJE (ČL. 178. KZ) 11.12.2014. Apelacioni sud
SKLONOST KA PROTIVPRAVNOM PONAŠANJU KOJA ISKLJUČUJE MOGUĆNOST UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 56. I 57. KZ) 11.12.2014. Apelacioni sud
NEZAPOSLENOST OKRIVLJENOG KAO OPRAVDANJE ZA STICANJE IMOVINE VRŠENJEM KRIVIČNIH DELA (ČL. 56. I 57. KZ) 11.12.2014. Apelacioni sud
PREKID I IZVESNOST NASTAVLJANJA NAPADA (ČL. 115. KZ) 10.12.2014. Apelacioni sud
ZALAGANJE VEĆ ZALOŽENIH STVARI KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA VRAĆANJA KREDITA (ČL. 209. KZ) 10.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZGRANIČENJE KRIVIČNOG DELA UBISTVO NA MAH OD KRIVIČNOG DELA UBISTVO U PREKORAČENJU GRANICA NUŽNE ODBRANE (ČL. 19, 113. I 115. KZ) 10.12.2014. Apelacioni sud
DOVRŠEN OSNOVNI OBLIK KRIVIČNOG DELA NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGE POGODNOSTI (ČL. 209. KZ) 10.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
KONCENTRAT OPIJUMSKOG MAKA (MAKOVE SLAME) KAO OPOJNA DROGA (ČL. 112. I 246. KZ) 04.12.2014. Apelacioni sud
PROIZVODNJA KONCENTRATA OPIJUMSKOG MAKA BEZ STAVLJANJA U PROMET (ČL. 112. I 246. KZ) 04.12.2014. Apelacioni sud
PROIZVODNJA KONCENTRATA OPIJUMSKOG MAKA (ČL. 246. KZ) 04.12.2014. Apelacioni sud
GONJENJE ZA ODREĐENA KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE (ČL. 181, 182. I 186. KZ) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
NASILJE U PORODICI KAO TRAJNO KRIVIČNO DELO I ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD TRAJNIH DELA (ČL. 61., 104. I 194. KZ) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
KUVANJE I KONZUMIRANJE ČAJA OD MAKA (ČL. 112. I 246. KZ) 03.12.2014. Apelacioni sud
KRŠENJE ZAKONA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U ŠIREM SMISLU (ČL. 280. I 281. KZ) 02.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PORESKA UTAJA KAO DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 229. KZ) 02.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
POJAM I RADNJE PODSTREKAVANJA (ČL. 34. KZ) 02.12.2014. Apelacioni sud
ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA OD STRANE LEKARA (ČL. 359. KZ) 02.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
POJAM I RADNJE POMAGANJA (ČL. 35. KZ) 02.12.2014. Apelacioni sud
ŠTETA KOJA PROIZLAZI IZ KRIVIČNOG DELA I PITANJE GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI (ČL. 238. KZ) 25.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA KOMPONENTA PODMUKLOSTI (ČL. 113. I 114. KZ) 25.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
STICAJ NASILNIČKOG PONAŠANJA NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU I DELA ČIJI JE ZAŠTITNI OBJEKAT TELESNI INTEGRITET ILI IMOVINA (ČL. 121, 212. I 344a KZ) 20.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
NASTUPANJE POSLEDICE FIZIČKOG NAPADA PRI IZVRŠENJU NASILNIČKOG PONAŠANJA NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU (ČL. 344A KZ) 20.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
NESAVESNO PRUŽANJE LEKARSKE POMOĆI KAO BLANKETNO KRIVIČNO DELO (ČL. 251. KZ) 19.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAMENA KAZNE ZATVORA “KUĆNIM ZATVOROM” NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE KOJOM JE IZREČENA OSUDA NA KAZNU ZATVORA (ČL. 45. KZ) 17.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBELEŽJA SVIREPOSTI I PODMUKLOSTI KOD TEŠKOG UBISTVA (ČL. 114. KZ) 14.11.2014. Apelacioni sud
NEHATNO NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 122. KZ) 13.11.2014. Apelacioni sud
POJAM SLUŽBENOG LICA I POJAM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA (ČL. 112. KZ) 13.11.2014. Apelacioni sud
PRIMANJE MITA PRIBAVLJANJEM KORISTI DRUGOM I VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA (ČL. 367. KZ) 13.11.2014. Apelacioni sud
FALISFIKOVANJE KNJIGOVOSTVENIH ISPRAVA O KUPOVINI I PRODAJI ROBE (ČL. 229. I 357. KZ) 12.11.2014. Apelacioni sud
POJAČANO OBEZBEĐENJE U ZATVORU I BEKSTVO SPREČENO OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (ČL. 339. KZ) 07.11.2014. Apelacioni sud
OBLIK UMIŠLJAJA KOD OMOGUĆAVANJA BEKSTVA LICA LIŠENOG SLOBODE (ČL. 339. KZ) 07.11.2014. Apelacioni sud
NEPRIJAVLJIVANJE PLANIRANOG BEKSTVA OD STRANE OKRIVLJENOG KOJI OBEZBEĐUJE PRITVORENIKE (ČL. 339. KZ) 07.11.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE NAČINA I VREMENA UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 123. KZ) 06.11.2014. Viši sud
TRAJANJE RADNJE NOŠENJA ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 348. KZ) 06.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
UBISTVO UČINJENO OD STRANE SLUŽBENOG LICA MUP-A PRI OBAVLJANJU SLUŽBENIH POSLOVA (ČL. 113. KZ) 30.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
UZROČNO-POSLEDIČNA VEZA IZMEĐU RADNJE OKRIVLJENOG I KASNIJE NASTALE SMRTNE POSLEDICE (ČL. 121. KZ) 27.10.2014. Apelacioni sud
ODSUSTVO JAKE RAZDRAŽENOSTI KOD NUŽNE ODBRANE I UBISTVA NA MAH (ČL. 19. I 115. KZ) 27.10.2014. Apelacioni sud
IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA NEPROPISNO I NEPRAVILNO IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA (ČL. 112. I 281. KZ) 17.10.2014. Apelacioni sud
OBELEŽJA POSREDOVANJA U VRŠENJU PROSTITUCIJE PO ZAKONIMA VAŽEĆIM U VREME IZVRŠENJA I PRESUĐENJA (ČL. 1. I 184. KZ) 16.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
MEHANIZAM IZVLAČENJA DRVA IZ ŠUME (ČL. 275. KZ) 15.10.2014. Viši sud
POJAM VEĆEG BROJA LJUDI KOD IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 15.10.2014. Apelacioni sud
IDEALNI STICAJ UBISTVA I IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 60., 113. I 278. KZ) 15.10.2014. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST USLOVNOG OTPUSTA OSUĐENOG KOJI JE DISCIPLINSKI KAŽNJAVAN TOKOM IZDRŽAVANJA KAZNE (ČL. 46. KZ) 14.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA U POSTUPKU IZVRŠENJA KAZNE IZREČENE PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 5. KZ) 14.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI PRIKRIVANJEM SLUŽBENIH ISPRAVA  (ČL. 234. I 357. KZ) 10.10.2014. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE SPOKOJSTVA LICA PREMA KOME SE VRŠI NASILJE (ČL. 344. KZ) 09.10.2014. Apelacioni sud
PAUŠALAN OPIS IZVRŠENJA NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344. KZ) 09.10.2014. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA KAZNE ZBOG IZDRŽAVANJA KAZNE PO DRUGOJ PRESUDI (ČL. 107. KZ) 08.10.2014. Apelacioni sud
OŠTEĆENJE POVERIOCA KORIŠĆENJEM STVARI POPISANE U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 220. I 237. KZ) 01.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 103. KZ) 25.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSUĐIVANOST NAKON IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 54. I 66. KZ) 23.09.2014. Viši sud
USLOVLJENOST TRENUTKA IZDAVANJA MENICE SA POSTOJANJEM NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU (ČL. 228. KZ) 23.09.2014. Apelacioni sud
PRIVIDNI STICAJ IZMEĐU POSEDOVANJA MATERIJALA ZA PROIZVODNJU OPOJNE DROGE I NEOVLAŠĆENOG UZGAJANJA BILJKE IZ KOJE SE DOBIJA ILI KOJA SAMA SADRŽI OPOJNU DROGU (ČL. 246. KZ) 19.09.2014. Apelacioni sud
PRIMENA NAJBLAŽEG ZAKONA ZA UČINIOCA KOD USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 5. I 46. KZ) 19.09.2014. Apelacioni sud
NANOŠENJE POVREDE OD STRANE LICA KOJE SE REKREATIVNO BAVILO BORILAČKIM VEŠTINAMA (ČL. 121. I 122. KZ) 15.09.2014. Osnovni sud
PRAVNI KONTINUITET KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA SA KRIVIČNIM DELOM ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 234. I 359. KZ) 12.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE PODOBNE DA SE OSTVARI CILJ PODSTREKAVANJA (ČL. 34. KZ) 11.09.2014. Apelacioni sud
KRIVIČNOPRAVNI ZNAČAJ VOŽNJE POD UTICAJEM ALKOHOLA (ČL. 289. I 297. KZ) 11.09.2014. Apelacioni sud
PODOBNOST UTICAJA PRETNJE NA ČINJENJE ILI NEČINJENJE NA KOJE SE OŠTEĆENI NAMERAVA PRINUDITI (ČL. 214. KZ) 03.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGE POGODNOSTI (ČL. 30. I 209. KZ) 03.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEOSNOVANO DOBIJANJE I KORIŠĆENJE KREDITA I DRUGE POGODNOSTI KAO POSEBAN OBLIK PREVARE (ČL. 209. KZ) 03.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
PONAŠANJE OKRIVLJENOG KOJE SE PRIMENJUJE KOD OLAKŠAVAJUĆIH, A NE KOD OTEŽAVAJUĆIH OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 02.09.2014. Apelacioni sud
OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 02.09.2014. Apelacioni sud
UTICAJ KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI NA PRERASTANJE SITNE U TEŠKU KRAĐU (ČL. 204. I 210. KZ) 01.09.2014. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA POSTUPANJEM PROTIVNOM NORMI O KRETANJU VOZILA UZ DESNU IVICU KOLOVOZA (ČL. 289. KZ I ČL. 35. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 27.08.2014. Vrhovni kasacioni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE RADI PRIKRIVANJA PRONEVERE (ČL. 355. I 364. KZ) 27.08.2014. Apelacioni sud
TRAMPA KAO NAČIN NEOVLAŠĆENOG STAVLJANJA U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
SMISAO INKRIMINISANOSTI PROMETA BEZ NAMERE PRODAJE OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
RAZMENA KAO VRSTA PROMETA OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
RAZMENA KAO DRUGI NAČIN NEOVLAŠĆENOG STAVLJANJA U PROMET OPOJNIH DROGA KOJE NE MORA BITI VRŠENO RADI PRODAJE (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
ŠTA SE PODRAZUMEVA POD POJMOM STAVLJANJE U PROMET OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
DAVANJE JEDNE VRSTE DROGE U ZAMENU ZA DRUGU VRSTU DROGE (ČL. 246. KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
RAZMENA JEDNE ZA DRUGU OPOJNU DROGU U SVRHU SOPSTVENE UPOTREBE (ČL. 246. I 246A KZ) 29.07.2014. Apelacioni sud
POKAZIVANJE SLUŽBENE LEGITIMACIJE PRILIKOM VRŠENJA RADNJI ZA LIČNE POTREBE (ČL. 359. KZ) 15.07.2014. Viši sud
RAD NA SUZBIJANJU KRIMINALITETA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. I 359. KZ) 15.07.2014. Viši sud
SVEST O NEMOGUĆNOSTI OBEZBEĐENJA POKRIĆA ZA UPOTREBU KREDITNE KARTICE (ČL. 228. KZ) 15.07.2014. Apelacioni sud
POSTOJANJE REALNOG STICAJA KRIVIČNIH DELA NASILJE U PORODICI I POJAM ZAŠTITNOG OBJEKTA OVOG DELA (ČL. 60. I 194. KZ) 09.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA VAN SPORTSKOG OBJEKTA (ČL. 344a KZ) 02.07.2014. Apelacioni sud
TEŽINA KRIVIČNOG DELA I STEPEN KRIVICE KAO OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 54. KZ) 02.07.2014. Apelacioni sud
USLOVI DA BI SE DELO SMATRALO DELOM MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. KZ) 02.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
SILOVANJE DETETA UZ PRETNJE IZVRŠENJA RADNJI KOJE ŠTETE ČASTI I UGLEDU (ČL. 178. KZ) 25.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
UNOŠENJE LAŽNIH PODATAKA O ČINJENICAMA KOJE SU OD UTICAJA NA UTVRĐIVANJE PORESKIH OBAVEZA (ČL. 229. KZ) 24.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
UGROŽAVANJE TELESNOG INTEGRITETA ČLANA PORODICE NANOŠENJEM LAKŠE TELESNE POVREDE (ČL. 194. KZ) 24.06.2014. Viši sud
APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA OSNOVNI OBLIK KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 104. I 359. KZ) 20.06.2014. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE PREDUZETE OD STRANE NASTAVNIKA PREMA DETETU (ČL. 181. I 182. KZ) 19.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
TRGOVINA LJUDIMA ZLOUPOTREBOM TEŠKIH PRILIKA MALOLETNE OŠTEĆENE (ČL. 184. I 388. KZ) 18.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
SVESNO OVERAVANJE SLUŽBENE ISPRAVE SA NEISTINITOM SADRŽINOM (ČL. 357. KZ) 11.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ TRENUTKA UPLATE PRONEVERENOG NOVCA NA KVALIFIKACIJU DELA (ČL. 364. KZ) 10.06.2014. Apelacioni sud
VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČL. 234. KZ) 10.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
SVOJSTVO ORGANIZATORA KRIMINALNE GRUPE (ČL. 346. KZ) 06.06.2014. Apelacioni sud
ZAJEDNIČKI UMIŠLJAJ SAIZVRŠILACA KOD KRIVIČNOG DELA IZNUDE (ČL. 33. I 214. KZ) 05.06.2014. Apelacioni sud
ISTOVETNOST OŠTEĆENOG KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA IZNUDE (ČL. 61. I 214. KZ) 05.06.2014. Apelacioni sud
PRAVNOSNAŽNA SUDSKA PRESUDA ZA PREDIKATNO KRIVIČNO DELO KOD PRANJA NOVCA (ČL. 231. KZ) 04.06.2014. Apelacioni sud
IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA ČIJIM SE IZVRŠENJEM DOŠLO DO IMOVINE KOJA JE PREDMET KRIVIČNOG DELA PRANJE NOVCA (ČL. 231. KZ) 04.06.2014. Apelacioni sud
NEHATNO POSTUPANJE KOD PRANJA NOVCA OD STRANE ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU (ČL. 231. KZ) 04.06.2014. Apelacioni sud
PRIVIDNI IDEALNI STICAJ IZMEĐU OSNOVNIH OBLIKA KRIVIČNIH DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I PRANJE NOVCA (ČL. 231. I 359. KZ) 04.06.2014. Apelacioni sud
NASTUPANJE PUNOLETSTVA OŠTEĆENE KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA OBLJUBA ZLOUPOTREBOM POLOŽAJA (ČL. 61. I 181. KZ) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
FAKTIČKO POVERAVANJE MALOLETNOG LICA IZVRŠIOCU KRIVIČNOG DELA (ČL. 181. KZ) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
DEKRIMINALIZACIJA KRIVIČNOG DELA PROTIVPRIRODNI BLUD (ČL. 178. KZ) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREINAČENJE PRESUDE ZBOG IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA (ČL. 5, 234. I 359. KZ) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ZAKONA IZRICANJEM KAZNE ZATVORA NA DANE (ČL. 439. ZKP I ČL. 45. KZ) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OZNAČAVANJE URAČUNLJIVOSTI OKRIVLJENOG U OPISU RADNJE DELA U PRESUDI (ČL. 23. KZ I 424. ZKP) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE UPOTREBLJAVANJEM PREINAČENE ISPRAVE KAO PRAVE (ČL. 61. I 355. KZ) 27.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEZAKONITO STEČENI PRIHOD KOD UTAJE POREZA (ČL. 229. KZ) 22.05.2014. Apelacioni sud
KUMULATIVNI USLOVI ZA ISKLJUČENJE POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA UVREDA (ČL. 170. KZ) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
SOLIDARNO OBAVEZIVANJE OKRIVLJENIH KOD ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM (ČL. 91. I 92. KZ) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAMERA OMALOVAŽAVANJA KAO BITAN ELEMENT KRIVIČNOG DELA UVREDA (ČL. 170. KZ) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
KONTINUITET IZMEĐU KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U SKUPINI KOJA IZVRŠI NASILJE I UČESTVOVANJA U GRUPI KOJA IZVRŠI KRIVIČNO DELO (ČL. 349. KZ) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PISMENI ZAHTEV ZA IZDAVANJE KREDITNE KARTICE KAO ISPRAVA (ČL. 112. I 355. KZ) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA NESAVESTAN RAD U SLUŽBI (ČL. 361. KZ) 20.05.2014. Viši sud
RADNJE IZVRŠENJA PREDUZETE PRE I POSLE „UVOĐENJA“ KRIVIČNOG DELA TRGOVINA UTICAJEM (ČL. 439. ZKP I ČL. 366. KZ) 20.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA NE MALE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 203. I 210. KZ) 20.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
TEŠKO UBISTVO SVEDOKA SARADNIKA IZ KORISTOLJUBLJA I BEZOBZIRNE OSVETE (ČL. 114. KZ) 16.05.2014. Apelacioni sud
MOTIV ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJE (ČL. 178. KZ) 15.05.2014. Apelacioni sud
NAVOĐENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH JE IZREČENA MAKSIMALNA KAZNA (ČL. 54. KZ. I 428. ZKP) 14.05.2014. Apelacioni sud
NUŽNOST POSTOJANJA SUBJEKTIVNOG ELEMENTA KOD KRIVIČNOG DELA PREVARE (ČL. 208. KZ) 13.05.2014. Viši sud
IZDAVANJE POTVRDA O ZAPOSLENJU SA LAŽNIM PODACIMA RADI DOBIJANJA KREDITA (ČL. 234. KZ) 13.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENI TUŽILAC KOD LAKE TELESNE POVREDE NANETE „OPASNIM ORUĐEM“ (ČL. 122. KZ) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTAVLJANJE U OPISU RADNJE IZVRŠENJA DA SE RADI O PREDMETIMA „KOJI SLUŽE POTREBAMA ODBRANE“ (ČL. 414. KZ) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAPUŠTANJE DETETA KOJE NIJE U STANJU DA SE SAMO O SEBI STARA (ČL. 196. KZ) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRUŽANJE POMOĆI BEZ OPASNOSTI ZA UČINIOCA ILI DRUGO LICE (ČL. 127. KZ) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
SLANJE NALOGA ZA UPLATU NOVČANIH KAZNI KAO RADNJA KOJOM SE PREKIDA ZASTARELOST (ČL. 107. KZ) 07.05.2014. Viši sud
PREINAČENJE PRESUDE PO ZAKONU KOJI STUPIO NA SNAGU NAKON IZVRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 5, 234. I 359. KZ) 29.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSNIVAČI PREDUZEĆA I RUKOVODILAC PROIZVODNJE KAO ODGOVORNA LICA (ČL. 112. KZ) 29.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OPASNOST PO ŽIVOT I TELO LICA KOJA NISU NEPOSREDNO IZLOŽENA OTROVNIM MATERIJAMA (ČL. 278. I 288. KZ) 29.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NAJPOVOLJNIJE ZA OKRIVLJENOG (ČL. 16. I 104. KZ) 28.04.2014. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI IZVRŠENO PREMA PRETKU OKRIVLJENOG U PRAVOJ LINIJI KRVNOG SRODSTVA (ČL. 112. I 194. KZ) 22.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
UNOŠENJE LAŽNIH PODATAKA U PREDLOG ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 14. I 334. KZ) 22.04.2014. Apelacioni sud
PRIBAVLJANJE IMOVINSKE KORISTI PRISVAJANJEM DOBRA BILO KOJE VRSTE (ČL. 112. I 206. KZ) 17.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODUSTANAK OD RADNJE IZVRŠENJA DELA USLED DOBROVOLJNOG OPREDELJENJA OKRIVLJENOG (ČL. 32. KZ) 16.04.2014. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST ZBOG IZVRŠENJA NEISTOVRSNIH I NEISTORODNIH KRIVIČNIH DELA (ČL. 56. I 57. KZ) 11.04.2014. Apelacioni sud
SUVLASNICI PREDUZEĆA I ČLANOVI KONZORCIJUMA KAO ODGOVORNA LICA (ČL. 112. KZ) 10.04.2014. Apelacioni sud
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA KAO LAKŠE KRIVIČNO DELO U ODNOSU NA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 234. I 359. KZ) 10.04.2014. Apelacioni sud
POVREMENO VRŠENJE SLUŽBENIH RADNJI (ČL. 112. KZ) 09.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREDUZETNIK KAO ODGOVORNO LICE (ČL. 112. I 234. KZ) 08.04.2014. Viši sud
KONKRETNO NAVOĐENJE LICA KOJE SE DOVODI U ZABLUDU (ČL. 358. KZ) 07.04.2014. Apelacioni sud
PERMANENTNIJI OSEĆAJ UGROŽENOSTI KOD OŠTEĆENOG (ČL. 194. KZ) 07.04.2014. Apelacioni sud
NEPRECIZIRANJE GRAMAŽE OPOJNE DROGE (ČL. 246A KZ I ČL. 438. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
UMIŠLJAJ USMEREN NA ODUZIMANJE SVIH TUĐIH POKRETNIH STVARI (ČL. 204. I 210. KZ) 03.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OTVARANJE ZATVORENOG PROSTORA ORIGINALNIM KLJUČEM DO KOGA JE OKRIVLJENI NEOVLAŠĆENO DOŠAO (ČL. 204. KZ) 03.04.2014. Apelacioni sud
IZJAVA KOJA OBJEKTIVNO PREDSTAVLJA OMALOVAŽAVANJE OBUHVAĆENO UMIŠLJAJEM (ČL. 170. KZ) 01.04.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE NIVOA TETRAHIDROKANABINOLA (THC) (ČL. 246. DO 247. KZ) 28.03.2014. Apelacioni sud
OBLJUBA SA DETETOM IZVRŠENA U STVARNOJ ZABLUDI (ČL. 28. I 180. KZ) 27.03.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1285/2012 – NE BIS IN IDEM KOD PREKRŠAJA I „LAKŠIH“ KRIVIČNIH DELA (ČL. 6. ZKP, ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 122., 138. I 170. KZ) 26.03.2014. Ustavni sud
MOLBA ZA USLOVNI OTPUST OKRIVLJENOG KOJI JE DVE TREĆINE KAZNE PROVEO U PRITVORU (ČL. 46. I 63. KZ I ČL. 563. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
PRIMENA ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA KOD USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 46. KZ) 24.03.2014. Apelacioni sud
