Advokatska kancelarija: broj 29, januar 2017.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

Sadržaj časopisa broj 29:

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini.

Sadržaj zbirke:

I. Krivično procesno pravo: jezik u postupku, izuzeće, prava okrivljenog, dokazivanje, pritvor, imovinskopravni zahtev, troškovi postupka, odnos presude i optužbe, presuda, bitna povreda odredaba krivičnog postupka, povreda krivičnog zakona, zabrana preinačenja na štetu optuženog, zahtev za zaštitu zakonistosti.

II. Krivično materijalno pravo: krivica, odmeravanje kazne, pokušaj krivičnog dela, tok zastarelosti izvršenja kazne, otmica, nedavanje izdržavanja, razbojništvo, utaja, sitna krađa, iznuda, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, neuplaćivanje poreza po odbitku, zloupotreba ovlašćenja u privredi, izazivanje opšte opasnosti, nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, teška dela protiv opšte sigurnosti, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti…

III. Prekršaji: mesto izvršenja prekršaja, ocena dokaza, pravo na odbranu, upotreba jezika u prekršajnom postupku, pozivanje okrivljenog, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka, prekršaji propisani posebnim zakonima…

IV. Parnični postupak: osnovne odredbe, mesna nadležnost, suparničari, prethodno ispitivanje tužbe, revizija, zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude, postupak u parnicama iz radnih odnosa.

V. Izvršni postupak: izvršna isprava, verodostojna isprava.

VI. Suđenje u razumnom roku: merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, prigovor radi ubrzavanja postupka.

VII. Upravni postupak: opšti upravni postupak, upis u katastar nepokretnosti, eksproprijacija.

VIII. Upravni spor: zahtev za preispitivanje sudske odluke.

IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog suda, nadležnost apelacionog suda, nadležnost privrednog suda, podmirenje sudskih troškova.

X. Radno pravo: osnovne odredbe, zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, višak zaposlenih, izmena ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih.

XI. Obligacioni odnosi: osnovna načela, ništavost ugovora zbog osnova, mane volje, prekomerno oštećenje, prouzrokovanje štete, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti, naknada nematerijalne štete, odgovornost više lica za istu štetu, sticanje bez osnova, vreme potrebno za zastarelost, prodaja, osiguranje, ugovor o kreditu, bankarska garancija.

XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine.

XIII. Porodično pravo: osnovne odredbe, prava deteta, roditeljsko pravo, izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika, određivanje i prestanak izdržavanja, imovinski odnosi, zaštita od nasilja u porodici, postupak u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava.

XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.

Ovo izdanje vam pruža mogućnost da se upoznate sa preko 160 najnovijih odluka, stavova, shvatanja i zaključaka VKS-a, razvrstanih u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama, koji vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom radu ali i vredan poklon za poslovne saradnike i kolege.

Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

Komplet od 4 zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

4-zbirke

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014

Poručite pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015
Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.