300 najčešćih pitanja u vezi sprovođenja javnih nabavki

Specijal Javne nabavke: logo

300 najčešćih i najspornijih pitanja i problema u vezi sa sprovođenjem javnih nabavki

 • Koje su najbitnije novine koje bi novi zakon o JN trebalo da donese?
 • Primena vrednosti iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama.
 • Kad je dozvoljeno obustaviti postupak javne nabavke?
 • Obaveza zaštite podataka prilikom davanja dodatnih informacija ili pojašnjenja.
 • Na koji način se menja i dopunjuje konkursna dokumentacija?
 • Šta se smatra prihvatljivom ponudom?
 • Da li firma koja je izradila projektnu dokumentaciju može da podnese ponudu i za izgradnju objekta, tj. da li ima osnova za primenu člana 23. ZJN?
 • Kako postupiti kada nije dostavljeno menično pismo koje je traženo konkursnom dokumentacijom, a dostavljena je menica?
 • Da li BON JN i potvrda NBS spadaju u podatke koji su javno dostupni?
 • Znate li nešto o najavljenim izmenama Zakona o javnim nabavkama, odnosno o donošenju novog, da li će biti i kada se očekuje?
 • Da li su usluge veštačenja izuzete od nabavki?
 • Značaj registra ponuđača.
 • Komunikacija u postupku javne nabavke.
 • Da li je potrebno sprovoditi postupak javne nabavke za kupovinu i uzimanje u zakup nepokretnosti?
 • Obaveza formiranja službe za kontrolu postupka javne nabavke
 • Šta se podrazumeva pod poslovima javnih nabavki i ko se smatra licem zaposlenim na poslovima javnih nabavki?

 • Dokazi negativne reference drugih naručilaca.
 • Obaveza objavljivanja procenjene vrednosti.
 • Zloupotreba prava na podnošenje zahteva.
 • Dozvoljeni minus kao predmet javne nabavke.
 • Obaveza objavljivanja procenjene vrednosti.
 • Istovrsna dobra.
 • Udruženje građana kao naručilac.
 • Nabavka pokretnih stvari u javnoj svojini.
 • Dozvoljeni minus kao predmet javne nabavke.
 • Primena zakona o javnim nabavkama na zaključivanje ugovora o delu.
 • Rezervisane javne nabavke.
 • Otvoreni postupak kada je procenjena vrednost manja od 3.000.000,00 din.
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za usluge umetnika iz inostranstva.
 • U slučaju promene pravne forme i poslovnog imena dobavljača sa kojim je zaključen ugovor po sprovedenom postupku javne nabavke, da li se zaključuje aneks ugovora?
 • Da li škola može da angažuje advokata i da li se finansijskim planom za narednu godinu mogu predvideti sredstva za plaćanje advokatskih usluga?
 • Kako smo ugovorena sredstva već istrošili, da li možemo već sada da pokrenemo novu nabavku predviđenu planom za 2019. godinu?
 • Da li je škola bila u obavezi da pokrene javnu nabavku na iznos dodeljen budžetom ili na iznos zahtevane i utvrđene procenjene vrednosti JN?
 • Da li je zakonski neophodno sprovesti postupak javne nabavke za đačku užinu u školi?
 • Postupak javne nabavke je obustavljen jer nije prispela ni jedna ponuda. Da li se čeka da prođe rok za žalbu (zahtev) ili se može odmah objaviti ponovo-ponoviti postupak?
 • Da li smo u obavezi svima da omogućimo uvid i kopiranje dokumentacije?
 • Od koga lokalna samouprava traži saglasnost i može li javna nabavka radova da se plaća u više godina?
 • Nabavka usluga muzičkih grupa.