ZNAČENJE TERMINA “DRUGO LICE” PRE PRECIZIRANJA KRIVIČNOG ZAKONIKA (ČL. 359. KZ) 24.03.2014. Apelacioni sud
PRIMENA ZAKONA NA KRIVIČNO DELO IZVRŠENO PRE NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU (ČL. 180. KZ, ČL. 3. I 5. ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA) 24.03.2014. Apelacioni sud
UVREDA UČINJENA NA JAVNOM MESTU OD STRANE ČLANA GRUPE (ČL. 77. I 170. KZ) 19.03.2014. Viši sud
RAZLIKA IZMEĐU KRITIKE RADA I VREĐANJA JAVNE LIČNOSTI NA FUNKCIJI (ČL. 170. KZ) 19.03.2014. Viši sud
OPRAVDANO NEODAZVANJE RADI IZVRŠENJA KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU (ČL. 52. KZ) 11.03.2014. Viši sud
OSNOVI ISKLJUČENJE PROTIVPRAVNOSTI (ČL. 14. KZ) 07.03.2014. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD IZRICANJA USLOVNE OSUDE ZA KVALIFIKOVANI OBLIK KRIVIČNOG DELA PREVARA (ČL. 5. I 208. KZ) 06.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST PRIMENE INSTITUTA SKRIVLJENE NEURAČUNLJIVOSTI (ČL. 24. KZ) 04.03.2014. Apelacioni sud
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA IZVRŠENJEM VIŠE KONTINUIRANIH RADNJI (ČL. 234. KZ) 27.02.2014. Apelacioni sud
POČETAK TOKA ZASTARELOSTI KOD SAMOVLAŠĆA (ČL. 15, 103, 104.  I 330. KZ) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI PROCESNOM RADNJOM RADI OTKRIVANJA DELA ILI OTKRIVANJA I GONJENJA UČINIOCA (ČL. 103. I 104. KZ) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBJEKAT RADNJE KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA (ČL. 229. KZ) 27.02.2014. Apelacioni sud
INTENZITET SILE KAO BITNOG ELEMENTA KRIVIČNOG DELA SILOVANJA (ČL. 178. KZ) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
UPLAĆENI NOVČANI IZNOSI KUPACA OBJEKATA KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST (ČL. 234. KZ) 27.02.2014. Apelacioni sud
POVREDA SUBJEKTIVNOG IDENTITETA OPTUŽBE KADA OKRIVLJENI NE MOŽE IMATI SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA (ČL. 112. KZ I 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
INKRIMINACIJA SVAKOG UČESTVOVANJA U TUČI I NEPOSTOJANJE NUŽNE ODBRANE (ČL. 19. I 123. KZ) 24.02.2014. Apelacioni sud
JEDNA ODLUKA SUDA U POGLEDU SVIH RADNJI IZ SASTAVA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. KZ) 18.02.2014. Apelacioni sud
MOGUĆNOST BRISANJA VASPITNIH MERA IZ KAZNENE EVIDENCIJE (ČL. 97- 100. KZ I ČL. 11., 27. I 38. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 18.02.2014. Apelacioni sud
PROMENA KVALIFIKACIJE DELA ZBOG “SITUACIONOG” UMIŠLJAJA (ČL. 204. I 206. KZ) 13.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
MOTIV OKRIVLJENOG ZA ODUSTANAK OD IZVRŠENJA DELA (ČL. 32. KZ) 10.02.2014. Apelacioni sud
BAVLJENJE PRENOŠENJEM ROBE PREKO CARINSKE LINIJE (ČL. 230. KZ) 06.02.2014. Apelacioni sud
RAZBOJNIŠTVO KAO KRIVIČNO DELO UPRAVLJENO PROTIV LIČNOSTI (ČL. 61. I 206. KZ) 06.02.2014. Apelacioni sud
ISPUNJENJE OBA ALTERNATIVNA USLOVA KOD KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA TEŠKA KRAĐA (ČL. 61. I 204. KZ) 04.02.2014. Apelacioni sud
ŠTETNE POSLEDICE ZA SLUŽBU KAO USLOV POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE (ČL. 369. KZ) 04.02.2014. Apelacioni sud
SUŠTINSKA RAZLIKA IZMEĐU KRIVIČNIH DELA IZNUDE I PRIKRIVANJA (ČL. 214. I 221. KZ) 04.02.2014. Apelacioni sud
POVREDA SLUŽBENOG PEČATA ANGAŽOVANJEM TREĆEG STRUČNOG LICA (ČL. 34. I 327. KZ) 03.02.2014. Apelacioni sud
SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA I ZNAKA KAO VLASTORUČNO DELO (ČL. 327. KZ) 03.02.2014. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST ODUZIMANJA PREDMETA PRIBAVLJENOG KRIVIČNIM DELOM OD IZVRŠIOCA (ČL. 92. KZ) 31.01.2014. Apelacioni sud
VREDNOST PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI OBUHVAĆENE UMIŠLJAJEM OKRIVLJENOG (ČL. 234. I 359. KZ) 31.01.2014. Apelacioni sud
DELIMIČNO PREDUZIMANJE RADNJE IZVRŠENJA OD SAIZVRŠIOCA (ČL. 33. KZ) 30.01.2014. Apelacioni sud
VALUTA KOJA NIJE U OPTICAJU KAO NOVAC (ČL. 112. I 223. KZ) 30.01.2014. Apelacioni sud
NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA OD STRANE SLUŽBENIH LICA ELEKTRODISTRIBUCIJE (ČL. 139. KZ) 30.01.2014. Apelacioni sud
POSLEDIČNA RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI (ČL. 112. I 194. KZ) 29.01.2014. Vrhovni kasacioni sud
POKUŠAJ NANOŠENJA TEŠKE TELESNE POVREDE ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU (ČL. 114. I 121. KZ) 29.01.2014. Apelacioni sud
OTPUŠTANJE DUGA PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE (ČL. 229A KZ) 27.01.2014. Apelacioni sud
DELO KOJE NIJE BILO PROPISANO U PERIODU ZA KOJI JE OKRIVLJENI OPTUŽEN (ČL. 5. I 229a KZ) 27.01.2014. Apelacioni sud
UTICAJ „DEKRIMINALIZACIJE“ KLEVETE NA IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA (ČL. 171. I 172. KZ) 22.01.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREDSEDNIK SAVETA MESNE ZAJEDNICE KAO ODGOVORNO LICE (ČL. 234. KZ) 21.01.2014. Apelacioni sud
VREMENSKI PERIOD IZMEĐU PRVE I POSLEDNJE RADNJE KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. KZ) 20.01.2014. Apelacioni sud
DOVOĐENJE KONKRETNOG FIZIČKOG LICA U ZABLUDU (ČL. 208. KZ) 20.01.2014. Apelacioni sud
ODLUČNE ČINJENICE KOD ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OD DRUGIH LICA (ČL. 92. KZ I ČL. 257. I 540. ZKP) 17.01.2014. Apelacioni sud
UTICAJ MATERIJALNOG STANJA OKRIVLJENOG NA ZAMENU NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA (ČL. 51. KZ) 15.01.2014. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆEN ULAZAK NA SPORTSKI TEREN (ČL. 344a KZ) 14.01.2014. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENA UPOTREBA TUĐE PLATNE KARTICE PREKO DRUGOG LICA (ČL. 225. KZ) 13.01.2014. Apelacioni sud
VREME RELEVANTNO ZA UTVRĐIVANJE NEURAČUNLJIVOSTI (ČL. 23. I 24. KZ) 13.01.2014. Apelacioni sud
POKUŠAJ NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA KAMIONA (ČL. 213. KZ) 09.01.2014. Apelacioni sud
ODUZIMANJE IMOVINE ZBOG IZVRŠENJA OSNOVNOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA (ČL. 2. I 25. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA I ČL. 229. KZ) 27.12.2013. Apelacioni sud
ODMERAVANJE KAZNE NA OSNOVU PRESUDE STRANOG SUDA (ČL. 54. KZ) 27.12.2013. Apelacioni sud
OBJEKTIVNO I SUBJEKTIVNO ODREĐENJE SVIREPOSTI (ČL. 114. KZ) 26.12.2013. Apelacioni sud
POJAM BEZOBZIRNOG NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 114. KZ) 26.12.2013. Apelacioni sud
OCENA TEŠKOG IMOVNOG STANJA I PRILIKA OŠTEĆENOG (ČL. 217. KZ) 26.12.2013. Apelacioni sud
IZRAZI U IZRECI PRESUDE KOJI PREDSTAVLJAJU RAZLIČITE NAČINE KVALIFIKOVANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. ZKP I ČL. 114. KZ) 26.12.2013. Apelacioni sud
PRIBOR KOJIM JE VRŠEN NEZAKONIT RIBOLOV (ČL. 277. KZ) 25.12.2013. Apelacioni sud
OSEĆAJ STRAHA I UGROŽENOSTI IZAZVAN PREDMETOM KOJI LIČI NA PRAVI PIŠTOLJ (ČL. 138. KZ) 25.12.2013. Apelacioni sud
MOTIV KOD TEŠKOG UBISTVA KOD KOJEG JE UMIŠLJAJ USMEREN NA LIŠENJE ŽIVOTA VIŠE LICA (ČL. 114. KZ) 24.12.2013. Viši sud
ISKLJUČENJE POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA UVREDE I PORED SAZNANJA O UVREDLJIVOJ IZJAVI (ČL. 170. KZ) 23.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
PODSTREKAVANJE OBEĆANJEM NOVČANE NAGRADE (ČL. 34. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
PRIPREMNE RADNJE KOJE PREDSTAVLJAJU KRIVIČNO DELO (ČL. 14, 320, 345. I 346. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU PODSTREKAVANJA I ORGANIZOVANJA ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA (ČL. 34. I 346. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
POČETAK TOKA ZASTARELOSTI ZA KRIVIČNO DELO NEPRIJAVLJIVANJE KRIVIČNOG DELA I UČINIOCA (ČL. 104. I 332. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
KRIVIČNA DELA ČLANOVA ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA IZVRŠENA VAN PLANA OVOG UDRUŽENJA (ČL. 346. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
ODGOVORNOST SAUČESNIKA KOD UDRUŽIVANJA RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 36. I 346. KZ) 18.12.2013. Apelacioni sud
ODNOS RADNJE SAIZVRŠILACA SA RADNJOM NEPOSREDNOG IZVRŠIOCA I POSLEDICOM DELA (ČL. 33. KZ) 09.12.2013. Apelacioni sud
RAZLIČITE ODLUKE SUDA U POGLEDU ORGANIZATORA I ČLANOVA ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA (ČL. 438. ZKP I ČL. 246. KZ) 08.12.2013. Apelacioni sud
PREINAČENJE ODLUKE U POGLEDU PRAVNE KVALIFIKACIJE DELA ZBOG POSTOJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 234. I 359. KZ) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE NAVOĐENJEM U IZRECI ELEMENATA KOJI NISU DEO KRIVIČNOG DELA (ČL. 359. KZ I ČL. 420. I 438. ZKP) 29.11.2013. Apelacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA ZA KRIVIČNO DELO KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE, JAVNOG TUŽIOCA I NJEGOVOG ZAMENIKA (ČL. 499. ZKP I ČL. 360. KZ) 22.11.2013. Viši sud
NASTUPANJE POSLEDICE KAO USLOV POSTOJANJA DELA (ČL. 290. KZ) 19.11.2013. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVOST PRESUDE U POGLEDU VRSTE JAVNOG SAOBRAĆAJA KOJI JE UGROŽEN RADNJOM IZVRŠENJA (ČL. 290. KZ I ČL. 438. ZKP) 19.11.2013. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA KRIVIČNOG DELA ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE KRIVIČNIM DELOM NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZVRŠENIM OD STRANE VIŠE LICA (ČL. 246. I 346. KZ) 15.11.2013. Apelacioni sud
MEĐUSOBNO POZNANSTVO OKRIVLJENIH U OKVIRU ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 246. KZ) 15.11.2013. Apelacioni sud
PRIVIDNI STICAJ PO ODNOSU SPECIJALITETA (ČL. 246. I 346. KZ) 15.11.2013. Apelacioni sud
PROIZVODNJA I PRERADA OPOJNE DROGE ZA SOPSTVENE POTREBE (ČL. 246. KZ) 13.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČL. 234. KZ) 08.11.2013. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI UČINJENO PREMA MALOLETNOM LICU (ČL. 194. KZ) 07.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE STVARI OD NEKOG LICA KAO SAMOVLAŠĆE (ČL. 330. KZ) 07.11.2013. Apelacioni sud
PREVARA OD STRANE ODGOVORNOG LICA U PRIVREDNOM SUBJEKTU (ČL. 208. KZ) 06.11.2013. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE BEZ UVIDA U PRESUDU KOJOM JE IZREČENA (ČL. 67. KZ I ČL. 440. ZKP) 01.11.2013. Apelacioni sud
DOKAZ O POSTOJANJU NAMERE IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA (ČL. 229a KZ) 31.10.2013. Apelacioni sud
POSTUPAK OKONČAN NEPRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM U INOSTRANSTVU I NADLEŽNOST NAŠEG SUDA (ČL. 4. I 438. ZKP I ČL. 10. KZ) 30.10.2013. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA ZLOČINAČKOG UDRUŽIVANJA KVALIFIKOVANIM OBLIKOM KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA (ČL. 346. I 388. KZ) 30.10.2013. Apelacioni sud
POSEDOVANJE NAPRAVA KOJE NE PREDSTAVLJA KRIVIČNO DELO, VEĆ PREKRŠAJ (ČL. 438. ZKP I ČL. 348. KZ) 25.10.2013. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE KOLIČINE MUNICIJE (ČL. 438. ZKP I ČL. 348. KZ) 25.10.2013. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANJA KAZNE ZA POKUŠAJ (ČL. 30. I  57. KZ) 24.10.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KONKRETNIH RADNJI SVAKOG OD SAIZVRŠILACA KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI (ČL. 33. I 138. KZ) 21.10.2013. Apelacioni sud
UPOTREBA SILE ILI PRETNJE PREMA LICU KOJE ZNA ZA BEKSTVO (ČL. 339. KZ) 18.10.2013. Apelacioni sud
ODNOS OMOGUĆAVANJA BEKSTVA LICA LIŠENOG SLOBODE I ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 339. I 359. KZ) 18.10.2013. Apelacioni sud
„APSOLUTNA“ ZASTARELOST IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA I ČUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI (ČL. 106. KZ) 10.10.2013. Apelacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA I ČUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI (ČL. 106. KZ) 10.10.2013. Apelacioni sud
ZASTUPNIK UDRUŽENJA KAO ODGOVORNO LICE (ČL. 112. KZ) 08.10.2013. Apelacioni sud
ZLOUPOTREBA POLOŽAJA NAKON IZMENA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA (ČL. 234. KZ) 02.10.2013. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE NAMERE REALIZOVANJA PRETNJE (ČL. 138. KZ) 27.09.2013. Apelacioni sud
KRŠENJE BLANKETNIH PROPISA O ZAŠTITI, OČUVANJU I UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE (ČL. 260. KZ) 24.09.2013. Apelacioni sud
NEISTINITE TVRDNJE KOJE ŠKODE ČASTI I UGLEDU KAO PREDMET UCENE (ČL. 215. KZ) 16.09.2013. Apelacioni sud
STAV OKRIVLJENOG PREMA IZVRŠENOM KRIVIČNOM DELU (ČL. 46. KZ) 16.09.2013. Apelacioni sud
PREDUZIMANJE RADNJE, DELA RADNJE IZVRŠENJA ILI DELATNOSTI KOJA JE VAN BIĆA DELA (ČL. 33. KZ) 12.09.2013. Apelacioni sud
DOVOĐENJE U ZABLUDU I ODRŽAVANJE U ZABLUDI KAO ALTERNATIVNO PROPISANE RADNJE IZVRŠENJA (ČL. 208. KZ) 11.09.2013. Apelacioni sud
NUŽNA ODBRANA OD PREDSTOJEĆEG NAPADA (ČL. 19. KZ) 11.09.2013. Apelacioni sud
UČESTALOST IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 10.09.2013. Apelacioni sud
PROVALJIVANJE RADI STAVLJANJA VOZILA U POGON (ČL. 204. KZ) 06.09.2013. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA I ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČL. 5, 234. I 359. KZ) 05.09.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODNOS IZVRŠIOCA DELA PREMA ORUŽJU KOJE JE SLUČAJNO PRONAŠAO (ČL. 348. KZ) 04.09.2013. Apelacioni sud
AUTENTIČNOST I VERODOSTOJNOST NEOVERENE FOTOKOPIJE ISPRAVE (ČL. 112. KZ) 28.08.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA UČINJENO NA ŠTETU MALOLETNOG LICA (ČL. 150. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 191. KZ) 28.08.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE NA TELU PASIVNOG SUBJEKTA (ČL. 182. KZ) 23.08.2013. Apelacioni sud
PRISTANAK, ŽELJA I INICIJATIVA ZA ZADRŽAVANJE OD STRANE MALOLETNOG LICA (ČL. 191. KZ) 22.08.2013. Apelacioni sud
OCENA ZADIRANJA U LIČNI ŽIVOT U SVAKOM KONKRETNOM SLUČAJU (ČL. 144. KZ) 14.08.2013. Apelacioni sud
PRISVAJANJE NOVCA KOJE NIJE USMERENO NA PRIBAVLJANJE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 364. KZ) 23.07.2013. Apelacioni sud
DRŽANJE VOZILA NA BEZBEDNOM ODSTOJANJU OD DRUGOG VOZILA (ČL. 289. I 297. KZ) 16.07.2013. Apelacioni sud
OBARANJA STABALA NA PARCELI KOJA JE PO KULTURI LIVADA (ČL. 275. KZ) 11.07.2013. Vrhovni kasacioni sud
ČINJENICE OD PRESUDNOG ZNAČAJA ZA VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE (ČL. 7, 8, 10. I 17. KZ) 09.07.2013. Apelacioni sud
ODGOVORNOST ALKOHOLISANOG LICA ZA NASTANAK SAOBRAĆAJNE NEZGODE (ČL. 289. I 297. KZ) 03.07.2013. Apelacioni sud
OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZBOG ZASTARELOSTI LAKŠEG OBLIKA DELA LICU KOJE JE OPTUŽENO ZA TEŽI OBLIK DELA (ČL. 103, 104. I 359. KZ) 02.07.2013. Apelacioni sud
BILJNA MATERIJA KOJA NE MOŽE SADRŽATI VIŠE OD PROPISANOG PROCENTA THC-A (ČL. 246, 246a I 247. KZ) 26.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA U SLUČAJU IZMENE PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 103. I 234. KZ) 26.06.2013. Apelacioni sud
PRAVNO DEJSTVO UKINUTE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 194. KZ) 26.06.2013. Apelacioni sud
NAMERA KOD KRIVIČNOG DELA PREVARE (ČL. 208. KZ) 21.06.2013. Apelacioni sud
IZVRŠENJE DELA OD STRANE VIŠE LICA KOJA NE PREDSTAVLJAJU GRUPU ILI ORGANIZOVANU KRIMINALNU GRUPU (ČL. 112. I ČL. 206. KZ) 12.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
KRAĐA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZMENOM MERNOG SISTEMA (ČL. 203. KZ) 12.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠENJE RAZBOJNIŠTVA „OD STRANE VIŠE LICA“ (ČL. 5. I 206. KZ) 12.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIČITE KOLIČINE OPOJNE DROGE U VIŠE PAKOVANJA (ČL. 246. KZ) 10.06.2013. Viši sud
STICAJ VIŠE OBLIKA DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 10.06.2013. Viši sud
VISINA PRIBAVLJENE KORISTI KAO KVALIFIKATORNA OKOLNOST KOD ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 5. I 359. KZ) 31.05.2013. Apelacioni sud
DELIMIČNO I POTPUNO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 29.05.2013. Apelacioni sud
OBAVEZNO IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI I PRIMENA NAJBLAŽEG ZAKONA (ČL. 5. I 229a KZ) 29.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
POREKLO, MOTIV I VREMENSKI PERIOD DRŽANJA ORUŽJA, MUNICIJE I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 348. KZ) 20.05.2013. Apelacioni sud
KRAĐA U KORIST JEDNOG OD OKRIVLJENIH KOJI SU ZAJEDNO IZVRŠILI DELO (ČL. 203. KZ) 16.05.2013. Apelacioni sud
NEPRECIZNO ODREĐENO VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 16. I 104. KZ) 14.05.2013. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD GRAĐENJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE (ČL. 5. I 219a KZ) 14.05.2013. Apelacioni sud
UMIŠLJAJ USMEREN NA REALNU VREDNOST TUĐE POKRETNE STVARI (ČL. 203. I 210. KZ) 14.05.2013. Apelacioni sud
OBAVEZA DOKAZIVANJA VEZE IZMEĐU PROPUSTA OKRIVLJENOG I NASTALE SAOBRAĆAJNE NEZGODE (ČL. 289. KZ I ČL. 368. ZKP) 14.05.2013. Apelacioni sud
REALIZACIJA OPASNOSTI KOD IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. I 288. KZ) 08.05.2013. Apelacioni sud
IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI KAO KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJA (ČL. 278. I 288. KZ) 08.05.2013. Apelacioni sud
BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA PROTIVPRAVNO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA (ČL. 218. KZ) 24.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
DUŽNOST IZDRŽAVANJA UTVRĐENA PRESUDOM KOJA NIJE IZVRŠNA (ČL. 195. KZ) 17.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
POSEDOVANJE AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU (ČL. 352. KZ) 16.04.2013. Apelacioni sud
PROMENA BROJA ŠASIJE KAO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE (ČL. 355. KZ) 15.04.2013. Apelacioni sud
SUMA UTAJENOG POREZA U JEDNOJ KALENDARSKOJ, ODNOSNO FISKALNOJ GODINI (ČL. 229. KZ) 15.04.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE DA LI MATERIJA PREDSTAVLJA PSIHOAKTIVNU SUPSTANCU (ČL. 246a KZ I 58. ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA) 11.04.2013. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANJA KAZNE ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZVRŠENO U POMAGANJU (ČL. 35, 57. I 246. KZ) 10.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
VLASNIK PRAVNOG LICA KAO ODGOVORNO LICE (ČL. 112, 234. I 359. KZ) 04.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
ZNAČAJ GODINA ŽIVOTA UČINIOCA KOD ODMERAVANJA KAZNE (ČL. 54. KZ) 04.04.2013. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA STICANJE STATUSA ODGOVORNOG LICA (ČL. 112. I 234. KZ) 04.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU ZBOG IZVRŠENJA NOVOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 98. KZ) 29.03.2013. Apelacioni sud
TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA IZVRŠENO SA EVENTUALNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 297. KZ) 27.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
BIVŠI SUPRUŽNICI KOJI NE ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU KAO ČLANOVI PORODICE (ČL. 112. I 194. KZ) 26.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEPOZNAVANJE TAČNOG HEMIJSKOG SASTAVA GASNOG ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 19.03.2013. Apelacioni sud
LICA ZAPOSLENA U PREDUZEĆU KOME SU POVERENA JAVNA OVLAŠĆENJA (ČL. 112. KZ) 19.03.2013. Apelacioni sud
ZNANJE OKRIVLJENOG O OKOLNOSTIMA KOD PRIKRIVANJA (ČL. 221. KZ) 15.03.2013. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE ZBOG NEISPUNJENJA ODREĐENIH OBAVEZA (ČL. 69. KZ) 14.03.2013. Apelacioni sud
