Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

Autor komentara
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi

Priređivači: Dipl. prav. Nikola Aleksić, Dipl. prav. Jelena Petrović, Dipl. prav. Marko Marjanović
Recenzent: Dipl. prav. Nenad Jevtić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 256
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, s tim da su odredbe koje se odnose na načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Novi ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima. Određeni posebni upravni postupci su propisani drugim, posebnim zakonima, ali se u primeni tih zakona moraju uzeti u obzir načela i najvažnija pravila koja sadrži ovaj osnovni zakon.

Značajne novine donosi novi ZUP kako za stranke, tako i za državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja, koji primenjuju ovaj zakon kada postupaju u upravnim stvarima.

U cilju lakšeg prilagođavanja novim i izmenjenim pravilima upravnog postupka, kao svojevrstan priručnik za primenu novog ZUP, nastao je i ovaj komplet koji se sastoji od štampanog i elektronskog izdanja, čiji je sadržaj pre svega praktičan.

Sadržaj štampanog izdanja:

Tekst Zakona o opštem upravnom postupku objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 18/2016 – sa obeleženim brojevima stavova i napomenama kod onih članova zakona kod kojih je datum stupanja na snagu njihovih odredbi uređen različito u odnosu na stupanje na snagu većine odredaba Zakona o opštem upravnom postupku.

Komentar najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku – Autor komentara, Ruža Urošević, sudija Upravnog suda. Komentarom je obuhvaćen praktično celokupan zakon počev od novih načela, upravnog postupanja, osnovnih pravila postupka, preko prvostepenog postupka, odnosno odredbi o rešenju i zaključku, redovnih pravnih sredstava, odnosno prigovora, žalbe, zatim posebnih slučajeva uklanjanja i menjanja rešenja, do izvršenja i konačno prelaznih i završnih odredbi.

Modeli podnesaka i modeli akata koje donose upravni organi – zahtevi, predlozi, žalbe stranaka i rešenja koja organi donose postupajući u upravnim stvarima.

 

Registar pojmova – radi lakšeg korišćenja ovog izdanja  njegov sastavni deo čini i detaljan registar pojmova.

Sadržaj elektronskog izdanja (CD-a) – Modeli u elektronskom obliku za primenu novog ZUP-a u praksi:

Kako je novi ZUP osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a uzimajući u obzir da su određeni posebni upravni postupci propisani drugim, posebnim zakonima, ovim opštim modelima (ispunjivim u elektronskom obliku) je pokriven celokupan upravni postupak, a date su i smernice kada treba navesti, odnosno primeniti odredbe posebnih zakona. Na taj način omogućena je praktična primenjivost ovih modela u bilo kom posebnom upravnom postupku.

I. Modeli podnesaka stranaka:

 • Zahtev za pokretanje postupka,
 • Zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka,
 • Zahtev za izuzeće ovlašćenog službenog lica,
 • Predlog za vraćanje u pređašnje stanje,
 • Prigovor stranke kao novo pravno sredstvo u upravnom postupku
 • Žalba zbog neizdavanja uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Žalba protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku
 • Zahtev za ponavljanje upravnog postupka
 • Zahtev za poništaj konačnog rešenja
 • Zahtev za ukidanje rešenja
 • Izjava o saglasnosti stranke da organ može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija


II. Modeli akata koje donose upravni organi:

 • Rešenje o odbacivanju zahteva kojim je pokrenut upravni postupak
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti
 • Rešenje o raskidu upravnog ugovora
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu uverenja
 • Rešenje o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
 • Zaključak o spajanju upravnih stvari
 • Delimično rešenje
 • Dopunsko rešenje
 • Privremeno rešenje
 • Rešenje o prekidu upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o ispravci grešaka u rešenju u upravnom postupku
 • Rešenje o odbacivanju prigovora
 • Rešenje o usvajanju prigovora
 • Rešenje prvostepenog organa o odbacivanju žalbe
 • Rešenje prvostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe
 • Rešenje drugostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje o ponavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju izvršenja
 • Rešenje o obezbeđenju dokaza
 • Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
 • Zapisnik o usmenoj raspravi
 • Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznačajnijih novina i modelima + Elektronsko izdanje

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

 • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.