 

 • Procenjena vrednost predmeta jn u nabavci oblikovanoj po partijama.
 • Naknadno sprovođenje postupka po partijama.
 • Dodela ugovora nakon zaključenja okvirnog sporazuma.
 • Nabavka po partijama koja u planu nabavki nije prikazana kao takva.
 • Uslovljenost izmene plana nabavki saglasnošću osnivača na izmenu finansijskog plana ustanove kulture.
 • Nalog za pokretanje postupka javne nabavke.
 • Obaveza objavljivanja procenjene vrednosti.
 • Pismo o namerama ponuđačeve banke.
 • Nenavođenje iznosa pdv-a u ponudi.
 • Teritorijalna diskriminacija ponuđača.
 • Zajednička ponuda.
 • Referentna lista kao element kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
 • Računska greška u ponudi.
 • Saglasnost za ispravljanje računskih grešaka.
 • Uskraćivanje prava ponuđača neobrazlaganjem stručne ocene ponuda.
 • Partije kao zasebne celine.
 • Pogrešno označavanje broja javne nabavke.
 • Dodela ugovora ponuđaču čija ponuda prelazi procenjenu vrednost.
 • Ponuda koja ne sadrži sva dobra tražena konkursnom dokumentacijom.
 • Uvid ponuđača u dokumentaciju i zaštita podataka.
 • Opredeljenje troškova i rok za podnošenje zahteva za naknadu troškova nastalih po osnovu zaštite prava.
 • Mesna zajednica kao naručilac.
 • Poštanske usluge.
 • Rezervisane nabavke.

 • Crkvena opština kao naručilac.
 • Izračunavanje pretežnijeg dela nabavke.
 • Naredba direktora o sopstvenom imenovanju u sastav komisije za javne nabavke.
 • Da li se za refinansiranje kredita opštine sprovodi postupak javne nabavke?
 • Da li banka može da izda bankarsku garanciju onom ponuđaču iz grupe koji nije potpisnik ugovora, a na osnovu sporazuma grupe ponuđača u kome je naznačeno da će isti dostaviti sredstvo obezbeđenja, ako drugi ponuđač iz grupe potpiše ugovor sa naručiocem?
 • Kada ponudu podnese grupa ponuđača i sporazumom odrede koji ponuđač iz grupe je nosilac posla i potpisnik ugovora, da li u ugovoru navodimo da se isti zaključuje samo sa onim ponuđačem koji je u sporazumu označen kao nosilac posla i potpisnik ugovora, ili navodimo sve ponuđače koji su članovi grupe?
 • Da li nastavak postupka pred Republičkom komisijom ima suspenzivno dejstvo?
 • Kvalifikacioni postupak i mogućnost primene izmenjenih propisa kod ažuriranja lista.
 • Ponuda preko procenjene vrednosti u pregovaračkom postupku i mogućnost pregovaranja.
 • Mogućnost neprimenjivanja ZJN na posebne oblike nabavke male vrednosti.
 • Mogućnost zaključivanja ugovora i okvirnog sporazuma pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
 • Obaveza objavljivanja procenjene vrednosti nabavki u planu nabavki.
 • Ponovno pokretanje nabavke u novoj godini za koju nije dobijena ni jedna ponuda.
 • Određivanje istovrsnosti predmeta nabavke.
 • Računanje roka važenja dokaza kod dodatnog uslova i bitan nedostatak ponude.
 • Posledice nenavođenja internet stranice na kojoj su traženi podaci javno dostupni u ponudi iako je naručiocu poznata.
 • Ponuda sa podizvođačem koja kao takva nije navedena u ponudi.
 • Postupanje naručioca u situaciji identičnih ponuda – rezervni kriterijumi.
 • Nenavođenje roka plaćanja u konkursnoj dokumentaciji.
 • Greška u zapisniku o otvaranju ponuda i uticaj na dalji tok postupka.
 • Ponuđač koji nije registrovan za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke kao bitan nedostatak ponude.