POSEBNO AFEKTIVNO STANJE KAO USLOV ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA UBISTVA NA MAH (ČL. 115. KZ) 06.03.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE PRECIZNE KOLIČINE ZAPALJIVIH MATERIJALA (ČL. 286. KZ) 05.03.2013. Apelacioni sud
UTICAJ PODELE ULOGA OKRIVLJENIH PRILIKOM IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 33. I 204. KZ) 28.02.2013. Apelacioni sud
USLOVNI OTPUST OSUĐENOM KOJI JE IZDRŽAO 2/3 UMANJENE KAZNE (ČL. 46. KZ) 26.02.2013. Apelacioni sud
DELO MALOG ZNAČAJA IZVRŠENO SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 18. KZ) 25.02.2013. Apelacioni sud
KOMPJUTERSKI PODATAK KAO SLUŽBENA ISPRAVA (ČL. 357. KZ) 21.02.2013. Apelacioni sud
PRIVIDNI STICAJ KRIVIČNIH DELA NEOVLAŠĆENOG DRŽANJA I STAVLJANJA U PROMET OPOJNE DROGE (ČL. 246. I 246A KZ) 21.02.2013. Apelacioni sud
SVEST DA JE LICE KORISNIK OPOJNIH DROGA (ČL. 247. KZ) 20.02.2013. Viši sud
UTICAJ GODINA I ŽIVOTNOG ISKUSTVA OPTUŽENIH NA SVEST O ZABRANJENOSTI DELA (ČL. 246a I 247. KZ) 20.02.2013. Viši sud
SVEST O ZABRANJENOSTI IZDAVANJA MENICE BEZ POKRIĆA (ČL. 228. KZ) 20.02.2013. Apelacioni sud
ČINJENICE KOJE UKAZUJU DA OPOJNA DROGA NIJE NAMENJENA PRODAJI (ČL. 246 I 246A KZ) 20.02.2013. Viši sud
SUŠTINSKA RAZLIKA IZMEĐU STAVLJANJA U PROMET I OMOGUĆAVANJA UŽIVANJA OPOJNIH DROGA (ČL. 246. I 247. KZ) 20.02.2013. Viši sud
SUPSTANCE KOJE SE SMATRAJU OPOJNOM DROGOM (ČL. 112. KZ I ČL. 2. I 115. ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA) 20.02.2013. Viši sud
NASLEDNIČKA IZJAVA UČESNIKA U OSTAVINSKOM POSTUPKU KAO LAŽNI ISKAZ (ČL. 335. KZ) 12.02.2013. Apelacioni sud
NAMERA KOD ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 359. KZ) 08.02.2013. Apelacioni sud
PRIJATELJSKA UTAKMICA KOJA NE PREDSTAVLJA SPORTSKU PRIREDBU NI JAVNI SKUP (ČL. 344a KZ) 05.02.2013. Apelacioni sud
GRUPNI I INDIVIDUALNI ZAŠTITNI OBJEKT KOD KRIVIČNOG DELA DAVANJA LAŽNOG ISKAZA (ČL. 335 KZ. I ČL. 61. I 64. ZKP) 02.02.2013. Vrhovni kasacioni sud
MERA BEZBEDNOSTI U OKVIRU JEDINSTVENE KAZNE ZA DELA U STICAJU (ČL. 60. I 85. KZ) 31.01.2013. Apelacioni sud
ISTOVREMENO UPLAĆIVANJE PLATA I POREZA PO ODBITKU (ČL. 229a KZ) 31.01.2013. Apelacioni sud
NEPOSREDNA PRETNJA OPONAŠANJEM DRŽANJA ORUŽJA (ČL. 138. KZ) 30.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA NAMENSKO KORIŠĆENJE KREDITA (ČL. 209. KZ) 30.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
PASIVNO TRPLJENJE KOJE NE ZNAČI DOBROVOLJNI PRISTANAK NA POLNI ODNOS (ČL. 178. KZ) 29.01.2013. Apelacioni sud
ZNAČAJ ZAKLJUČKA I PREDLOGA KAZNENE USTANOVE U POGLEDU USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 46. KZ) 29.01.2013. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO SILOVANJE (ČL. 61. I 178. KZ) 29.01.2013. Apelacioni sud
IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA POVREDA PRAVA PO OSNOVU RADA I PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ČL. 163. KZ) 29.01.2013. Apelacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA PODNOŠENJEM TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 104. KZ) 25.01.2013. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA UDRUŽIVANJA RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA TEŽIM OBLIKOM OTMICE (ČL. 134. I 346. KZ) 25.01.2013. Apelacioni sud
OTMICA IZVRŠENA OD STRANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 134. KZ) 25.01.2013. Apelacioni sud
SAMOVLASNO PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM (ČL. 14. I 330. KZ) 23.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA NEHATNI OBLIK UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 103, 104. I 289. KZ) 23.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
NUŽNA ODBRANA KOD UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 19. I 123. KZ) 22.01.2013. Apelacioni sud
NASTUPANJE SMRTI ILI TEŠKE TELESNE POVREDE KAO OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE (ČL. 123. KZ) 22.01.2013. Apelacioni sud
ODGOVORNOST IZVRŠIOCA UBISTVA ILI TEŠKE TELESNE POVREDE KOD UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 123. KZ) 22.01.2013. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ZASTAREVANJA KRIVIČNOG DELA NEDAVANJE IZDRŽAVANJA ( ČL. 195. KZ) 22.01.2013. Apelacioni sud
APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA OSNOVNI OBLIK KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE ISPRAVE (ČL. 104. I 355. KZ) 18.01.2013. Apelacioni sud
OSNOVNI UZROK SAOBRAĆAJNE NEZGODE USLED VIŠE PROPUSTA U VOŽNJI OKRIVLJENOG (ČL. 289. I 297. KZ) 17.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
INTENZITET ZAMAHA NOŽEM I PONAŠANJE KOJE UKAZUJE NA UMIŠLJAJ (ČL. 30., 113. I 121. KZ) 15.01.2013. Apelacioni sud
UTICAJ VREMENSKOG TRAJANJA PRITVORA I VLADANJA OPTUŽENOG U PRITVORU NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 31.12.2012. Apelacioni sud
SAKRIVANJE UNAKAŽENOSTI KAO POSLEDICE TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. KZ) 26.12.2012. Apelacioni sud
MOGUĆNOST OTKLANJANJA POSLEDICE TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. KZ) 26.12.2012. Apelacioni sud
ZABRANA UBLAŽAVANJA KAZNE ZA KVALIFIKOVANE OBLIKE NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJA LJUDI (ČL. 57. I 350. KZ) 21.12.2012. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA UDRUŽIVANJA RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA TEŽIM OBLIKOM NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJA LJUDI (ČL. 346. I 350. KZ) 21.12.2012. Apelacioni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ KOD NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE NAD OSOBOM ZAOSTALOG DUŠEVNOG RAZVOJA (ČL. 179. I 182. KZ) 17.12.2012. Apelacioni sud
OSTAJANJE NA MESTU SAOBRAĆAJNE NEZGODE BEZ NAMERE DA SE PRUŽI POMOĆ (ČL. 296. KZ) 11.12.2012. Apelacioni sud
DIREKTNI UMIŠLJAJ KOD LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA (ČL. 334. KZ) 10.12.2012. Apelacioni sud
IZAZIVANJE OSEĆAJA STRAHA I UGROŽENOSTI REČIMA (ČL. 138. KZ) 07.12.2012. Apelacioni sud
IZNOŠENJE PRAVNOG SHVATANJA SUDIJE U PRESUDI (ČL. 360. KZ) 06.12.2012. Apelacioni sud
KRŠENJE PROCESNE ODREDBE BEZ NAMERE DA SE DRUGOM PRIBAVI KORIST ILI NANESE ŠTETA (ČL. 360. KZ) 06.12.2012. Apelacioni sud
PREKLUZIVNOST ROKA ZA OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 70. KZ) 05.12.2012. Vrhovni kasacioni sud
DVE OKOLNOSTI KOJE PRETPOSTAVLJAJU DA JE U PITANJU PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ) 29.11.2012. Apelacioni sud
POJAM VEĆEG BROJA LICA KOD KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI (ČL. 350. KZ) 29.11.2012. Apelacioni sud
SREDSTVO PODOBNO DA TELO TEŠKO POVREDI ILI ZDRAVLJE TEŠKO NARUŠI (ČL. 122. KZ) 28.11.2012. Apelacioni sud
IZDAVANJE MENICE I MENIČNOG PISMA BEZ POKRIĆA (ČL. 228. KZ) 28.11.2012. Apelacioni sud
ZNAČAJ RADNOG STATUSA OKRIVLJENOG ODGOVORNOG LICA KOD OCENE DELA (ČL. 359. KZ) 28.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
RELEVANTAN ZAKON ZA ODLUKU O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 5. I 46. KZ I ČL. 439. I 563. ZKP) 26.11.2012. Apelacioni sud
PRIMENA JEDNOG BLAŽEG ZAKONA U POGLEDU SVIH NJEGOVIH ODREDABA (ČL. 5. KZ) 26.11.2012. Apelacioni sud
ISPALJIVANJE HITACA U VAZDUH KAO OPŠTEOPASNA RADNJA (ČL. 278. KZ) 22.11.2012. Apelacioni sud
NEPOŠTOVANJE ZAKONSKE PROCEDURE PRI STAVLJANJU LEKA U PROMET (ČL. 246. KZ) 21.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
NEDAVANJE IZDRŽAVANJA NA NAČIN PREDVIĐEN SUDSKOM PRESUDOM (ČL. 195. KZ ) 20.11.2012. Apelacioni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 355. KZ) 15.11.2012. Apelacioni sud
NEHAT U ODNOSU NA KVALIFIKATORNU OKOLNOST TEŽEG OBLIKA NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344. KZ) 15.11.2012. Apelacioni sud
MATERIJALNA ŠTETA KAO BITAN ELEMENT KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. KZ) 08.11.2012. Apelacioni sud
UMIŠLJAJ KOD NANOŠENJA LAKIH TELESNIH POVREDA UDARANJEM (ČL. 25. I 122. KZ) 08.11.2012. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI TOKOM VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 194. KZ) 02.11.2012. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE DISKRIMINACIJE I INDIVIDUALIZOVANJE RADNJE IZVRŠENJA OVOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 387. KZ) 26.10.2012. Apelacioni sud
ODLUČNE ČINJENICE ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA DAVANJE MITA (ČL. 368. KZ) 25.10.2012. Apelacioni sud
RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI IZVRŠENA JEDNOM ILI VIŠE PUTA (ČL. 194. KZ) 24.10.2012. Vrhovni kasacioni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA MALE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 203. I 210. KZ) 23.10.2012. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O OPOZIVANJU USLOVNE OSUDE I UVID U SPISE PREDMETA (ČL. 67. KZ) 22.10.2012. Apelacioni sud
IZRICANJE KAZNE PRILIKOM OPOZIVANJA USLOVNE OSUDE (ČL. 69. KZ) 19.10.2012. Apelacioni sud
EGZIBICIONISTIČKI AKT U KOME NEMA FIZIČKOG KONTAKTA (ČL. 182. KZ) 17.10.2012. Apelacioni sud
NEOPHODNOST POSTOJANJA ISTOVREMENOG NAPADA KOD NUŽNE ODBRANE (Čl. 19. KZ) 17.10.2012. Apelacioni sud
USLOV ZA KONZUMIRANJE KRIVIČNOG DELA ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE KRIVIČNIM DELOM TEŠKA KRAĐA (ČL. 204. I 346. KZ) 16.10.2012. Apelacioni sud
NEOPHODNOST ŠTETNIH POSLEDICA KOD ODAVANJA SLUŽBENE TAJNE (ČL. 369.KZ) 16.10.2012. Apelacioni sud
ZNAČAJ UTVRĐIVANJA UZROČNE VEZE IZMEĐU RADNJI OKRIVLJENOG I NASTUPANJA SMRTI (ČL. 118. KZ) 10.10.2012. Apelacioni sud
TEŠKO UBISTVO U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE (ČL. 19. I 114. KZ) 10.10.2012. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KONKRETNOG LICA OŠTEĆENOG FALSIFIKOVANJEM I ZLOUPOTREBOM PLATNE KARTICE (ČL. 225. KZ) 05.10.2012. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE SVESTI O POMAGANJU U IZVRŠENJU DELA (ČL. 15. I 35. KZ) 04.10.2012. Apelacioni sud
PSIHOTROPNE SUPSTANCE KAO OBJEKAT RADNJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 246. KZ) 02.10.2012. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBOĐENJE OD KAZNE BEZ PISMENOG SPORAZUMA O NAKNADI ŠTETE (ČL. 59. KZ) 27.09.2012. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA PRAVA AUTORSTVA (ČL. 199. KZ) 25.09.2012. Apelacioni sud
VRSTA I KOLIČINA OPOJNE DROGE KOJA SE ODUZIMA (ČL. 246. KZ) 18.09.2012. Apelacioni sud
MEĐUSOBNO NEPOZNAVANJE I NEPOSTOJANJE KONTAKTA IZMEĐU ČLANOVA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 346. KZ) 14.09.2012. Apelacioni sud
RADNJE OKRIVLJENOG INKRIMINISANE U VREME PREDUZIMANJA I U VREME VOĐENJA POSTUPKA (ČL. 438. I 439. ZKP I ČL. 5. KZ) 07.09.2012. Apelacioni sud
NEPODOBAN POKUŠAJ NEOVLAŠĆENE PROIZVODNJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 31. I 246. KZ) 06.09.2012. Apelacioni sud
NEPRUŽANJE POMOĆI POVREĐENOM LICU I UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 296. KZ) 05.09.2012. Vrhovni kasacioni sud
RAČUNARSKA SABOTAŽA IZVRŠENA NEČINJENJEM (ČL. 299. KZ) 31.08.2012. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE STICAJA RAZBOJNIŠTVA SA IZNUDOM (ČL. 33. I 206. KZ) 29.08.2012. Apelacioni sud
USLOVI ZA NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 405 ZKP I ČL. 62. KZ) 22.08.2012. Apelacioni sud
POJAM “KRIVIČNO” U KONVENCIJI I PRAKSI EVROPSKOG SUDA (ČL. 14. KZ) 16.08.2012. Apelacioni sud
NEUZVRAĆANJE NAPADA KOD UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 123. KZ) 14.08.2012. Apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU IZRAZA „NA ŠTETU GRAĐANA“ I POJMA „PRIVATNE IMOVINE“ (ČL. 330. KZ) 14.08.2012. Apelacioni sud
TRAJANJE KRIVIČNOG DELA PROTIVPRAVNO USELJENJE (ČL. 219. KZ) 10.08.2012. Apelacioni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD TRAJNIH KRIVIČNIH DELA (ČL. 103. KZ) 10.08.2012. Apelacioni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE KAO DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 355. KZ) 06.08.2012. Apelacioni sud
NEPOZNATI UČINILAC KRIVIČNOG DELA U ODNOSU NA KOJE SE PRUŽA POMOĆ (ČL. 333. KZ) 23.07.2012. Apelacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU KAO OSNOV ISKLJUČENJA PROTIVPRAVNOSTI (ČL. 14. KZ I ČL. 185, 186 I 197. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI) 12.07.2012. Apelacioni sud
NEZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU I NEPODNOŠENJE PRIJAVE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 163. KZ) 06.07.2012. Apelacioni sud
STICAJ KRIVIČNIH DELA KOD KOJIH JE ZA JEDNO DELO ODREĐENA KAZNA ZATVORA OD 20 GODINA (ČL. 60. KZ) 04.07.2012. Apelacioni sud
UNUK KAO ČLAN PORODICE (ČL. 194. KZ) 27.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
POSEDOVANJE ORUŽNOG LISTA ZA ORUŽJE  ISTE VRSTE (ČL. 348. KZ) 27.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
OBMANJIVANJE KUPACA IZVRŠENO SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 244. KZ) 25.06.2012. Apelacioni sud
DOLAZAK ŠKODLJIVIH PROIZVODA STAVLJENIH U PROMET U POSED NEKOG LICA (ČL. 256. KZ) 25.06.2012. Apelacioni sud
IZRICANJE NOVČANE KAZNE ILI RADA U JAVNOM INTERESU  UMESTO KAZNE ZATVORA (ČL. 57. KZ) 25.06.2012. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE OBMANJIVANJA KUPACA (ČL. 244. KZ) 25.06.2012. Apelacioni sud
ROK ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61, 103. I 104. KZ) 21.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
NESAVESTAN RAD U  PRIVREDNOM POSLOVANJU (ČL. 234. KZ) 21.06.2012. Apelacioni sud
DOMAŠAJ ZABRANE VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI (ČL. 78. I 85. KZ) 20.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
NEVOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA PREDUZEĆA (ČL. 357. I 359. KZ) 18.06.2012. Apelacioni sud
AKTIVNE RADNJE OKRIVLJENOG UPRAVLJENE NA SPREČAVANJE ŠTETNE POSLEDICE (ČL. 32. KZ) 13.06.2012. Apelacioni sud
SAMOVLASNO PRIKLJUČENJE NA ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM NAKON ISKLJUČENJA (ČL. 330. KZ) 13.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI KAO BLANKETNO KRIVIČNO DELO (ČL. 238. KZ) 13.06.2012. Apelacioni sud
OCENA SVIH OKOLNOSTI KOD IZBORA VRSTE I VISINE KRIVIČNE SANKCIJE (ČL. 54. KZ) 11.06.2012. Apelacioni sud
ZABRANA VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI I DUŽNOSTI LICU U ORGANU U KOME JE KAO SLUŽBENO LICE UČINIO KRIVIČNO DELO (ČL. 85. KZ) 04.06.2012. Apelacioni sud
ELEMENT KRIVIČNOG DELA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. I 367. KZ) 04.06.2012. Apelacioni sud
KRIVIČNO DELO PRIMANJE MITA KOJE NIJE REZULTAT DELOVANJA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 346. I 367. KZ) 04.06.2012. Apelacioni sud
LAŽNA DOJAVA O PODMETNUTOJ BOMBI (ČL. 351. KZ) 25.05.2012. Vrhovni kasacioni sud
VREMENSKA POVEZANOST RADNJI KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. KZ) 23.05.2012. Vrhovni kasacioni sud
IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV KOD NEDAVANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 23.05.2012. Vrhovni kasacioni sud
PRIKRIVANJE OD STRANE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE (ČL. 221. KZ) 22.05.2012. Apelacioni sud
KUMULATIVNI USLOVI ZA POSTOJANJE DELA MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 246a KZ) 18.05.2012. Apelacioni sud
ČINJENICE KOJE ISKLJUČUJU KVALIFIKOVANJE DELA KAO DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 246A KZ) 18.05.2012. Apelacioni sud
MECI RASTAVLJENI NA DELOVE (ČL. 348. KZ) 17.05.2012. Apelacioni sud
TRENUTNA NEISPRAVNOST ORUŽJA (ČL. 348. KZ I ČL. 2. ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI) 17.05.2012. Apelacioni sud
TUĐE VOZILO U POSEDU OKRIVLJENOG KOJE NIJE KORIŠĆENO (ČL. 213. KZ) 17.05.2012. Apelacioni sud
ODMERAVANJE KRIVIČNE SANKCIJE KOD SUĐENJA U ODSUSTVU (ČL. 64. KZ I ČL. 413. ZKP) 10.05.2012. Apelacioni sud
IZRICANJE USLOVNE OSUDE KOD SUĐENJA U ODSUSTVU (ČL. 64. KZ I ČL. 413. ZKP) 10.05.2012. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNE RADNJE KOJE PREDSTAVLJAJU VIŠE ISTOVRSNIH KRIVIČNIH DELA KAO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ) 27.04.2012. Apelacioni sud
NEVAŽNE ČINJENICE ZA ODUZIMANJE SREDSTVA UPOTREBLJENOG ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 87. KZ) 27.04.2012. Apelacioni sud
DOVRŠENO UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA BEZ IZVRŠENJA DELA ZBOG KOG JE ORGANIZOVANO  (ČL. 346. KZ) 27.04.2012. Apelacioni sud
NEOPHODNOST POVEZANOSTI ČLANOVA GRUPE (ČL. 350. KZ) 27.04.2012. Apelacioni sud
STEPEN ORGANIZOVANOSTI GRUPE KOD UDRUŽIVANJA RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 346. I 350. KZ) 27.04.2012. Apelacioni sud
ODRŽAVANJE U ZABLUDI KOD TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ) 19.04.2012. Apelacioni sud
IZVRŠILAC NASILNIČKOG PONAŠANJA NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU (ČL. 344A KZ) 11.04.2012. Vrhovni kasacioni sud
KONSUMPCIJA KRIVIČNOG DELA TEŠKA TELESNA POVREDA KRIVIČNIM DELOM NASILNIČKO PONAŠANJE (ČL. 121. I 344. KZ) 09.04.2012. Apelacioni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE KOJA SADRŽI SAGLASNOST RODITELJA ZA PRELAZAK GRANICE MALOLETNOG DETETA (ČL. 112. I 355. KZ) 09.04.2012. Viši sud
NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE TUĐEG VOZILA BEZ UPRAVLJANJA VOZILOM (ČL. 213. KZ) 03.04.2012. Apelacioni sud
OSEĆAJ NESIGURNOSTI KOD VEĆEG BROJA UGROŽENIH LICA PRI REMEĆENJU JAVNOG REDA I MIRA (ČL. 344. KZ) 03.04.2012. Apelacioni sud
SPAJANJE PRESUDA I NOVI ROK ZASTARELOSTI (ČL. 105. I 107. KZ) 02.04.2012. Apelacioni sud
PRETPOSTAVKA NEURAČUNLJIVOSTI IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA (ČL. 23. KZ) 02.04.2012. Apelacioni sud
TRAJNI KARAKTER POSLEDICE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 27.03.2012. Apelacioni sud
NAČELO DVOSTRUKE KAŽNJIVOSTI I UPOREĐIVANJE ZAKONSKIH INKRIMINACIJA (ČL. 7. ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA I ČL. 14. KZ) 22.03.2012. Apelacioni sud
SLOŽENOST POSREDOVANJA U PRODAJI ILI KUPOVINI OPOJNE DROGE (ČL. 246. I 247. KZ) 22.03.2012. Apelacioni sud
PRODAJA OPOJNIH DROGA U APOTECI REGISTROVANOJ ZA OBAVLJANJE PROMETA LEKOVIMA (ČL. 246. KZ) 20.03.2012. Apelacioni sud
INTENZITET SILE KOD NEDOZVOLJENIH POLNIH RADNJI (ČL. 182. KZ) 15.03.2012. Apelacioni sud
UTICAJ PRESTANKA RADNOG ODNOSA NA OBAVEZU IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA (ČL. 195. KZ) 07.03.2012. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA KOJOM JE ZAMENJENA NOVČANA KAZNA IZREČENA U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 105. I 107. KZ) 02.03.2012. Viši sud
UTVRĐENJE NOSIOCA AUTORSKOG ILI SRODNOG PRAVA KOJE JE POVREĐENO (ČL. 199. KZ) 01.03.2012. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRAVNE PRAZNINE, ODNOSNO DEKRIMINALIZACIJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 5. I 219a KZ) 28.02.2012. Apelacioni sud
KRIJUMČARENJE IZVRŠENO JEDNOM RADNJOM (ČL. 112. I 230. KZ) 27.02.2012. Apelacioni sud
NASILNIČKO PONAŠANJE I TEŽE REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA (ČL. 344. KZ) 22.02.2012. Apelacioni sud
SREDSTVO IZVRŠENJA KOD DELA UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE TUĐE STVARI (ČL. 212. KZ) 20.02.2012. Apelacioni sud
STAVLJANJE U PROMET TRASIRANE MENICE BEZ POKRIĆA (ČL. 228. KZ) 14.02.2012. Apelacioni sud
RADNJE IZVRŠENE U CILJU DRŽANJA OŠTEĆENOG I VRŠENJA PRITISKA DA PROSJAČI (ČL. 388. KZ) 09.02.2012. Apelacioni sud
NAMERA ZASNIVANJA TRAJNE ZAJEDNICE ŽIVOTA SA MALOLETNIKOM (ČL. 190. KZ) 09.02.2012. Apelacioni sud
KONTINUITET INKRIMINISANOSTI KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 246a KZ) 07.02.2012. Apelacioni sud
NEOPHODNOST POSTOJANJA OZBILJNIH POSLEDICA PO SPOKOJSTVO GRAĐANA ILI JAVNI RED I MIR (ČL. 344. KZ) 06.02.2012. Apelacioni sud
