Predmeti-Utuženja: funkcionalnost i sadržaj

Softverski paket za efikasnije vođenje i praćenje svih vrsta predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporova i drugih postupaka (izvršenja, radnih sporova, parnica, krivica i drugih vansudskih predmeta delovodnika…) kao i finansija sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.

Formiranje predmeta i evidencija

Unosom osnovnih podataka o stranci (ime i prezime, adresa i jmbg, odnosno naziv i sedište, PIB i matični broj) otvarate predmet. Svaki predmet, pored osnovnih podataka o fizičkom ili pravnom licu, sadrži i podatke o vrsti predmeta, internom evidencionom broju, sudskom broju, vrednosti spora, dodeljenom izvršitelju za naplatu ili angažovanom advokatu i ostale podatke od važnosti za evidenciju predmeta.

U osnovi dobijate sistem koji je prilagođen kvalitetnom načinu elektronske evidencije predmeta, sa jednostavnim pristupom svim podacima, praćenju toka predmeta, troškova i rokova. Vaše postojeće predmete i sporne korisnike usluga, odnosno dužnike, je moguće automatizovano preneti u bazu programa PREDMETI – UTUŽENJA, čime odmah dobijate gotov sistem spreman za dalji rad.

Pored predmeta koje vodite za Vaše nenaplaćene usluge, moguće je voditi evidenciju i praćenje svih ostalih vrsta predmeta u parničnom postupku, krivičnih predmeta, radnih sporova, upravnih sporova, kao i predmeta i dokumenata koji su deo internih potreba preduzeća.

Finansije-troškovi predmeta i naplata

Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja u sporu ili drugom postupku (osnovni dug), zatim troškove koje imate, a tiču se taksi, honorara angažovanih advokata, izvršitelja, kao i ostale troškove u predmetu koje vodite radi naplate potraživanja u sporu ili drugom postupku. Takođe je moguće voditi i evidenciju o kamati i evidentirati uplate stranke u izvršnom postupku i naplati.

Dobijate mogućnost da u svakom trenutku kreirate izveštaj i imate podatke o visini troškova u sporovima koje vodite i to po više različitih parametara, za određeni period, po vrsti spora, po angažovanom advokatu ili izvršitelju i druge. Možete dobiti statistiku naplaćenih ili ne naplaćenih sporova, ili procent predmeta koji su prešli iz izvršenja u parnični postupak. Po osnovu različitih korisnih kriterijuma i vrsti predmeta, dostupni su Vam izveštaji prostog finansijskog knjigovodstva, potražuje – duguje.

Dokumenti

Pored osnovnih podataka, u svaki predmet možete smestiti dokumente koje sami kreirate, poput podnesaka i drugih akata, ali i eksterne dokumente koje dobijate od suda, stranke ili drugih organa.

Paket pruža mogućnost prenosa i ranije kreiranih dokumenata koji se nalaze u Vašim folderima i tako ubrzate evidenciju već započetih procesa. Jednostavno, možete dokumente sa računara da prevučete u predmet i na taj način kompletirate dokumentaciju i pojednostavite implementaciju softvera PREDMETI – UTUŽENJA.

Podsetnik – rokovi

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza. Možete evidentirati sve obaveze i povezati ih sa predmetima čime dobijate kalendarski rokovnik sa pregledom dnevnih obaveza i alarmom za obaveze koje imaju rokove.

Pretrage i dostupnost podataka

Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se u par koraka naći i to po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internom broju, statusu itd. Većina bitnih finansijskih izveštaja je dostupna u par koraka.

Povezanost svih podataka i dokumenata je evidentna već u početnom radu sa aplikacijom i od velike je koristi, što znatno olakšava rad svih službi koje učestvuju u radu sa predmetima i spornom naplatom, službi finansija, pravnoj službi i menadžmentu.

Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži sistem bezbednog i sistematičnog arhiviranja podaka i sigurnost u radu.

Statistika i izveštaji

U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja. Moguće je vršiti filtriranje podataka po skoro svim kriterijumima, kao i vršiti selekciju podataka koji će biti prikazani u izveštaju. Svi izveštaji se mogu štampati sa odabranim podacima, a može se vršiti i export podataka.

Baza modela, podnesaka, obrazaca i ugovora

Obimna baza modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti i potrebe što olakšava rad prilikom kreiranja podnesaka i ostalih dokumenata. Možete je dodatno upotpuniti primerima iz Vaše prakse, čime dobijate svoju jedinstvenu bazu dostupnu u svakom predmetu.

U početnim postavkama možemo postaviti Vaš logo, zaglavlje i podnožje dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft Word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete direktno da popunjavate i snimite unutar predmeta, sa dodatnim opcijama.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.