 • Raskid ugovora i mogućnost naručioca da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
 • Aktivna legitimacija kod ponuda bez popunjenih obrazaca ponude.
 • Potpuno ili delimično usvajanje zahteva za zaštitu prava i obaveznost predloga u zahtevu.
 • Javna nabavka kredita.
 • Isključivo pravo i mogućnost učestvovanja podizvođača.
 • Sprovođenje javne nabavke od sredstava donacije.
 • Sprečavanje korupcije kod nabavke izrade projekta i izvođenja radova od strane istog ponuđača.
 • Mogućnost sprovođenja otvorenog postupka umesto javne nabavke male vrednosti.
 • Izveštaj o izvršenju plana nabavki.
 • Da li je naručilac u obavezi da dostavi Republičkoj komisiji celokupan predmet?
 • Da li za otvaranje akreditiva kod banke treba sproveti proceduru javne nabavke?
 • Kako definisati uslove iz st 1 čl. 8. ZJN u konkursnoj dokumentaciji? Kao dodatne uslove?
 • Kojim dokazima ponuđači dokazuju ispunjavanje uslova iz st 1 čl. 8. ZJN?
 • Da li smo u obavezi da odgovorimo na zahtev za dodatne informacije, iako je identitet podnosioca nepoznat?
 • Da li se upotreba faksimila može smatrati bitnim nedostatkom ponude ukoliko naručilac nigde u konkursnoj dokumentaciji nije zabranio upotrebu faksimila?
 • Sprovođenje nabavki od strane više naručilaca.
 • Nedostaci sporazuma u zajedničkoj ponudi kao bitan nedostatak.
 • Ponuđač koji nije u sistemu pdv-a, a navede cenu sa pdv-om u ponudi.
 • Rok važenja ponude koji nije popunjen u obrascu ponude.
 • Smanjenje procenjene vrednosti nabavke i prikazivanje izmene.
 • Ugovor o radu koji samo formalno ispunjava zahtevane uslove i mogućnost pojašnjenja ponude.
 • Nedostavljanje izjave i rešenja o upisu u registar ponuđača iako je tražena konkursnom dokumentacijom.
 • Obaveza izdavanja dokaza od strane ovlašćene organizacije koja je akreditovana za dokazivanje zahtevanog standarda.

 • Nepotpisana, a pečatirana izjava kao bitan nedostatak ponude.
 • Dostavljanje istih uzoraka za različite partije i mogućnost pojašnjenja i dostavljanja novih uzoraka.
 • Izmena propisa kao osnov za obustavu postupka.
 • Obustava postupka zbog greške u konkursnoj dokumentaciji.
 • Mogućnost uvida u dokumentaciju u slučaju ulaganja zahteva posle otvaranja ponuda.
 • Pismeni odustanak od zahteva za zaštitu prava ponuđača kao osnov za pravosnažnost odluke o dodeli ugovora.
 • Naručilac kao prvostepeni organ u postupku zaštite prava kao upravnom postupku.
 • Nabavka dobara na lizing i rok otplate.
 • Javna nabavka tv prenosa sednica skupštine grada i mogućnost izuzimanja od zakona.
 • Dever odbornice u skupštini opštine kao ponuđač i sukob interesa.
 • Ponuđač koji je ušao u sistem pdv-a posle završetka radova, i isplata cene.
 • Utvrđivanje istovrsnosti kod nabavki u različitim mestima ili objektima.
 • Prethodno obaveštenje i uticaj na skraćenje roka u slučaju više istovrsnih nabavki.
 • Procenjena vrednost i finansiranje nabavke kroz javno-privatno partnerstvo.
 • Nepotpuna konkursna dokumentacija i obaveznost pojašnjenja kroz odgovor.
 • Menica na iznos veći od 10% od ukupne vrednosti ponude.
 • Menica kao sredstvo obezbeđenja u zajedničkoj ponudi.
 • Naknadna izmena ponude i cene jednog podizvođača.
 • Nalaz sudskog veštaka kao dodatni uslov.
 • Deklarativno obrazloženje neuobičajeno niske cene od strane ponuđača.
 • Rok za obrazloženje neuobičajeno niske cene.