ZAKONITOST I PRAVILNOST PRESUDE PRILIKOM ODMERAVANJA JEDINSTVENE KAZNE (ČL. 438. ZKP I ČL. 60. KZ) 27.01.2012. Apelacioni sud
IZNOS PRISVOJENOG NOVCA KOD PRONEVERE (ČL. 364. KZ) 26.01.2012. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZRICANJA USLOVNE OSUDE NAKON POVEĆANJA KAZNE (ČL. 5, 66. I 194. KZ) 25.01.2012. Vrhovni kasacioni sud
ODRŽAVANJE U ZABLUDI (ČL. 208. KZ) 25.01.2012. Vrhovni kasacioni sud
SVEST IZVRŠIOCA DA MU PRAVO NE PRIPADA (ČL. 330. KZ) 24.01.2012. Apelacioni sud
PRIJAVLJIVANJE KOJE JE DOVELO DO POKRETANJA KRIVIČNOG POSTUPKA I OSUĐUJUĆE PRESUDE (ČL. 334. KZ) 20.01.2012. Apelacioni sud
STICAJ RAZBOJNIŠTVA I NEDOZVOLJENOG DRŽANJA I  NOŠENJA ORUŽJA (ČL. 206. I 348. KZ) 16.01.2012. Apelacioni sud
NEUTVRĐIVANJE SREDSTVA KOJIM JE NANETA POVREDA (ČL. 122. KZ) 10.01.2012. Apelacioni sud
ODREĐENOST PASIVNOG SUBJEKTA KOD UGROŽAVANJA SIGURNOSTI VIŠE LICA (ČL. 138. KZ) 05.01.2012. Apelacioni sud
KARAKTER NOVČANE KAZNE IZREČENA UZ USLOVNU OSUDU (ČL. 48, 50. I 65. KZ) 08.12.2011. Apelacioni sud
NUŽNA ODBRANA KOD UBISTVA NA MAH (ČL. 115. KZ) 08.12.2011. Apelacioni sud
PREVOŽENJE I PRENOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE (ČL. 348. KZ) 07.12.2011. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE PRAVNE KVALIFIKACIJE TEŠKOG UBISTVA NA SVIREP NAČIN (ČL. 114. KZ) 01.12.2011. Apelacioni sud
ZAŠTITA JAVNOG INTERESA I SVOJSTVO OŠTEĆENOG (ČL. 348. KZ) 29.11.2011. Apelacioni sud
PRETNJA UPUĆENA VEĆEM BROJU NEIDENTIFIKOVANIH LICA (ČL. 138. KZ) 28.11.2011. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE USLOVNE OSUDE SA MOGUĆNOŠĆU OPOZIVANJA USLOVNE OSUDE (ČL. 65, 69. I 195. KZ) 17.11.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST PRINUDNE NAPLATE NEPLAĆENE NOVČANE KAZNE (ČL. 51. I 105. KZ) 16.11.2011. Apelacioni sud
NEDOVOLJAN BROJ LICA ZA POSTOJANJE TEŽEG NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I MIRA (ČL. 344. KZ) 16.11.2011. Apelacioni sud
ZNAČENJE IZRAZA „NEĆE SE KAZNITI“ (ČL. 112. KZ I 355. ZKP) 08.11.2011. Apelacioni sud
OZBILJNOST PRETNJE PREMA OŠTEĆENOM KOD KRIVIČNOG DELA IZNUDA (ČL. 214. KZ) 07.11.2011. Apelacioni sud
POZIV POLICIJI KAO ZNAK ZA POMOĆ ILI OPASNOST (ČL. 351. KZ) 03.11.2011. Apelacioni sud
NEISPUNJAVANJE OBAVEZA IZ UGOVORA O LIZINGU KAO PRISVAJANJE POVERENE STVARI (ČL. 207. KZ) 01.11.2011. Apelacioni sud
RAZLIČITI NAČINI PRISVAJANJA POVERENE STVARI (ČL. 207. KZ) 01.11.2011. Apelacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA PREDLOGOM PRIVATNOG TUŽIOCA ZA ZAKAZIVANJE GLAVNOG PRETRESA (ČL. 104. KZ) 26.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA KORISTI KOD OTMICE (ČL. 134. KZ) 25.10.2011. Apelacioni sud
SVEST O ZAJEDNIČKOM IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 33. KZ) 20.10.2011. Apelacioni sud
KONTINUIRANO IZVRŠENJE U VIDU ZANIMANJA KOD KRIJUMČARENJA (ČL. 230. KZ) 19.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠENJE LICA DA NABAVLJA, DRŽI I STAVLJA U PROMET LEKOVE KOJI SADRŽE OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 19.10.2011. Apelacioni sud
PRIZNANJE IZVRŠENJA DELA KAO OTKRIVANJE LICA OD KOGA JE OPOJNA DROGA NABAVLJENA (ČL. 246. KZ) 18.10.2011. Apelacioni sud
PROCENA URAČUNLJIVOSTI OKRIVLJENOG (ČL. 22. KZ) 14.10.2011. Apelacioni sud
PROIZVOLJNO ODREĐIVANJE VREDNOST UDELA U DRUŠTVU RADI STICANJA IMOVINSKE KORISTI (ČL. 359. KZ) 13.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
„PROVOCIRANJE“ OKRIVLJENOG DA IZVRŠI RADNJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 14. KZ) 13.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE SVESTI O ZAJEDNIČKOM DELOVANJU  (ČL. 33. KZ) 03.10.2011. Apelacioni sud
PONUDA PREDUZIMANJA RADNJE ZA ODREĐENI IZNOS NOVCA  (ČL. 214. KZ) 01.10.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA IZREČENE KAZNE NASTUPANJEM APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 107. KZ) 29.09.2011. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE ZAKONSKE ODREDBE POVREĐENE OD STRANE OKRIVLJENOG (ČL. 360. KZ) 28.09.2011. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE SAIZVRŠILACA KOD IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 33. KZ) 22.09.2011. Apelacioni sud
POSTOJANJE NAMERE PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KOD IZNUDE (ČL. 214. KZ) 22.09.2011. Apelacioni sud
KRIJUMČARENJE ROBE BEZ AKCIZNE MARKICE REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 230. KZ) 21.09.2011. Apelacioni sud
UMIŠLJAJ KOD POMOĆI UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 333. KZ) 20.09.2011. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA UMIŠLJAJA NA OSNOVU CELOKUPNOG PONAŠANJA OPTUŽENOG (ČL. 113. KZ) 20.09.2011. Apelacioni sud
UČESNICI SPORTSKOG TAKMIČENJA KAO IZVRŠIOCI KRIVIČNOG DELA (ČL. 344a KZ) 15.09.2011. Apelacioni sud
BAVLJENJE PROTIVPRAVNIM RADNJAMA KAO USLOV POSTOJANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 14. KZ) 02.09.2011. Apelacioni sud
ODUZIMANJE PUTNIČKOG VOZILA KAO SREDSTVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 87. I 350. KZ) 01.09.2011. Apelacioni sud
PRILAGOĐENOST MERE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI NJENOJ VISINI (ČL. 91. I 92. KZ) 31.08.2011. Vrhovni kasacioni sud
IZNOS UTAJENOG POREZA U ODREĐENOJ GODINI (ČL. 229. KZ) 31.08.2011. Vrhovni kasacioni sud
STAVLJANJE U PROMET OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 30.08.2011. Apelacioni sud
PREĆUTNI PRISTANAK I NAKNADNO UKLJUČENJE LICA U IZVRŠENJE DELA (ČL. 33, 34. I 35. KZ) 09.08.2011. Apelacioni sud
LIČNO POZNANSTVO SAUČESNIKA (ČL. 33, 34. I 35. KZ) 09.08.2011. Apelacioni sud
RAZLIČITI OBLICI POMAGANJA U IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 35. KZ) 09.08.2011. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE NAMERE PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 364. KZ) 04.08.2011. Apelacioni sud
KAZNA ZATVORA UZ MERU OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA NA SLOBODI (ČL. (80. I 82. KZ) 25.07.2011. Apelacioni sud
RAZLIKOVANJE DIREKTNOG OD EVENTUALNOG UMIŠLJAJA (ČL. 25. KZ) 12.07.2011. Apelacioni sud
UČESTVOVANJE U RAZBOJNIŠTVU ZBOG PRETNJI DRUGIH SAUČESNIKA (ČL. 33. I 206. KZ) 08.07.2011. Viši sud
UMIŠLJAJNO PREDUZIMANJE AKTIVNOSTI  KOJE SA RADNJOM IZVRŠENJA DELA ČINE CELINU (ČL. 33. KZ) 08.07.2011. Viši sud
POVEZIVANJE SAIZVRŠILACA RADI  VRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 112. KZ) 08.07.2011. Viši sud
NEPOSTOJANJE JAVNE ISPRAVE KOD NAVOĐENJA NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA (ČL. 358. KZ) 04.07.2011. Apelacioni sud
DAVANJE LAŽNIH PODATAKA SLUŽBENIKU POŠTE PRILIKOM SLANJA POŠILJKE (ČL. 358. KZ) 04.07.2011. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA KOJIM JE IZVRŠENO RAZBOJNIŠTVO (ČL. 348. KZ) 27.06.2011. Apelacioni sud
OCENA USLOVA ZA IZRICANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 66. KZ) 23.06.2011. Apelacioni sud
SUBJEKTIVNI ODNOS OKRIVLJENOG PREMA TEŽOJ POSLEDICI DELA (ČL. 289. I 297. KZ) 23.06.2011. Apelacioni sud
LAŽNI ISKAZ NA KOME NIJE ZASNOVANA SUDSKA ODLUKA (ČL. 335. KZ) 22.06.2011. Vrhovni kasacioni sud
POSTOJANJE DRUGIH KRIVIČNIH POSTUPAKA KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST  (ČL. 54. KZ) 21.06.2011. Apelacioni sud
PROIZVOLJNO ODREĐIVANJE VISINE I NAČINA DAVANJA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 15.06.2011. Vrhovni kasacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI ZAMENOM NOVČANE U KAZNU ZATVORA (ČL. 105. I 107. KZ) 14.06.2011. Apelacioni sud
NEPRIJAVLJIVANJE LAŽNOG NOVCA STAVLJENOG U OPTICAJ (ČL. 29. I 223. KZ) 14.06.2011. Apelacioni sud
POSREDAN NAČIN NANOŠENJA TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 25. I 121. KZ) 03.06.2011. Apelacioni sud
OBELEŽJA NEPOSREDNE, STVARNE I OZBILJNE PRETNJE PRILIKOM IZVRŠENJA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 25.05.2011. Apelacioni sud
OCENA PONAŠANJA KOJIM SE VREĐA LJUDSKO DOSTOJANSTVO (ČL. 137. KZ) 24.05.2011. Apelacioni sud
BETONSKA PODLOGA KAO SREDSTVO PODOBNO DA SE TELO TEŠKO TELESNO POVREDI ILI ZDRAVLJE TEŠKO NARUŠI (ČL. 194. KZ) 23.05.2011. Apelacioni sud
ODNOS PRODAVCA I KUPCA OPOJNE DROGE KOJI ISKLJUČUJE POSTOJANJE GRUPE (ČL. 112. I 246. KZ) 18.05.2011. Apelacioni sud
GRUPA FORMIRANA U CILJU IZVRŠENJA JEDNOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 112. I 246. KZ) 18.05.2011. Apelacioni sud
VAŽEĆE ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA U VREME PRONALASKA ORUŽJA KOD OKRIVLJENOG (ČL. 348. KZ) 17.05.2011. Apelacioni sud
IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA PRILIKOM OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 67. KZ) 16.05.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENO DRŽANOG ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 12.05.2011. Apelacioni sud
PRIVIDAN STICAJ RAZBOJNIŠTVA I RAZBOJNIČKE KRAĐE SA TEŠKIM UBISTVOM (ČL. 114, 205. I 206. KZ) 10.05.2011. Apelacioni sud
NEOSTVARIVANJE SVRHE KAŽNJAVANJA ZBOG NEPOSTOJANJA KRITIČKOG ODNOSA PREMA KRIVIČNOM DELU (ČL. 42. I 46. KZ) 09.05.2011. Viši sud
UTVRĐIVANJE DRŽANJA OPOJNE DROGE RADI SOPSTVENE UPOTREBE (ČL. 246a KZ) 05.05.2011. Viši sud
INDIVIDUALIZACIJA PASIVNOG SUBJEKTA KAO BITAN ELEMENT KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI (ČL. 138. KZ) 04.05.2011. Apelacioni sud
POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE (ČL. 344. KZ) 19.04.2011. Apelacioni sud
KOLIČINA OPOJNE DROGE KOJA UKAZUJE NA NAMERU PRODAJE (ČL. 246. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
EVENTUALNI UMIŠLJAJ SAIZVRŠIOCA KOD UBISTVA (ČL. 25, 33. I 113. KZ) 18.04.2011. Viši sud
EVENTUALNI UMIŠLJAJ KOD KUPOVINE DROGE ZA DALJU PRODAJU (ČL. 246. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
NAMERA KOD PROTIVPRAVNOG LIŠENJA SLOBODE (ČL. 25. I 132. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
MOTIV ZA POSREDOVANJE U KUPOVINI OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
PUTNIČKO VOZILO KAO PROSTORIJA ZA UŽIVANJE OPOJNE DROGE (ČL. 247. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
IZVRŠENJE BAREM JEDNE OD ALTERNATIVNO PREDVIĐENIH RADNJI KRIVIČNOG DELA (ČL. 247. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI KOJI NISU U MEĐUSOBNOJ POVEZANOSTI (ČL. 54. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
KUPOVINA OPOJNE DROGE ZA DRUGOG KAO RADNJA POSREDOVANJA (ČL. 246. KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
KONZUMIRANJE I DRŽANJE OPOJNE DROGE (ČL. 246a KZ) 18.04.2011. Apelacioni sud
UMIŠLJAJ KOJI NASTAJE SPONTANO I NAGLO (ČL. 115. KZ) 14.04.2011. Apelacioni sud
POSREDOVANJE U VRŠENJU PROSTITUCIJE ZA VIŠE LICA (ČL. 184. KZ) 13.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
SAČINJAVANJE SLUŽBENIH ISPRAVA SA NEISTINITOM SADRŽINOM RADI PRIBAVLJANJA KORISTI (ČL. 357. I 359. KZ) 13.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
RADNJA I CILJ IZVRŠENJA DELA KOD TRGOVINE LJUDIMA PREMA MALOLETNOM LICU (ČL. 388. KZ) 13.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
BROJ LICA ZA KOJE SE POSREDUJE U VRŠENJU PROSTITUCIJE (ČL. 184. KZ) 13.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
KUMULATIVNO OSTVARENJE RADNJE, NAČINA I CILJA KOD TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ) 13.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
OCENA CELOKUPNOG PONAŠANJA OKRIVLJENOG I OŠTEĆENIH KOD PREKORAČENJA NUŽNE ODBRANE (ČL. 19. KZ) 12.04.2011. Apelacioni sud
SVRŠENOST OSNOVNOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA NEZAKONIT LOV I NEOPHODAN OBLIK KRIVICE (ČL. 276. KZ) 08.04.2011. Apelacioni sud
ČLAN LOVAČKOG DRUŠTVA KAO OKRIVLJENI (ČL. 276. KZ) 08.04.2011. Apelacioni sud
JEDINSTVENI UMIŠLJAJ KADA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO DOBIJA TEŽU KVALIFIKACIJU (ČL. 61. I 208. KZ) 07.04.2011. Apelacioni sud
MOGUĆNOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA U KUĆNIM USLOVIMA (ČL. 45. KZ) 07.04.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST OSLOBAĐANJA OD KAZNE ZBOG POSTOJANJA EVENTUALNOG UMIŠLJAJA (ČL. 58. KZ) 05.04.2011. Apelacioni sud
ZNAČAJ UMIŠLJAJA KOD OSLOBOĐENJA OD KAZNE (ČL. 58. KZ) 05.04.2011. Apelacioni sud
KONSUMPCIJA LAKE TELESNE POVREDE KRIVIČNIM DELOM NASILJE U PORODICI (ČL. 122. I 194. KZ) 05.04.2011. Apelacioni sud
VREMENSKI PERIOD U KOM NENAMENSKO KORIŠĆENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA NIJE BILO INKRIMINISANO (ČL. 1. I 362a KZ) 04.04.2011. Apelacioni sud
PRETNJA KOD UGROŽAVANJA SIGURNOSTI (ČL. 138. KZ) 31.03.2011. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE GRUBO POVREĐENIH OVLAŠĆENJA (ČL. 238. KZ) 31.03.2011. Apelacioni sud
IZRICANJE NOVČANE KAZNE U OKVIRU PROPISANOG RASPONA PRIMENOM POGREŠNOG OSNOVA (ČL. 50. I 289. KZ) 30.03.2011. Vrhovni kasacioni sud
LAŽNO PREDSTAVLJANJE U CILJU IZVRŠENJA NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE (ČL. 178, 182. I 329. KZ) 29.03.2011. Apelacioni sud
VERBALNO UPOZORAVANJE NA OPASNOST KORISNICIMA OBJEKATA (ČL. 351. KZ) 24.03.2011. Apelacioni sud
NOŠENJE ILI PRENOŠENJE ORUŽJA KAO BITNA ČINJENICA (ČL. 348. KZ I ČL. 12a I 35. ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI) 22.03.2011. Apelacioni sud
NEHATNO LIŠENJE ŽIVOTA U LOVU (ČL. 118. KZ) 22.03.2011. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENO NOŠENJE ORUŽJA OD STRANE LICA KOJE POSEDUJE DOZVOLU ZA NABAVLJANJE ILI DRŽANJE ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 22.03.2011. Apelacioni sud
NOŠENJE ORUŽJA ZA POJASOM U FUTROLI KAO PREKRŠAJ (ČL. 348. KZ) 22.03.2011. Apelacioni sud
VATRENO ORUŽJE, NJEGOVI DELOVI, MUNICIJA ILI EKSPLOZIVNE MATERIJE KAO PREDMET KRIVIČNOG DELA (ČL. 348. KZ) 22.03.2011. Apelacioni sud
TEŠKO UBISTVO NA PODMUKAO NAČIN UZ SVEST O NEPOSTOJANJU STRAHA I UGROŽENOSTI KOD OŠTEĆENOG (ČL. 114. KZ) 22.03.2011. Apelacioni sud
PLAĆANJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA U MANJEM IZNOSU (ČL. 195. KZ) 21.03.2011. Apelacioni sud
OCENA PONAŠANJA OKRIVLJENOG PRE IZVRŠENJA PRILIKOM  KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 113. I 115. KZ) 21.03.2011. Viši sud
UPOTREBLJIVOST ORUŽJA ZBOG ČIJEG SE DRŽANJA SUDI (ČL. 2. ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI I 348. KZ) 16.03.2011. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA (ČL. 61. I 206. KZ) 10.03.2011. Apelacioni sud
ZABRANJENA POSLEDICA KOD KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 10.03.2011. Apelacioni sud
NAPAD KOJI NE PREDSTAVLJA PRETNJU ZA OKRIVLJENOG (ČL. 19. KZ) 09.03.2011. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO I  POKUŠAJ (ČL. 61. I 213. KZ) 09.03.2011. Apelacioni sud
PRIBAVLJANJE LAŽNE INOSTRANE BORAVIŠNE DOZVOLE (ČL. 355. KZ) 08.03.2011. Apelacioni sud
ISPRAVA KOJA PREDSTAVLJA BITAN ELEMENT KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE ISPRAVE (ČL. 112. I 355. KZ) 04.03.2011. Apelacioni sud
UPODOBLJAVANJE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA IZ ZAKONODAVSTVA STRANE DRŽAVE SA RADNJOM IZ DOMAĆEG KRIVIČNOG ZAKONIKA (ČL. 1. I 14. KZ) 03.03.2011. Apelacioni sud
UTICAJ SPOLJNIH FAKTORA NA ODLUKU UČINIOCA KOD DOBROVOLJNOG ODUSTANKA I POKUŠAJA (ČL. 30. I 32. KZ) 03.03.2011. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE PRIVATNOG ORUŽJA U VRŠENJU POSLA LOVOČUVARA (ČL. 348. KZ) 01.03.2011. Apelacioni sud
NOŠENJE I DRŽANJE ORUŽJA I MUNICIJE VAN LOVIŠTA (ČL. 348. KZ) 01.03.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST UBLAŽAVANJA KAZNE VEĆ UBLAŽENE DO GRANICE POSEBNOG MINIMUMA (ČL. 57. KZ) 01.03.2011. Apelacioni sud
TRAJNE POSLEDICE PO PSIHIČKO ZDRAVLJE OŠTEĆENE I NJEN POLOŽAJ U DRUŠTVENOJ SREDINI KOD ODMERAVANJA KAZNE (ČL. 54. I 178. KZ) 24.02.2011. Apelacioni sud
RAZGRANIČENJE RADNJI KOD NEOVLAŠĆENOG DRŽANJA OPOJNIH DROGA (ČL. 246A KZ) 23.02.2011. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE OPRAVDANOG RAZLOGA ZA NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 22.02.2011. Apelacioni sud
OVLAŠĆENI KONTROLORI PARKIRANJA KAO SLUŽBENA LICA (ČL. 112. I 323. KZ) 22.02.2011. Apelacioni sud
ODREĐENJE POJMA „NA NAROČITO DRZAK NAČIN“ (ČL. 204. KZ) 21.02.2011. Apelacioni sud
ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM RADA U JAVNOM INTERESU (ČL. 52. KZ) 18.02.2011. Apelacioni sud
SVESNI NEHAT U POGLEDU OSNOVNOG KRIVIČNOG DELA I TEŽE POSLEDICE (ČL. 289. I 297. KZ) 18.02.2011. Apelacioni sud
JEDNOKRATNO PONAŠANJE KOJE DOVODI DO TRAJNE POSLEDICE (ČL. 194. KZ) 18.02.2011. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O IZVRŠENJU KAZNE U „KUĆNIM USLOVIMA“ (ČL. 45. KZ I ČL. 24. ZKP) 17.02.2011. Apelacioni sud
PREDMET PODEŠEN DA SLUŽI IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 87. KZ) 17.02.2011. Apelacioni sud
POSTOJANJE NAMERE KOD SVIH OBLIKA RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA (ČL. 229 KZ) 17.02.2011. Apelacioni sud
AKTIVNO DELOVANJE UČESNIKA U TUČI (ČL. 123. KZ) 10.02.2011. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA ODUZIMANJE PREDMETA (ČL. 87. KZ) 10.02.2011. Apelacioni sud
VREMENSKI RAZMAK IZMEĐU UPUĆENJA UVREDE I UBISTVA (ČL. 113. I 115. KZ) 08.02.2011. Apelacioni sud
UTICAJ OPŠTE POZNATIH ČINJENICA NA POSTOJANJE UMIŠLJAJA (ČL. 113. KZ) 08.02.2011. Apelacioni sud
NAVIJAČI KAO IZVRŠIOCI NASILNIČKOG PONAŠANJA NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU (ČL. 344a KZ) 01.02.2011. Apelacioni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA NAKON IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA PO RANIJOJ PRESUDI (ČL. 62. KZ) 28.01.2011. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE TRAJANJA KAZNE ZATVORA UKOLIKO NOVČANA KAZNA NE BUDE PLAĆENA (ČL. 51. KZ) 27.01.2011. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE ZAKONSKE FORMULACIJE KVALIFIKATORNOG ELEMENTA (ČL. 194. KZ) 26.01.2011. Vrhovni kasacioni sud
KVALIFIKACIJA KRIVIČNOG DELA PO ZAKONU KOJI JE VAŽIO U VREME KADA JE RADNJA IZVRŠENJA DOVRŠENA (ČL. 5. KZ) 26.01.2011. Apelacioni sud
NAČIN IZVRŠENJA DELA KAO BITNA RAZLIKA IZMEĐU TRGOVINE LJUDIMA I POSREDOVANJA U VRŠENJU PROSTITUCIJA (ČL. 184. I 388. KZ) 18.01.2011. Apelacioni sud
ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DRUGAČIJE OD ONOG ODREĐENOG SUDSKOM ODLUKOM (ČL. 191. KZ) 18.01.2011. Apelacioni sud
KONKRETAN OPIS TEŠKIH MATERIJALNIH PRILIKA KOJE SU ZLOUPOTREBLJENE (ČL. 388. KZ) 18.01.2011. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ TRAŽENJA ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA OŠTEĆENOG NA POSTOJANJE  KRIVIČNOG DELA PREVARE (ČL. 208. KZ) 18.01.2011. Apelacioni sud
RAZLIČITI NALAZI I MIŠLJENJA VEŠTAKA O URAČUNLJIVOSTI ISTOG OKRIVLJENOG U RAZLIČITIM KRIVIČNIM PREDMETIMA (ČL. 23. KZ) 13.01.2011. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 61. I 246a KZ) 12.01.2011. Viši sud
VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 5. I 61. KZ) 12.01.2011. Viši sud
NASILJE U PORODICI KAO TRAJNO KRIVIČNO DELO (ČL. 194. KZ) 29.12.2010. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD PREINAČENJA PRAVNOSNAŽNIH SUDSKIH ODLUKA (ČL. 5. KZ) 28.12.2010. Apelacioni sud
SVEST I UMIŠLJAJ POMAGAČA KOD PRIMANJA MITA (ČL. 35. I 367. KZ) 27.12.2010. Apelacioni sud
SVEST DA SE ZAHTEVA ILI PRIMA POKLON ILI DRUGA KORIST I SVEST O IZVRŠENJU ILI NE IZVRŠENJU SLUŽBENE RADNJE (ČL. 367. KZ) 27.12.2010. Apelacioni sud
SLUŽBENA RADNJA KOJA PREVAZILAZI OKVIRE SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA OKRIVLJENOG (ČL. 367. KZ) 27.12.2010. Apelacioni sud
TAČNO ODREĐENA KOLIČINA OPOJNE DROGE (ČL. 246A KZ) 24.12.2010. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENOST TRANZITA KAO ODLUČNA ČINJENICA (ČL. 350. KZ) 23.12.2010. Apelacioni sud
