Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Organizovanje rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja i modeli akata za praktičnu primenu

U „Sl. glasniku RS“, br. 31/2020 objavljena je Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja koja se primenjuje od 16. marta 2020. god.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, a pre svega:
– obavljanje poslova van prostorija poslodavca,
– uvođenje smenskog rada,
– omogućavanje održavanja svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
odlaganje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen navedeni način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca obavezno sadrži:

1) trajanje radnog vremena;

2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad van prostorija, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Uredbom je propisano i da poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Kako biste ispunili obaveze u skladu sa navedenom uredbom, ali i kako bi se Vaš rad i poslovanje nesmetano odvijalo, omogućili smo Vam besplatno neophodne modele akata:

– Rešenje o obavljanju poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće) za vreme vanrednog stanja

– Odluka o uvođenju rada po smenama za vreme vanrednog stanja

Rad od kuće i sa bilo koje lokacije uz naša programska rešenja!

Propis Soft

PROPIS SOFT

Za olakšanu primenu propisa!
Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca, sa prilagođavanjem potrebama svakog korisnika, online pristupom i pristupom sa mobilnih uređaja.

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.