 • Pretežna delatnost ponuđača koja nije u skladu sa predmetom nabavke kao osnov za odbijanje ponude.
 • Definicija uporedive tržišne cene i prihvatanje ponude preko procenjene vrednosti.
 • Pravo na uvid u dokumentaciju posle faze otvaranja ponuda od strane ponuđača.
 • Ovlašćenje za potpisivanje akata u postupku nabavke naručioca kao i postupku zaštite prava.
 • Blagovremenost zahteva za zaštitu prava u slučaju državnih praznika.
 • Ponuđač preduzetnik iz klasifikacije delatnosti koja nije identična potrebnoj u nabavci.
 • Popusti u ponudi.
 • Rezervisana nabavka u samo jednoj partiji.
 • Isto lice kao vlasnik dve firme u istoj javnoj nabavci sa dve ponude i narušavanje konkurencije.
 • Jedinične cene kao obavezni deo okvirnog sporazuma.
 • Sprovođenje nabavki naručioca koji nema zaposlene službenika za javne nabavke i dipl. Pravnika.
 • Različita mišljenja članova komisije za javnu nabavku povodom odluke o zahtevu za zaštitu prava.
 • Neslaganje člana komisije za javnu nabavku sa stručnom ocenom ponuda.
 • Zakonitost više izmena konkursne dokumentacije.
 • Određivanje vrste postupka na osnovu procenjene vrenosti sa ili bez pdv?
 • Potreba kratkog roka isporuke i mogućnost diskriminacije.
 • Prihvatljivost ocene skoringa kao dodatnog uslova.
 • Članstvo turističke agencije u yuta kao dodatni uslov.
 • Dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti i dokazivanje od strane proizvođača ili lica koja se bave prometom hrane.
 • Postupanje sa ponudom koja je stigla u otvorenoj koverti.
 • Cena od 0.001 dinar kao neuobičajeno niska?
 • Upotreba negativne reference od strane naručioca.
 • Posledice odbijanja prvorangiranog da potpiše ugovor.
 • Da li naručilac može da sprovede javnu nabavku usluge angažovanja ljudskih resursa od privrednih društava za obavljanje poslova kod naručioca ukoliko ima nedostatk radne snage?
 • Da li mobilna telefonija može da bude izuzeće po čl. 39 stav 2. ako pretpostavimo da ugovor za fiksnu postoji?
 • Da li javno preduzeće kao pravno lice koja je osnovala lokalna samouprava i obavlja opštu delatnost (snabdevanje vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda), naručilac u oblasti vodoprivrede?
 • Da li naručilac može u skladu sa čl. 93. tražiti dodatna pojašnjenja od ponuđača o kom se tačno proizvođaču radi?

 • Kada su sredstva dobijena iz donacije za određenu javnu nabavku a ona su oslobođena plaćanja PDV-a da li se u plan javnih nabavki unosi i sa PDV-om i bez PDV-a?
 • Različito postupanje kod viškova i manjkova radova.
 • Ponuđač čija je ponuda odbijena kao neprihvatljiva kao podnosilac zahteva.
 • Teorije računanja rokova u ZJN.
 • Mešovite nabavke i mogućnost diskriminacije.
 • Zahtevanje identifikacije zainteresovanog lica konkursnom dokumentacijom.
 • Neidentifikovani pošiljalac kao zainteresovano lice i obaveza pojašnjenja konkursne dokumentacije .
 • Sukob interesa člana organa upravljanja predškolske ustanove.
 • Uslovi za pokretanje postupka i zaključenje ugovora pri kraju kalendarske godine.
 • Dodatni uslovi vezani za autobuse pri sprovođenju nabavke za ekskurzije i nejasna konkursna dokumentacija.
 • Scoring kao dokaz u postupku nabavki.
 • Dokazivanje finansijskog kapaciteta „paušalaca“.
 • Dostavljanje dokaza u zajedničkoj ponudi suprotno predviđenim u sporazumu.
 • Dostavljanje više dokaza i atesta kao ponuda sa varijantama.
 • Rok važenja ponude i izmena cene.
 • Primeren rok za tehničku ispravku konkursne dokumentacije.
 • Obustava postupka zbog preusmeravanja sredstava.
 • Propisivanje obaveze pečatiranja i potpisivanja svake strane ugovora.
 • Poverljivi podaci u konkursnoj dokumentaciji.
 • Raskid ugovora i pokretanje novog postupka zbog prestanka pravnog lica –dobavljača.
 • Raskid ugovora zbog nepoštovanja ugovornih obaveza i rok za naplatu sredstava obezbeđenja.
 • Tumačenje maksimalnih propisanih vrednosti kod izmene ugovora.
 • Određivanje vrste postupka radi otklanjanja posledica poplava.
 • Posledice zaključenja i/ili izvršenja ugovora posle ulaganja zahteva za zaštitu prava.
 • Vremenska ograničenja za finansijski, kadrovski i poslovni kapacitet.
 • Uticaj momenta objavljivanja pojašnjenja naručioca kad mu je podnosilac zahteva ukazao na nedostatke ili nejasnoće konkursne dokumentacije.
 • Ko ceni i na koji način kada su ugroženi životi i zdravlje ljudi ili životna sredina u smislu izuzetka.
 • Zaštita podataka prilikom objavljivanja pitanja zainteresovanih lica.
 • Nemogućnost uručenja poziva za uređenje zateva za zaštitu prava.
 • Planiranje nabavki po hitnosti.
 • Određivanje procenjene vrednosti na godišnjem nivou na osnovu vrednosti koja je procenjena za istovrsni predmet ili koja je realno utrošena.

 • Nemogućnost realizacije planirane nabavke.
 • Fiksna i mobilna telefonija kao istovrsni predmet nabavke.
 • Mogućnost osporavanja konkursne dokumentacije.
 • Uticaj momenta objavljivanja pojašnjenja naručioca kad mu je podnosilac zahteva ukazao na nedostatke ili nejasnoće konkursne dokumentacije.
 • Propuštanje produženja roka u slučaju izmene konkursne dokumentacije.
 • Vremenska ograničenja za finansijski, kadrovski i poslovni kapacitet.
 • (Ne)obaveznost izdavanja potvrde o kvalitetu izvedenih radova od strane investitora.
 • Dokazivanje uslova u zajedničkoj ponudi i sporazumu.
 • Veći rok isporuke od traženog kao bitan nedostatak.
 • Validnost menice bez kartona deponovanih potpisa.
 • Važenje menica u postupcima javnih nabavki.
 • Neoverena, a potpisana menica kao bitan nedostatak.
 • Odustanak ponuđača od ponude pre odluke o dodeli ugovora.
 • Mogućnost zaključenja ugovora pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
 • Službenik za javne nabavke kao zamenik ili član komisije.
 • Šta kada je rk odbila zahtev za zaštitu prava, a upravni sud poništio njihovu odluku?
 • Da li su prestali da važe preferencijali za države koje nisu članice EU i članice CEFTA sporazuma?
 • Da li za svaku partiju treba obrazovati novu komisiju?
 • Da li se smatraju istovrsnim radovima nabavke betonski i elektro radova na istoj nepokrenosti?
 • Da li je ispravno da se povećanje predmeta nabavke uradi kroz anekse ugovora, naravno ukoliko je ispunjen uslov iz člana 115. ZJN?
 • Da li je ispravno navođenje standarda ISO 9001:2015 ILI SRPS ISO 9001:2015?
 • U kom slučaju je potrebno dodati izraz „ili odgovarajuće“?
 • Koliki je primeren rok za produzenje roka za podnosenje ponuda zbog izmene konkursne dokumentacije?
 • Da li član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih, a ima sertifikat službenika za javne nabavke, može da bude član Komisije za javne nabavke?
 • Da li je obavezna upotreba pečata u konkursnoj dokumentaciji, nakon izmena Zakona o privrednim društvima?

 • Da li treba sprovoditi postupak JN za kreditno zaduženje ili sprovesti postupak samo za troškove kredita?
 • Koje su obaveze oko obaveštavanja Uprave za javne nabavke i Državne revizorske institucije kada sve ponude sadrže cenu veću od procenjene vrednosti. Da li potrebno čekati njihovu saglasnost ili odgovor?
 • Kakve su obaveze našeg pravnog lica po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kod sprovođenja JN?
 • Ponuđač je dostavio fotokopiju rešenja iz APR i internet stranicu. Da li je na ovaj način ispunio sve obavezne uslove iz konkursne dokumentacije?
 • Na koji način da zaštitim podatke o ličnosti koje dostvaljam uz ponudu?
 • U dodatnim uslovima trazili smo kao dokaz da nam dostave kopiju bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodne 3 godine, a ponuđač je dostavio samo za jednu godinu. Da li je to dovoljan razlog za odbijanje ponude?
 • Da li smemo da prihvatimo naknadno dostavljeno uverenje koje potvrđuje da je ponuđač do dana otvaranja ponuda imao uredno plaćene javne prihode, ili da odbijemo ovu ponudu kao neprihvatljivu?
 • Koji je rok za zaključenje ugovora, kada se ugovor zaključuje na osnovu člana 112. stav 2. tačka 5) ZJN, a shodno članu 113. stav 1. ZJN?
 • Da li je potrebno raspisivati jnmv iako je reč o 300.000 dinara bez pdv-a ili možemo narudžbenicom da sprovedemo postupak?
 • Na koji način se sprovodi javna nabavka usluge organizovanja nastave u prirodi?
 • Da li naručilac može da pregovara sa ponuđačem koji je ponudio veću cenu od procenjene vednosti za datu partiju ili ne?
 • Da li postoji obaveza ili dužnost investitora da izda izvođaču potvrdu o kvalitetu izvedenih radova?
 • Da li je naručilac u obavezi da raspisuje javnu nabavku male vrednosti za usluge štampanja knjige, ako je u toku godine imao zaključen ugovor za usluge štampanja reklamnog materijala?
 • Ako tražimo pojašnjenje zbog neuobičajeno niske cene, šta raditi kada dobijemo odgovor da je to ponuđaču ekonomsku isplativo?
 • Da li je ponuđač koji je u registru ponuđača o čemu je dostavio dokaz prilikom podnošenja ponude, dužan da na poziv naručioca istom dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova pre donošenja odluke o dodeli ugovora?
 • Da li naručilac kroz izmene i dopune konkursne dokumentacije može da briše jedan od dodatnih uslova?
 • Da li može sa tri ponude bez raspisivanja nabavke da se izvede ekskurzija u školi?
 • Ako neko donira novčana sredstva, da li je naručilac u obavezi da raspiše javnu nabavku?
 • Od kada će se primenjivati novi Zakon o javnim nabavkama?
 • Kada se smanji iznos planiranih sredstava na određenoj investiciji treba u planu javnih nabavki izvršiti izmenu planiranog postupka u pogledu procenjene vrednosti?
 • Da li prilikom raspisivanja javne nabavke za ekskurzije treba uračunati u procenjenu vrednost i iznos naknade za brigu o deci?

 • Da li se o ponuđaču kojem želimo da dodelimo negativnu referencu donosi neki akt, rešenje, odluka i sl?
 • Da li se sa učiteljima i nastavnicima zaključuje poseban ugovor za vođenje brige o deci za vreme izvođenja nastave u prirodi odnosno ekskurzija?
 • Da li naknada učiteljima i nastavnicima za vreme izvođenja ekskurzije ima i dalje tretman dnevnica pa se porez plaća na neoporezivani deo?
 • Kako teče postupak raspisivanja tendera za Nastavu u prirodi?
 • Da li Naručilac može da postupi u skladu sa članom 153. stav 1. tačka 2) ZJN, te da dostavi obrazloženje Republičkoj komisiji, bez obzira što je Republička komisija odlučivala o tom zahtevu za zaštitu prava (njegovoj neblagovremenosti)?
 • Da li se prilikom javne nabavke računarske opreme i dalje primenjuje Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara?
 • Da li je javno preduzeće u obavezi da sprovodi javnu nabavku za nabavku soli i drugih materijala za potrebe održavanja puteva, s obzirom da su JP povereni ovi poslovi?
 • Da li postoji sukob interesa ako je član organa upravljanja predškolske ustanove ujedno i zaposleni kod ponuđača u postupku javne nabavke, koji je diplomirani pravnik i obavlja poslove javne nabavke?
 • Koliko dana treba da prođe da bi se objavilo obaveštenje o zaključenom ugovoru, odnosno koliko dana treba da prođe da bi se ugovor zaključio?
 • Da li je i dalje potrebno unositi Plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje kroz softver Uprave za javne nabavke?
 • Da li naručilac ima obavezu da odgovori na postavljena pitanja, ako uzastopno dobija ista pitanja koja nisu u vezi sa konkursnom dokumentacijom?
 • Ako zadnji dan roka za postavljanje pitanja pada u subotu, da li se rok za postavljanje pitanja pomera na prvi sledeći radni dan?
 • Da li postoji određen rok koji mora da protekne od raskida ugovora do pokretanja novog postupka javne nabavke?
 • Šta konkretno predstavljaju neuobičajeno niske cena i kada postoje?
 • U skladu sa kojim propisom se vrši izbor agencije koja će realizovati ekskurziju (izlet) za decu u predškolskoj ustanovi?
 • Da li se mogu primeniti različiti kriterijumi u vidu ekonomski najpovoljnije ponude i najniže ponuđene cene, kada je postupak nabavke oblikovan u više partija?
 • Kojim zakonom je regulisana fiksnost ili varijabilnost cena u postupku javne nabavke?
 • Ako se izmeni konkursna dokumentacija za jednu partiju, da li se rok za dostavljanje ponuda mora produžiti za sve partije?
 • Ako izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora, a nema drugih ponuđača, da li se donosi odluka o obustavi postupka?

 • Da li možemo da prihvatimo potvrde na stranim jezicima ili moraju da budu prevedene i overene?
 • Da li možemo odbiti ponude kao neprihvatljive zbog toga što cena sa PDV-om nije obračunata u skladu sa Zakonom o PDV-u?
 • Da li se za nabavku usluge kredita aprovodi javna nabavka?
 • Koji je primeren rok za dostavljanje ponuda kod nabavke kredita, pošto je u pitanju nabavka na koju se zakon ne primenjuje?
 • Da li možemo primeniti član 93 stav 6 odnosno da odbijemo ponudu kao neprihvatljivu s obzirom da se ponuđač nije saglasili sa računskom ispravkom?
 • Da li se može smatrati izmenom konkursne dokumentacije nabavka koja nije bila oblikovana po partijama, tako što će biti oblikovati po partijama?
 • Da li u konkursnoj dokumentaciji za uslugu ekskurzije sme da se navede konkretan hotel za noćenje i smeštaj učenika?
 • Kako se kod planiranja javnih nabavki koje se plaćaju u dve kalendarske godine unosi u plan procenjena vrednost javne nabavke?
 • Na koji način se može ispraviti greška u unosu cene u konkursnu dokumentaciju, da li se to može konstatovati u izveštaju o stručnoj oceni ponuda?
 • Kako šalje se obrazloženi izveštaj UJN i DRI?
 • Da li mi možemo da zaključimo ugovor sa jedinim ponuđacem u smislu člana 112. ili da sačekamo rok od 5 dana od dana objavljivanja Odluke o dodeli ugovora?
 • Da li je moguće sprovesti, odnosno početi postupak u decembru po starom planu JN ako su sredstva obezbeđena u budžetu za 2020?
 • Da li možemo produžiti aneksom postojeći ugovor dok se ne sprovede novi postupak JN?
 • Da li naručilac treba da odbije ponudu ako ponuđač nije napisao svoje podatke i na koji član ZJN da se pozove?
 • Da li naručilac treba da odbije ponudu ako ponuđač navede duži rok isporuke od roka predviđenog konkursnom dokumeracijom?
 • Da li naručilac može da izmeni konkursnu dokumentaciju i smanji količinu dobara koja mu je potrebna?
 • Da li prilikom raspisivanja javne nabavke za ekskurzije treba uračunati u procenjenu vrednost i iznos naknade za brigu o deci?
 • Da li su nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000,00, kao i nabavke na koje se Zakon ne primenjuje obavezni deo godišnjeg plana javnih nabavki?
 • Da li naručilac može da produži ugovor sa izabranim ponuđačem iz prethodne školske godine do okončanja postupka javne nabavke za ovu godinu?
 • Da li naručilac ipak ima neku mogućnost nabavke materijala pod pretpostavkom da se izmena finansijskog plana uradi na osnovu činjenice da je dati materijal neophodan za završetak investicije od značaja za opštinu?
 • Da li se za usluge snimanja i prenosa sednica Skupštine opštine mora sprovesti postupak javne nabavke?
 • Na koji način izveštavati pri izradi kvartalnog izveštaja o sprovedenim postupcima u slučaju javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje?