GRUBO VREĐANJE ILI ZLOSTAVLJANJE KOD NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344. KZ) 23.12.2010. Viši sud
KRITERIJUMI ZA OCENU POSTOJANJA UVREDE (ČL. 170. KZ) 23.12.2010. Viši sud
SVEST DA SE ORUŽJE NEOVLAŠĆENO NOSI (ČL. 348. KZ) 22.12.2010. Vrhovni kasacioni sud
PREDMET KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 348. KZ) 22.12.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEOVLAŠĆENO NOŠENJE ORUŽJA ZA KOJE LICE POSEDUJE DOZVOLU ZA NABAVLJANJE ILI DRŽANJE (ČL. 348. KZ) 22.12.2010. Vrhovni kasacioni sud
KAŽNJIVOST DELA PO ZAKONU STRANE DRŽAVE (ČL. 10. KZ) 21.12.2010. Apelacioni sud
OPOJNA DROGA U SMEŠI SA DRUGIM SUPSTANCAMA (ČL. 246. KZ) 16.12.2010. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNOST DELA UČINJENIH OD STRANE DUŠEVNO OBOLELOG LICA (ČL. 14. I 23. KZ) 15.12.2010. Apelacioni sud
DOKAZNI MATERIJAL I PREBIVALIŠTE UČESNIKA U POSTUPKU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 6. KZ) 14.12.2010. Apelacioni sud
UZROČNA VEZA IZMEĐU KRŠENJA SAOBRAĆAJNIH PROPISA I NASTUPELE POSLEDICE (ČL. 297. KZ) 10.12.2010. Apelacioni sud
BRZINA KRETANJA VOZILA OKRIVLJENOG I BRZINA PRILAGOĐENA KONKRETNIM SAOBRAĆAJNIM USLOVIMA (ČL. 289. KZ) 10.12.2010. Apelacioni sud
IZAZIVANJE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI IZVRŠENO PREMA JEDNOM LICU (ČL. 317. KZ) 08.12.2010. Viši sud
OBAVEZNO UTVRĐIVANJE VISINE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KOD TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. KZ) 01.12.2010. Apelacioni sud
EVENTUALNI UMIŠLJAJ KOD UBISTVA U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 25. I 113. KZ) 26.11.2010. Viši sud
UMIŠLJAJ U ODNOSU NA OSNOVNO KRIVIČNO DELO I NEHAT U ODNOSU NA TEŽU POSLEDICU (ČL. 289. I 297. KZ) 23.11.2010. Apelacioni sud
SILOVANJE OD STRANE IZVRŠIOCA U DVA NAVRATA U ISTOM VREMENSKOM I KRIVIČNO PRAVNOM DOGAĐAJU (ČL. 61. I 178. KZ) 20.11.2010. Apelacioni sud
RANIJA LJUBAVNA VEZA SA OKRIVLJENIM I RANIJI ŽIVOT OŠTEĆENE KAO IRELEVANTNE ČINJENICE KOD SILOVANJA (ČL. 178. KZ) 20.11.2010. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRETHODNOG DOGOVORA SAIZVRŠILACA (ČL. 33. KZ) 20.11.2010. Apelacioni sud
STRAH U ODNOSU RAZDRAŽENOST (ČL. 115. KZ) 18.11.2010. Apelacioni sud
PODSTREKAVANJE PODNOŠENJEM NEOSNOVANOG ZAHTEVA U SUDSKOM POSTUPKU (ČL. 34. KZ) 15.11.2010. Viši sud
ROK ZASTARELOSTI IZVRŠENJA KAZNE KOD IZRICANJA JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA (ČL. 60, 105. I 107. KZ) 10.11.2010. Vrhovni kasacioni sud
DOSTAVLJANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 46. KZ) 09.11.2010. Apelacioni sud
UKAZIVANJE NA PRIPADNOST ODREĐENOJ NACIJI ILI NACIONALNOJ MANJINI (ČL. 170. KZ) 09.11.2010. Apelacioni sud
TVRDNJE PODOBNE DA IZAZOVU PANIKU ILI TEŽE NARUŠAVANJE JAVNOG REDA ILI MIRA (ČL. 343. KZ) 05.11.2010. Apelacioni sud
IZNOŠENJE ČINJENICA U VEZI LIČNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA TUŽIOCA U PARNICI (ČL. 172. KZ) 05.11.2010. Apelacioni sud
OBRAZLOŽENJE UBLAŽAVANJA KAZNE ISPOD ZAKONOM PROPISANOG MINIMUMA (ČL. 56. KZ) 05.11.2010. Apelacioni sud
PRETHODNO ISPUNJENJE OBAVEZA IZ SPORAZUMA OKRIVLJENOG SA OŠTEĆENIM (ČL. 59. KZ) 04.11.2010. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE NE MOGU BITI CENJENE KOD ODLUČIVANJA O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 46. KZ) 04.11.2010. Apelacioni sud
TRAŽENJE POMOĆI OD NAPADNUTOG LICA (ČL. 19. KZ) 04.11.2010. Viši sud
NEKONKRETIZOVANA UPOTREBA SILE I PRETNJA KOJA NIJE OBJEKTIVNO OSTVARLJIVA (ČL. 206. KZ) 03.11.2010. Apelacioni sud
ALTERNATIVNO PROPISANA SREDSTVA PRINUDE KOD KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 03.11.2010. Apelacioni sud
PRISTANAK OŠTEĆENE NA SEKSUALNI ODNOS NAKON VIŠEČASOVNOG MUČENJA (ČL. 178. KZ) 28.10.2010. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENO NOŠENJE ORUŽJA ODUZETOG IZVRŠENJEM RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. I 348. KZ) 26.10.2010. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA JE OPASNO DA OKRIVLJENI UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM (ČL. 86. I 289. KZ) 26.10.2010. Apelacioni sud
NEOPHODNOST POSTOJANJA JAKE RAZDRAŽENOSTI (ČL. 115. KZ) 26.10.2010. Apelacioni sud
NABAVLJANJE ORUŽJA PRE IZVRŠENJA RAZBOJNIŠTVA  (ČL. 348. KZ) 26.10.2010. Apelacioni sud
NAKNADNO ISPUNJENJE OBAVEZA IZ USLOVNE OSUDE NAKON NJENOG OPOZIVANJA (ČL. 65. KZ) 21.10.2010. Apelacioni sud
OPOZIV USLOVNE OSUDE KAD OSUĐENI NE ŽELI DA ISPUNI ODREĐENU OBAVEZU (ČL. 69. KZ) 20.10.2010. Apelacioni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA (ČL. 388. KZ) 20.10.2010. Apelacioni sud
IZRICANJE NOVČANE KAZNE UČINIOCU KRIVIČNOG DELA TEŠKA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 57. I 297. KZ) 20.10.2010. Vrhovni kasacioni sud
ZLOUPOTREBA TEŠKIH PRILIKA OŠTEĆENOG LICA (ČL. 388. KZ) 20.10.2010. Apelacioni sud
NOVČANA KAZNA ZA DELO ZA KOJE JE PROPISANA KAZNA ZATVORA SA NAZNAČENJEM NAJMANJE MERE (ČL. 57. I 297. KZ) 20.10.2010. Vrhovni kasacioni sud
SVEST IZVRŠIOCA O ELEMENTIMA KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA (ČL. 388. KZ) 20.10.2010. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE U POKUŠAJU (182. KZ) 19.10.2010. Apelacioni sud
KOLIČINA OPOJNE DROGE KAO OBJEKTIVNI ELEMENT BIĆA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 54. I 246a KZ) 19.10.2010. Apelacioni sud
INTENZITET PONIŽAVANJA KOD TEŽEG OBLIKA KRIVIČNOG DELA SILOVANJE (ČL. 178. KZ) 19.10.2010. Apelacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA JEDNAKA ZBIRU POJEDINAČNIH KAZNI (ČL. 60. KZ) 06.10.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRIJAVA ČINJENICA OD UTICAJA NA UTVRĐIVANJE POREZA BEZ PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE (ČL. 229. KZ) 05.10.2010. Osnovni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI BEZ OTUĐENJA ODUZETE TUĐE STVARI (ČL. 204. I 356. KZ) 05.10.2010. Apelacioni sud
PROCENA SRAZMERNOSTI INTENZITETA NAPADA I ODBRANE (ČL. 19. KZ) 04.10.2010. Viši sud
NAMERA DA SE DRUGOM PRIBAVI KAKVA KORIST ILI DA MU SE NANESE KAKVA ŠTETA (ČL. 360. KZ) 29.09.2010. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA NAMERE DA SE DRUGOM PRIBAVI KAKVA KORIST ILI DA MU SE NANESE KAKVA ŠTETA (ČL. 360. KZ) 29.09.2010. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD PORESKE UTAJE (ČL. 5. I 229. KZ) 24.09.2010. Apelacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA (ČL. 61. I 229. KZ) 24.09.2010. Apelacioni sud
IZNOŠENJE LIČNIH I PORODIČNIH PRILIKA TREĆEM LICU (ČL. 172. KZ) 23.09.2010. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE PREDMETA ZAŠTITE KOD NEOVLAŠĆENOG ISKORIŠĆAVANJA AUTORSKOG DELA (ČL. 199. KZ) 21.09.2010. Apelacioni sud
ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI (ČL. 83. KZ) 17.09.2010. Apelacioni sud
NUŽNA ODBRANA KOD POSTOJANJA SVESTI O MOGUĆNOSTI FIZIČKOG OBRAČUNA (ČL. 19. KZ) 17.09.2010. Apelacioni sud
PREKORAČENJE ZAKONSKIH OVLAŠĆENJA SUDA KOD IZRICANJA NOVČANE KAZNE (ČL. 50. I 57. KZ) 15.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
VEŠTAČENJE ISPALJENJA MUNICIJE KOD LOVAČKIH PUŠAKA I KARABINA (ČL. 119. ZKP I 348. KZ) 13.09.2010. Viši sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA NOVČANE KAZNE KOJA JE ZAMENJENA KAZNOM ZATVORA (ČL. 105. I 107. KZ) 13.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
DEKRIMINALIZACIJA I PRIMENA BLAŽEG PROPISA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 10.09.2010. Apelacioni sud
ODMERAVANJE KAZNE KADA JE OŠTEĆENI SVESNO PREUZEO RIZIK NASTUPANJA ŠTETNE POSLEDICE (ČL. 54. I 297. KZ) 09.09.2010. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE SASTAVA SMEŠE OPOJNE DROGE I DRUGIH SUPSTANCI (ČL. 246. KZ) 07.09.2010. Apelacioni sud
NAČIN IZVRŠENJA PRETNJE KOD NAPADA NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI (ČL. 323. KZ) 07.09.2010. Apelacioni sud
PRETNJA JAVNOM TUŽIOCU NAKON IZVRŠENJA DUŽNOSTI U OKVIRU TUŽILAČKE FUNKCIJE (ČL. 323. KZ) 07.09.2010. Apelacioni sud
IZJEDNAČAVANJE CARINSKOG PODRUČJA OGRANIČENOG CARINSKOM LINIJOM SA GRANICOM (ČL. 230. KZ) 02.09.2010. Apelacioni sud
TERITORIJA NA KOJOJ JE IZVRŠENO NEDOZVOLJENO NOŠENJE ORUŽJA  (ČL. 348. KZ) 31.08.2010. Apelacioni sud
POKUŠAJ  NEDOZVOLJENOG  NOŠENJA  ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 31.08.2010. Apelacioni sud
UTVRĐENJE KOLIČINE OPOJNE DROGE (ČL. 246a KZ) 30.08.2010. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE PREDMETA KOD IZRICANJA MERE BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA (ČL. 87. KZ) 19.08.2010. Apelacioni sud
OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE OKOLNOSTI KOD UBISTVA (ČL. 113. I 114. KZ) 13.08.2010. Apelacioni sud
IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI KAO OPŠTE KRIVIČNO DELO (ČL. 278. KZ) 04.08.2010. Apelacioni sud
UPOTREBA SILE KOD  NEDOZVOLJENIH POLNIH RADNJI BEZ UPOTREBE FIZIČKE SNAGE (ČL. 178. I 182. KZ) 28.07.2010. Apelacioni sud
PRIMENA ZAKONA KOJI JE VAŽIO U VREME GRAĐENJA BEZ DOZVOLE (ČL. 5. I 219a KZ) 23.07.2010. Apelacioni sud
„TEŽE“ REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA KAO POSLEDICA NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344. KZ) 23.07.2010. Apelacioni sud
UPOTREBA SILE KAO SREDSTVO ZA OBEZBEĐENJE IZVRŠENJA KRAĐE (ČL. 205. KZ) 19.07.2010. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICE POVERAVANJA RADI UČENJA U SVAKOM KONKRETNOM SLUČAJU (ČL. 181. KZ) 09.07.2010. Apelacioni sud
POVERAVANJE MALOLETNIKA NASTAVNIKU RADI UČENJA (ČL. 181. KZ) 09.07.2010. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE NOVČANE KAZNE U RATAMA NEZAPOSLENOM LICU (ČL. 51. KZ) 02.07.2010. Viši sud
SAMOPOMOĆ KOD SAMOVLASNOG PRIKLJUČENJA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM (ČL. 330. KZ) 30.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
STEPEN OBRAZOVANJA I STRUČNOST OKRIVLJENOG KAO OKOLNOST KOJA NE UTIČE NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 25.06.2010. Apelacioni sud
KAZNA ZATVORA PO PRETHODNOJ OSUDI UZETA KAO UTVRĐENA (ČL. 54. KZ) 25.06.2010. Apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA ZBOG IZMENE KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI (ČL. 5, 203. I 204. KZ) 23.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 61. I 195. KZ) 23.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
UZGOJ BILJAKA IZ KOJIH SE DOBIJA OPOJNA DROGA KAO SAMOSTALNO KRIVIČNO DELO (ČL. 246. KZ) 23.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
ZAKONITO POVERAVANJE STVARI KOJE SU PREDMET PRISVAJANJA (ČL. 364. KZ) 22.06.2010. Osnovni sud
IZNOS PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KOD KVALIFIKOVANOG OBLIKA PRONEVERE (ČL. 364. KZ) 22.06.2010. Osnovni sud
NAKNADNO SAZNANJE OKRIVLJENOG DA SU LICA KOJIMA JE OMOGUĆIO BORAVAK, ODNOSNO TRANZIT STRANCI (ČL. 350. KZ) 17.06.2010. Apelacioni sud
FALSIFIKOVANJE SUDSKE ODLUKE STAVLJANJEM POTVRDE O IZVRŠNOSTI (ČL. 357. KZ) 16.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
NASILJE U PORODICI IZVRŠENO PREMA VIŠE LICA (ČL. 194. KZ) 09.06.2010. Apelacioni sud
PRINUDA KAO POSLEDIČNO KRIVIČNO DELO (ČL. 30. I 135. KZ) 02.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRISVAJANJE POVERENE STVARI KOJA SE NALAZI KOD DRUGOG LICA (ČL. 207. KZ) 01.06.2010. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE TELESNOG INTEGRITETA (ČL. 194. KZ) 26.05.2010. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE NAZIVA DELA I IMENA AUTORA U OPTUŽNOM AKTU (ČL. 199. KZ) 26.05.2010. Apelacioni sud
OPASNOST ZA ŽIVOT KONKRETNO ODREĐENOG LICA (ČL. 278. KZ) 19.05.2010. Apelacioni sud
ZNAČAJNIJE UGROŽAVANJE SPOKOJSTVA GRAĐANA (ČL. 344. KZ) 19.05.2010. Apelacioni sud
KUMULATIVNO POSTAVLJENI USLOVI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA SITNA KRAĐA (ČL. 210. KZ) 19.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
SVEST O NEMOGUĆNOSTI VRAĆANJA PRISVOJENOG NOVCA (ČL. 364. I 365. KZ) 17.05.2010. Apelacioni sud
STICAJ IZMEĐU KRIVIČNIH DELA FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE I PRONEVERE (ČL. 357. I 364. KZ) 17.05.2010. Apelacioni sud
FINANSIJER I ORGANIZATOR UDRUŽENJA STVORENOG RADI PROTIVUSTAVNE DELATNOSTI (ČL. 319. KZ) 14.05.2010. Apelacioni sud
NABAVKA ORUŽJA, MUNICIJE I EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA KAO STADIJUM IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA TERORIZAM (ČL. 312. I 348. KZ) 14.05.2010. Apelacioni sud
POLICIJSKI SLUŽBENICI KAO PASIVNI SUBJEKTI UDRUŽIVANJA RADI PROTIVUSTAVNE DELATNOSTI (ČL. 319. KZ) 14.05.2010. Apelacioni sud
POKLANJANJE PREDMETA POPISANOG U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 220. KZ) 13.05.2010. Apelacioni sud
KONKRETAN PROPIS KOJI JE PREKRŠEN OŠTEĆENJEM ŽIVOTNE SREDINE (ČL. 264. KZ) 10.05.2010. Apelacioni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI KAO RAZLIKA IZMEĐU KRAĐE ILI NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA TUĐEG VOZILA (ČL. 203. I 213. KZ) 09.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
BORAVAK SUPROTAN ODREDBAMA ZAKONA O STRANCIMA (ČL. 350. KZ) 29.04.2010. Apelacioni sud
ODLAGANJE IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI (ČL. 4. KZ I 48. ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA) 28.04.2010. Apelacioni sud
ALTERNATIVNO ODREĐENE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 359. KZ) 22.04.2010. Apelacioni sud
IZVESTAN STEPEN DRSKOSTI PRILIKOM IZVRŠENJA KRAĐE (ČL. 203. I 204. KZ) 14.04.2010. Vrhovni kasacioni sud
PORODIČNE I FINANSIJSKE PRILIKE KAO RAZLOG NEPLAĆANJA NOVČANE KAZNE (ČL. 51. KZ) 13.04.2010. Apelacioni sud
PRIMANJE MITA ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE (ČL. 367. KZ) 08.04.2010. Apelacioni sud
VANBRAČNI PARTNERI KAO ZAŠTITNI OBJEKAT KOD KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI (ČL. 112. I 194. KZ) 07.04.2010. Vrhovni kasacioni sud
ČINJENICE KOJE NISU OD ZNAČAJA ZA POSTUPAK I DONOŠENJE ODLUKE (ČL. 335. KZ) 07.04.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE IZRIČITOG DOGOVORA SAIZVRŠILACA (ČL. 33. KZ) 01.04.2010. Apelacioni sud
POSTOJANJE UMIŠLJAJA U ODNOSU KVALIFIKATORNU OKOLNOST (ČL. 25. KZ) 31.03.2010. Apelacioni sud
FALSIFIKOVANA JAVNA ISPRAVA STRANE DRŽAVE KAO DOKAZ (ČL. 112. I 355. KZ) 31.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
MOMENAT OD KOG POSTOJI POKUŠAJ SILOVANJA (ČL. 30. I 178. KZ) 30.03.2010. Apelacioni sud
OVLAŠĆENI TUŽILAC KOD UNIŠTENJA I OŠTEĆENJA IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 212. KZ) 30.03.2010. Apelacioni sud
TEŠKO UBISTVO RADI PRIKRIVANJA KRIVIČNOG DELA SILOVANJE (ČL. 114. KZ) 30.03.2010. Apelacioni sud
GONJENJE PO PRIVATNOJ TUŽBI KOD UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA TUĐE STVARI U IMOVINI PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 212. KZ) 30.03.2010. Apelacioni sud
RADNJA DELA ODUZIMANJA MALOLETNOG LICA (ČL. 191. KZ) 29.03.2010. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE KRIVIČNE ODGOVORNOSTI ZBOG TRAJNE DUŠEVNE BOLESTI I MENTALNE ZAOSTALOSTI (ČL. 23. I 81. KZ) 26.03.2010. Viši sud
NEIZRICANJE MERE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM (ČL. 91. I 92. KZ) 26.03.2010. Apelacioni sud
SILA I PRETNJA KOD SILOVANJA (ČL. 178. KZ) 25.03.2010. Apelacioni sud
RAZBOJNIŠTVO IZVRŠENO OD STRANE VIŠE LICA KAO RAZBOJNIŠTVO U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 206. KZ) 24.03.2010. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI I  UTAJA (ČL. 207. KZ) 24.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENA TRGOVINA (ČL. 243. KZ) 18.03.2010. Apelacioni sud
ROK ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE (ČL. 67. I 70. KZ) 17.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRIKRIVANJE ČINJENICA O PRIVREDNOM SUBJEKTU (ČL. 208. I 238. KZ) 16.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
KRAJNJA NUŽDA KOD KRIVIČNIH DELA UBIJANJE I ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA I IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 20, 269. I 278. KZ) 12.03.2010. Apelacioni sud
PREDUZIMANJE RADNJI USMERENIH NA STVARANJE UDRUŽENJA RADI PROTIVUSTAVNE DELATNOSTI (ČL. 319. KZ) 12.03.2010. Apelacioni sud
PODACI KOJI NISU PROGLAŠENI SLUŽBENOM TAJNOM (ČL. 369. KZ) 11.03.2010. Apelacioni sud
DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. KZ) 11.03.2010. Apelacioni sud
ODNOS PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI I PRIČINJENE ŠTETE KOD TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. KZ) 09.03.2010. Apelacioni sud
NEKULTURNO OPHOĐENJE PREMA SLUŽBENOM LICU (ČL. 322. KZ) 04.03.2010. Apelacioni sud
PRIDRUŽIVANJE OŠTEĆENOG KRIVIČNOM GONJENJU KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54. KZ) 03.03.2010. Apelacioni sud
RAZBOJNIŠTVO KAO SLOŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 206. KZ) 03.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
FAKULTATIVNO IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA (ČL. 87. KZ) 03.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
SVEST O POSEDOVANJU OPOJNE DROGE (ČL. 22. I 246. KZ) 02.03.2010. Apelacioni sud
PRIMENA SILE KAO RAZGRANIČENJE IZMEĐU RAZBOJNIČKE KRAĐE I TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. I 205. KZ) 25.02.2010. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE UTICAJA SVESTI O PROTIVPRAVNOSTI DELA NA UTVRĐIVANJE UMIŠLJAJA ILI NEHATA (ČL. 29. KZ) 25.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
TERITORIJALNO VAŽENJE MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (ČL. 86. KZ) 25.02.2010. Apelacioni sud
OKOLNOSTI DELA I SVRHA KAŽNJAVANJA (ČL. 42. KZ) 23.02.2010. Apelacioni sud
ZADRŽAVANJE VOZILA I SAMOVLAŠĆE (ČL. 330. KZ) 23.02.2010. Apelacioni sud
ISTOVREMENI PROTIVPRAVNI NAPAD OŠTEĆENOG (ČL. 19. KZ) 18.02.2010. Apelacioni sud
POŠTOVANJE SVRHE KAŽNJAVANJA PRILIKOM IZRICANJA KAZNE (ČL. 4, 54. I 194. KZ) 12.02.2010. Apelacioni sud
OPREDELJENOST KRIVICE U ČINJENIČNOM OPISU KRIVIČNOG DELA (ČL. 14. KZ I 368. ZKP) 10.02.2010. Apelacioni sud
ZNAČAJ PRIZNANJA KOD ODMERAVANJA KAZNE (ČL. 54. KZ) 10.02.2010. Apelacioni sud
PRESTANAK MEDICINSKE POTREBE ZA DALJIM LEČENJEM (ČL. 83. KZ) 04.02.2010. Apelacioni sud
OBUSTAVA IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA (ČL. 81 KZ) 04.02.2010. Apelacioni sud
KRIVIČNO DELO IZNUDE (ČL. 214. KZ) 23.12.2009. Okružni sud
URAČUNAVANJE RANIJE ZATVORSKE KAZNE (ČL. 63. KZ) 19.11.2009. Okružni sud
PRIMER NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 344 KZ) 17.11.2009. Okružni sud
KAŽNJAVANJE ZA POKUŠAJ SITNE KRAĐE (ČL. 210 KZ) 10.11.2009. Okružni sud
OCENA NAMERE PRIBAVLJANJA IMOVINSKE KORISTI (ČL. 210 KZ) 04.11.2009. Okružni sud
IZVRŠILAC DELA PORESKE UTAJE (ČL. 229 KZ) 30.10.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE TUĐE STVARI (ČL. 211. KZ) 30.10.2009. Okružni sud
OPTUŽBA OVLAŠĆENOG TUŽIOCA (ČL. 210 KZ) 27.10.2009. Okružni sud
POKUŠAJ DELA TEŠKE KRAĐE (ČL. 30 KZ) 22.10.2009. Okružni sud
URAČUNAVANJE RANIJE KAZNE (ČL. 63. KZ) 16.10.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 208. KZ) 07.10.2009. Okružni sud
POSTIZANJE SVRHE IZRICANJA KAZNE (ČL. 64 KZ) 05.10.2009. Okružni sud
ODBIJANJE OPTUŽBE ZBOG ZASTARELOSTI (ČL. 103 KZ) 01.10.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 30.09.2009. Okružni sud
RADNJE IZ DELOKRUGA SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA (ČL. 368 KZ) 24.09.2009. Okružni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 61. I 204. KZ) 24.09.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE U POKUŠAJU I PRIPREMNA RADNJA (ČL. 30. I 203. KZ) 23.09.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE NACIONALNE, RASNE I VERSKE MRŽNJE I NETRPELJIVOSTI (ČL. 317. KZ) 23.09.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE SIGURNOSTI (ČL. 138. KZ) 21.09.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 17.09.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA I KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. I 206. KZ) 17.09.2009. Vrhovni sud
OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST KOD ODMERAVANJA KAZNE (ČL. 55 KZ) 09.09.2009. Okružni sud
ZNAČAJ NAMERE UČINIOCA DELA (ČL. 210 KZ) 09.09.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 02.09.2009. Vrhovni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 02.09.2009. Vrhovni sud
NASILJE U PORODICI KAO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 194 KZ) 31.08.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UVREDE (ČL. 170. KZ) 26.08.2009. Okružni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO KRAĐE (ČL. 61. I 203. KZ) 25.08.2009. Okružni sud
PRIVIDNI IDEALNI STICAJ (ČL. 60 KZ) 25.08.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 17.08.2009. Vrhovni sud
NEPRIDRUŽIVANJE OŠTEĆENOG GONJENJU (ČL. 54 KZ) 10.08.2009. Okružni sud
ZLOSTAVA U SLUŽBI (ČL. 137 KZ) 04.08.2009. Okružni sud
RADNJA DELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 290 KZ) 03.08.2009. Okružni sud
DOPRINOS ŽRTVE I ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54 KZ) 07.07.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO OŠTEĆENJE TUĐIH PRAVA (ČL. 220. KZ) 01.07.2009. Okružni sud
PRAVNA ZABLUDA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE PRESUDE (ČL. 29. KZ) 01.07.2009. Okružni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE I ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 69., 91. I 92. KZ) 01.07.2009. Okružni sud
IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE (ČL. 51. KZ) 01.07.2009. Okružni sud
KRIVICA (ČL. 22. KZ) 26.06.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 23.06.2009. Vrhovni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 16.06.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI IZ ČL. 194 ST.3 KZ I PRIMENA ČL. 61 KZ 16.06.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 15.06.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 11.06.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO POVREDA PRAVA NA ŠTRAJK (ČL. 166. KZ) 10.06.2009. Okružni sud
IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE (ČL. 51. KZ) 10.06.2009. Okružni sud
UTICAJ OKOLNOSTI NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54 KZ) 09.06.2009. Okružni sud
ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 02.06.2009. Okružni sud
OSLOBOĐENJE OD KAZNE (ČL. 59. KZ) 02.06.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE OPASNIM ORUĐEM PRI TUČI ILI SVAĐI (ČL. 124. KZ) 02.06.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE (ČL. 229. KZ) 02.06.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA (ČL. 274. KZ) 29.05.2009. Okružni sud
ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 29.05.2009. Okružni sud
NEOPHODNOST PRISTANKA UČINIOCA ZA IZRICANJE KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU (ČL. 51. I 52. KZ) 28.05.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU I NUŽNA ODBRANA (ČL. 19, 30. I 113. KZ) 28.05.2009. Vrhovni sud
VREME IZVRŠENJA DELA (ČL. 16. KZ) 27.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 348. KZ) 26.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE RADNJE (ČL. 322. KZ) 26.05.2009. Okružni sud
ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA (ČL. 51. KZ) 22.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 21.05.2009. Okružni sud
ZAMENA NOVČANE KAZNE KAZNOM ZATVORA (ČL. 51. KZ) 20.05.2009. Okružni sud
PREKID ZASTARELOSTI IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA (ČL. 107. KZ) 20.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (ČL. 199. KZ) 20.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SAMOVLAŠĆE (ČL. 330. KZ) 19.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 132. KZ) 18.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 195. KZ) 18.05.2009. Okružni sud
MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE IZDAVANJA VOZAČKE DOZVOLE (ČL. 86. KZ) 14.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 13.05.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 12.05.2009. Okružni sud
STICAJ I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO KOD SILOVANJA (ČL. 60, 61. I 178. KZ) 12.05.2009. Vrhovni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 12.05.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 11.05.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 29.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 29.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 29.04.2009. Okružni sud
UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 56. KZ) 28.04.2009. Okružni sud
RAZLIKA IZMEĐU KRIVIČNOG DELA TEŠKE TELESNE POVREDE KVALIFIKOVANE SMRĆU I KRIVIČNOG DELA UBISTVA (Čl. 113. I 121. KZ) 27.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE (ČL. 171. KZ) 24.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA I NAČELO POVERENJA (ČL. 289. I 297. KZ) 21.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM SKIDANJE SLUŽBENOG PEČATA I ZNAKA (ČL. 327. KZ I ČL. 159. ZAKONA O ENERGETICI) 15.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 15.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208. KZ) 10.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE I NUŽNA ODBRANA (ČL. 19. I 121. KZ) 08.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE I PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE (ČL. 246. KZ I ČL. 355. ZKP) 08.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA I KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. I 206. KZ) 07.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 33. I 122. KZ) 03.04.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 33. I 359. KZ) 01.04.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NASILNIČKO PONAŠANJE (ČL. 344. KZ) 31.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 30.03.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE KAO DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 122. KZ) 27.03.2009. Okružni sud
ZAMENA NOVČANE KAZNE ZATVORA I ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE (ČL. 51. I 105. KZ) 26.03.2009. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 24.03.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I MERA BEZBEDNOSTI (ČL. 348. KZ I ČL. 512. ZKP) 20.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. KZ) 18.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 18.03.2009. Okružni sud
VISINA PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 204 KZ) 17.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 16.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 10.03.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208. KZ) 09.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM KRAĐE (ČL. 203. I 204. KZ) 09.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILJA U PORODICI I IZRICANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 65. I 194. KZ) 09.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 05.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA UPOTREBA TUĐE FIRME I MERA BEZBEDNOSTI (ČL. 87. I 233. KZ) 05.03.2009. Okružni sud
PRIZNANICE I RAČUNI KLINIKE (ČL. 355 KZ) 05.03.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 122. KZ) 25.02.2009. Okružni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 70. KZ) 25.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PRINUDE (ČL. 135. KZ) 25.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILNIČKO PONAŠANJE I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 122. I 344. KZ) 25.02.2009. Okružni sud
PRIBAVLJANJE KORISTI IZVRŠENJEM DELA (ČL. 359 KZ) 23.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SITNE PREVARE (ČL. 210 KZ) 20.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 19.02.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 17.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE I UTVRĐIVANJE KOLIČINE PSIHOAKTIVNE KOMPONENTE (ČL. 246. KZ) 17.02.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE (ČL. 19. I 113. KZ) 12.02.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE I MESTO IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 17. I 233. KZ) 12.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. KZ) 11.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 09.02.2009. Vrhovni sud
DELO TEŠKE KRAĐE (ČL. 204 KZ) 05.02.2009. Okružni sud
ZABRANA ODREĐENE VRSTE DELATNOSTI (ČL. 85 KZ) 05.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZELENAŠTVA (ČL. 217. KZ) 05.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA I PREDMETA SRODNOG PRAVA (ČL. 199. KZ) 04.02.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 28.01.2009. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UTAJE (ČL. 207. KZ) 27.01.2009. Okružni sud
NAVOĐENJE IMENA LICA U PRESUDI (ČL. 171 KZ) 22.01.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE OPASNIM ORUĐEM PRI TUČI ILI SVAĐI (ČL. 124. KZ) 20.01.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278. KZ) 20.01.2009. Okružni sud
RADNJA KRIVIČNOG DELA PRIKRIVANJA (ČL. 221 KZ) 15.01.2009. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PRIKRIVANJE (ČL. 221. KZ) 14.01.2009. Okružni sud
SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA (ČL. 357 KZ) 09.01.2009. Okružni sud
PITANJE PREKORAČENJA GRANICE NUŽNE ODBRANE (ČL. 19 KZ) 30.12.2008. Okružni sud
NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE AUTORSKOG PRAVA (ČL. 199 KZ) 27.12.2008. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 25.12.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE U POKUŠAJU SA DOBROVOLJNIM ODUSTANKOM (ČL. 30., 32. I 204. KZ) 24.12.2008. Okružni sud
VREME TRAJANJA PROTIVPRAVNOG STANJA (ČL. 134 KZ) 23.12.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA (ČL. 5., 297. I 289. KZ) 23.12.2008. Vrhovni sud
JAVNA ISPRAVA NEISTINITA PO SADRŽAJU (ČL. 358 KZ) 23.12.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU (ČL. 30. I 113. KZ) 22.12.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA (ČL. 274. KZ) 19.12.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA I PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE (ČL. 246. KZ I ČL. 355. ZKP) 18.12.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE RADNJE I ODNOS SA POKUŠAJEM TOGA KRIVIČNOG DELA (ČL. 30 I 322. KZ) 10.12.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZNUDE (ČL. 214. KZ) 10.12.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO LAŽNO PRIJAVLJIVANJE (ČL. 334. KZ) 05.12.2008. Okružni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208. KZ) 05.12.2008. Okružni sud
NUŽNA ODBRANA (ČL. 19. KZ) 02.12.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NAVOĐENJE NA OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA (ČL. 358. KZ) 26.11.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE (ČL. 171 KZ) 25.11.2008. Vrhovni sud
MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJA PREDMETA (ČL. 87. KZ) 24.11.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA I MERA BEZBEDNOSTI (ČL. 87. I 199. KZ) 18.11.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO OMETANJE OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA U OBAVLJANJU POSLOVA BEZBEDNOSTI ILI ODRŽAVANJA JAVNOG REDA I MIRA (ČL. 23. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 22. KZ) 12.11.2008. Okružni sud
TEŽE REMEĆENJE JAVNOG REDA I MIRA (ČL. 344 KZ) 12.11.2008. Okružni sud
SUDSKA OCENA OBLIKA NEHATA (ČL. 26 KZ) 11.11.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SILOVANJA IZVRŠENO PREMA MALOLETNIKU (ČL. 178. KZ) 03.11.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA (ČL. 348. KZ) 30.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE (ČL. 229. KZ) 30.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA I KRIVIČNO DELO PROTIV PRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 132. I 336. KZ) 23.10.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U STICAJU SA KRIVIČNIM DELOM LAKE TELESNE POVREDE U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE ( ČL. 19., 113. I 122. KZ) 22.10.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE (ČL. 357. KZ) 22.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE (ČL. 121. KZ) 22.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 122. KZ) 22.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZAPUŠTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG LICA (ČL. 193. KZ) 22.10.2008. Okružni sud
KAZUS – SLUČAJ (ČL. 14. KZ I ČL. 355. ZKP) 20.10.2008. Vrhovni sud
NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 20.10.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE (ČL. 171. KZ) 17.10.2008. Okružni sud
KRAĐA IZVRŠENA SAVLAĐIVANJEM VEĆIH PREPREKA (ČL. 204 KZ) 16.10.2008. Okružni sud
POSTOJANJE OBJEKTIVNE PREDSTAVE O DELU (ČL. 22 KZ) 14.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 09.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208. KZ) 09.10.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO OŠTEĆENJE TUĐE STVARI (ČL. 212. KZ) 09.10.2008. Okružni sud
MERA BEZBEDNOSTI ODUZIMANJE PREDMETA (ČL. 87. KZ) 29.09.2008. Okružni sud
SAIZVRŠILAŠTVO I RAZUMLJIVOST IZREKE PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 33. KZ) 29.09.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNA DELA RAZBOJNIŠTVA I IZNUDE (ČL. 204 KZ) 26.09.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA I PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE (ČL. 246. KZ I ČL. 355. ZKP) 24.09.2008. Vrhovni sud
RAZLIKA IZMEĐU PROIZVODNJE I PRODAJE OPOJNE DROGE (246. KZ) 24.09.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO SILOVANJE U POKUŠAJU (ČL. 30. I 178. KZ) 23.09.2008. Vrhovni sud
ADEKVATNA SANKCIJA PREMA OKOLNOSTIMA DELA (ČL. 246. KZ) 22.09.2008. Vrhovni sud
OBAVEZNA UPLATA DOPRINOSA FONDU PIO (ČL. 163 KZ) 22.09.2008. Okružni sud
UMIŠLJAJ PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 25 KZ) 22.09.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI KAO PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 194. KZ) 17.09.2008. Okružni sud
ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 16.09.2008. Okružni sud
VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 16. KZ) 15.09.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 61. I 122. KZ) 12.09.2008. Okružni sud
IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (ČL. 278 KZ) 11.09.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE RADNJE (ČL. 322. KZ) 10.09.2008. Okružni sud
URAČUNAVANJE LIŠENJA SLOBODE U KAZNU (ČL. 63. KZ) 10.09.2008. Okružni sud
ODMERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU (ČL. 62. KZ) 02.09.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. KZ) 01.09.2008. Okružni sud
NEPOSTOJANJE NUŽNE ODBRANE (ČL. 19 KZ) 29.08.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 29.08.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA (ČL. 139. KZ) 29.08.2008. Okružni sud
ZAKONSKA REHABILITACIJA (ČL. 98. KZ) 21.08.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. I 289. KZ) 08.08.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UVREDE (ČL. 170. KZ) 04.08.2008. Okružni sud
POČETAK RAČUNANJA ROKA ZASTARELOSTI (ČL. 104 KZ) 31.07.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE (TZV. KRAĐA STRUJE)(ČL. 203 KZ) 29.07.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE I KRAJNJA NUŽDA (ČL. 20. I 203. KZ) 28.07.2008. Okružni sud
POVRAT KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 55 KZ) 25.07.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 22.07.2008. Okružni sud
RADNJE DELA NASILJA U PORODICI (ČL. 194 KZ) 22.07.2008. Okružni sud
SLUČAJ PREKORAČENJA OPTUŽBE (ČL. 351 KZ) 17.07.2008. Okružni sud
OPTUŽNI AKT (ČL. 14. KZ) 10.07.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO ISKORIŠĆAVANJE AUTORSKOG DELA ILI PREDMETA SRODNOG PRAVA (ČL. 199. KZ) 08.07.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 03.07.2008. Vrhovni sud
SAIZVRŠILAŠTVO (ČL. 33. KZ) 30.06.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 61. I 359. KZ) 26.06.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA I SVOJSTVO UČINIOCA (ČL. 112. I 359. KZ) 26.06.2008. Vrhovni sud
POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 333. KZ) 23.06.2008. Vrhovni sud
ODREĐIVANJE JEDINSTVENE KAZNE ZA KRIVIČNA DELA IZVRŠENA U STICAJU PO SISTEMU KUMULACIJE (ČL. 60. KZ) 23.06.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 123. KZ) 23.06.2008. Vrhovni sud
PRAVO NA NUŽNU ODBRANU (ČL. 19. KZ) 23.06.2008. Vrhovni sud
ZAMENA SVOJE SLIKE U PASOŠU (ČL. 355 KZ) 19.06.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO (ČL. 61. I 206. KZ) 19.06.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZAPUŠTANJE I ZLOSTAVLJANJE MALOLETNOG LICA (ČL. 193. KZ) 18.06.2008. Okružni sud
DIREKTNI UMIŠLJAJ PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 25 KZ) 17.06.2008. Okružni sud
PRIVIDNI STICAJ KRIVIČNIH DELA PO OSNOVU KONSUMPCIJE (ČL. 60. KZ) 12.06.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEZAKONIT LOV (ČL. 276. KZ) 10.06.2008. Okružni sud
MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA (ČL. 83. KZ) 10.06.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 359. KZ) 09.06.2008. Vrhovni sud
OSLOBOĐENJE OD KAZNE (ČL. 59. KZ) 04.06.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PRIKRIVANJE I KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 221. I 246. KZ) 03.06.2008. Vrhovni sud
NERAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE U ODSUSTVU BITNIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 14. KZ I ČL. 368 ZKP) 29.05.2008. Okružni sud
IZVRŠILAC DELA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA (ČL. 335 KZ) 29.05.2008. Okružni sud
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 91. I 92. KZ) 26.05.2008. Vrhovni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE (ČL. 355. KZ) 26.05.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE (ČL. 19., 30. I 113. KZ) 22.05.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 08.05.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO OŠTEĆENJE TUĐE STVARI (ČL. 212. KZ) 08.05.2008. Vrhovni sud
OSNOV ISKLJUČENJA PROTIVPRAVNOSTI (ČL. 20. KZ) 07.05.2008. Privredni apelacioni sud – Viši trgovinski sud
MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA (ČL. 83. KZ) 24.04.2008. Vrhovni sud
NUŽNA ODBRANA (ČL. 19. KZ) 23.04.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEZAKONIT RIBOLOV (ČL. 277. KZ) 22.04.2008. Okružni sud
KRIVICA (ČL. 22. KZ) 21.04.2008. Vrhovni sud
OTMICA (ČL. 134. KZ) 21.04.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA (ČL. 229. KZ) 16.04.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA I DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18. I 247. KZ) 14.04.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA UPOTREBA TUĐE FIRME (ČL. 233. KZ) 02.04.2008. Okružni sud
KRIVICA ODGOVORNOG LICA (ČL. 2. KZ) 28.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA U PRODUŽENOM TRAJANJU (ČL. 242. KZ) 26.03.2008. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 25.03.2008. Vrhovni sud