 • Da li u komisiju možemo da imenujemo lice za javne nabavke koji je zaposlen na privremenim i povremenim poslovima iz oblasti javnih nabavki?
 • Da li kada se planira izmena plana nabavki koja obuhvata brisanje pojedinih predmeta nabavki i dodavanje novih predmeta nabavki, treba izvršiti izmenu finansijskog plana?
 • Da li su istovrsne nabavke nabavka dobara-pirotehnička sredsta za izvođenje vatrometa i nabavka usluga-usluge izvođenje vatrometa?
 • Da li je privatna predškolska ustanova čiji je osnivač fizičko lice, a kojoj grad dotira obavezna da na nabavke koje sprovodi primenjuje Zakon o javnim nabavkama?
 • Da li se može naknadno dostaviti menica od strane ponuđača?
 • Da li postoji mogućnost da roditelji nezavisno od škole zaključuju ugovore o ekskurzijama sa agencijom i samostalno vrše uplatu na njen račun?
 • Da li ponuđač sa kojim je zaključen ugovor sme da promeni cenu prilikom prve isporuke?
 • Da li su ponuđači koji su registrovani u registru ponuđača dužni da dostave naručiocu pre donošenja odluke o dodeli ugovora dokaze navedene u članu 75 stav 1-4 ZJN?
 • Kako raspisati novu nabavku s obzirom da nije još donet Plan nabavki i da postoji samo predlog finansijskog plana?
 • Ukoliko se donese odluka o obustavi postupka javne nabavke zbog pomenutih objektivnih i dokazivih razloga, da li se postupak može ponavljati u toku iste budžetske godine?
 • Da li moramo dostaviti dokaz koji je javno dostupan na sajtu NBS-a?
 • Da li smo u obavezi da damo odgovor s obzirom da je istekao rok za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi pripremanja ponude shodno čl. 63 .ZJN?
 • Da li nabavke iz oblasti socijalne zaštite u Planu nabavki procenjena vrednost unosi sa PDV-om ili bez PDV-a?
 • Da li naručilac može ponoviti postupak stručne ocene ponuda bez čekanja odluke Republičke komisije?
 • Da li se po zakonu kod nabavki na koje se zakon ne primenjuje kao obavezan uslov može tražiti da ponuđač nije bio u blokadi u prethodne 3 budžetske godine?
 • Da li se kod kriterijuma “rok isporuke”, kao parametar mogu bodovati sati ili samo dani?
 • Koju finansijsku garanciju tražiti od ponuđača iz inostranstva?
 • Da li moramo odgovoriti na postavljeno pitanje ponuđača, s obzirom da je reč o podatku koji je i javno dostupan na sajtu NBS-a?
 • Da li za javnu nabavku koja je oblikovana u četiri partije, s tim da je za prve tri predviđena realizacija ranije, a za četvrtu kasnije, može da se pokrene jedan postupak javne nabavke?
 • Da li možemo od ponuđača tražiti izjašnjenje ako je u ponudi dao jedan rok isporuke, a u modelu ugovora drugi?

 • Da li se prilikom nabavke-sanacija objekta, odnosno ustanove traži saglasnost osnivača?
 • U kom roku je Republička komisija dužna da odgovori na podneti zahtev za zaštitu prava od momenta prijema kompletne dokumentacije?
 • Pored cene kao elementa kriterijuma, koji elemet kriterijuma bi mogli tražiti od ponuđača, a da nije vreme završetka radova i garantni rok?
 • Ponuđač je 2017. godine odbio da zaključi ugovor kao najpovoljniji ponuđač. Da li se njegova ponuda može odbiti zbog negativne reference?
 • Ukoliko se sprovodi postupak javno-privatnog partnerstva da li je potrebno unositi nabavku u plan javnih nabavki?
 • Da li adaptacija kuhinje i adaptacija kupatila spadaju u istovrsne nabavke?
 • Da li je moguće održati ugovor o javnoj nabavci hotelskog smeštaja, ako je došlo do promene upravljača hotelom u toku trajanja ugovora?
 • Na koji način se donosi odluka o dodeli ugovora, da li za svaku pojedinačnu partiju posebna odluka, ili jedna odluka za sve partije?

 

Odgovore na sva ova pitanja, kao i odgovore na brojna druga pitanja. Sve što vam je potrebno za uspešno sprovođenje postupka javnih nabavki naći ćete u:

Specijal Javne nabavke: logo

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.