PORAVNANJE UČINIOCA I OŠTEĆENOG (ČL. 59. KZ) 24.03.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 21.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE (ČL. 357. KZ) 21.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE U SAIZVRŠILAŠTVU (ČL. 33. I 204. KZ) 19.03.2008. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 18.03.2008. Vrhovni sud
UGROŽAVANJE SPOKOJSTVA GRAĐANA (ČL. 344 KZ) 18.03.2008. Okružni sud
NEMOGUĆNOST STICAJA DELA (ČL. 60 KZ) 18.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILNIČKO PONAŠANJE (ČL. 344. KZ) 18.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 132. KZ) 14.03.2008. Okružni sud
PRIMENA SAOBRAĆAJNIH PROPISA (ČL. 289 KZ) 11.03.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO OMOGUĆAVANJE UŽIVANJE OPOJNE DROGE (ČL. 247. KZ) 10.03.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 195. I 201. KZRS I ČL. 368. ZKP) 05.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE (ČL. 171. KZ) 04.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE RADNJE (ČL. 322. KZ) 04.03.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 28.02.2008. Vrhovni sud
TELESNA POVREDA KOD UČESTVOVANJA U TUČI (ČL. 123 KZ) 27.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA I ALKOHOLEMIJA (ČL. 289. I 297. KZ) 22.02.2008. Okružni sud
NEPOSTOJANJE SVESNOG NEHATA (ČL. 26 KZ) 21.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SITNA KRAĐA (ČL. 210. KZ) 20.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 208 KZ I ČL. 368. ZKP) 18.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 18.02.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 18.02.2008. Vrhovni sud
TEŽI OBLIK DELA USLED SVOJSTVA PREDMETA (ČL. 194 KZ) 12.02.2008. Okružni sud
UPUĆIVANJE OZBILJNE PRETNJE UZ KORIŠĆENJE LAŽNOG ORUŽJA (ČL. 31. I 135. KZ) 12.02.2008. Okružni sud
PORODICA KAO ZAŠTITNI OBJEKT (ČL. 194 KZ) 12.02.2008. Okružni sud
NEZAKONITO IZRICANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 66. KZ) 08.02.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 07.02.2008. Vrhovni sud
KLEVETA OBJAVLJENA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA (ČL. 171 KZ) 05.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE (ČL. 171. KZ) 05.02.2008. Okružni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE ZBOG NOVOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 67. KZ) 04.02.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 04.02.2008. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO U POKUŠAJU (ČL. 30 KZ) 01.02.2008. Okružni sud
OŠTEĆENA LICA KOD NEDAVANJA IZDRŽAVANJA (195 KZ) 01.02.2008. Okružni sud
KRIVČNO DELO SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE RADNJE U POKUŠAJU (ČL. 30. I 322. KZ) 01.02.2008. Okružni sud
UTVRĐIVANJE KO JE UČINILAC DELA (ČL. 145 KZ) 31.01.2008. Okružni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE ZBOG NOVOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 67. KZ) 31.01.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI U POKUŠAJU IZ ČL. 323 ST. 3 U VEZI ST. 1 I 4 KZ 31.01.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE IZ ČL. 357 st.3 U VEZI st.1 i 2 KZ 31.01.2008. Vrhovni sud
UVERENJE UČINIOCA KOD DELA SAMOVLAŠĆA (ČL. 330 KZ) 30.01.2008. Okružni sud
BEZOBZIRNA VOŽNJA (ČL. 289. I 297. KZ) 28.01.2008. Vrhovni sud
DELO MALOG ZNAČAJA (ČL. 18 KZ) 25.01.2008. Okružni sud
POSTOJANJE DELA USLOV ZA NUŽNU ODBRANU (ČL. 14. KZ) 24.01.2008. Okružni sud
EVENTUALNI UMIŠLJAJ PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 27 KZ) 21.01.2008. Okružni sud
NEPRUŽANJE POMOĆI LICU POVREĐENOM U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI (ČL. 296. KZ) 21.01.2008. Vrhovni sud
IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE (ČL. 51. KZ) 21.01.2008. Vrhovni sud
OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA USLOVNI OTPUST (ČL. 46 KZ) 21.01.2008. Okružni sud
NEHAT U ODNOSU NA TEŽU POSLEDICU (ČL. 27. KZ) 21.01.2008. Okružni sud
UKIDANJE PRITVORA I ZAKONSKA REHABILITACIJA (ČL. 142. ZKP I ČL. 98. KZ) 18.01.2008. Okružni sud
POSLEDICE BRISANJA OSUDE (ČL. 97 KZ) 18.01.2008. Okružni sud
UTICAJ SKRIVLJENE NEURAČUNLJIVOSTI NA KAZNU (ČL. 24. I 204. KZ) 16.01.2008. Okružni sud
UTVRĐIVANJE KRIVICE PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 22 KZ) 16.01.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. KZ) 16.01.2008. Okružni sud
MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA (ČL. 84. KZ) 15.01.2008. Okružni sud
UPRAVLJANJE VOZILOM ODREĐENE KATEGORIJE (ČL. 86 KZ) 06.01.2008. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE IZ ČL. 121 st.4 KZ I NUŽNA ODBRANA IZ ČL. 19 KZ 26.12.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI IZ ČL. 187 st.1 KZ 26.12.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJE U TUČI IZ ČL. 123 KZ 26.12.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SITNE KRAĐE IZ ČL. 210 st.2 KZ 25.12.2007. Okružni sud
PASIVNI SUBJEKT I POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 350. KZ) 25.12.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE NOVCA IZ ČL. 223 st.2 KZ I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA – ČL. 5 st.2 KZ 25.12.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA IZ ČL. 297 st.2 U VEZI ČL. 289 st.1 KZ I KRIVICA – ČL. 22 KZ 24.12.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. I 297. KZ) 24.12.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJE U TUČI IZ ČL. 123 KZ I KRIVICA IZ ČL. 22 KZ 21.12.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UVREDE IZ ČL. 170 st.2 I PRIMENA ČL. 170 st.4 KZ 21.12.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NE DAVANJE IZDRŽAVANJA IZ ČL. 195 st.1 KZ I PRIMENA ČL. 195 st.2 KZ 20.12.2007. Okružni sud
SAIZVRŠILAŠTVO-ČL. 33 KZ 19.12.2007. Okružni sud
USLOVNI OTPUST – ČL. 46 KZ 19.12.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA IZ ČL. 191 st.3 U VEZI st.1 KZ I PRAVNA ZABLUDA IZ ČL. 29 KZ 17.12.2007. Okružni sud
USLOVNI OTPUST – ČL. 46 KZ 06.12.2007. Vrhovni sud
KRIVICA (ČL. 22. KZ) 04.12.2007. Vrhovni sud
POKUŠAJ IZ ČL. 30 KZ I NEPODOBAN POKUŠAJ IZ ČL. 31 KZ 30.11.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA IZ ČL. 348 st.2 U VEZI st.1 KZ 28.11.2007. Okružni sud
STVARNA ZABLUDA – ČL. 28 KZ 28.11.2007. Okružni sud
NEOTKLONJIVA PRAVNA ZABLUDA (ČL. 29. KZ) 28.11.2007. Okružni sud
UZROČNOST I POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 14. KZ) 27.11.2007. Vrhovni sud
MERA BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILIMA – ČL. 86 KZ 27.11.2007. Okružni sud
PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE – ČL. 355 t.3 ZKP A ZBOG KRIVIČNOG DELA KRAĐE IZ ČL. 203 st.1 KZ 21.11.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA IZ ČL. 289 st.3 U VEZI st.1 KZ 20.11.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU IZ ČL. 206 st.1 U VEZI ČL. 30 I 33 KZ 14.11.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 13.11.2007. Vrhovni sud
NEOVLAŠĆENO STAVLJANJE U PROMET OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 13.11.2007. Vrhovni sud
RAZBOJNIŠTVO I IZNUDA (ČL. 214 KZ) 07.11.2007. Vrhovni sud
USLOVNI OTPUST – ČL. 46 KZ 05.11.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO UBISTVO U POKUŠAJU IZ ČL. 114 st.1 t.1 KZ I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM UBISTVO U POKUŠAJU IZ ČL. 113 U VEZI ČL. 30 KZ 05.11.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU IZ ČL. 113 U VEZI ČL. 30 KZ I ODNOS SA KRIVIČNIM DELOM TEŠKO UBISTVO IZ ČL. 114 t.1 KZ 05.11.2007. Vrhovni sud
NUŽNA ODBRANA Čl. 19 KZ 23.10.2007. Okružni sud
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA – ČL. 103 KZ 17.10.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA IZ ČL. 289 st.3 U VEZI st.1 KZ 17.10.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE IZ ČL. 229 st.1 KZ 11.10.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO – ČL. 14 st.1 KZ I KRIVICA – ČL. 22 KZ 04.10.2007. Okružni sud
MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE NARKOMANA – ČL. 83 KZ 04.10.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE IZ ČL. 203 KZ 03.10.2007. Okružni sud
ODNOS KRIVIČNOG DELA PREVARE I FALSIFIKOVANJA ISPRAVE (ČL. 208. I 355. KZ) 02.10.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU IZ ČL. 113 U VEZI ČL. 30 KZ 02.10.2007. Vrhovni sud
OSTVARENJE GENERALNE PREVENCIJE – ČL. 42 t.2 KZ I USLOVNI OTPUS – ČL. 46 st.1 KZ 01.10.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO UBISTVO U POKUŠAJU IZ BEZOBZIRNE OSVETE – ČL. 114 st.1 t.5 U VEZI ČL. 30 KZ 27.09.2007. Vrhovni sud
USLOVNI OTPUST – ČL. 46 KZ 26.09.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA IZ ČL. 195 st. 1 KZ 26.09.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE IZ ČL. 121 st.2 KZ 06.09.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA IZ ČL. 274 st.1 KZ 04.09.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI IZ ČL. 238 st.1 t.4 KZ 03.09.2007. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 29.08.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI IZ ČL. 194 st.3 U VEZI st.1 KZ I PREKORAČENJE OPTUŽBE 15.08.2007. Okružni sud
USLOVNI OTPUST – ČL. 46 st.1 KZ 13.07.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ ČL. 359 st.4 U VEZI st. 1 i 3 KZ 03.07.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA IZ ČL. 359 st.4 U VEZI st.1 i 3 KZ I POSLOVNI ODNOS SA NEPOSTOJEĆIM PREDUZEĆIMA 03.07.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO VANBRAČNE ZAJEDNICE SA MALOLETNIM LICEM IZ ČL. 190 st.1 KZ 28.06.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ČL. 246 st.1 KZ 26.06.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ČL. 246 st.1 KZ 21.06.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ČL. 246 st.2 KZ 19.06.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE IZ ČL. 122 st.1 KZ 14.06.2007. Okružni sud
IZDAVANJE PRIZNANICA SA LAŽNIM PEČATOM (ČL. 208. KZ) 13.06.2007. Okružni sud
ODMERAVANJE KAZNE – ČL. 54 st.1 KZ 13.06.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE IZ ČL. 204 st. 1 t. 1 KZ I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČL. 368 st. 1 t. 11 ZKP 13.06.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U POKUŠAJU U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE I IZREKA PRESUDE (ČL. 113. KZ) 06.06.2007. Vrhovni sud
MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA (ČL. 84. KZ) 28.05.2007. Okružni sud
IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM ODREĐENE KATEGORIJE (ČL. 297. KZ) 23.05.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE TELESNE POVREDE IZ ČL. 121 st.2 KZ I PREKORAČENJE NUŽNE ODBRANE IZ ČL. 19 st.3 KZ 15.05.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 5, 33. I 132. KZ) 15.05.2007. Vrhovni sud
OBLIK KRIVICE I STANJE SVESTI KAO OBAVEZAN ELEMENT IZREKE PRESUDE (ČL. 29. KZ I 361. ZKP) 15.05.2007. Vrhovni sud
PROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 132. KZ) 15.05.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208. KZ) 10.05.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO LAKE TELESNE POVREDE (ČL. 25. I 122. KZ) 10.05.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE U POKUŠAJU (ČL. 30. I 204. KZ) 10.05.2007. Okružni sud
USLOVNI OTPUST (ČL. 46. KZ) 09.05.2007. Okružni sud
KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 61. I 206. KZ) 09.05.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA IZ ČL. 206 st.3.KZ 06.05.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 26.04.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UČESTVOVANJE U TUČI (ČL. 123. KZ) 24.04.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 16.04.2007. Vrhovni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE (ČL. 61. I 204. KZ) 16.04.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 16.04.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA  (ČL. 246. KZ) 12.04.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARA (ČL. 208. KZ) 11.04.2007. Okružni sud
ODNOS KRIVIČNOG DELA OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNE DROGE I KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE (ČL. 246. I 247. KZ) 02.04.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289. I 297. KZ) 27.03.2007. Okružni sud
PRISVAJANJE NOVCA GREŠKOM UPLAĆENOG NA RAČUN (ČL. 207. KZ) 21.03.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO SKIDANJE ILI POVREDA SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (ČL. 211. I 327. KZ ) 14.03.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 07.03.2007. Okružni sud
DOBROVOLJNI ODUSTANAK KAO POSLEDICA VOLJE UČINIOCA (ČL. 32. KZ) 22.02.2007. Okružni sud
PRIMENA SILA PREMA OŠTEĆENOM LICU NAKON ODUZIMANJA STVARI U NAMERI ZADRŽAVANJA ISTE (ČL. 205. KZ) 22.02.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJE ŠUMA (ČL. 28. I 274. KZ) 16.02.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO NABAVLJANJE, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 14.02.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO SITNO DELO KRAĐE (ČL. 18. I 210. KZ) 13.02.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO OTMICE (ČL. 132, 134. I 137. KZ) 13.02.2007. Okružni sud
KRIVIČNA ODGOVORNOST OKRIVLJENOG (ČL. 23. KZ) 07.02.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO KLEVETE I ZAHTEV OVLAŠĆENOG TUŽIOCA (ČL. 171. KZ) 05.02.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO I KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61. I 206. KZ) 26.01.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIČKE KRAĐE (ČL. 205. KZ) 24.01.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO NOŠENJE VATRENOG ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 24.01.2007. Okružni sud
TEŠKO UBISTVO IZVRŠENO NA SVIREP NAČIN (ČL. 114 KZ) 22.01.2007. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENO DRŽANJE VATRENOG ORUŽJA (ČL. 348. KZ) 12.01.2007. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE I UTVRĐIVANJE VISINE PRIBAVLJENE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 203. KZ) 29.12.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 29.12.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO PORESKE UTAJE (ČL. 229. KZ) 28.12.2006. Okružni sud
IMOVINSKA KORIST (ČL. 91. KZ) 26.12.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 195. KZ) 12.12.2006. Okružni sud
UBISTVO IZ BEZOBZIRNE OSVETE (ČL. 114. KZ) 11.12.2006. Vrhovni sud
PITANJE PRIMENE BLAŽEG PROPISA (ČL. 297. KZ) 07.12.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. KZ) 03.12.2006. Okružni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA (ČL. 5. KZ) 30.11.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI (ČL. 323. KZ) 27.11.2006. Vrhovni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 61. I 208.  KZ) 24.11.2006. Okružni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOJE KRIVIČNO DELO ČINE NAROČITO LAKIM (ČL. 77. I 289. KZ) 23.11.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVO U POKUŠAJU (ČL. 30. I 206. KZ) 22.11.2006. Vrhovni sud
ODMERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU (ČL. 62. KZ) 08.11.2006. Vrhovni sud
PRIMENA NOVOG BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 336. KZ) 30.10.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 5. KZ) 25.10.2006. Vrhovni sud
UBLAŽAVANJE KAZNE USLED OSOBITO OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI (ČL.56 KZ) 25.10.2006. Vrhovni sud
NAROČITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 56. I 57. KZ) 25.10.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA (ČL. 246. KZ) 25.10.2006. Vrhovni sud
DELO IZVRŠENO U NUŽNOJ ODBRANI (ČL. 19. KZ) 18.10.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI (ČL. 194. KZ) 18.10.2006. Okružni sud
UDRUŽIVANJE RADI STAVLJANJA U PROMET OPOJNE DROGE (ČL. 246. KZ) 17.10.2006. Vrhovni sud
OTMICA (ČL. 134. KZ) 26.09.2006. Vrhovni sud
NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNE DROGE KAO DELO MALOG ZNAČAJA (čl. 18 i čl. 246 KZ) 26.09.2006. Vrhovni sud
ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54. KZ) 21.09.2006. Okružni sud
RADNJA IZVRŠENJA DELA I UMIŠLJAJ (ČL. 246. KZ) 18.09.2006. Vrhovni sud
SUDSKA PROCENA POSTOJANJA JAKE RAZDRAŽENOSTI (ČL. 115. KZ) 15.09.2006. Vrhovni sud
PRAVILNO IZRICANJE KAZNE ZATVORA (čl. 54 KZ) 14.09.2006. Vrhovni sud
INSTUTUT UBLAŽAVANJA KAZNE (čl. 56 KZ) 14.09.2006. Vrhovni sud
KVALIFIKACIJA DELA U ODSUSTVU KRIVICE (ČL. 14. I ČL 22. KZ) 13.09.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE (ČL. 203. KZ) 17.08.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 119. KZ) 17.08.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO KRAĐE (ČL. 203. KZ) 26.07.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO UBISTVO U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE (ČL. 19.  I 113. KZ) 21.07.2006. Okružni sud
KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI (ČL. 238. KZ) 12.07.2006. Okružni sud
PRAVNO DEJSTVO BRISANJA OSUDE (ČL. 97. KZ) 27.06.2006. Vrhovni sud
POSLEDICE BRISANJA RANIJE OSUDE (ČL. 97. KZ) 27.06.2006. Vrhovni sud
KRAĐA PROVALJIVANJEM (ČL. 204. KZ) 22.06.2006. Vrhovni sud
FALSIFIKOVANJE ISPRAVE (Čl. 355, 356. I 357. KZ) 20.06.2006. Okružni sud
ČIN IZJEDNAČEN SA NASILNOM OBLJUBOM (ČL. 178. KZ) 15.06.2006. Vrhovni sud
POKUŠAJ I SVRŠENO DELO RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 14.06.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 14.06.2006. Vrhovni sud
NEDOKAZAN OBJEKTIVNI USLOV INKRIMINACIJE (ČL. 246 KZ) 13.06.2006. Vrhovni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 25. KZ) 12.06.2006. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA SAOBRAĆAJNU NEZGODU (ČL. 289. KZ) 07.06.2006. Vrhovni sud
USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM (ČL. 71. KZ) 06.06.2006. Vrhovni sud
ZNAČAJ POTPISIVANJA ZAPISNIKA (ČL. 246. KZ) 06.06.2006. Vrhovni sud
OSTVARENJE SVRHE IZRICANJA USLOVNE OSUDE (ČL. 64. KZ) 06.06.2006. Vrhovni sud
RETROAKTIVNA PRIMENA NOVOG KRIVIČNOG ZAKONA (čl. 206 KZ) 05.06.2006. Vrhovni sud
ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA (ČL. 105 KZ) 25.05.2006. Vrhovni sud
IZRICANJE NOVČANE KAZNE PO NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU (ČL. 49 I ČL. 50 KZ) 25.05.2006. Vrhovni sud
NELOGIČNA ODBRANA OPTUŽENE (ČL. 364 KZ) 25.05.2006. Vrhovni sud
DELO MALOG ZNAČAJA I NEZNATNA ŠTETNA POSLEDICA (ČL. 246 KZ) 23.05.2006. Vrhovni sud
RAZMERAVANJE I PAKOVANJE MARIHUANE RADI DALJE PRODAJE (ČL. 246 KZ) 18.05.2006. Vrhovni sud
NAJTEŽI OBLIK KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA (čl. 206 KZ) 17.05.2006. Vrhovni sud
UTVRĐENA NEURAČUNLJIVOST OPTUŽENOG (ČL. 23 KZ) 16.05.2006. Vrhovni sud
SPREČAVANJE SLUŽBENOG LICA NAPADOM (ČL. 322 I ČL. 323 KZ) 11.05.2006. Vrhovni sud
POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 369. KZ) 10.05.2006. Vrhovni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ) 09.05.2006. Okružni sud
UTVRĐIVANJE CENE OPOJNE DROGE (ČL. 246 KZ) 04.05.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PRIMANJA MITA (ČL. 367. KZ) 26.04.2006. Vrhovni sud
NEDOZVOLJENO DRŽANJE GASNOG ORUŽJA (čl. 348 KZ) 20.04.2006. Vrhovni sud
NEZNATNA DRUŠTVENA OPASNOST KOD DROGA (ČL. 246. KZ) 18.04.2006. Vrhovni sud
KAZNA PRI OSOBITO OLAKŠAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA (ČL. 56 I ČL. 57 KZ) 13.04.2006. Vrhovni sud
RASVETLJAVANJE SVIH OKOLNOSTI DELA (ČL. 372 KZ) 13.04.2006. Vrhovni sud
SAIZVRŠILAŠTVO KOD RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206. KZ) 10.04.2006. Vrhovni sud
PRIMENA NAJBLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 5. KZ) 06.04.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNA DELA UČINJENA PREMA ISTOM LICU KAO USLOV ZA KONSTRUKCIJU PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61 I 194 KZ) 05.04.2006. Vrhovni sud
NEOSNOVANI ŽALBENI NAVODI BRANIOCA (ČL. 25. KZ) 04.04.2006. Vrhovni sud
NECELISHODNOST IZRICANJA VASPITNE MERE (ČL. 54. KZ) 04.04.2006. Vrhovni sud
SLUČAJ STICAJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 60. KZ) 27.03.2006. Vrhovni sud
PROCENA POSTOJANJA SAIZVRŠILAŠTVA (ČL. 33 KZ) 23.03.2006. Vrhovni sud
PROTIVPRAVNO RASPOLAGANJE POVERENIM ORUŽJEM (ČL. 413 KZ) 23.03.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO SAMOVOLJNOG ODSUSTVOVANJA I BEKSTVA IZ VOJSKE (čl. 5 i čl. 399 KZ) 21.03.2006. Vrhovni sud
ODMERAVANJE I IZRICANJE NOVČANE KAZNE (ČL. 49. KZ) 20.03.2006. Okružni sud
NOVČANA KAZNA U ODREĐENOM IZNOSU (ČL. 50. KZ) 20.03.2006. Okružni sud
KRIVICA KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT KRIVIČNOG DELA DELA (ČL. 14. KZ I ČL. 368. ZKP) 20.03.2006. Okružni sud
OBLJUBA KAO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJA (ČL. 178 KZ) 17.03.2006. Okružni sud
OBLJUBA KAO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJA I KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE (čl. 182 KZ) 17.03.2006. Okružni sud
PREKORAČENJE NUŽNE ODBRANE (ČL. 19 KZ) 14.03.2006. Vrhovni sud
POSTOJANJE DRUGOG NAČINA ZAŠTITE DOBRA (ČL. 19 KZ) 14.03.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 114 KZ) 13.03.2006. Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST KOMBINOVANJA RANIJEG I NOVOG ZAKONA (ČL. 5 KZ) 13.03.2006. Vrhovni sud
PRIMENA NOVOG ZAKONA KAO BLAŽEG (ČL. 246 KZ) 09.03.2006. Vrhovni sud
PRIMENA ZAKONA KOJI JE POVOLJNIJI ZA UČINIOCA (ČL. 210 KZ) 09.03.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJA NOVCA (čl. 5 i čl. 223 KZ) 08.03.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO OTMICE (ČL. 5. I 134. KZ) 08.03.2006. Vrhovni sud
PRAVNA PRIRODA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61 KZ) 06.03.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 88 KZ) 03.03.2006. Vrhovni sud
OKOLNOSTI OD UTICAJA NA IZRICANJE KAZNE (čl. 54 KZ) 02.03.2006. Vrhovni sud
DEJSTVO ALKOHOLA PRI VOŽNJI (ČL. 289 KZ) 02.03.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO SILOVANJA PO NOVOM KRIVIČNOM ZAKONIKU (ČL. 5 I ČL. 178 KZ) 23.02.2006. Vrhovni sud
BLAŽI ZAKON KOD DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 289 I ČL. 297 KZ) 21.02.2006. Vrhovni sud
PRAVILNA OCENA ODBRANE OPTUŽENOG (ČL. 17 KZ) 14.02.2006. Vrhovni sud
DELO IZVRŠENO USLED ZAVISNOSTI OD DROGE (ČL. 83 KZ) 14.02.2006. Vrhovni sud
SLUČAJ I VINOST (ČL. 25. I 26. KZ) 14.02.2006. Okružni sud
PREKID ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 104. KZ) 13.02.2006. Okružni sud
KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 246 KZ) 09.02.2006. Vrhovni sud
UMIŠLJAJ KOD SITNOG DELA KRAĐE (ČL. 210 KZ) 09.02.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD DELA U VEZI SA OPOJNIM DROGAMA (ČL. 246 KZ) 09.02.2006. Vrhovni sud
NAČIN STICANJA BOMBE I KRIVIČNA ODGOVORNOST (ČL. 348 KZ) 09.02.2006. Vrhovni sud
UBISTVO NA MAH I NOVI KRIVIČNI ZAKON (ČL. 115 KZ) 07.02.2006. Vrhovni sud
DELO IZVRŠENO SA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 25 KZ) 07.02.2006. Vrhovni sud
STANJE IZUZETNE AFEKTIVNE UZBUĐENOSTI (ČL. 115 KZ) 07.02.2006. Vrhovni sud
TRAJAN KARAKTER KRIVIČNOG DELA (ČL. 246 KZ) 06.02.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA (čl. 83 KZ) 06.02.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD DELA TEŠKO UBISTVO (ČL. 114 KZ) 02.02.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO TRGOVINE LJUDIMA I PRIMENA BLAŽEG ZAKONA (čl. 388 KZ) 02.02.2006. Vrhovni sud
PROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE I OTMICA (ČL. 132 I ČL. 134 KZ) 31.01.2006. Vrhovni sud
ISKAZ OŠTEĆENE POTKREPLJEN VEŠTAČENJEM (ČL. 178 KZ) 31.01.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA NA DELO NEOVLAŠĆENOG DRŽANJA ORUŽJA (ČL. 5 I 348 KZ) 31.01.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 348 KZ) 26.01.2006. Vrhovni sud
ISKLJUČENJE POSTOJANJA PATOLOŠKOG PIJANSTVA (ČL. 23 KZ) 26.01.2006. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO OMOGUĆAVANJA UŽIVANJA OPOJNIH DROGA (čl. 247 KZ) 26.01.2006. Vrhovni sud
DRŽANJE OPOJNE DROGE RADI SOPSTVENE UPOTREBE (čl. 246 KZ) 24.01.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD DELA NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI (ČL. 5 I 323 KZ) 24.01.2006. Vrhovni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA KOD DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 18.01.2006. Vrhovni sud
OCENA OPRAVDANOSTI IZVOĐENJA DOKAZA (ČL. 233 KZ) 01.01.2006. Vrhovni sud
ISTOVREMENO PUCANJE U DVOBOJU (ČL. 113 KZ) 21.12.2005. Vrhovni sud
KVALIFIKACIJA POVREDE PRELOMA ZUBA (ČL. 121 KZ) 21.12.2005. Okružni sud
SPAJANJE IZREČENE KAZNE PRAVOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 60 KZ) 19.12.2005. Vrhovni sud
IZREKA PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (ČL. 297 KZ) 14.12.2005. Okružni sud
PRIKRIVANJE DROGE U TUĐOJ JAKNI (ČL. 246 KZ) 14.12.2005. Vrhovni sud
UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA I ALKOHOLISANOST OPTUŽENOG (čl. 297 KZ) 14.12.2005. Okružni sud
NESPOSOBNOST ZA BEZBEDNO UPRAVLJANJE VOZILOM (ČL. 297 KZ) 08.12.2005. Vrhovni sud
PROMET DROGE IZVRŠEN TRAMPOM (ČL. 246 KZ) 08.12.2005. Vrhovni sud
STANJE ALKOHOLNE OPIJENOSTI (ČL. 23 I ČL. 24 KZ) 08.12.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE OPTUŽENOG (ČL. 246 KZ) 06.12.2005. Vrhovni sud
OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA I NARKOMANA (ČL. 83 I 84 KZ) 06.12.2005. Vrhovni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ U IZVRŠENJU DELA (ČL. 25 KZ) 01.12.2005. Vrhovni sud
IZDAVANJE NAREDBE ZA LEGITIMISANJE (ČL. 322 I ČL. 323 KZ) 01.12.2005. Vrhovni sud
VOZAČKA SPOSOBNOST VOZAČA POD DEJSTVOM ALKOHOLA (ČL. 297 KZ) 01.12.2005. Vrhovni sud
IZREKA PRESUDE (ČL. 208 KZ) 30.11.2005. Okružni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE IZVRŠIOCA DELA (ČL. 359 KZ) 28.11.2005. Vrhovni sud
POKUŠAJ UBISTVA DIREKTNIM UMIŠLJAJEM (ČL. 30 KZ) 28.11.2005. Vrhovni sud
ISKLJUČENA MOGUĆNOST NUŽNE ODBRANE (ČL. 113. KZ) 28.11.2005. Vrhovni sud
VREME PRIBAVLJANJA IMOVINSKE KORISTI (ČL. 246 KZ) 24.11.2005. Vrhovni sud
NEPODOBAN POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA (ČL. 31 KZ) 22.11.2005. Vrhovni sud
ORUŽJE I TROFEJNO ORUŽJE (ČL. 348 KZ) 17.11.2005. Vrhovni sud
UBLAŽAVANJE KAZNE ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA (ČL. 56 KZ) 17.11.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE NA OSNOVU KOLIČINE PRONAĐENE DROGE (ČL. 246 KZ) 16.11.2005. Vrhovni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61 KZ) 15.11.2005. Vrhovni sud
PRIZNANJE OPTUŽENOG POTKREPLJENO DRUGIM DOKAZIMA (ČL. 204 KZ) 14.11.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE NA OSNOVU KOLIČINE UPAKOVANE DROGE (ČL. 246 KZ) 10.11.2005. Vrhovni sud
MOTIV I NAMERA KOD POKUŠAJA UBISTVA (ČL. 113 KZ) 09.11.2005. Vrhovni sud
OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNE DROGE (ČL. 246 KZ) 02.11.2005. Vrhovni sud
NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA (ČL. 18 KZ) 25.10.2005. Vrhovni sud
NEDOKAZANOST IZVRŠENJA DELA (ČL. 348 KZ) 24.10.2005. Vrhovni sud
SAIZVRŠILAŠTVO U RAZBOJNIŠTVU (ČL. 206 KZ) 20.10.2005. Vrhovni sud
PRAVILNA OCENA ZNAČAJA OTEŽAVAJUĆIH OKOLNOSTI (ČL. 54 KZ) 19.10.2005. Vrhovni sud
PUCANJE PIŠTOLJEM IZ NEPOSREDNE BLIZINE (ČL. 113 KZ) 18.10.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE POSEDOVANJA OBLJUBNE MOĆI (ČL. 178 KZ) 17.10.2005. Vrhovni sud
UTAJA (čl. 207 KZ) 04.10.2005. Okružni sud
LAŽNO PRIJAVLJIVANJE (čl. 334 KZ) 04.10.2005. Okružni sud
PRIMENA SILE KOD RAZBOJNIČKE KRAĐE (ČL. 205 KZ) 04.10.2005. Vrhovni sud
TEŽI OBLIK RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 04.10.2005. Vrhovni sud
SVESNI NEHAT KOD KRIVIČNOG DELA UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA (čl. 26 KZ) 04.10.2005. Okružni sud
KRIVIČNO DELO IZVRŠENO U PRAVNOJ ZABLUDI (ČL. 29 KZ) 04.10.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE VISINE KORISTI U DEVIZI (ČL. 214 KZ) 30.09.2005. Vrhovni sud
DOKAZIVANJE MOTIVA NABAVKE DROGE (ČL. 246 KZ) 28.09.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE PRODAJE DROGE (ČL. 246 KZ) 27.09.2005. Vrhovni sud
IZRICANJE OPTUŽENOM ADEKVATNE SANKCIJE (ČL. 246 KZ) 27.09.2005. Vrhovni sud
PITANJE PRIMENE BLAŽEG ZAKONA (ČL. 5 KZ) 21.09.2005. Vrhovni sud
VREME IZVRŠENJA DELA I PRIMENA ZAKONA (ČL. 348 KZ) 20.09.2005. Vrhovni sud
ODUZIMANJE ORUŽJA I PRIZNANJE IZVRŠENJA DELA (ČL. 54 KZ) 15.09.2005. Vrhovni sud
OSOBITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 56 KZ) 15.09.2005. Vrhovni sud
VEŠTAČENJE MOGUĆNOSTI ZLOUPOTREBE DROGE (ČL. 246 KZ) 14.09.2005. Vrhovni sud
IZVRŠENJE RAZBOJNIŠTVA U GRUPI (ČL. 206 KZ) 08.09.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA (ČL. 246 KZ) 08.09.2005. Vrhovni sud
PORODIČNA SITUACIJA KAO OKOLNOST PRI IZRICANJU SANKCIJE (ČL. 54 KZ) 06.09.2005. Vrhovni sud
SVRHA KAŽNJAVANJA I IZRICANJE KAZNE (ČL. 42 KZ) 01.09.2005. Vrhovni sud
ZAVISNOST OD UPOTREBE ALKOHOLA (ČL. 83 I 84 KZ) 16.08.2005. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208 KZ) 10.08.2005. Okružni sud
UMIŠLJAJ KOD KRIVIČNOG DELA UVREDE (ČL. 170 KZ) 08.08.2005. Okružni sud
KONSTRUKCIJA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61 KZ) 14.07.2005. Vrhovni sud
PRIMENA KONSTRUKCIJE PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61 KZ) 14.07.2005. Vrhovni sud
ROTIVPRAVNO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 132 KZ) 07.07.2005. Vrhovni sud
RANIJA OSUĐIVANOST OPTUŽENOG (ČL. 55 KZ) 05.07.2005. Vrhovni sud
MOGUĆNOST PRODUŽENOG DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 30.06.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE MESTA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 17 KZ) 30.06.2005. Vrhovni sud
SUPRUGA OPTUŽENOG KAO KORISNIK DROGE (ČL. 246 I ČL. 247 KZ) 30.06.2005. Vrhovni sud
SVEST O SVOJSTVIMA LEKA KOJI SADRŽI DROGU (ČL. 246 KZ) 28.06.2005. Vrhovni sud
NUŽNI ELEMENTI RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 27.06.2005. Vrhovni sud
OBAVEZA UTVRĐIVANJA URAČUNLJIVOSTI OPTUŽENOG (ČL. 23 KZ) 23.06.2005. Vrhovni sud
OLAKŠAVAJUĆE I OSOBITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 56 KZ) 23.06.2005. Vrhovni sud
DRŽANJE DROGE ZA SOPSTVENE POTREBE (ČL. 246 KZ) 23.06.2005. Vrhovni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61 KZ) 21.06.2005. Vrhovni sud
RADNJE SAIZVRŠILAŠTVA (ČL. 206 KZ) 21.06.2005. Vrhovni sud
PITANJE NUŽNOSTI PRIMENE ZATVORSKE KAZNE (ČL. 56 KZ) 21.06.2005. Vrhovni sud
VERODOSTOJAN ISKAZ OŠTEĆENE (ČL. 178 KZ) 21.06.2005. Vrhovni sud
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61 KZ) 21.06.2005. Vrhovni sud
SVEST O IZAZIVANJU OPASNOSTI (ČL. 25 KZ) 20.06.2005. Vrhovni sud
SVESNO I VOLJNO PRIMENJENA SILA (ČL. 25 KZ) 20.06.2005. Vrhovni sud
PREPRAVKA VOJNIČKOG KARABINA (ČL. 348 KZ) 20.06.2005. Vrhovni sud
SVEST O ZABRANJENOSTI DELA (ČL. 348 KZ) 20.06.2005. Vrhovni sud
OSTVARENJE SVRHE KAŽNJAVANJA USLOVNOM OSUDOM (ČL. 42 KZ) 17.06.2005. Vrhovni sud
NEOPHODNO ISKUSTVO ZA BEZBEDNU VOŽNJU (ČL. 297 KZ) 16.06.2005. Vrhovni sud
DRŽANJE EKSPLOZIVNE MATERIJE (ČL. 348 KZ) 16.06.2005. Vrhovni sud
NARUŠENO DUŠEVNO ZDRAVLJE ZBOG UČEŠĆA U RATU (ČL. 54 KZ) 16.06.2005. Vrhovni sud
KRIVICA U ODNOSU NA TEŽU POSLEDICU (ČL. 113. KZ) 16.06.2005. Vrhovni sud
STANJE AKUTNOG PIJANSTVA I URAČUNLJIVOST (ČL. 23 KZ) 14.06.2005. Vrhovni sud
PROMENE ISKAZA U TOKU POSTUPKA (ČL. 246 KZ) 14.06.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA URAČUNLJIVOSTI (ČL. 23 I ČL. 24 KZ) 14.06.2005. Vrhovni sud
ODUZIMANJE PREDMETA I OSLOBOĐENJE OD OPTUŽBE (ČL. 87 KZ) 09.06.2005. Vrhovni sud
PRAVILNO UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 56 KZ) 09.06.2005. Vrhovni sud
OSOBITO OLAKSAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 56 KZ) 09.06.2005. Vrhovni sud
ANALIZA UZORAKA ODUZETE DROGE (ČL. 246 KZ) 07.06.2005. Vrhovni sud
ANALIZA DOSTAVLJENIH UZORAKA (ČL. 246 KZ) 07.06.2005. Vrhovni sud
DOKAZIVANJE MOTIVA DRŽANJA DROGE (ČL. 246 KZ) 07.06.2005. Vrhovni sud
OSOBITO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 56 KZ) 07.06.2005. Vrhovni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ U IZVRŠENJU DELA (ČL. 246 KZ) 06.06.2005. Vrhovni sud
UBISTVO U PREKORAČENJU NUŽNE ODBRANE (ČL. 19 KZ) 02.06.2005. Vrhovni sud
RADNJE SPREČAVANJA SLUŽBENOG LICA (ČL. 322 I ČL. 323 KZ) 30.05.2005. Vrhovni sud
FAKULTATIVNO OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE (ČL. 67 I ČL. 68 KZ) 26.05.2005. Vrhovni sud
POSTOJANJE FIZIOLOŠKOG AFEKTA (ČL. 23 KZ) 26.05.2005. Vrhovni sud
OBAVEZA VEŠTAČENJA CELOKUPNE KOLIČINE DROGE (ČL. 246 KZ) 24.05.2005. Vrhovni sud
DRŽANJE DROGE U CILJU PRODAJE (ČL. 246 KZ) 24.05.2005. Vrhovni sud
OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA (ČL. 246 KZ) 24.05.2005. Vrhovni sud
PREKID KONTINUITETA USLOVA ZA JAKU RAZDRAŽENOST (ČL. 115 KZ) 17.05.2005. Vrhovni sud
UPORNOST U VRŠENJU KRIVIČNIH DELA (ČL. 246 KZ) 17.05.2005. Vrhovni sud
DIREKTAN UMIŠLJAJ PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 25 KZ) 15.05.2005. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PRONEVERE (ČL. 364 KZ) 11.05.2005. Vrhovni sud
KONZUMIRANJE DELA DRUGIM KRIVIČNIM DELOM (ČL. 246 KZ) 11.05.2005. Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST KONZUMIRANJA DELA (ČL. 246 KZ) 11.05.2005. Vrhovni sud
ALKOHOLISANOST I SPOSOBNOST ZA BEZBEDNU VOŽNJU (ČL. 297 KZ) 05.05.2005. Vrhovni sud
NEOVLAŠĆENA KUPOVINA DROGE RADI PRODAJE (ČL. 246 KZ) 04.05.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA SVESTI (ČL. 246 KZ) 04.05.2005. Vrhovni sud
ODUZIMANJE VOZILA KORIŠĆENOG U IZVRŠENJU DELA (ČL. 87 KZ) 25.04.2005. Vrhovni sud
UTVRĐENA NEURAČUNLJIVOST OKRIVLJENOG (ČL. 23 KZ) 25.04.2005. Vrhovni sud
OPREMA ZA PAKOVANJE I MIKSOVANJE DROGE (ČL. 246 KZ) 25.04.2005. Vrhovni sud
UZROK NASTANKA SAOBRAĆAJNE NESREĆE (ČL. 297 KZ) 25.04.2005. Vrhovni sud
SLABO MATERIJALNO STANJE KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 54 KZ) 21.04.2005. Vrhovni sud
PRIMENA ADEKVATNE SILE (ČL. 178 KZ) 21.04.2005. Vrhovni sud
UČEŠĆE VIŠE LICA U RAZBOJNIŠTVU (ČL. 206 KZ) 21.04.2005. Vrhovni sud
UTICAJ PORODIČNE SITUACIJE NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 54 KZ) 21.04.2005. Vrhovni sud
RAZBOJNIŠTVO I PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61 KZ) 20.04.2005. Vrhovni sud
IZRICANJE ADEKVATNE SANKCIJE (ČL. 54 KZ) 20.04.2005. Vrhovni sud
SLUČAJ KRIVIČNOG DELA RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 19.04.2005. Vrhovni sud
NAMERA PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI (ČL. 206 KZ) 18.04.2005. Vrhovni sud
POTREBA VEŠTAČENJA URAČUNLJIVOSTI (ČL. 23 I ČL. 24 KZ) 18.04.2005. Vrhovni sud
ZNAČAJ KOLIČINE ODUZETE DROGE (ČL. 246 KZ) 18.04.2005. Vrhovni sud
UTVRĐENO SAIZVRŠILAŠTVO (ČL. 33 KZ) 14.04.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE NAMERE NA OSNOVU KOLIČINE PROIZVEDENE DROGE (ČL. 246 KZ) 14.04.2005. Vrhovni sud
ZDRAVSTVENO STANJE KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 246 KZ) 13.04.2005. Vrhovni sud
POTREBA IZRICANJA STROŽE KAZNE (ČL. 54 KZ) 13.04.2005. Vrhovni sud
RAZBOJNIŠTVO U GRUPI (ČL. 206 KZ) 12.04.2005. Vrhovni sud
RAZBOJNIŠTVO IZVRŠENO U GRUPI (ČL. 206 KZ) 12.04.2005. Vrhovni sud
NEPRIJAVLJIVANJE DELA SILOVANJA ODMAH (ČL. 178 KZ) 12.04.2005. Vrhovni sud
OKOLNOSTI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 56 KZ) 11.04.2005. Vrhovni sud
IZRICANJE MERE OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA (ČL. 84 KZ) 07.04.2005. Vrhovni sud
UTVRĐENA NAMERA PRODAJE DROGE (ČL. 246 KZ) 06.04.2005. Vrhovni sud
ODMERAVANJE ADEKVATNE KAZNE (ČL. 54 KZ) 05.04.2005. Vrhovni sud
NELOGIČNA ODBRANA OKRIVLJENOG U POGLEDU NAMERE (ČL. 246 KZ) 05.04.2005. Vrhovni sud
KRIVIČNA ODGOVORNOST OPTUŽENOG (ČL. 22 KZ) 05.04.2005. Vrhovni sud
DRŽANJE DROGE RADI LIČNOG KORIŠĆENJA (ČL. 246 KZ) 31.03.2005. Vrhovni sud
IZRICANJE JEDINSTVENE ZATVORSKE KAZNE (ČL. 62 KZ) 31.03.2005. Vrhovni sud
OCENA ISKAZA OPTUŽENOG (ČL. 17 KZ) 23.03.2005. Vrhovni sud
STANJE NAPETOSTI PRI IZVRŠENJU DELA (ČL. 23 KZ) 22.03.2005. Vrhovni sud
POKUŠAJ UBISTVA I TEŠKA TELESNA POVREDA (ČL. 113 KZ) 22.03.2005. Vrhovni sud
PITANJE PRIMENE SILE KOD RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 21.03.2005. Vrhovni sud
RAZBOJNIŠTVO IZVRŠENO U GRUPI (ČL. 206 KZ) 21.03.2005. Vrhovni sud
STANJE AFEKTIVNOG UZBUĐENJA (ČL. 23 KZ) 15.03.2005. Vrhovni sud
TEŽINA UČINJENOG DELA I RANIJA OSUĐIVANOST (ČL. 54 KZ) 07.03.2005. Vrhovni sud
PRAVILNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE (ČL. 348 KZ) 03.03.2005. Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO PREVARE (ČL. 208 KZ) 02.03.2005. Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA ZABLUDE KOD OŠTEĆENE (ČL. 208 KZ) 01.03.2005. Vrhovni sud
RADNJE SPREČAVANJA SLUŽBENOG LICA (ČL. 322 I ČL. 323 KZ) 28.02.2005. Vrhovni sud
TEŠKI SLUČAJEVI RAZBOJNIŠTVA (ČL. 206 KZ) 24.02.2005. Vrhovni sud

 

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 27 komentara:

KRIVIČNO DELO PRONEVERA (ČL. 364. KZ)
KRIVIČNO DELO NEOVLAŠĆENO FOTOGRAFISANJE (ČL. 144. KZ)
KAKVE POSLEDICE JE IZAZVALA DEKRIMINALIZACIJA KLEVETE? (ČL. 171. KZ)
DA LI PROVALNA KRAĐA MOŽE BITI SITNA? (ČL. 203., 204. I 210. KZ)
SAIZVRŠILAŠTVO NIJE OBLIK SAUČESNIŠTVA (ČL. 33. DO 36. KZ)
KRIVIČNO DELO VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM (ČL. 190. KZ)
KRIVIČNO DELO LAŽNO PREDSTAVLJANJE (ČL. 329. KZ)
PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ)
ŠIRENJE PANIKE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA (ČL. 343. KZ)
POKUŠAJ KRIVIČNOG DELA I NEPODOBAN POKUŠAJ (ČL. 30. I 31. KZ)
ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 61., 103. I 104. KZ)
VRŠNJAČKO NASILJE – PRAVNI OKVIRI (ČL. 185B KZ, ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 45. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA)
KRIVIČNO DELO IZNUĐIVANJE ISKAZA IZ ČL. 136 KZ U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 136. KZ)
STROŽIJE KAZNE ZA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI I PRIKAZ NOVIJE SUDSKE PRAKSE (ČL. 350. KZ)
KRIVIČNO DELO PRINUDA (ČL. 135. KZ)
DOBROVOLJNI ODUSTANAK (ČL. 32. KZ)
OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODMERAVANJE KAZNE KOD KRIVIČNIH DELA UGROŽAVANJA JAVNOG SAOBRAĆAJA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 289. I 297. KZ)
KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – ZAKON I SUDSKA PRAKSA (ČL. 10, 197. DO 200. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. KZ)
ZAKONSKE DEFINICIJE POJMOVA „SPORTSKA PRIREDBA“ I JAVNI SKUP“(ČL. 344a KZ)
KO MOŽE BITI IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU? (ČL. 344a KZ)
PREGLED VAŽNIJIH STAVOVA ZAUZETIH U SUDSKOJ PRAKSI U VEZI SA KRIVIČNIM DELOM TRGOVINA LJUDIMA (ČL. 388. KZ)
RAZLIKA IZMEĐU NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJA LJUDI I TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 350. I 388. KZ)
NACIONALNI INSTRUMENTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ)
EVROPSKI INSTRUMENTI ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ)
INSTRUMENTI UJEDINJENIH NACIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA (ČL. 388. KZ)
POJAM TUČE KAO ELEMENTA KRIVIČNOG DELA (ČL. 123. KZ)
UMIŠLJAJ U VEZI SA NASTUPANJE TEŠKE TELESNE POVREDE DRUGOG ILI SMRTI NEKOG LICA (ČL. 123. KZ)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: